Förfarande : 2008/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0298/2008

Ingivna texter :

B6-0298/2008

Debatter :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Omröstningar :

PV 19/06/2008 - 5.5

Antagna texter :

P6_TA(2008)0309

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 118kWORD 56k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0235/2008
11 juni 2008
PE407.521v01-00
 
B6‑0298/2008
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz‑Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley, Elmar Brok, Urszula Gacek och Tunne Kelam
för PPE-DE-gruppen
om toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk i juni 2008

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty‑Mansijsk i juni 2008 
B6‑0298/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater som den ena parten och Ryska federationen som den andra parten,

–  med beaktande av EU:s och Rysslands mål, som formulerades i ett gemensamt uttalande efter det elfte toppmötet mellan EU och Ryssland, vilket hölls i Sankt Petersburg den 31 maj 2003, att upprätta ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för samarbete inom området för yttre säkerhet samt ett gemensamt område för forskning och utbildning, inklusive kulturella aspekter,

–  med beaktande av resultaten från det 21:a toppmötet mellan EU och Ryssland, vilket hölls i Mafra den 14 november 2007,

–  med beaktande av samråden mellan EU och Ryssland om mänskliga rättigheter, i synnerhet den sjunde förhandlingsomgången den 17 april 2008, vid vilken man behandlade medie-, yttrande- och mötesfrihet, särskilt i ljuset av de parlaments- och presidentval som nyligen hållits, det civila samhällets funktion, rättigheter som innehas av personer som tillhör minoriteter samt kampen mot rasism, främlingsfientlighet och barns rättigheter,

–  med beaktande av Europeiska kommissionens framstegsrapport 2007 om genomförandet av EU:s och Rysslands samarbetsområden,

–  med beaktande av resultaten från det 8:e sammanträdet för EU:s och Rysslands ständiga partnerskapsråd om frihet, säkerhet och rättvisa, vilket hölls i Sankt Petersburg den 24‑25 april 2008,

–  med beaktande av uttalandet från ordföranden för Europaparlamentets delegation till EU:s och Rysslands ständiga partnerskapsråd efter EU–Ryssland-arbetsgruppens besök i Moskva den 17–18 mars 2008,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Ryssland,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och Ryssland, som är medlem av FN:s säkerhetsråd, har ett gemensamt ansvar för global stabilitet och säkerhet. Ökat samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland är särskilt viktiga för stabiliteten, säkerheten och välfärden i Europa.

B.  Ryska federationen är fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och har därmed förbundit sig att respektera de principer om demokrati som fastställts av dessa organisationer.

C.  Fortfarande råder det allvarliga farhågor för utvecklingen i Ryska federationen med avseende på respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna och respekten för gemensamt överenskomna demokratiska principer, regler och förfaranden.

D.  Det är av yttersta vikt att EU och Ryska federationen ingår ett nytt strategiskt partnerskaps- och samarbetsavtal för att samarbetet mellan de båda parterna ska utvecklas och intensifieras ytterligare.

E.  Ett skyndsamt genomförande av de fyra gemensamma områdena, dvs. ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett gemensamt område för yttre säkerhet och ett gemensamt område för forskning, utbildning och kultur, bör stå i centrum för förhandlingarna om det nya strategiska partnerskapsavtalet.

F.  En anslutning av Ryska federationen till Världshandelsorganisationen skulle starkt bidra till ytterligare förbättring av de ekonomiska förbindelserna mellan Ryssland och EU, förutsatt att WTO:s åtaganden och skyldigheter följs och tillämpas fullt ut.

G.  Säkra energileveranser är en av de största utmaningarna för Europa och ett av de viktigaste områdena för samarbete med Ryssland. Det krävs gemensamma ansträngningar för att energitransportsystemen, både de redan befintliga och de som ska vidareutvecklas, ska kunna användas effektivt och fullt ut.

H.  Ryssland har nyligen inkluderat några av EU:s största energibolag i en strategisk partnerskapsroll i flera större energiprojekt eller tillåtit företag inom EU att köpa vissa strategiska andelar i ryska bolag. Det är mycket viktigt att säkerheten om rättsläget och äganderätten upprätthålls för att man ska kunna vidmakthålla den nuvarande nivån på utländska investeringar i Ryssland.

I.  Tvister om leveransvillkor och energitransporter bör lösas med icke-diskriminerande och öppna förhandlingar och får aldrig användas som politiska påtryckningsmedel mot EU:s medlemsstater och mot länder i det gemensamma grannskapet.

J.  Ett framtida avtal mellan EU och Ryska federationen bör därför innehålla principerna i energistadgefördraget.

K.  Ur ett ekonomiskt perspektiv är det i både Rysslands och EU:s intresse att diversifiera handelsförbindelserna, eftersom den oproportionerliga andelen energihandel har visat sig göra ekonomierna sårbara för prisändringar avseende dessa produkter.

