Procedura : 2008/2607(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0382/2008

Teksty złożone :

B6-0382/2008

Debaty :

PV 04/09/2008 - 3

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0404

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 114kWORD 64k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0343/2008
27 sierpnia 2008
PE410.784
 
B6‑0382/2008
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans i Daniel Cohn-Bendit
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu 
B6‑0382/2008

Parlament Europejski

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–  uwzględniając oświadczenie złożone przez komisarz Ferrero-Waldner w dniu 9 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu,

–  uwzględniając układ o stowarzyszeniu między UE a Izraelem, w szczególności jego art. 2 dotyczący praw człowieka,

–  uwzględniając wyniki ósmego posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE-Izrael, które odbyło się w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2008 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie sporządzone przez jego delegację ad hoc do Izraela i na terytorium Palestyny (30 maja – 2 czerwca 2008 r.) oraz zawarte w nim wnioski,

–  uwzględniając odpowiednie rezolucje ONZ w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając czwartą konwencję genewską o ochronie osób cywilnych podczas wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r., w szczególności jej art. 1-12, 27, 29-34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61-77 oraz 143,

–  uwzględniając konwencję ONZ o prawach dziecka (UNCRC) z dnia 20 listopada 1989 r., w szczególności jej art. 9 i 37,

–  uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ z 1966 r.,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (2007), a w szczególności rozdział dotyczący okupowanych terytoriów palestyńskich,

–  uwzględniając Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętą na mocy rezolucji 39/46 Zgromadzenia Ogólnego z dnia 10 grudnia 1984 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w izraelskich aresztach i więzieniach przetrzymywanych jest obecnie 11 000 Palestyńczyków, w tym 118 kobiet i 376 dzieci,

B.  mając na uwadze, że w dniu 25 sierpnia 2008 r. Izrael uwolnił 198 palestyńskich więźniów,

C.  mając na uwadze, że zgodnie z Konwencją o prawach dziecka, której Izrael jest sygnatariuszem, dzieckiem jest każdy człowiek poniżej 18 roku życia; mając na uwadze, że pomimo tego dzieci palestyńskie od 16 roku życia są uznawane za dorosłych w myśl izraelskich przepisów wojskowych obowiązujących na okupowanych terytoriach palestyńskich,

D.  mając na uwadze, że znaczna większość więźniów palestyńskich z Zachodniego Brzegu oraz Strefy Gazy przetrzymywanych jest w więzieniach położonych w głębi terytorium Izraela, co powoduje, że ich rodziny nie mogą wykonywać w rozsądny sposób przysługującego im prawa do wizyt; mając na uwadze, że międzynarodowe prawo humanitarne zakazuje przesiedlania osób cywilnych, w tym aresztantów i więźniów, z terytorium okupowanego na terytorium państwa okupującego, mając na uwadze, że około 1240 palestyńskich więźniów – w tym 840 osoby przetrzymywane w całkowitym odosobnieniu – jest pozbawionych odwiedzin ze strony najbliższych członków rodziny, z naruszeniem art. 116 szóstej konwencji genewskiej,

E.  mając na uwadze, że Izrael przetrzymuje około 800 palestyńskich więźniów w „areszcie administracyjnym”, bez postawienia im zarzutów lub bez postępowania sądowego, przy czym aresztowania te umożliwia raczej nakaz administracyjny niż postanowienie sądu; mając na uwadze, że Izrael lekceważy ograniczenia, które prawo międzynarodowe nakłada na stosowanie „aresztu administracyjnego”,

F.  mając na uwadze, że aresztowanie 48 parlamentarzystów, tj. niemal jednej trzeciej pochodzących z wyboru członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, poważnie osłabiło palestyńską demokrację; mając na uwadze, że Izrael aresztował i uwięził również wyłonionych w wyborach członków rad miejskich,

G.  mając na uwadze, że kwestia więźniów politycznych, zajmująca kluczowe miejsce w politycznej debacie, pociąga za sobą istotne konsekwencje polityczne, społeczne i humanitarne,

H.  mając na uwadze, że „dokument więźniów”, przyjęty w maju 2006 r. przez uwięzionych przywódców politycznych z różnych frakcji, posłużył jako podstawa dla dokumentu pojednania narodowego i utorował drogę do ustanowienia rządu jedności narodowej,

I.  mając na uwadze, że wielu z spośród 1180 palestyńskich więźniów, u których Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zdiagnozował choroby lub obrażenia, a w 160 przypadkach ciężką chorobę, odmówiono właściwej opieki medycznej z naruszeniem art. 91 szóstej konwencji genewskiej,

J.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 układu o stowarzyszeniu między UE a Izraelem (2000) stosunki między Wspólnotami Europejskimi a Izraelem opierają się na poszanowaniu praw człowieka i zasad demokratycznych przyświecających zarówno polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej, co stanowi zasadniczy element porozumienia, mając na uwadze, że plan działania UE-Izrael (2004) wyraźnie wymienia poszanowanie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego wśród wartości podzielanych przez UE i Izrael,

1.  podkreśla, że kwestia palestyńskich więźniów politycznych, którzy mogą być siłą łagodzącą zarówno wewnętrznie, jak i w konflikcie z Izraelem, ma ogromny wpływ zarówno na społeczeństwo palestyńskie, jak i na konflikt izraelsko-palestyński;

