Procedure : 2008/2530(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0277/2008

Indgivne tekster :

B6-0277/2008

Forhandlinger :

PV 04/06/2008 - 20
CRE 04/06/2008 - 20

Afstemninger :

PV 05/06/2008 - 6.16
CRE 05/06/2008 - 6.16

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0256

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 55k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0277/2008
27. maj 2008
PE407.473v01-00
 
B6‑0277/2008
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser og Benoît Hamon
for PSE-Gruppen
om topmødet mellem EU og De Forenede Stater

Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og De Forenede Stater 
B6‑0277/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om transatlantiske forbindelser, især beslutningen af 1. juni 2006 om forbedring af forbindelserne mellem EU og USA inden for rammerne af en transatlantisk partnerskabsaftale,

–  der henviser til sin beslutning af 8. maj 2008 om Det Transatlantiske Økonomiske Råd,

–  der henviser til beretningen fra Den Høje Repræsentant og Kommissionen til Rådet om klimaændringer og international sikkerhed (14. marts 2008),

–  der henviser til fælleserklæringen fra EU og USA af 26. juni 2004 om bekæmpelse af terrorisme og erklæringen om øget samarbejde inden for ikke-spredning og bekæmpelse af terrorisme af 20. juni 2005,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1803 (2008), 1696 (2006), 1737 (2006) og 1747 (2007) om Irans atomprogram,

–  der henviser til resultatet af topmødet mellem EU og USA den 30. april 2007 i Washington,

–  der henviser til det kommende topmøde mellem EU og USA den 10. juni 2008 i Brdo i Slovenien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at følgerne af klimaændringer, som f.eks. territoriale konflikter om ressourcer, stigende fødevarepriser og migration, er spørgsmål af stor interesse for EU's befolkning og dens politiske ledere; der endvidere henviser til, at den samlede energiefterspørgsel ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) vil stige med 50-60 % inden 2030,

B.  der henviser til, at de stigende fødevarepriser rammer verdens fattigste lande hårdest; der henviser til, at denne fødevarekrise, medmindre der sker en effektiv styring, kunne give anledning til en kaskade af negative følger, som indvirker på det sociale fremskridt, handel, økonomisk vækst, folkesundheden, miljøet og sikkerheden; der endvidere henviser til, at USA's subventioner til omdannelsen af majs til ethanol ifølge OECD har bidraget til den globale stigning i fødevarepriser og de deraf følgende uroligheder i visse udviklingslande, herunder Haiti og Burkina Faso,

C.  der henviser til, at de fleste af milleniumudviklingsmål i de fleste udviklingslande ikke vil blive opfyldt inden fristen i 2015, og at visse indikatorer, især inden for milleniumudviklingsmålene om at mindske børnedødeligheden og forbedre mødres sundhed, viser, at der sker særdeles få fremskridt på globalt plan; der henviser til, at landene i Afrika syd for Sahara ikke har gjort fremskridt og ikke kan opnå et eneste af millenniumudviklingsmålene; der henviser til, at den samlede statslige udviklingsbistand (ODA) fra de femten medlemmer af komitéen for udviklingsbistand (DAC), som er medlem af EU, i 2007 faldt med 5,8% i reale tal til 62,1 mia. USD, hvilket udgør 0,40% af deres samlede BNI,

D.  der henviser til, at der inden for EU er overvældende enighed om at genoplive og styrke ikke-spredningsaftalen (NPT) i perioden frem til den kommende NPT-revisionskonference i 2010,

E.  der henviser til, at offensive militæraktioner over for Iran inden udgangen af præsident Bush's embedsperiode ikke længere er en mulighed efter offentliggørelsen af USA's efterretningsrapport den 3. december 2007,

F.  der henviser til, at de israelske og palæstinensiske ledere i Annapolis vedtog at indlede fornyede forhandlinger med henblik på at indgå en aftale inden udgangen af 2008; der henviser til, at bestræbelserne på at skabe stabilitet i Mellemøsten ved at fremme fred, demokrati og respekt for menneskerettigheder kræver et stærkt samarbejde mellem EU og USA også inden for rammerne af Kvartetten og med Den Arabiske Liga,