L.  EU och Ryssland kan och bör tillsammans spela en aktiv roll för att upprätta fred och stabilitet på den europeiska kontinenten, i synnerhet i det gemensamma grannskapet, och i andra delar av världen, bl.a. i Iran och i Mellanöstern.

M.  Nya spänningar har uppstått i Abchazien och Sydossetien, där situationen håller på att försämras på grund av de åtgärder som Ryska federationen vidtagit, inbegripet det ryska utrikesministeriets tillkännagivande den 16 april 2008 om dess avsikt att inrätta officiella förbindelser med institutionerna för de facto-myndigheterna i Sydossetien och Abchazien, det ryska försvarsministeriets tillkännagivande den 29 april 2008 om att öka antalet ”fredsbevarare” från OSS (Oberoende staters samvälde) i Abchazien samt incidenten där ett obemannat georgiskt luftfartyg inne på georgiskt luftrum sköts ner den 20 april 2008.

N.  Ryssland deltar inte längre i fördraget om begränsning av konventionella vapen i Europa (CFE), och landet meddelade att man kommer att stoppa Natoländernas inspektioner och kontroller av ryska militära anläggningar och att man inte längre kommer att begränsa sin arsenal av konventionella vapen.

O.  Efter sitt sammanträde med EU:s ministertrojka tisdagen den 29 april 2008 i Luxemburg bekräftade den ryska utrikesministern Sergej Lavrov Rysslands deltagande i EU:s militära operationer i Tchad och i Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA).

P.  Det är viktigt att EU sänder enhetliga signaler, visar solidaritet och enighet i sina förbindelser med Ryska federationen och grundar dessa förbindelser på ömsesidiga intressen och gemensamma värderingar.

1.  Europaparlamentet betonar att det stundande toppmötet kommer att bli det första toppmöte mellan EU och Ryssland i vilket Rysslands nyvalda president Dmitrij Medvedev deltar. Parlamentet hoppas att detta möte kommer att medföra en förbättring i förbindelserna mellan EU och Ryssland.

2.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sin övertygelse om att Ryssland fortfarande är en viktig partner när det gäller att skapa ett strategiskt samarbete grundat på gemensamma värderingar. EU har inte bara ekonomiska och handelsrelaterade intressen gemensamt med Ryssland, utan även målet att nära samarbeta på den internationella arenan.

3.  Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att tillsammans med EU skapa de nödvändiga förutsättningarna för att förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland ska kunna inledas snart. Parlamentet betonar betydelsen av enighet och solidaritet bland EU:s medlemsstater i förbindelserna med Ryssland, och än en gång att demokrati och mänskliga rättigheter måste vara kärnfrågan i varje framtida avtal med Ryska federationen.

4.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang de uttalanden som gjordes vid EU:s utrikesministrars sammanträde den 29 april 2008 i Luxemburg, vilka kan komma att leda till en lösning av den låsta situationen och inledande av samtal om det nya avtalet före toppmötet i Chanty-Mansijsk.

5.  Europaparlamentet välkomnar president Medvedevs uttalande om vikten av respekt för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i Ryssland, och hoppas på ytterligare framsteg på detta område.

6.  Europaparlamentet konstaterar att den fortlöpande diskussionen om mänskliga rättigheter i Ryssland är en del av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland. Den rådande situationen i Ryssland ger dock anledning till stark oro när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och det civila samhällets och enskilda personers rättighet att ifrågasätta myndigheterna och hålla dem ansvariga för deras handlande. Ryssland uppmanas att hålla människorättsdialogerna ömsom i EU, ömsom i Ryssland.

7.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att visa sitt intresse och engagemang för gemensamma värderingar och att ratificera tilläggsprotokoll nr 14 till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och därigenom möjliggöra en reformering av Europadomstolen som är överhopad av tiotusentals fall.

8.  Europaparlamentet efterlyser en intensifiering av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland och begär att denna process öppnas för effektiv medverkan av Europaparlamentet, statsduman, det civila samhällets organisationer och människorättsorganisationer. Parlamentet uppmanar Ryssland att till fullo respektera sina skyldigheter som medlem av Europarådet och bland annat respektera föreningsrätten, rätten till fredliga demonstrationer och pressfrihet, understryker vikten av frivilligorganisationer som är oberoende av de nationella regeringarna när det gäller att utveckla det civila samhället och uppmanar de ryska myndigheterna att tillämpa den nya lagstiftningen för frivilligorganisationer på ett sådant sätt att de nya bestämmelserna inte lägger en alltför tung börda på dessa organisationer.

