Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0296/2008

Indgivne tekster :

B6-0296/2008

Forhandlinger :

PV 05/06/2008 - 2
CRE 05/06/2008 - 2

Afstemninger :

PV 05/06/2008 - 6.17
CRE 05/06/2008 - 6.17

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 92kWORD 49k
28. maj 2008
PE407.497v01-00
 
B6‑0296/2008
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Adamos Adamou og Luisa Morgantini
for GUE/NGL-Gruppen
om Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen

Europa-Parlamentets beslutning om Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen 
B6-0296/2008

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Barcelonaerklæringen, som vedtoges på Euro-Middelhavskonferencen den 27.-28. november 1995 om oprettelse af et Euro-Middelhavspartnerskab,

-  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen (KOM(2008)0319),

-  der henviser til opbakningen fra Det Europæiske Råd på dets møde den 13.-14. marts 2008 til princippet vedrørende etablering af Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen,

-  der henviser til sluterklæringen fra formandskabet for Den Parlamentariske Euro-Middelhavsforsamling samt dennes henstillinger, der vedtoges den 28. marts 2008 i Athen på dens fjerde plenarmøde,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at der på det konstituerende topmøde for Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen den 13. juli 2008 i Paris bør fastlægges klare retningslinjer for en forstærkelse af EU's multilaterale forbindelser med dens Middelhavspartnere, herunder en styrkelse af arbejdsmetoderne og et øget ansvarsfællesskab,

1.  tager meddelelsen fra Kommissionen om Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen til efterretning og støtter dette nye initiativs mål om at sætte fornyet politisk og praktisk skub i EU's multilaterale forbindelser med dets partnere i Middelhavsområdet ved at opgradere det politiske plan for disse forbindelser samt udvikle regionale projekter, der svarer til borgernes behov i regionen;

2.  støtter udviklingen i Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen som en konsolidering af Euro-Middelhavsområdet baseret på de demokratiske principper og respekt for retsstatsprincipperne, som bør føre til et stærkt partnerskab;

3.  deler det synspunkt, at der er behov for en genoplivning af Barcelonaprocessen, som fortsat bør være det centrale element i EU's samarbejde med Middelhavsregionen; anser Barcelonaerklæringen, dens målsætninger og samarbejdsområder for at være kernen i disse forbindelser; håber, at dette nye initiativ vil bygge på Euro-Middelhavspartnerskabets resultater og således tilføre processen merværdi;

4.  forsikrer, at det er rede til at samarbejde om skabelsen af en institutionel ramme for Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen; insisterer på som den ene del af EU's Budgetmyndighed at blive inddraget med henblik på at sikre, at denne nye ramme og dens projekter bliver en succes;

5.  bemærker Kommissionens forslag om oprettelse af et medformandskab for Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen på statschefs- og udenrigsministerplan, idet det mener, at dette vil øge det fælles medejerskab til Euro-Middelhavssamarbejdet; understreger, at Middelhavsdelen af formandskabet bør udnævnes i fællesskab af Middelhavspartnerne, og at det land, der har formandskabet, bør indkalde alle de stater, der deltager i Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen, til topmøder og Ministermøder; mener, at det foreslåede sekretariat for det opgraderede partnerskab hverken bør være noget nyt bureaukrati eller overlappe de eksisterende strukturer;

6.  er enig i den opfattelse, at Barcelonaprocessens nuværende institutionelle strukturer bør bevares og konsolideres, og at den politiske, sociale, økonomiske og kulturelle dialog, som er de grundlæggende træk ved Euro-Middelhavsforbindelserne, bør udbygges yderligere;

7.  understreger den kendsgerning, at sigtet med Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen bør være baseret på solidaritet, dialog og respekt for Middelhavslandenes individuelle særpræg;