G.  der henviser til, at et tæt samarbejde mellem EU og USA i Kosovo er altafgørende for stabiliteten og udviklingen i Vestbalkan; der henviser til, at De Forenede Stater har forpligtet sig til i princippet at deltage i denne centrale mission om retsstatsprincippet under ESFP i Kosovo med omkring 80 politibetjente, 2 dommere og 4-6 statsanklagere,

H.  der henviser til, at bekæmpelsen af terrorisme, som både EU og USA prioriterer, ikke kan føres på bekostning af de anerkendte, grundlæggende, fælles værdier, såsom respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet,

I.  der henviser til, at der ved en historisk afstemning under samlingen i FN's Generalforsamling den 18. december 2007 blev vedtaget en resolution, som støttedes af en tværregional alliance, herunder EU, om et moratorium for dødsstraf; der er dybt foruroliget over, at der fortsat findes dødsstraf i mange af de amerikanske forbundsstater,

1.  betragter det kommende amerikanske præsidentvalg som et kritisk tidspunkt for de fremtidige forbindelser mellem EU og USA; håber i denne forbindelse, at valget vil indvarsle et styrket amerikansk engagement i multilateralisme og fred og demokrati i hele verden; mener, at partnerskabet mellem EU og USA om følsomme spørgsmål, som f.eks. fredsprocessen i Mellemøsten, Iran, Irak, Kosovo og de globale udfordringer i form af fattigdom og klimaændringer, må styrkes;

Globale udfordringer og klimaændringer

2.   opfordrer indtrængende USA til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at afslutte arbejdet med deres nationale klimalovgivning inden FN-konferencen i december 2009 i København; opfordrer også USA til at fortsætte med deres bestræbelser på at etablere et system for handel med CO2, som i fremtiden kunne kombineres med EU's ordning for emissionshandel;

3.  glæder sig over Den Høje Repræsentants og Kommissionens beretning om de sikkerhedsmæssige følger af klimaændringerne; opfordrer indtrængende til, at EU og USA på deres topmøde prioriterer behandlingen af dette spørgsmål med udgangspunkt i den vellykkede Bali-konference i december 2007; opfordrer EU og USA til at samarbejde for at opnå en ambitiøs aftale i 2009 for perioden efter 2012, herunder både afbødnings- og tilpasningsaktioner på internationalt plan;

4.  opfordrer til øget katastrofehjælp til imødegåelse af den umiddelbare trussel mod verdens fattigste befolkninger som følge af de højere fødevarepriser; erkender imidlertid, at det ikke er tilstrækkeligt med penge, og opfordrer derfor Rådet, Kommissionen og den amerikanske Kongres og regering til at tage fat på strukturbetingede problemer, såsom underinvesteringer i landbruget, og opfordrer til et samordnet globalt tiltag fra EU's, USA's og de multilaterale organisationers side, som bør omfatte mere retfærdige handelsregler og øgede investeringer i landbruget i udviklingslandene med hovedvægten på småproducenter og kvinder; opfordrer donorerne til at yde støtte til og hjælpe med at finansiere sikkerhedsnet for de mest sårbare mennesker; opfordrer EU's og USA's politiske ledere til aktivt at støtte og deltage i FN's task force om den globale fødevarekrise, der er nedsat under FN's generalsekretær, Ban Ki-moon's ledelse;

Ikke-spredning

5.  beklager USA's tidligere holdning til revisionen af NPT og opfordrer til en styrkelse af det internationale system for traktater og ordninger mod spredning af masseødelæggelsesvåben; opfordrer EU og USA til at undgå et eventuelt vakuum med hensyn til perioden 2009-2010, når de vigtige nedrustningsaftaler skal forlænges; håber, at de meget vigtige aftaler med Rusland, der blev indgået i 1999, 2000 og 2001, vil blive opretholdt;