9.  Europaparlamentet pekar på de mycket svåra arbetsförhållanden, t.ex. påtryckningar och trakasserier, som journalister utsätts för i Ryska federationen – vissa har till och med mördats, fall som än så länge är ouppklarade – och uttrycker särskild oro när det gäller ett förslag till ändring av presslagstiftningen som godkändes av duman vid första behandlingen den 25 april 2008 och som ger Rossvyazokhrankultura, det federala organ som ansvarar för media, befogenhet att stänga medier som bedöms ha brutit mot förtalsbestämmelserna vid mer än ett tillfälle. Parlamentet förordar istället ”självreglering av medierna” som en väg att öka journalisternas ansvar.

10.  Europaparlamentet konstaterar att det finns en positiv dynamik i det pågående arbetet med det praktiska genomförandet av färdplanerna för de fyra gemensamma samarbetsområdena, och betonar att en ytterligare fördjupning av partnerskapet skulle gagna båda parter.

11.  Europaparlamentet upprepar den stora betydelsen av att skapa ett gemensamt ekonomiskt område och fortsätta utveckla de mål man enats om i färdplanen för det gemensamma ekonomiska området, särskilt målet att skapa en öppen marknad för EU och Ryssland.

12.  Europaparlamentet understryker vikten av att förbättra klimatet för europeiska investeringar i Ryssland, vilket endast kan åstadkommas genom främjande och underlättande av icke-diskriminerande och öppna företagsvillkor, minskad byråkrati och ömsesidiga investeringar. Parlamentet är oroat över den brist på förutsägbarhet när det gäller myndigheternas tillämpning av regelverket som demonstrerats bland annat i form av de politiskt motiverade anklagelserna mot Michail Chodorkovskij, och uppmanar de ryska myndigheterna att ta ett symboliskt steg framåt och upphöra med dessa övergrepp mot honom.

13.  Europaparlamentet välkomnar den intensifierade dialogen mellan EU och Ryssland om energifrågor, och understryker vikten av energiimport för ekonomierna inom EU, vilken utgör en potential för ytterligare handel och ekonomiskt samarbete mellan EU och Ryssland. Principerna om ömsesidigt beroende och insyn bör utgöra grunden för samarbetet, tillsammans med lika tillgång till marknader, infrastruktur och investeringar. Rådet och kommissionen uppmanas att se till att principerna i energistadgefördraget, dess transiteringsprotokoll och G8-slutsatserna införs lika effektivt som själva stadgan i ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland, vilket enligt artikel 45 i avtalet är bindande för Ryssland även innan den ryska statsduman har ratificerat det. Avtalet bör bland annat omfatta stärkt samarbete om energieffektivitet, energisparande och förnybar energi. Parlamentet påpekar att dessa principer bör tillämpas vid större energiinfrastrukturprojekt och att EU bör ge ett enhetligt budskap i kontakterna med Ryssland i dessa känsliga frågor som rör energi. Parterna i energidialogen mellan EU och Ryssland uppmanas att undersöka möjligheten att betala i euro för de ryska energileveranserna till EU i syfte att bli oberoende av tredjeländers valutor.

14.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som uppnåtts sedan det senaste toppmötet i den portugisiska staden Mafra när det gäller Rysslands anslutning till WTO, vilket kommer att skapa lika villkor för näringslivet på båda sidor och i stor utsträckning hjälpa Ryssland att bygga upp en modern och diversifierad högteknologisk ekonomi. Ryssland uppmanas att vidta de åtgärder som krävs för att återstående hinder för anslutningsprocessen ska kunna undanröjas, särskilt på området exportskatter och exporttullar, för att landet fullt ut ska kunna efterleva och genomföra de åtaganden och skyldigheter som följer med WTO‑medlemskapet, varefter EU bör inleda diskussioner om ingåendet av ett frihandelsavtal med Ryska federationen.

15.  Europaparlamentet beklagar att Ryssland inte uppfyllde sitt åtagande att avveckla avgifterna för överflygningar av Sibirien och uppmanar Ryssland att underteckna det avtal som uppnåddes om denna fråga vid toppmötet i Samara.

16.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som EU och Ryssland har gjort när det gäller genomförandet av sitt gemensamma område med frihet, säkerhet och rättvisa, hittills framför allt på området för genomförande av avtalen om viseringslättnader och återtagande, vilka visat sig vara ett stort steg mot viseringsfritt resande på lång sikt. Parlamentet uppmanar till stärkt samarbete om olaglig invandring, förbättrade kontroller av identitetshandlingar och bättre informationsutbyte om terrorism och organiserad brottslighet. Rådet och kommissionen måste se till att Ryssland agerar i enlighet med alla de villkor som fastställts i sådana avtal som förhandlats fram om avskaffande av visumtvång vid resande mellan de två parterna för att förebygga brott mot säkerheten och demokratin i Europa

17.  Europaparlamentet påpekar att Ryssland, som förra året ändrade sina visumbestämmelser och upphörde att utfärda ettåriga affärsvisum som berättigar till flera inresor och som många arbetstagare från EU tidigare använt, kan stå inför ett uttåg av många arbetsledare och arbetstagare från EU om landet inte ändrar de nya bestämmelserna och minskar den omfattande byråkrati som krävs när det gäller att få visum och arbetstillstånd.

