Procedure : 2008/2614(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0348/2008

Indgivne tekster :

B6-0348/2008

Forhandlinger :

PV 10/07/2008 - 4

Afstemninger :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0361

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 55k
7. juli 2008
PE410.725v01-00
 
B6‑0348/2008
til opfølgning af forespørgsler til mundtlig besvarelse stillet af politiske grupper
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin og Katalin Lévai for PSE-Gruppen

Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak og Magor Imre Csibi for ALDE-Gruppen

Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven and Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen

Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto og Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen
om optælling af romaer på grundlag af etnisk tilhørsforhold i Italien

Europa-Parlamentets beslutning om optælling af romaer på grundlag af etnisk tilhørsforhold i Italien 
B6‑0348/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, principperne om lighed og ikke-forskelsbehandling, retten til værdighed, privatliv og beskyttelse af personoplysninger, børns og mindretals rettigheder som anerkendt af internationale og europæiske konventioner om beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder navnlig den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt dertil knyttet retspraksis(1), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt FN's konvention om barnets rettigheder,

–  der henviser til EU-traktaterne og navnlig til artikel 2, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union, EF-traktatens artikel 13 (foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af bl.a. race eller etnisk oprindelse), artikel 12 (forbud mod forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet), artikel 17 (unionsborgerskab), artikel 18 (fri bevægelighed) og artikel 39 og følgende artikler (arbejdskraftens frie bevægelighed),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse og navnlig til definitionerne på direkte og indirekte forskelsbehandling, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger,

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om EU-instrumenter og –politikker med henblik på at forbedre romaernes integration(2) og til den årlige beretning for 2008 fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om bl.a. romaer, racisme og fremmedhad, foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og fri bevægelighed(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5, og artikel 103, stk. 2-5,

A.  der understreger, at EU er et område med fælles værdier baseret på demokrati og retsstatsprincippet, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, lighed og ikke-forskelsbehandling, herunder beskyttelse af mindretal, og at EU har forpligtet sig til at bekæmpe racisme og fremmedhad samt forskelsbehandling på grundlag af de i EF-traktatens artikel 12 og 13 anførte årsager,

B.  der henviser til, at disse værdier gennemføres i praksis i EU ved hjælp af direktiverne om ikke-forskelsbehandling og fri bevægelighed samt de politikker, der understøtter disse, og at medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre dem fuldt ud og afholde sig fra handlinger, der kunne udgøre en overtrædelse heraf,

C.  der henviser til, at romaer er en af de grupper, der er mest udsat for racisme og forskelsbehandling, hvilket fremgår af de angreb og overfald, der for nylig har fundet sted mod romaer i Italien og Ungarn; dette understreges yderligere af nylige Eurobarometer-undersøgelser,

D.  der henviser til, at Kommissionen i sit arbejdsdokument fremhæver, at medlemsstaterne allerede råder over en række lovgivningsmæssige og finansielle EU-instrumenter til bekæmpelse af forskelsbehandling af romaer og fremme af romaers integration, særlig hvad angår udveksling og fremme af god praksis på området,

E.  der henviser til, at romabefolkningen er et nations- og statsløst paneuropæisk etnisk-kulturelt samfund, og at EU derfor har et særligt ansvar for sammen med medlemsstaterne at udtænke en europæisk romastrategi og –politik,

F.  der henviser til, at den italienske regering den 21. maj 2008 udstedte et dekret, hvormed der erklæredes undtagelsestilstand for så vidt angår nomadebosættelserne i Campanien, Lazio og Lombardiet(4) på grundlag af lov nr. 225 af 24. februar 1992 om civilbeskyttelse, som giver regeringen beføjelse til at erklære undtagelsestilstand i tilfælde af ”naturkatastrofer og andre katastrofer eller begivenheder, der på grund af deres intensitet og omfang kræver imødegåelse med ekstraordinære beføjelser og midler”,

G.  der henviser til opfølgningen af dette dekret den 30. maj 2008 med yderligere kendelser (”ordinanze”) fra ministerpræsidenten(5) om at:

