Menettely : 2008/2539(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0272/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0272/2008

Keskustelut :

PV 22/05/2008 - 3

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 9.4
CRE 22/05/2008 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0228

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 94kWORD 47k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0271/2008
20. toukokuuta 2008
PE407.466v01-00
 
B6‑0272/2008
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Philippe Morillon, Elizabeth Lynne ja Marielle De Sarnez
ALDE-ryhmän puolesta
Libanonin tilanteesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Libanonin tilanteesta 
B6‑0272/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä, erityisesti 16. tammikuuta 2003 annetun päätöslauselman assosiaatiota koskevan sopimuksen tekemisestä Libanonin tasavallan kanssa, 10. maaliskuuta 2005 annetun päätöslauselman Libanonin tilanteesta, 7. syyskuuta 2006 annetun päätöslauselman Lähi-idän tilanteesta, 12. heinäkuuta 2007 annetun päätöslauselman Lähi-idästä sekä 29. marraskuuta 2007 annetun päätöslauselman ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Libanonille,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston antamat päätöslauselmat 1559 (2004), 1636 (2005), 1680 (2006), 1701 (2006) ja 1757 (2007),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/860/EY yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Libanonille,

–  ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 14. maaliskuuta 2008 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Lähi-idästä,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 15. toukokuuta 2008 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vakaa, kaikilta osin täysivaltainen, yhtenäinen ja demokraattinen Libanon on olennaisen tärkeä koko Lähi-idän vakaudelle ja rauhanomaiselle kehitykselle,

B.  ottaa huomioon, että Libanon on pitkään kestäneessä poliittisessa umpikujassa, joka lamaannuttaa maan hauraiden instituutioiden asianmukaista toimintaa,

C.  ottaa huomioon, että Libanonin hallitus päätti 6. toukokuuta 2008 julistaa laittomaksi Hizbollahin laajan televiestintäverkoston, joka kyseisen ryhmän mielestä on erottamaton osa keinoja puolustautua Israelia vastaan, ja erotti lentokentän turvallisuuspäällikön, jolla väitetään olevan kytköksiä Hizbollahiin,

D.  ottaa huomioon, että väkivaltaisia yhteenottoja puhkesi maan joissakin osissa ja varsinkin pääkaupungissa, jossa Hizbollahin joukot asettivat katusulkuja, tukkivat lentokentän ja ottivat Länsi-Beirutin haltuunsa,

E.   ottaa huomioon, että taistelut levisivät Choufin alueelle ja pohjoiseen aiheuttaen yhteensä ainakin 80 ihmisen kuoleman; ottaa huomioon, että Libanonin armeija päätti olla puuttumatta asiaan ja että sen jälkeen, kun aselepo oli saavutettu ja Hizbollahin joukot vetäytyivät, se otti tilanteen asteittain hallintaansa ja yritti palauttaa järjestyksen; ottaa huomioon, että taistelut olivat pahimpia sitten vuosien 1975–1990 sisällissodan loppumisen jälkeen,

F.  ottaa huomioon, että Qatarin johtama Arabiliiton valtuuskunta pääsi 15. toukokuuta 2008 sopimukseen libanonilaisjohtajien kanssa kriisin lopettamisesta,

G.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1757 vuodelta 2007 vahvistettiin kansainvälisen tuomioistuimen perustaminen entisen pääministerin Rafiq Haririn salamurhasta ja muista Libanonissa tapahtuneista poliittisista salamurhista vastaavien henkilöiden tuomitsemista varten,

H.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen 2 artiklassa määrätään, että osapuolten väliset suhteet samoin kuin tämän sopimuksen kaikki määräykset perustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistujen demokratian periaatteiden ja perusluonteisten ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, mikä ohjaa osapuolten sisäpolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa ja muodostaa tämän sopimuksen olennaisen osan,

I.  ottaa huomioon, että Libanonilla on edelleen ratkaistavanaan merkittäviä rahoitusta koskevia ja taloudellisia haasteita, jotka ovat seurausta heinä-elokuun 2006 sotilaallisesta konfliktista; ottaa huomioon, että Libanonin viranomaiset hyväksyivät 4. tammikuuta 2007 laajan sosioekonomisen uudistusohjelman; ottaa huomioon, että Euroopan unioni on tarjonnut Libanonin käyttöön rahoitusapua 80 miljoonaa euroa, jotta maa voi toteuttaa omaa sodanjälkeisiä jälleenrakennusta ja saada aikaan talouden kestävää elpymistä ja tällä tavoin lieventää hallituksen talousohjelman täytäntöönpanoon liittyviä rahoitusrajoitteita,

J.  ottaa huomioon, että 300 000 palestiinalaispakolaista elää edelleen kurjissa oloissa Libanonissa; ottaa huomioon, että joillakin palestiinalaisten pakolaisleireillä puhjenneet väkivaltaisuudet ja yhteenotot armeijan kanssa ovat kiristäneet maan tilannetta,

K.  ottaa huomioon, että Shebaan maatilojen tilanne ja lopullisten rajojen vahvistaminen Libanonin ja Israelin välillä ovat vielä avoimia kysymyksiä,

L.  ottaa huomioon, että vuonna 2005 tapahtuneen Syyrian joukkojen vetäytymisen jälkeen Syyria ei ole koskaan lakannut häiritsemästä Libanonin sisäisiä asioita ja puuttumasta niihin,

