Postup : 2008/2614(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0348/2008

Predkladané texty :

B6-0348/2008

Rozpravy :

PV 10/07/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 10/07/2008 - 5.4
CRE 10/07/2008 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0361

NÁVRH UZNESENIA
PDF 113kWORD 68k
7. júla 2008
PE410.725v01-00
 
B6‑0348/2008
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie predložených politickými skupinami
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin a Katalin Lévaiv mene skupiny PSE
Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak a Magor Imre Csibi v mene skupiny ALDE
Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE
Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto a Umberto Guidoni v mene skupiny GUE/NGL
o sčítaní Rómov v Taliansku na základe ich etnickej príslušnosti

Uznesenie Európskeho parlamentu o sčítaní Rómov v Taliansku na základe ich etnickej príslušnosti 
B6‑0348/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ľudské práva a základné slobody, zásadu rovnosti a nediskriminácie, právo na dôstojnosť, súkromie a ochranu údajov, práva dieťaťa a práva osôb patriacich k menšinám ako ich uznávajú medzinárodné a európske dohovory chrániace ľudské práva a základné slobody, najmä Európsky dohovor o ľudských právach a s tým súvisiaca judikatúra(1), Charta základných práv a Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na zmluvy EÚ, najmä na články 2, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii a článok 13 (opatrenia proti diskriminácii založenej okrem iného na príslušnosti k rase a etnickom pôvode), článok 12 (zákaz diskriminácie na základe národnosti), článok 17 (európske občianstvo), článok 18 (sloboda pohybu), článok 39 a nasledujúce články (voľný pohyb pracovníkov) Zmluvy o ES,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a najmä na vymedzenia pojmu priamej a nepriamej diskriminácie, na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov a na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov;

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie o nástrojoch a politikách Spoločenstva týkajúcich sa začleňovania Rómov(2) a na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva na rok 2008,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia týkajúce sa okrem iného Rómov, rasizmu a xenofóbie, opatrení proti diskriminácii a voľnosti pohybu(3),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 a článok 103 ods. 2 až 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže EÚ je spoločenstvom hodnôt založených na demokracii a zásadách právneho štátu, ľudských právach a základných slobodách, rovnosti a nediskriminácii vrátane ochrany osôb patriacich k menšinám a keďže EÚ sa zaviazala bojovať proti rasizmu a xenofóbii, ako aj proti akejkoľvek diskriminácii uvedenej v článkoch 12 a 13 Zmluvy o ES,

B.  keďže tieto hodnoty sa v EÚ uplatňujú prostredníctvom smerníc o nediskriminácii a voľnosti pohybu, ako podporujúcich politík, a keďže členské štáty musia v plnej miere ich vykonávať a zdržiavať sa všetkých krokov, ktoré by viedli k porušovaniu týchto hodnôt,

C.  keďže Rómovia sú jedným z hlavných terčov rasizmu a diskriminácie, čomu nasvedčujú nedávne udalosti vrátane útokov a násilia voči Rómom v Taliansku a Maďarsku a čo navyše zdôrazňujú aj nedávne prieskumy Eurobarometra,

D.  keďže Komisia vo svojom pracovnom dokumente zdôrazňuje, že členské štáty majú k dispozícii súbor legislatívnych a finančných nástrojov a politík EÚ, ktoré slúžia na boj proti diskriminácii Rómov a na podporu ich začleňovania a integrácie, najmä prostredníctvom výmeny a podpory osvedčených postupov v tejto oblasti,

E.  keďže rómske obyvateľstvo je paneurópskym etnicko-kultúrnym spoločenstvom, ktoré netvorí nijaký národ a nemá vlastný štát, v dôsledku čoho EÚ spolu s členskými štátmi nesie osobitnú zodpovednosť za vytvorenie európskej stratégie a politiky pre Rómov,

F.  keďže 21. mája 2008 talianska vláda na základe zákona č. 225 z 24. februára 1992 o civilnej ochrane, ktorý vláde poskytuje právo vyhlásiť mimoriadny stav v prípade „prírodných katastrof, pohrôm alebo iných udalostí, ktoré si z hľadiska svojej intenzity a rozsahu vyžadujú uplatnenie mimoriadnych právomocí a prostriedkov“ vydala nariadenie, ktorým v súvislosti s usádzaním kočovných spoločenstiev na území Kampánie, Lazia a Lombardska(4) vyhlásila mimoriadny stav,

G.  keďže predseda vlády po tomto nariadení vydal 30. mája 2008 ďalšie pokyny („ordinanze“)(5), ktorými:

   — vymenoval prefektov Ríma, Milána a Neapola za splnomocnencov pre naliehavú otázku Rómov,

