Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0313/2008

Pateikti tekstai :

B6-0313/2008

Debatai :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Balsavimas :

PV 19/06/2008 - 5.4

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 91kWORD 47k
2008 m. birželio 16 d.
PE407.542v01-00
 
B6‑0313/2008
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0162/2008 ir B6‑0163/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter
Verts/ALE frakcijos vardu
dėl krizės žuvininkystės sektoriuje dėl didėjančių kuro kainų

Europos Parlamento rezoliucija dėl krizės žuvininkystės sektoriuje dėl didėjančių kuro kainų 
B6‑0313/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi pastaruoju metu padidėjusios kuto kainos turėjo didelį ekonominį poveikį žvejybos pramonei, ypač tiems sektoriams, kurie naudoja daug energijos naudojančią aktyvios žvejybos įrangą;

B.  kadangi padėtį pablogino tai, kad daugelis žvejų dėl esamos rinkos struktūros ir korporacinių tarpininkų dominavimo negali dalį savo veiklos sąnaudų įtraukti į pardavimo kainą,

C.  kadangi istoriškai taip susiklostė, kad daugelyje valstybių narių teikiamos ES subsidijos pernelyg dažnai būdavo naudojamos didelės apimties, daug energijos sunaudojančių, aplinkai kenkiančių žvejybos laivynų plėtojimui remti manant, kad energijos ištekliai išliks pigūs,

D.  kadangi, nepaisant kai kurių laivynų pajėgumų didelio sumažinimo, daugelis laivynų ES išlieka per dideli palyginti su ištekliais, kuriuos jie gali sugauti laikydamiesi tausojimo principo, todėl tų laivynų pajėgumai ir toliau turi būti mažinami,

E.  kadangi didelės energijos išteklių kainos nėra laikinas reiškinys, o greičiau struktūrinio pobūdžio ir nuolatinis, ir kadangi šis sektorius turi prie to prisitaikyti,

F.  kadangi paprasčiausiai naudodami mažiau energijos naudojančius variklius pramonės, labai priklausomos nuo nebrangių energijos šaltinių, problema liks neišspręsta, o žvejybos apimtis galėtų net padidėti,

G.  kadangi žuvininkystei didelį poveikį daro globalizacija ir ES laivynui tenka konkuruoti rinkoje, kurioje kainų mažėjimo tendencijos taip pat daro poveikį ekonomikos gyvybingumui,

H.  kadangi kai kurios valstybės narės pradėjo vykdyti programas, kuriomis siekiama sumažinti jų laivyno kuro sunaudojimą, ir kadangi šios naujovės turi būti remiamos,

I.  kadangi valstybės narės atlieka pagrindinį vaidmenį taikant žuvininkystės išteklių apsaugos priemones - jos atsakingos už tokias sritis, kaip dienų jūroje skaičiaus ir kvotų savo laivynams paskirstymas; kadangi dėl to joms turėtų tekti pagrindinis vaidmuo plėtojant ir skatinant efektyvų energijos naudojimą jų laivynuose;

J.  kadangi pagal energijos apmokestinimo direktyvą (2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB(1)) valstybėms narėms jau leidžiama teikti dalinę ar visą lengvatą laivų dyzelinio kuro įsigijimui, bet ne visos tai daro,

1.  taigi daro išvadą, jog skubiai reikia pertvarkyti Europos žvejybos laivyną, kad būtų atsisakyta daug energijos sunaudojančių, aplinkai kenkiančių žvejybos laivų ir įrangos ir būtų pradėti taikyti švelnesni būdai, reikalaujantys mažiau energijos ir tvaresni ilgalaikiškumo, aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu;

2.  mano, kad labai svarbu pakeisti ir paįvairinti žvejybos įrangą ir kad sumažinus priklausomybę nuo energijos išteklių šiame sektoriuje galėtų padaugėti darbo vietų;

3.  ragina Komisiją ir valstybes nares išsamiai konsultuotis su žvejybos sektoriaus atstovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis prašant jų pateikti savo idėjų, kaip geriausiai siekti šio tikslo, pripažįstant, kad ši padėtis ir jos sprendimo būdai nebūtinai bus tokie pat visose žvejybos rajonuose ar regionuose;

4.  mano, kad pajėgumų mažinimo programose pirmenybė turėtų būti teikiama daugiausiai energijos sunaudojančių ir daugiausiai žalos jūrų aplinkai darančių laivų atsisakymui;

5.  pripažįsta, kad atliekant šią pertvarką ir laivynams, ir laivuose dirbantiems žvejams reikės finansinės paramos, ir ragina valstybes nares pasinaudoti Europos žuvininkystės fondo teikiamomis galimybėmis; taip pat ragina Komisiją būti lanksčiai vykdant patvirtinimo procesą ir suteikti galimybę įgyvendinant programas pradėti taikyti labiau energiją tausojančius žvejybos būdus;

6.  mano, kad vykdant bendro rinkos organizavimo reformą atsiranda galimybė kurti priemones, kuriomis žvejams bus užtikrinta teisinga, jų sąnaudas atitinkanti, kaina, o vartotojams prieinama galutinė kaina; pripažįsta, kad tam prireiktų priemonės, kurią taikant būtų sumažintas komercinis tarpininkų dominavimas rinkoje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir Europos žuvininkystės sektoriaus organizacijų atstovams.

(1) OL L 283, 2003 10 31, p. 51.

Atnaujinta: 2008 m. birželio 17 d.Teisinis pranešimas