6.  opfordrer EU og USA til at lægge deres politiske og diplomatiske vægt bag Det Internationale Energiagenturs (IAEA) forslag om at gøre tillægsprotokollen til aftalerne om nuklear sikkerhedskontrol almengyldig og gøre berigningsprocesser multilaterale; opfordrer EU og USA til at forny deres tilsagn om overholdelse af slutdokumentet fra NPT-revisionskonferencen i 2000;

7.  opfordrer De Forenede Stater til at ratificere traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger (CTBT);

8.   er af den opfattelse, at USA's plan om at etablere et missilforsvarssystem i Europa på dette tidspunkt kan hindre de internationale nedrustningsbestræbelser; er bekymret over Ruslands afgørelse om at suspendere overholdelsen af dets forpligtelser i henhold til traktaten om konventionelle væbnede styrker i Europa; understreger, at begge spørgsmål berører sikkerheden for Europas befolkning og derfor ikke bør gøres til genstand for rent bilaterale drøftelser mellem USA og de enkelte europæiske lande; noterer sig i denne forbindelse topmødeerklæringen fra Bukarest, som blev offentliggjort under det seneste møde i Det Nordatlantiske Råd den 3. april 2008, hvori der opfordredes til en omfattende missilforsvarsarkitektur, som ville udvide dækningen til at omfatte hele de allieredes territorium; opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at fastlægge en ramme, inden for hvilken alle EU-medlemsstater og NATO skal inddrages i drøftelsen om dette spørgsmål; opfordrer Rådet og NATO til at vurdere, hvilke fremtidige atomtrusler der vil kunne opstå fra visse landes side, såvel som faren ved et nyt våbenkapløb i Europa og til at foreslå en hensigtsmæssig multilateral reaktion herpå med mulighed for at medtage det foreslåede amerikanske missilforsvarssystem inden for NATO-rammen;

Irans atomprogram

9.  gentager sin fulde støtte til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Iran, der vedtoges i henhold til artikel 41, kapitel VII, i FN's charter, og opfordrer EU og USA til at nå til enighed om en fælles strategi, som ville overbevise regeringen i Teheran om, at FN's Sikkerhedsråds resolutioner skal overholdes;

10.  opfordrer USA til i fortsættelse af deres diplomatiske succes i forhandlingerne med Nordkorea at deltage direkte i forhandlingerne med Iran sammen med EU, eftersom USA er i stand til at stille yderligere sikkerhedsgarantier; understreger betydningen af et samarbejde med De Forenede Stater, Rusland, Kina og alliancefrie lande for at overveje supplerende koncepter med henblik på at opnå en omfattende aftale med Iran om dets atomkraftanlæg og deres anvendelse, hvori der tages hensyn til Irans sikkerhedsinteresser;

Fredsprocessen i Mellemøsten

11.  opfordrer indtrængende Rådet til at sikre, at EU som den primære humanitære donor i de palæstinensiske territorier spiller en vigtig politisk rolle, også inden for rammerne af Kvartetten, i fredsbestræbelserne mellem israelere og palæstinensere; opfordrer til et forbedret samarbejde mellem parterne inden for Kvartetten og et fornyet partnerskab mellem EU og USA i bestræbelserne på at skabe varig fred og stabilitet i Mellemøsten; glæder sig over og støtter Kvartettens opfordring til fortsat katastrofehjælp og humanitær bistand uden hindringer til befolkningen i Gaza-området; mener, at der bør gøres alt for at styrke Libanons suverænitet og territoriale integritet og for at finde en løsning på den nuværende politiske krise i dette land; opfordrer til en samordnet aktion mellem EU og USA med henblik på at tilskynde Syrien til at samarbejde med det internationale samfund og spille en konstruktiv rolle i regionen;

Effektiv multilateralisme

12.  noterer sig det øgede samarbejde med USA i "minilaterale" fora i forbindelse med særlige krisesituationer, fra G8 til Kontaktgruppen om Balkan, fra Mellemøstenkvartetten til P5+1 om Iran; minder om, at Den Europæiske Union er bygget på solidaritet mellem dens medlemmer, og at medlemsstaterne derfor bør høre deres partnere om afgørelser af fælles interesse, som i sidste instans bør resultere i effektive og konsekvente multilaterale løsninger til fordel for alle involverede parter; opfordrer derfor Den Høje Repræsentant til at tage de nuværende udfordringer i forbindelse med effektiv multilateralisme op i hans ajourføring af den europæiske sikkerhedsstrategi, der skal forelægges et udkast til i anden halvdel af 2008; mener, at formålet med den reviderede strategi bør være at opnå større synlighed og gennemslagskraft for EU, herunder "minigruppernes" pligt til at høre EU-partnere og anmode om et mandat fra EU;