8.  støtter Kommissionens forslag om at styrke forbindelserne med EU’s Middelhavspartnere på politisk plan ved hvert andet år at arrangere topmøder som led i Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen med det formål er at vedtage politiske erklæringer samt træffe afgørelse om de vigtigste programmer og projekter, der skal udvikles på regionalt plan;

9.  understreger den kendsgerning, at alle de konkrete regionale projekter, der skal udføres, bør planlægges specifikt i overensstemmelse med de berørte partnerlandes prioriteter og ikke for at imødekomme EU's egne interesser;

10.  opfordrer Kommissionen og Rådet til ikke at fremme liberalisering af Middelhavslandenes markeder men snarere at lade finansielle forbindelser være baseret på fair trade og en ægte holdning, der styrker forbindelserne mellem begge sider, motiverer lokalbefolkningerne og fremmer udviklingen, som ikke udelukkende afhænger af udenlandske investeringer; understreger, at en hvilken som helst deltagelse fra den private sektors side bør være præget af åbenhed, som det er bestemt i Kommissionens forslag;

11.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre, at Den Parlamentariske Euro-Middelhavsforsamling bliver en integreret del af den institutionelle ramme for Barcelonaprocessen: Middelhavsunionen og som dens parlamentariske dimension; understreger, at det er nødvendigt såvel at øge Den Parlamentariske Euro-Middelhavsforsamlings demokratiske legitimitet som at styrke dens rolle, idet det er den eneste parlamentariske forsamling, der forener de 27 EU-medlemsstater og samtlige parter, som er involveret i fredsprocessen i Mellemøsten; understreger vigtigheden af yderligere at formalisere Den Parlamentariske Euro-Middelhavsforsamlings rolle som et rådgivende organ, der har ret til at fremsætte forslag og evalueringer;

12.  understreger, at EU-Middelhavspartnerskabet ikke udelukkende kan fokusere på økonomiske anliggender og handelsspørgsmål; påpeger, at samtlige søjler i Barcelonaprocessen er nært forbundne; påpeger, at den tredje søjle havde til formål at bidrage til fred, stabilitet og velstand;

13.  minder om, at de økonomiske politikker ikke alene skal evalueres, hvad angår deres bidrag til væksten men også hvad angår fremme af en bæredygtig udvikling og sociale rettigheder, og hvad angår deres bidrag til nedbringelse af fattigdom;

14.  understreger, at det er nødvendigt at opgradere kvinders status i Middelhavsregionen gennem politikker, der giver kvinder en væsentlig rolle i deres samfund, og ved at fremme ligestillingen mellem kønnene; understreger, at traditioner og skik og brug ikke nødvendigvis skal respekteres på bekostning af kvinders grundlæggende rettigheder;

15.  understreger, at et af hovedmålene med Euro-Middelhavspolitikken er at støtte demokratisering, pluralisme, retsstatsprincipperne og større respekt for menneskerettighederne; gentager i denne forbindelse sin opfordring til Kommissionen om at skærpe bestræbelserne på at nedsætte underudvalg for demokrati og menneskerettigheder sammen med alle Middelhavspartnerne som led i Euro-Middelhavsassocieringsaftalerne og opfordrer endvidere samtlige berørte parter til at overholde deres forpligtelser i denne henseende, især vedrørende individuelle sager, samt implementere menneskerettighedsklausulen;

16.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at underrette Europa-Parlamentet og Den Parlamentariske Euro-Middelhavsforsamling om, hvorledes disse regionale projekter udvikles, og overveje de forslag og evalueringer, der forelægges på parlamentarisk plan med henblik på yderligere at profilere processen samt øge udnyttelseskapaciteten og merværdien for borgerne i regionen;

17.  bifalder initiativet til at oprette et nyt forum for regionalt samarbejde i Østersøregionen, idet der tages hensyn til erfaringerne fra Barcelonaprocessen: Euro-Middelhavsregionen;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringerne i Euro-Middelhavsregionen.

Seneste opdatering: 30. maj 2008Juridisk meddelelse