1.   on erittäin huolissaan Lähi-idän nykyisen kriisin mahdollisista vakavista seurauksista ja Libanonin turvallisuustilanteen heikentymisestä; korostaa Libanonin vakauden, itsemääräämisoikeuden, itsenäisyyden, yhtenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden merkitystä ja huomauttaa, että Libanonin poliittinen vakaus voidaan rakentaa ainoastaan kaikkien osapuolten luottamuksen ilmapiirin palauttamisen ja ulkoisen vaikutusvallan torjunnan muodostamalle perustalle;

2.   tuomitsee tiukasti Hizbollahin menettelytavan uhata voimalla tai käyttää sitä laajempien poliittisten tavoitteiden varmistamiseksi;

3.   pitää valitettavana, että vaikka eri libanonilaisryhmittymät ovat tehneet sopimuksen aseellisen konfliktin lopettamiseksi, eri ryhmittymien joukot ottivat uudestaan yhteen maan itäosassa Baalbekissa toukokuun 15 päivän iltana ja että turvallisuuspalvelun mukaan yhteenotoissa kuoli yksi ja loukkaantui yksi henkilö;

4.   painottaa, että Hizbollahin käytäntö toimia valtiossa valtion tavoin ei sovi yhteen demokraattisen järjestelmän kanssa; kehottaa siksi Hizbollahin johtoa tekemään selvän valinnan ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1559 mukaisesti hajottamaan ja riisumaan aseista joukkonsa, luopumaan väkivallasta, hyväksymään täysin demokratian säännöt ja tunnustamaan kaikki demokraattisesti valitut valtion viranomaiset ja instituutiot niiden etnisestä, uskonnollisesta, puoluekannasta ja alkuperästä riippumatta;

5.   pahoittelee, että Libanonin parlamentin istunto tasavallan presidentin valitsemiseksi on peruutettu määräämättömäksi ajaksi, ja vaatii kaikkia osapuolia pääsemään sopimukseen, jotta vaalit voidaan järjestää mahdollisimman pian;

6.   tukee kaikkia pyrkimyksiä, jotka tähtäävät perustuslaillisen ja demokraattisen ratkaisun löytämiseen nykyiseen lukkiutuneeseen poliittiseen tilanteeseen; korostaa, että minkäänlaista kestävää ratkaisua ei voida löytää ilman kriisin välittömien tai välillisten osapuolten poliittista tahtoa puuttua äskettäisen kriisin perimmäisiin syihin;

7.   kehottaa Libanonin parlamentin puhemiestä tekemään kaikkensa toimielimen toiminnan palauttamiseksi, sillä toiminta on demokratian perusvaatimus, jotta voidaan edistää kansallista sovintoa koskevan vuoropuhelun onnistumista ja löytää sopuratkaisu nykyiseen poliittiseen umpikujaan;

8.   pitää tervetulleena Qatarin johdolla saavutettua sovittelusopimusta osapuolten välillä ja kannattaa vahvasti Arabiliigan ja varsinkin Qatarin pääministerin parhaillaan toteuttamia toimia nykyisen poliittisen kriisin ratkaisemiseksi laajan ja kattavan sopimuksen saavuttamiseksi;

9.   päättää – vaikka asia edellyttää lisäharkintaa – yhteistyössä Arabiliigan kanssa kutsua kaikki Libanonin parlamentaaristen ryhmien johtajat Brysseliin institutionaalisen kriisin lieventämiseksi, luottamuksen uudelleen rakentamiseksi ja vuoropuhelun helpottamiseksi tarkoituksena saavuttaa kestävä sopuratkaisu;

10.  toistaa kehotuksensa, että kaikkien asianomaisten osapuolten olisi tuettava kansainvälisen tuomioistuimen työtä entisen pääministerin Rafiq Haririn salamurhasta ja muista Libanonissa tapahtuneista poliittisista salamurhista vastuussa olevien tuomitsemista varten, ja kehottaa Syyriaa tekemään täysimääräisesti yhteistyötä sen kanssa;

11.  kehottaa Libanonin hallitusta ponnistelemaan kaikin tavoin tehdäkseen lopun kaikentyyppisestä syrjinnästä palestiinalaispakolaisia kohtaan toistaa kansainväliselle yhteisölle osoittamansa pyynnön, että se lisäisi apuaan kestävän ratkaisun löytämiseksi;

12. kehottaa, että kaikki sotilaalliset ja puolisotilaalliset ryhmät olisi riisuttava vähitellen aseista, ja pitää ehdottoman tärkeänä, että Libanoniin tuotavat aseet menevät ainoastaan Libanonin viralliselle armeijalle;  toistaa kehotuksensa Libanonin hallitukselle, että sen olisi yhteistyössä Unifilin kanssa käytettävä täysivaltaista itsemääräämisoikeutta alueellaan ja valvottava tehokkaasti maan rajoja ja aluetta tässä yhteydessä;

13.  kehottaa Syyriaa lakkaamaan puuttumasta asioihin, sillä tällä voi olla kielteinen vaikutus Libanonin sisäisiin asioihin, ja toimimaan rakentavasti pyrittäessä kestävän rauhan ja vakauden luomiseen maassa;

14.  toistaa tukevansa Euroopan unionin päättäväisyyttä auttaa Libanonia maan talouden rakenneuudistuksessa; kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan pyrkimyksiään Libanonin jälleenrakennuksen ja taloudellisen elpymisen tukemiseksi sekä toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä maan kansalaisyhteiskunnan kanssa demokratisoitumisen jatkumisen edistämiseksi siellä;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin edustajalle, parlamentaarisen Euro–Välimeri-yleiskokouksen puheenjohtajalle, Libanonin hallitukselle ja parlamentille sekä Syyrian presidentille ja hallitukselle.

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2008Oikeudellinen huomautus