   -udpege præfekterne i Rom, Milano og Napoli til kommissærer for roma-undtagelsestilstanden,
   -bevilge dem ekstraordinære beføjelser med henblik på identifikation af personer, herunder mindreårige, bl.a. ved indsamling af fingeraftryk,
   -give dem beføjelse til at træffe de nødvendige forholdsregler mod personer, mod hvilke der er eller kunne blive iværksat administrative eller retlige udvisningsforanstaltninger,
   -give dem tilladelse til, dog under overholdelse af retsstatsprincippet og fællesskabsretten, at fravige en række love vedrørende en bred vifte af spørgsmål, som vedrører forfatningsmæssige rettigheder (f.eks. retten til at blive orienteret, når der iværksættes en administrativ procedure som optagelse af fingeraftryk, og kravet om, at der skal være tale om en farlig eller mistænkelig person eller en person, der nægter at identificere sig, før der indledes en identitetsundersøgelse, som omfatter fotografering, optagelse af fingeraftryk eller indsamling af antropometriske data),

H.  der henviser til, at der med dekretet er indført undtagelsestilstand i en periode på et år, dvs. indtil den 31. maj 2009,

I.  der henviser til, at den italienske indenrigsminister gentagne gange har erklæret, at indsamlingen af fingeraftryk har til formål at gennemføre en optælling af romabefolkningen i Italien, og at han under fravigelse af gældende lovgivning agter at give tilladelse til optagelse af fingeraftryk på romaer, der lever i lejre, herunder mindreårige, samt at Italien vil fortsætte disse identifikationsforanstaltninger, som vil være afsluttet inden den 15. oktober i Milano, Rom og Napoli,

J.  der henviser til, at indsamlingen af fingeraftryk allerede er iværksat i Italien, navnlig i Milano og Napoli, og at disse data ifølge oplysninger fra ngo’er hævdes at blive opbevaret af præfekterne i en database,

K.  der henviser til, at kommissærerne Barrot og Špidla i denne forbindelse har fremhævet betydningen af principperne om lighed og ikke-forskelsbehandling i EU, og at fællesskabsretten klart forbyder forskelsbehandling på grundlag af race og etnisk oprindelse,

L.  der henviser til, at UNICEF, Europarådets generalsekretær og Europarådets menneskerettighedskommissær har udtrykt bekymring, og at sidstnævnte har sendt den italienske regering et memorandum, bl.a. vedrørende racisme, fremmedhad og beskyttelse af romaers menneskerettigheder,

M.  der henviser til, at den italienske databeskyttelsesmyndighed har anmodet de kompetente myndigheder, og navnlig præfekterne i Rom, Milano og Napoli, om oplysninger vedrørende muligheden for at indsamle romaers, herunder mindreåriges, fingeraftryk, og udtrykt bekymring for, at dette kunne indebære diskrimination, også med hensyn til den personlige værdighed, navnlig hvad angår mindreårige,

1.  opfordrer indtrængende de italienske myndigheder til at undlade at indsamle fingeraftryk fra romaer, herunder mindreårige, eftersom dette klart ville udgøre dels forskelsbehandling på grundlag af race og etnisk oprindelse, hvilket er forbudt i henhold til artikel 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention, og dels forskelsbehandling mellem EU-borgere, som er romaer eller nomader, og andre EU-borgere, som ikke behøver at lade sig underkaste disse procedurer;

2.  tilslutter sig UNICEF’s bekymring, og finder det forkasteligt under påskud af at ville beskytte børn at krænke deres grundlæggende rettigheder og kriminalisere dem; tilslutter sig endvidere de bekymringer, som Europarådet og en række ngo’er og religiøse samfund har givet udtryk for, og mener, at romabørns rettigheder bedst kan beskyttes ved som led i integrationspolitikken at garantere dem adgang til uddannelse, bolig og sundhedspleje og beskytte dem fra udnyttelse;

3.  tilslutter sig Kommissionens synspunkt, nemlig at sådanne foranstaltninger ville udgøre en overtrædelse af forbuddet mod direkte og indirekte forskelsbehandling, særlig i henhold til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse og EF-traktatens artikel 12, 13 og 17-22;

4.  bekræfter, at politikker, som medfører øget udstødelse, aldrig vil udgøre et effektivt middel i kriminalitetsbekæmpelsen og ikke vil bidrage til kriminalitetsforebyggelse og sikkerhed;