13.  opfordrer USA til at ratificere statutten for Den Internationale Straffedomstol;

14.  opfordrer EU og USA til at arbejde sammen for at etablere et internationalt miljø med henblik på forbedring af sikkerheds- og menneskerettighedssituationen i f.eks. Burma, Zimbabwe, Den Demokratiske Republik Congo, Sudan, Tchad, Kenya og Somalia ved fortsat at fokusere på disse spørgsmål i alle relevante fora, herunder i FN's Sikkerhedsråd;

Udviklingssamarbejde

15.  opfordrer EU og USA til at gøre millenniumudviklingsmålene til det centrale mål i den internationale udviklingspolitik; opfordrer indtrængende Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne og USA til at øge deres bistand til udviklingslande for at bevare tilliden til deres løfter om at forhøje bistanden; anerkender USA's øgede engagement inden for udviklingsbistand generelt og i Afrika i særdeleshed; opfordrer indtrængende den amerikanske præsident til at udnytte det sidste år i hans embedsperiode til at søge at opnå et ambitiøst resultat af G8-topmødet i Japan og FN-topmødet om millenniumudviklingsmålene i september i New York; opfordrer EU til at opretholde millenniumudviklingsmålene og de årlige tidsrammer for at opnå 0,7 % i ODA som et centralt punkt på Det Europæiske Råds dagsorden den 19.-20. juni;

16.  finder det beklageligt, at den amerikanske regering har vedtaget at mindske sin finansielle støtte til De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA); påpeger UNFPA's afgørende rolle med hensyn til at opnå en frivillig sænkning af frugtbarhedstallene i de mindre udviklede lande; mener, at adgangen til prævention og reproduktive tjenester, styrkelse af pigers og kvinders stilling og fremme af mødres og børns sundhed er altafgørende strategier med henblik på at mindske befolkningstilvæksten og opretholde ressourcernes bæredygtighed; opfordrer derfor indtrængende den amerikanske regering til at øge sin støtte til UNFPA;

Menneskerettigheder og bekæmpelse af terrorisme

17.  gentager opfordringen til Rådet og Kommissionen om endelig at gennemføre henstillingerne fra Det Midlertidige Udvalg om CIA's formodede anvendelse af europæiske lande i forbindelse med transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger; håber, at den amerikanske regering endelig vil behandle spørgsmålet om lukning af Guantánamo Bay, og at EU's medlemsstater vil gøre deres bedste for at støtte reintegreringen af frigivne fanger for at fremskynde processen; beklager den amerikanske regerings beslutning om at bygge et nyt fængselskompleks i Afghanistan i erkendelse af, at USA sandsynligvis fortsat agter at tilbageholde fanger på oversøiske områder i mange år frem; fordømmer alle former for tortur og mishandling og gentager, at det er nødvendigt at overholde folkeretten;

18.  gentager, at det er nødvendigt med en global aftale, der giver alle medlemsstater mulighed for at deltage i den amerikanske visafritagelsesordning på samme betingelser uden nogen form for direkte eller indirekte forskelsbehandling;

19.  glæder sig over, at USA anerkender Den Europæiske Unions beføjelser til at forhandle om en sådan aftale, og bemærker, at der ved spørgsmål, der henhører under EU's kompetenceområder, som f.eks. sikkerhedsrelevante spørgsmål (herunder udveksling af PNR-data, udlevering og gensidig juridisk bistand) bør indledes forhandlinger med Rådet og med medlemsstaterne, for så vidt som de drejer sig om deres egne statsborgere;

