Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0378/2008

Ingivna texter :

B6-0378/2008

Debatter :

PV 25/09/2008 - 4
CRE 25/09/2008 - 4

Omröstningar :

PV 25/09/2008 - 7.9
CRE 25/09/2008 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 87kWORD 42k
27 augusti 2008
PE410.780
 
B6‑0378/2008
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Ryszard Czarnecki
för UEN-gruppen
om det sociala paketet

Europaparlamentets resolution om det sociala paketet 
B6‑0378/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”En förnyad social agenda: Möjligheter, tillgång och solidaritet i framtidens Europa” (KOM(2008)0412),

–  med beaktande av förslaget till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008)0426),

–  med beaktande av förslaget till direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (KOM(2008)0414),

–  med beaktande av förslaget till direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (KOM(2008)0419),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor” (KOM(2008)0425),

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den socialpolitiska agendan spelar en nyckelroll i EU:s ekonomiska och sociala modernisering, och genomförandet av den kommer att vara avgörande för huruvida de strategiska mål som anges i Lissabonstrategin kommer att uppnås.

B.  Med utvecklingen av den europeiska sociala modellen har EU på ett framgångsrikt sätt mött de sociala utmaningar som växt fram under de senaste femtio åren.

C.  Den sociala verkligheten är stadd i snabb förändring, och den socialpolitiska agendan bör anpassas till att möta nya utmaningar som globalisering, ändringar i befolkningstillväxten, teknologisk utveckling, klimatförändringar och invandring.

D.  Den europeiska sociala politiken har varit framgångsrik när det gäller att skapa bättre levnadsförhållanden och stimulera tillväxt på arbetsmarknaden men många problem som arbetslöshet, social isolering och fattigdom återstår att lösa.

E.  En viktig utmaning för EU är att garantera lika möjligheter för alla medborgare.

1.  Europaparlamentet välkomnar det förnyade sociala paket som kommissionen har lagt fram som ett steg framåt när det gäller att omdefiniera den europeiska sociala modellen och anpassa den till en social verklighet som är stadd i förändring.

2.  Europaparlamentet delar kommissionens förhållningssätt till den förnyade sociala agendan som utgår från målsättningar som möjligheter, tillgång och solidaritet. Europaparlamentet anser att ett bra sätt att möta de nya utmaningar som kommit i förgrunden på senare år vore att förverkliga dessa målsättningar.

3.  Även om dessa utmaningar och problem erkänns beklagar Europaparlamentet att paketet som helhet saknar en enhetlig syn på den förnyade europeiska sociala modellen. Parlamentet anser inte att de initiativ som paketet omfattar är tydligt kopplade till förverkligandet av de prioriterade målen.

4.  Europaparlamentet välkomnar den ansats till att skapa lika möjligheter som kommissionen visar i sitt förslag till direktiv om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. För att kunna möta utmaningar som ändringar i befolkningstillväxten och arbetskraftens tilltagande rörlighet anser Parlamentet att alla Europamedborgare måste ha enkelt tillträde till god hälsovård.

5.  Europaparlamentet uppskattar kommissionens ansträngningar att underlätta för den driftskompatibilitet över gränserna vid utbyte av elektroniska patientjournaler som presenterades i rekommendationen om gränsöverskridande driftskompatibilitet för elektroniska journaler.

6.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor” (KOM(2008)0425). Parlamentet understryker att för att målen i Lissabonagendan ska uppnås är det nödvändigt att se till att unga människor har lika tillträde till utbildning och livslångt lärande. Parlamentet betonar att kampen mot fattigdom och social utslagning förutsätter åtgärder för att förbättra skolsystemen och genom att stärka samarbetet i utbildningsfrågor se till att eleverna får nödvändiga kunskaper.

7.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag till direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare. Med hänvisning till företagsrådet uppskattar parlamentet de framsteg som gjorts när det gäller dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare, men oroas samtidigt över att den nya modellen för företagsrådet skulle få konsekvenser för den europeiska ekonomins – och de europeiska företagens – flexibilitet och konkurrenskraft.

8.  Europaparlamentet anser att en utvidgning av det rättsliga skyddet mot diskriminering, vilket är tanken bakom förslaget till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, strider mot såväl subsidiaritets- som proportionalitetsprincipen. Parlamentet anser att eftersom antidiskrimineringslagstiftning förekommer i varje medlemsstat finns det ingen anledning att på gemenskapsnivå införa en rättslig ram för att bekämpa diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller att resa krav på att principen om likabehandling tillämpas annorstädes än på arbetsmarknaden.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Senaste uppdatering: 29 augusti 2008Rättsligt meddelande