Postopek : 2008/2578(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0238/2008

Predložena besedila :

B6-0238/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 22/05/2008 - 9.12
CRE 22/05/2008 - 9.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0236

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 97kWORD 51k
16. maj 2008
PE401.571v01-00
 
B6‑0238/2008
k vprašanju za ustni odgovor B6‑0157/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlaga Miroslav Ouzký
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o strategiji EU za tretje zasedanje pogodbenic aarhuške konvencije v Rigi, Latvija

Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji EU za tretje zasedanje pogodbenic aarhuške konvencije v Rigi, Latvija 
B6‑0238/2008

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju aarhuške konvencije o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah z dne 25. junija 1998 ter bližnjega tretjega zasedanja pogodbenic (MOP-3), ki bo potekalo v Rigi, Latvija, od 11. do 13. junija 2008,

–  ob upoštevanju vprašanj za ustni odgovor B6-0157/2008 Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 108(5) Poslovnika,

A.  ker je arhuška konvencija pričela veljati 30. oktobra 2001,

B.  ker je bila junija 2008 deseta obletnica konvencije,

C.  ker je aarhuško konvencijo 17. februarja(1) ratificirala Evropska skupnost in vse države članice razen ene,

D.  ker je do danes aarhuško konvencijo podpisalo 41 pogodbenic,

E.  ker sta Parlament in Svet že sprejela tri zakonodajne instrumente za izvajanje aarhuške konvencije(2) in ker Svet še vedno ovira sprejetje zakonodajnega instrumenta za dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah(3),

F.  ker aarhuška konvencija omogoča organom javne oblasti in državljanom, da prevzamejo osebno in kolektivno odgovornost za zaščito ter izboljšanje okolja za blaginjo sedanjih in prihodnjih generacij ter tako spodbujajo trajnostni razvoj,

G.  ker protokol o registrih izpustov in prenosov onesnaževal prispeva k povečanju odgovornosti podjetij, zmanjševanju onesnaževanja in spodbujanju trajnostnega razvoja,

1.  poziva EU, naj prevzame vodilno, pregledno in konstruktivno vlogo v pogajanjih in naj dejavno prispeva k dolgoročnemu strateškemu načrtu konvencije, tudi z morebitno razširitvijo njenega obsega, tako da bodo za trajnostni razvoj v vseh njegovih razsežnostih veljala enaka načela preglednosti, sodelovanja in odgovornosti;

2.  meni, da bo MOP-3 dobra priložnost tako za oceno doslej doseženega napredka kot za razmislek o bodočih izzivih; meni, da bi moralo biti zagotavljanje učinkovitega izvajanja konvencije v prihodnosti ključna prednostna naloga;

3.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se s sklepi, sprejetimi na MOP3, konvencija nadalje izvaja in razvija ter da se vzpostavi sinergija med aarhuško konvencijo in zadevnimi večstranskimi okoljskimi sporazumi;

4.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo predvsem, da:

   bo dolgoročni strateški načrt vključeval določbe o krepitvi ozaveščenosti javnosti o njenih pravicah in dolžnostih, ki izhajajo iz aarhuške konvencije;
   MOP-3 pojasnjuje pogoje za pričetek veljave predloga spremembe o gensko spremenjenih organizmih iz leta 2005 in vseh prihodnjih sprememb konvencije, da bi zagotovili njihovo zgodnje izvajanje;
   se sprejmejo predvidljivi, stabilni in ustrezni finančni sporazumi za konvencijo;
   se na podlagi pridobljenih izkušenj dodatno izboljša mehanizem privolitve;
   se bo delo za dostop do pravnega varstva nadaljevalo, pri čemer je treba zagotoviti, da se bodo javni organi na vseh vladnih ravneh popolnoma zavedali svojih dolžnosti, ki izhajajo iz aarhuške konvencije, in da se jih bo spodbujalo, da poskrbijo za človeške, finančne in materialne vire, potrebne za izpolnjevanje teh dolžnosti;
   bodo podpisnice sprejele potrebne pravne in proračunske ukrepe za dosledno izvajanje tretjega stebra konvencije, da bodo na voljo učinkovita sredstva sodne varnosti in da bo dostop do postopkov pravičen, pravočasen in ne preveč drag;
   bo ustanovljena delovna skupina za oceno izvajanja stebra konvencije, povezanega z udeležbo javnosti, ki bo po potrebi oblikovala predloge za izboljšanje konvencije;

5.  poziva Komisijo in države članice, naj nadaljujejo zakonodajno delo, da bi sprejele zakonodajni instrument, ki izvaja člen 9 konvencije v okviru Evropske unije, saj ta zadnji preostali steber še ni bil v celoti prenesen v zakonodajo Skupnosti; pozdravlja načrt Komisije za organizacijo konference o dostopu do pravnega varstva junija 2008, ki bi zakonodajnemu delu znotraj Skupnosti dala dodaten zagon;

6.  poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo sinergijo in povezavo z drugimi pomembnimi mednarodnimi organizacijami in konvencijami, zlasti s kartagenskim protokolom o biološki varnosti, vendar meni, da je aarhuška konvencija ustrezen forum za odločanje o horizontalnih načelih dostopa javnosti do informacij, sodelovanja in dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah;

7.  poziva Komisijo, naj bo z doslednim izvajanem aarhuške konvencije v zgled javnim organom držav članic;

8.  poziva države, ki tega še niso storile, naj ratificirajo aarhuško konvencijo in protokol o registrih izpustov in prenosov onesnaževal ter naj spodbujajo druge države izven gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo, da postanejo pogodbenice konvencije;

9.  meni, da morajo poslanci Evropskega parlamenta, ki so člani delegacije Evropske skupnosti, igrati pomembno vlogo v tem pogledu in zato pričakuje, da bodo lahko na usklajevalnih sestankih EU v Rigi lahko sodelovali brez pravice govora;

10.  poziva predsednika, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter sekretariatu gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo s prošnjo, naj jo posreduje tudi vsem pogodbenicam, ki niso članice EU.

(1)Sklep Sveta z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v imenu Evropske skupnosti (UL L 124, 17.5.2005, str. 1).
(2)Direktiva 2003/4/ES o dostopu javnosti do okoljskih informacij in razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26); Direktiva 2003/35/ES o sodelovanju javnosti pri pripravi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede udeležbe javnosti in dostopa do pravnega varstva (UL L 156, 25.6.2003, str. 17); Uredba (ES) št. 1367/2006 o uporabi določb aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L264, 25.9.2006, str. 13).
(3) Predlog direktive o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (KOM(2003)0624).

Zadnja posodobitev: 20. maj 2008Pravno obvestilo