2.  w związku z tym wzywa do uwolnienia znacznej liczby więźniów palestyńskich, a w szczególności do natychmiastowego uwolnienia więzionych członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, w tym Marwana Barghoutiego; podkreśla, że jakiekolwiek rozwiązanie konfliktu musi obejmować uwolnienie palestyńskich więźniów politycznych;

3.  z zadowoleniem przyjmuje niedawne uwolnienie 198 więźniów palestyńskich, co było gestem dobrej woli ze strony Izraela, a także ponownie podkreśla znaczenie, jakie w procesie pokojowym mają działania służące budowaniu zaufania;

4.  zauważa znaczenie niedawnych wzajemnych działań podjętych przez rząd Izraela i Hezbollah w odniesieniu do więźniów; nawołuje do podjęcia podobnych kroków w stosunkach między Izraelem a Hamasem w celu natychmiastowego uwolnienia izraelskiego kaprala Gilada Shalita;

5.  wzywa Izrael, aby dostosował swoje prawodawstwo do międzynarodowych standardów wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich, a tym samym aby zreformował wojskowy system prawny stosowany wobec palestyńskich dzieci, a w szczególności aby:

   a.natychmiast uwolnił z więzień wszystkich przetrzymywanych nieletnich;
   b.położył kres praktyce zatrzymywania osób poniżej 18 roku życia w areszcie administracyjnym oraz niezwłocznie zmienił, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka, przepisy o wieku osiągnięcia pełnoletniości obowiązujące na okupowanych terytoriach palestyńskich;
   c.zagwarantował odpowiednie warunki nieletnim przebywającym w areszcie lub więzieniu, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka oraz ze standardowymi regulacjami ONZ dotyczącymi administracji sądowej i warunków przetrzymywania nieletnich;

6.  wzywa Radę, państwa członkowskie i Komisję, aby w stosunkach z Izraelem realizowały wytyczne UE dotyczące udziału dzieci w konfliktach zbrojnych oraz aby uczyniły ochronę palestyńskich dzieci aresztowanych przez Izrael istotnym elementem dialogu na wszystkich szczeblach stosunków;

7.  przypomina Izraelowi, że praktyka przetrzymywania palestyńskich więźniów z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy w więzieniach w Izraelu stanowi naruszenie zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego; wzywa zatem Izrael do przeniesienia tych więźniów na Zachodni Brzeg Jordanu i do Strefy Gazy; nalega na niezwłoczne zastosowanie prawa do wizyt rodzin;

8.  wzywa rząd Izraela i Kneset do ponownego rozważenia ustawy o nielegalnych bojownikach, która pozwala na stosowanie aresztu administracyjnego, oraz do zapewnienia jej zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym i standardami humanitarnymi;

9.  ponownie potępia wszelkie formy tortur i brutalnego traktowania; wzywa Izrael do niezwłocznego zapewnienia przestrzegania Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur, której jest stroną, oraz aby:

   a.niezwłocznie położył kres wszelkim formom brutalnego traktowania i tortur w czasie aresztu, przesłuchań i uwięzienia, przyjął przepisy prawne dotyczące tej kwestii, a także gruntownie i bezstronnie zbadał wszystkie doniesienia o torturowaniu i maltretowaniu palestyńskich więźniów oraz postawił przed sądem osoby, które okażą się odpowiedzialne za takie okrutne traktowanie;
   b.zapewnił przestrzeganie minimalnych standardów przetrzymywania pod względem wyżywienia, opieki zdrowotnej, wielkości i położenia więzień, ochrony przed warunkami pogodowymi oraz wizyt rodzin;
   c.zagwarantował palestyńskim więźniom odpowiednią opiekę medyczną;

10.  wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją palestyńskich więźniarek, które według doniesień są niewłaściwie traktowane; wzywa władze izraelskie do znaczącej poprawy ochrony najbardziej narażonych więźniów, w szczególności matek i młodych kobiet;

11.  zwraca uwagę na art. 2 układu o stowarzyszeniu między UE a Izraelem i wzywa Izrael do przestrzegania międzynarodowego prawa z zakresu praw człowieka oraz prawa humanitarnego, w szczególności postanowień dotyczących ochrony osób cywilnych żyjących pod okupacją; wzywa Radę do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia przestrzegania prawa międzynarodowego oraz podpisanych przez Izrael międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka i kwestii humanitarnych;

12.  wyraża głębokie przekonanie, że poprawa stosunków między UE a Izraelem powinna być spójna i powiązana z przestrzeganiem przez Izrael jego zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego;

13.  z zadowoleniem przyjmuje podjętą na 8. posiedzeniu Rady Stowarzyszenia UE-Izrael decyzję o ustanowieniu pełnoprawnej podkomisji ds. praw człowieka, w miejsce grupy roboczej ds. praw człowieka; wzywa do prowadzenia szerokich konsultacji z organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i organizacjami obywatelskimi w Izraelu i na okupowanych terytoriach palestyńskich oraz do umożliwienia im pełnego udziału w monitorowaniu postępów Izraela w zakresie przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego;

14.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Izraela, Knesetowi, Wysokiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Specjalnemu Wysłannikowi Kwartetu na Bliski Wschód, Przewodniczącemu Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, Przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej oraz Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Praw Człowieka.

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2008Informacja prawna