   — im udelil mimoriadne právomoci v oblasti zisťovania totožnosti osôb vrátane neplnoletých osôb, a to aj pomocou odoberania odtlačkov prstov,

   — ich poveril prijatím nevyhnutných opatrení voči tým osobám, ktoré sú alebo by mohli byť vyhostené na základe administratívnych alebo súdnych opatrení;

   — im umožnil odkloniť sa (bez toho, aby sa porušili zásady právneho štátu a právne predpisy EÚ) od súboru právnych predpisov týkajúcich sa širokej škály otázok súvisiacich s ústavnými výsadami (napríklad právo byť informovaný počas administratívneho konania, ako je odoberanie odtlačkov prstov, a požiadavka, že osoba je nebezpečná, podozrivá alebo sa odmieta identifikovať predtým, než sa podrobí kontrole totožnosti vrátane fotografovania, odoberania odtlačkov prstov alebo zberu biometrických údajov),

H.  keďže nariadením sa vyhlásil mimoriadny stav na obdobie jedného roka až do 31. mája 2009,

I.  keďže taliansky minister vnútra pri viacerých príležitostiach vyhlásil, že cieľom odoberania odtlačkov prstov je sčítanie rómskeho obyvateľstva v Taliansku a že odchýlením sa od všeobecných právnych predpisov hodlá umožniť odoberanie odtlačkov Rómov žijúcich v táboroch vrátane neplnoletých osôb, pričom vyhlásil, že Taliansko bude pokračovať v zisťovaní totožnosti až do 15. októbra v Miláne, Ríme a Neapole,

J.  keďže odoberanie odtlačkov sa v Taliansku už začalo, a to v Miláne a Neapole, a keďže podľa informácií poskytnutých mimovládnymi organizáciami prefekti tieto údaje ukladajú do databázy,

K.  keďže komisári Barrot a Špidla v súvislosti s tým zdôraznili dôležitosť dodržiavania zásad rovnosti a nediskriminácie v EÚ a vyhlásili, že európske zákony jasne zakazujú diskrimináciu na základe príslušnosti k rase alebo etnického pôvodu,

L.  keďže znepokojenie vyjadrili UNICEF, generálny tajomník Rady Európy a splnomocnenec Rady Európy pre ľudské práva, ktorý talianskej vláde zaslal memorandum, ktoré sa okrem iného týkalo rasizmu, xenofóbie a ochrany ľudských práv Rómov,

M.  keďže taliansky úrad na ochranu údajov si vyžiadal informácie od príslušných orgánov, najmä od prefektov Ríma, Milána a Neapola, týkajúce sa možnosti odoberania odtlačkov prstov Rómov vrátane neplnoletých osôb, pričom vyjadril obavy, že táto skutočnosť by mohla byť prejavom diskriminácie, ktorá sa môže dotýkať aj osobnej dôstojnosti, najmä dôstojnosti maloletých

1.  naliehavo žiada talianske úrady, aby upustili od odoberania odtlačkov prstov Rómov vrátane neplnoletých osôb, pretože by to predstavovalo jasný prejav diskriminácie na základe rasy a etnického pôvodu, ktorá je zakázaná článkom 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj prejav diskriminácie medzi občanmi EÚ, ktorí majú rómsky pôvod alebo žijú kočovným spôsobom života, a tými, od ktorých sa nevyžaduje, aby sa takýmto postupom podrobili;

2.  stotožňuje sa s obavami organizácie UNICEF a domnieva sa, že z dôvodu ochrany detí je neprípustné, aby sa porušovali ich základné práva a aby sa s nimi zaobchádzalo ako so zločincami, ako aj s obavami, ktoré vyslovila Rada Európy a mnohé mimovládne organizácie a náboženské spoločenstvá, a zastáva názor, že najlepším spôsobom ochrany práv rómskych detí je zabezpečiť im v rámci politík začleňovania a integrácie prístup ku vzdelávaniu, bývaniu a zdravotníckej starostlivosti a ochraňovať ich pred vykorisťovaním;

3.  pripája sa k postoju Komisie, že takéto konanie by znamenalo porušenie zákazu priamej a nepriamej diskriminácie, ako to stanovuje predovšetkým smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, a ako je zakotvené v článkoch 12, 13 a 17 až 22 Zmluvy o ES;

4.   znovu potvrdzuje, že postupy, ktoré prehlbujú vylúčenie, nikdy nebudú v boji proti zločinu účinné a neprispejú k prevencii zločinu a k bezpečnosti;