20.  bekræfter, at det vil samarbejde tæt i den fælles bekæmpelse af terrorisme, og genbekræfter, at samarbejdet - i overensstemmelse med EF- og EU-databeskyttelseslovgivningen og med de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet - i første række især bør føre til forbedringer af informationsudvekslingen under streng overholdelse af databeskyttelsesreglerne, og i anden række til samordning mellem efterretningskontorer og retshåndhævelsesorganer selv på operationelt plan og i tredje række til juridisk samarbejde via den eksisterende aftale mellem EU og USA om gensidig juridisk bistand og udlevering;

21.  understreger betydningen af, at de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet overholdes i bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at informere Europa-Parlamentet om de fremskridt, der er sket i forhandlingen om en euro-atlantisk samarbejdsramme, især med hensyn til beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred;

Afghanistan

22.  påpeger, at tidligere internationale bestræbelser på at skabe stabile forhold i Afghanistan var præget af manglende samordning; noterer sig erklæringen fra Den Høje Repræsentant for FUSP om, at EU's politimission i Afghanistan, EUPOL, nu er nået så langt, at den som planlagt kan udstationeres fuldt ud; understreger, at EUPOL bør supplere andre aktørers indsats på lokalt plan;

23.  beklager, at det internationale samfunds hjælp til Afghanistan indtil videre ikke har været tilstrækkelig, og at den i mange tilfælde var ødsel og ineffektiv; opfordrer EU og USA til øjeblikkeligt i betragtning af de direkte forbindelser mellem udvikling og sikkerhed at træffe foranstaltninger til at øge, forbedre og samordne deres udviklingsbistand til Afghanistan mere effektivt, bl.a. ved at overføre så mange midler som muligt til afghanske institutioner og erfarne ngo'er;

Irak

24.  opfordrer Rådet til at indlede en dialog med USA om Irak, hvor det forelægger EU's holdning til dets strategiske rolle i landet, og til fortsat at støtte den øgede multilateralisering af den rolle, som det internationale samfund spiller i Irak, ved fuldt ud at udnytte FN's udvidede mandat i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1770;

Kosovo

25.  mener, at EU og USA øjeblikkeligt må tage de kortsigtede sikkerhedsmæssige udfordringer og de mellemsigtede udfordringer op i forbindelse med Kosovos udvikling for at nå frem til et fælles mål: en fungerende stat, et multietnisk samfund med stærke, velfungerende institutioner og respekt for retsstatsprincippet;

26.  glæder sig over, at missionen vedrørende retsstatsprincippet og politiet under ESFP i Kosovo vil omfatte amerikanske politibetjente; bemærker, at den amerikanske regering vil stille en række ansatte i udenrigsministeriet og kontraherende parter til rådighed for operationen i Kosovo og vil dække 25% af driftsudgifterne i det internationale civile kontor (ICO), idet resten finansieres over bidrag fra Kommissionen og fra andre stater;

Georgien 27.   tilskynder EU og USA til at anvende alle diplomatiske midler til at opfordre Rusland til at respektere Georgiens suverænitet og territoriale integritet og opfordrer alle involverede parter til at finde frem til en fredelig løsning på de separatistiske konflikter i Georgien;

Samarbejde mellem EU og NATO

28.  opfordrer EU's medlemsstater og De Forenede Stater til at samarbejde om nye idéer til iværksættelse af et nydefineret og stærkere partnerskab mellem EU og NATO, der går videre end Berlin-Plus, eftersom der er behov for øget samarbejde i Afghanistan; er af den opfattelse, at bestræbelserne på at tilpasse og forbedre den europæiske sikkerhedsstrategi bør kædes sammen med den tidlige fase i drøftelserne om et nyt strategisk koncept fra NATO's side;

Dødsstraf

29.  gentager sin fordømmelse af dødsstraf; opfordrer den amerikanske regering og alle amerikanske forbundsstater til at ophæve den; beklager den seneste dom fra den amerikanske højesteret om opretholdelse af dødbringende injektioner, som på den måde baner vejen for, at henrettelser kan genindføres;

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og USA's præsident og den amerikanske Kongres.

Seneste opdatering: 30. maj 2008Juridisk meddelelse