18.  Europaparlamentet välkomnar det förstärkta samarbetet i rymden mellan EU och Ryssland inom ramen för den rymddialog som inrättades i mars 2006 mellan kommissionen, Europeiska rymdorganisationen och Roscosmos, vilken omfattar rymdtillämpningar (satellitnavigering, jordobservationer och satellitkommunikation), tillträde till rymden (uppskjutningsramper och framtida rymdtransportsystem), rymdforskning och utveckling av rymdteknik. Det har fastställts att rymden är en prioriterad sektor inom det gemensamma ekonomiska området.

19.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att delta i arbetet med att bygga upp en europeisk forskningsinfrastruktur som stöds av EU:s ramprogram. Detta skulle möjliggöra ett effektivt utnyttjande och ytterligare utveckling av omfattande ryska personalresurser och ekonomiska resurser inom forskning, utveckling och innovation, och på så sätt gynna både EU och Ryssland.

20.  Europaparlamentet uttrycker sin stora besvikelse över Rysslands tillkännagivande att landet avser att upprätta officiella förbindelser med organ tillhörande de separatistiska myndigheterna i Sydossetien och Abchazien, och bekräftar sitt fulla stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser samt uppmanar Ryssland att dra tillbaka sitt beslut, som undergräver de internationella fredstansträngningar i vilka även Ryska federationen deltar.

21.  Europaparlamentet fördömer starkt Rysslands militära uppbyggnad i Abchazien och uppmanar Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina truppförstärkningar. Den ryska militära upptrappningen ökar snarast spänningen i stället för att minska den i den nuvarande politiska situationen, även om upptrappningen i fråga eventuellt ligger inom de gränser för OSS fredsbevarande styrka som fastställdes av OSS-regeringschefernas råd.

22.  Europaparlamentet uppmanar alla inblandade parter att avstå från åtgärder som skulle kunna leda till en upptrappning av det spända läget i regionen. Parlamentet bekräftar sitt stöd till internationella insatser som syftar till en fredlig lösning av konflikten i Abchazien och Sydossetien och välkomnar de särskilda förslag som Georgiens president Micheil Saakasjvili lade fram nyligen om hur konflikten i Abchazien ska lösas. Dessa förslag omfattar bred politisk representation på högsta nivå i Georgiens regering, med vetorätt i alla viktiga lagstiftningsfrågor som rör Abchazien, och upprättande av internationella garantier för att säkerställa bred federalism, obegränsad autonomi och säkerhet. EU uppmanas att vara mer aktivt delaktig i sökandet efter en fredlig lösning på konflikten, att verka som medlare och att erbjuda konkret stöd för de förslag som lagts fram av president Saakasjvili.

23.  Europaparlamentet noterar det pågående samrådet mellan Ryssland och Förenta staterna om det planerade amerikanska missilförsvarssystemet, erkänner det stora bidrag som detta system innebär när det gäller att skydda EU från ballistiska långdistansmissiler, uppmanar Ryska federationen att dra nytta av förslagen om missilförsvarssamarbete och uppmanar alla parter som är inblandade i projektet att börja arbeta med att koppla samman Förenta staternas, Natos och Rysslands missilförsvarssystem.

24.  Europaparlamentet erkänner behovet av ytterligare samarbete med Ryssland när det gäller att hindra spridning av massförstörelsevapen, och uppmanar båda sidor att ta sitt ansvar särskilt för kärnenergifrågan i Nordkorea och Iran.

25.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att ompröva sitt ensidiga beslut att sluta följa CFE-fördraget om en begränsning av de konventionella vapnen i Europa och gå förhandlingsvägen för att slå vakt om sina legitima intressen och undvika att CFE‑fördraget undergrävs. Natos medlemsländer uppmanas att ratificera den ändrade versionen av avtalet från 1999.

26.  Europaparlamentet välkomnar Rysslands beslut att hjälpa EU i genomförandet av de fredsbevarande operationerna i Tchad och Centralafrikanska republiken och stöder uttalandet från den ryske utrikesministern, Sergej Lavrov, och EU:s höga representant, Javier Solana, att samarbetet mellan Ryssland och EU i frågor som rör krishantering inte bör begränsas till Rysslands deltagande i EUFOR-styrkan i Tchad och Centralafrikanska republiken, och att båda parter är redo att underteckna ett ramavtal om detta utifrån jämlikt partnerskap och samarbete.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Rysslands regering och parlament, Europarådet samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Senaste uppdatering: 13 juni 2008Rättsligt meddelande