Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0378/2008

Predložena besedila :

B6-0378/2008

Razprave :

PV 25/09/2008 - 4
CRE 25/09/2008 - 4

Glasovanja :

PV 25/09/2008 - 7.9
CRE 25/09/2008 - 7.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 87kWORD 47k
27. avgust 2008
PE410.780
 
B6‑0378/2008
k izjavama Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga predlagajo Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk in Ryszard Czarnecki
v imenu skupine UEN
o socialnem svežnju

Resolucija Evropskega parlamenta o socialnem svežnju 
B6‑0378/2008

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Prenovljena socialna agenda: Priložnosti, dostopnost in solidarnost v Evropi 21. stoletja (KOM(2008)412),

–  ob upoštevanju predloga direktive o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (KOM(2008)426)

–  ob upoštevanju predloga direktive o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva (KOM(2008) 414),

–  ob upoštevanju predloga direktive o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (KOM(2008)419),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Krepitev kompetenc za 21. stoletje: agenda za evropsko sodelovanje v šolstvu (KOM(2008)425),

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker je agenda socialne politike bistvena sestavina gospodarske in socialne posodobitve Evropske unije in bo njeno izvajanje odločilno za dosego strateških ciljev lizbonske strategije,

B.  ker se je Evropska unija v zadnjih petdesetih letih uspešno odzivala na nastale socialne izzive, kar je privedlo do evropskega socialnega modela,

C.  ker se družbena resničnost hitro spreminja in bi bilo treba agendo socialne politike prilagoditi novim izzivom, kot so globalizacija, demografske spremembe, tehnološki napredek, podnebne spremembe in priseljevanje,

D.  ker je evropska socialna politika dosegla izboljšanje življenjskih razmer ter spodbujanje rasti in zaposlovanja, a ostaja nerešenih mnogo težkih vprašanj, kot so brezposelnost, družbena osamitev in revščina,

E.  ker je med pomembnimi izzivi za Evropsko unijo zagotovitev enakih priložnosti za vse državljane,

1.  pozdravlja obnovljeni socialni sveženj, ki ga je predstavila Komisija, kot korak naprej pri opredelitvi evropskega socialnega modela, da bo lahko sledil spreminjajoči se družbeni resničnosti;

2.  se strinja s pristopom Komisije k obnovljeni socialni agendi, ki sloni na ciljih, kot so priložnosti, dostop in solidarnost; meni, da bi se z uresničitvijo teh ciljev ustrezno odzvali na nove izzive, ki so se pojavili v zadnjih nekaj letih;

3.  obžaluje, da sveženj kot celota ne vsebuje skladne vizije obnovljenega evropskega socialnega modela, čeprav so izzivi in vprašanja poznani; meni, da spodbude, vključene v ta sveženj, niso jasno povezane z uresničitvijo zastavljenih prednostnih nalog;

4.  pozdravlja pristop Komisije k enakim možnostim, kot je določen v predlogu direktive o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva; meni, da je enostaven dostop vseh evropskih državljanov do kakovostne zdravstvene oskrbe nujen pri spoprijemanju z izzivi, kot so demografske spremembe in mobilnost delovne sile;

5.  ceni prizadevanja Komisije, da bi poenostavila čezmejno medobratovalnost elektronskih zdravstvenih kartotek, ki je predstavljena v priporočilu za čezmejno medobratovalnost elektronskih zdravstvenih kartotek;

6.  pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Krepitev kompetenc za 21. stoletje: agenda za evropsko sodelovanje v šolstvu; poudarja, da je za dosego ciljev lizbonske strategije nujno zagotoviti enakopraven dostop do izobraževanja in vseživljenjskega učenja za mlade; poudarja, da je izboljšanje šolskih sistemov s krepitvijo sodelovanja na področju izobraževanja, katerega cilj je zagotoviti, da učenci pridobijo ključne spretnosti, nepogrešljivo za preprečevanje revščine in socialne izključenosti;

7.  priznava pomen predloga direktive Komisije o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti; ceni dosežke evropskega sveta delavcev pri izboljševanju dialoga med delodajalci in delavci; vendar ga skrbi, da bo novi model evropskih svetov delavcev vplival na prilagodljivost in konkurenčnost evropskega gospodarstva in podjetij;

8.  meni, da je zamisel o razširitvi pravnega varstva pred diskriminacijo, na kateri sloni direktiva o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, v nasprotju z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti; meni, da na ravni Skupnosti ni treba uvajati pravnega okvira za preprečevanje diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti ter uresničevati načelo enakega obravnavanja zunaj delovnega mesta, saj v vseh državah članicah obstajajo protidiskriminacijski zakoni;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Zadnja posodobitev: 29. avgust 2008Pravno obvestilo