Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0378/2008

Texte depuse :

B6-0378/2008

Dezbateri :

PV 25/09/2008 - 4
CRE 25/09/2008 - 4

Voturi :

PV 25/09/2008 - 7.9
CRE 25/09/2008 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 90kWORD 46k
27 august 2008
PE410.780
 
B6‑0378/2008
depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk şi Ryszard Czarnecki
în numele Grupului UEN
privind Pachetul Social

Rezoluţia Parlamentului European privind Pachetul Social 
B6‑0378/2008

Parlamentul European,

–  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Agenda Socială reînnoită: oportunităţi, acces şi solidaritate în Europa secolului XXI”, COM(2008) 412),

–  având în vedere propunerea de directivă cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (COM(2008) 426),

–  având în vedere propunerea de directivă privind aplicarea drepturilor pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră (COM(2008) 414),

–  având în vedere propunerea de directivă privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (COM(2008) 419),

–  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Îmbunătăţirea competenţelor pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan şcolar” (COM(2008) 425),

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât agenda politicii sociale reprezintă o componentă fundamentală a procesului de modernizare economică şi socială a Uniunii Europene, implementarea acesteia fiind decisivă pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale Strategiei de la Lisabona;

B.  întrucât Uniunea Europeană a făcut faţă cu succes provocărilor emergente din domeniul social în ultimii cincizeci de ani, consecinţa acestui fapt fiind crearea modelului social european,

C.  întrucât realităţile sociale sunt în continuă schimbare, iar agenda politicilor sociale ar trebui adaptată noilor provocări precum globalizarea, schimbările demografice, progresul tehnologic, schimbările climatice şi imigraţia,

D.  întrucât politica socială europeană a avut succese în ceea ce priveşte ameliorarea condiţiilor de trai şi stimularea ocupării forţei de muncă, în pofida unui număr mare de probleme rămase nerezolvate, cum ar fi şomajul, izolarea socială şi sărăcia,

E.  întrucât una dintre marile provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană este necesitatea de a garanta oportunităţi egale pentru toţi cetăţenii săi,

1.  salută pachetul social reînnoit prezentat de către Comisie drept un pas înainte în direcţia redefinirii modelului social european ţinând cont de realităţile sociale în schimbare;

2.  împărtăşeşte abordarea Comisiei referitoare la agenda socială reînnoită, ce are în vedere obiective precum oportunităţile, accesul şi solidaritatea; consideră că îndeplinirea acestor obiective ar constitui un răspuns adecvat la noile provocări apărute în ultimii ani;

3.  regretă, cu toate acestea, faptul că, deşi provocările şi problemele au fost identificate, pachetul în integralitatea sa nu reflectă o viziune coerentă a modelului social european reînnoit; consideră că iniţiativele incluse în acest pachet nu au în mod clar în vedere realizarea priorităţilor prezentate;

4.  salută abordarea Comisiei referitoare la oportunităţi egale, abordare prezentată în propunerea de directivă privind aplicarea drepturilor pacienţilor la asistenţă medicală transfrontalieră; consideră că un acces facil al tuturor cetăţenilor europeni la o asistenţă medicală de calitate este esenţial în confruntarea unor provocări precum schimbările demografice şi mobilitatea forţei de muncă;

5.  apreciază eforturile Comisiei de a facilita interoperabilitatea transfrontalieră a fişelor medicale electronice, prezentată în recomandarea privind interoperabilitatea transfrontalieră a fişelor medicale electronice;

6.  salută comunicarea Comisiei intitulată „Îmbunătăţirea competenţelor pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan şcolar”; subliniază că, în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei de la Lisabona, este esenţială asigurarea accesului egal la educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii pentru tineri; subliniază faptul că îmbunătăţirea sistemelor şcolare prin consolidarea cooperării în domeniul educaţiei, ce are ca scop dobândirea de către elevi a unor competenţe esenţiale, este vitală pentru combaterea sărăciei şi a excluderii sociale;

7.  ia act de propunerea de directivă a Comisiei privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară; salută realizările comitetelor de întreprinderi europene în domeniul îmbunătăţirii dialogului dintre angajatori şi lucrători; este îngrijorat, cu toate acestea, de faptul că noul model al comitetelor de întreprinderi europene ar putea afecta flexibilitatea şi competitivitatea economiei şi întreprinderilor europene;

8.  consideră că ideea de a extinde protecţia juridică împotriva discriminării, idee ce se află la baza propunerii de directivă cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, se află în contradicţie cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii; consideră că, întrucât în fiecare stat membru există legi împotriva discriminării, nu este necesară introducerea niciunui cadru juridic la nivel comunitar în vederea combaterii discriminării bazate pe religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală şi a punerii în aplicare a principiului tratamentului egal, cu excepţia domeniului ocupării forţei de muncă;

9.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, Comitetului Economic şi Social, precum şi Comitetului Regiunilor.

Ultima actualizare: 29 august 2008Notă juridică