5.  fordømmer på det kraftigste og utvetydigt alle de former for racisme og diskrimination, som romaer og andre, der betragtes som sigøjnere, udsættes for;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemgå og ophæve lovgivning og politikker, der indebærer direkte eller indirekte forskelsbehandling af romaer på grundlag af race og etnisk oprindelse, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at overvåge medlemsstaternes gennemførelse af EU-traktaterne og EU-direktiverne om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og om fri bevægelighed for at sikre en konsekvent og fuldstændig gennemførelse, og til i modsat fald at træffe de nødvendige foranstaltninger;

7.  opfordrer Kommissionen til at foretage en grundig gennemgang af de lovgivningsmæssige foranstaltninger og gennemførelsesbestemmelser, som den italienske regering har vedtaget, for at kontrollere, om de er forenelige med EU-traktaterne og fællesskabsretten,

8.  udtrykker bekymring over den påstand, der kommer til udtryk i de administrative dekreter og kendelser, som den italienske regering har udstedt, nemlig, at tilstedeværelsen af romalejre omkring storbyerne i sig selv udgør en social nødsituation med følger for den offentlige orden og sikkerhed, som retfærdiggør indførelse af undtagelsestilstand i tolv måneder;

9.  er bekymret over, at der under henvisning til erklæringen af undtagelsestilstand kan træffes ekstraordinære foranstaltninger under fravigelse af lovene af præfekter, der har fået overdraget beføjelser til at gennemføre foranstaltninger af enhver art, herunder indsamling af fingeraftryk, på grundlag af en civilbeskyttelseslov, der gælder i tilfælde af ”naturkatastrofer og andre katastrofer eller begivenheder”, hvilket ikke er afpasset efter eller står i et rimeligt forhold til denne specifikke situation;

10.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at udbygge EU-politikkerne vedrørende romaer gennem iværksættelse af en EU-strategi for romaer med henblik på at støtte og fremme medlemsstaters og ngo’ers tiltag og projekter i tilknytning til integration og inddragelse af romaer, særlig romabørn;

11.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for rammerne af en EU-strategi for romaer og årtiet for integration af romaer at vedtage lovgivning og politikker til støtte for romasamfundene og til at fremme deres integration på alle områder og iværksætte antiracisme- og antidiskriminationsprogrammer i skoler, på arbejdspladser og i medierne;

12.  fastslår i denne sammenhæng på ny betydningen af at udvikle strategier på EU- og medlemsstatsniveau under fuld udnyttelse af de muligheder, som EU-fonde tilbyder, med henblik på at gøre en ende på segregation over for romaer inden for uddannelse, sikre romabørn ligebehandling med hensyn til adgang til kvalitetsuddannelse (deltagelse i det almindelige uddannelsessystem, indførelse af særlige stipendie- og praktikprogrammer), sikre og forbedre romaers adgang til arbejdsmarkedet, sikre ligebehandling med hensyn til adgangen til sundhedspleje og sociale ydelser, bekæmpe diskriminerende praksis, hvad angår adgang til boliger, og øge romaers deltagelse i det sociale, økonomiske, kulturelle og politiske liv;

13.  glæder sig over, at Kommissionen har nedsat en arbejdsgruppe til bekæmpelse af forskelsbehandling med repræsentanter fra samtlige medlemsstater, og kræver, at det kompetente parlamentsudvalg tilknyttes denne arbejdsgruppe og får fuld adgang til dens arbejde; opfordrer sit kompetente udvalg til at indlede en dialog med medlemsstaternes parlamenter herom;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådets generalsekretær, Europarådets menneskerettighedskommissær, UNICEF og den italienske databeskyttelsesmyndighed.

(1) Navnlig Domstolens dom i sagen D.H. m.fl. mod Den Tjekkiske Republik.
(2) SEK (2008) 2172.
(3) EP-beslutninger af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union, af 1. juni 2006 om romakvinders situation i Den Europæiske Union, af 15.11.07 om anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område og af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer.
(4) Det italienske officielle tidende nr. 122 af 26.5.2008.
(5) Nr. 3676 om Lazio, nr. 3677 om Lombardiet, nr. 3678 om Campanien, det italienske officielle tidende nr. 127 af 31.5.2008.

Seneste opdatering: 8. juli 2008Juridisk meddelelse