5.   bezvýhradne a jednoznačne odsudzuje všetky formy rasizmu a diskriminácie, s ktorými sa stretávajú Rómovia a ďalší ľudia, ktorých považujú za „Cigánov“;

   vyzýva členské štáty, aby prehodnotili a zrušili právne predpisy a politiky, ktoré priamo či nepriamo diskriminujú Rómov na základe rasovej príslušnosti a etnického pôvodu, a vyzýva Radu a Komisiu, aby sledovali, ako členské štáty uplatňujú zmluvy a smernice EÚ o opatreniach proti diskriminácii a voľnom pohybe s cieľom zabezpečiť ich dôsledné a úplné vykonávanie, a aby prijali nevyhnutné opatrenia v prípade, keď ich riadne neuplatňujú;

7.   vyzýva Komisiu, aby dôkladne prehodnotila legislatívne a výkonné opatrenia prijaté talianskou vládou, aby sa mohol preveriť ich súlad so zmluvami a právnymi predpismi EÚ;

8.   vyjadruje obavy v súvislosti s presvedčením vyjadreným v administratívnych vyhláškach a nariadeniach vydaných talianskou vládou, že výskyt rómskych táborov okolo veľkých miest vytvára stav vážneho spoločenského napätia s dosahom na verejný poriadok a bezpečnosť, čo je odôvodnením vyhlásenia12-mesačného mimoriadneho stavu;

9.   je znepokojený tým, že vzhľadom na vyhlásenie mimoriadneho stavu môžu prefekti prijímať núdzové opatrenia odchyľujúce sa od právnych predpisov a že na základe právnych predpisov týkajúcich sa civilnej ochrany v prípade „prírodných katastrof, pohrôm a iných udalostí“ sa im na vykonanie všetkých opatrení vrátanie odoberania odtlačkov prstov zverujú právomoci, ktoré nie sú v tomto prípade adekvátne a primerané;

10.   vyzýva Radu a Komisiu, aby ďalej posilňovali politiky EÚ týkajúce sa Rómov tak, že vypracujú stratégiu EÚ pre Rómov na podporu a presadzovanie činností a projektov členských štátov a mimovládnych organizácií zameraných na integráciu a začleňovanie Rómov, najmä rómskych detí;

11     vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci stratégie EÚ pre Rómov a v kontexte Desaťročia rómskeho začleňovania schválili právne predpisy a politiky zamerané na podporu rómskych spoločenstiev a podporovali ich integráciu do všetkých oblastí a aby iniciovali protirasistické a antidiskriminačné programy v školách, médiách a v zamestnaní;

12.  v tejto súvislosti opakuje význam vytvárania stratégií na európskej a vnútroštátnej úrovni a využívania všetkých možností, ktoré ponúkajú fondy EÚ a ktorých cieľom je odstrániť segregáciu Rómov vo vzdelávaní a zabezpečiť rómskym deťom rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu (účasť na základnom vzdelávaní, zavádzanie špeciálnych štipendií a školiacich programov), ako aj zaručiť a zlepšiť prístup Rómov na trhy práce, poskytnúť im rovnaký prístup ku zdravotníckej starostlivosti a dávkam sociálneho zabezpečenia, bojovať proti diskriminačným praktikám pri poskytovaní bývania a zvyšovať účasť Rómov na spoločenskom, hospodárskom, kultúrnom a politickom živote;

13     víta, že Komisia vytvorila antidiskriminačnú pracovnú skupinu, ktorú tvoria zástupcovia všetkých členských štátov, a požaduje, aby spolupracovala s príslušným výborom Európskeho parlamentu, ktorý by mal mať v plnej miere prístup k činnostiam tejto pracovnej skupiny; vyzýva svoj príslušný výbor, aby s národnými parlamentmi členských štátov EÚ nadviazal dialóg o tejto otázke;

14     poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, splnomocnencovi Rady Európy pre ľudské práva, organizácii UNICEF a talianskemu úradu pre ochranu údajov.

(1) Najmä rozsudok vo veci D. H. a iní verzus Česká republika
(2) SEK(2008) 2172.
(3) Uznesenia EP z 28. apríla 2005 o situácii Rómov v Európskej únii, z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii, zo 15. novembra 2007 o uplatňovaní smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov a z 31. januára 2008 o európskej stratégii pre Rómov
(4) Taliansky úradný vestník č. 122 z 26. mája 2008.
(5) Č. 3676 o Laziu, č. 3677 o Lombardskua č. 3678 o Kampánii, Taliansky úradný vestník č. 127 z. 31. mája 2008.

Posledná úprava: 8. júla 2008Právne oznámenie