Procedura : 2008/2621(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0393/2008

Teksty złożone :

B6-0393/2008

Debaty :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0406

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 109kWORD 66k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0377/2008
1 września 2008
PE410.795
 
B6‑0393/2008
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer oraz Ilda Figueiredo
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie milenijnych celów rozwoju i umieralności okołoporodowej matek

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie milenijnych celów rozwoju i umieralności okołoporodowej matek 
B6‑0393/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając milenijne cele rozwoju przyjęte na szczycie milenijnym ONZ we wrześniu 2000 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Milenijne cele rozwoju 2000-2004” (SEC(2004)1379),

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w osiągnięciu milenijnych celów rozwoju (MDG) i z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie milenijnych celów rozwoju – bilans półmetka,

–  uwzględniając IV Światową konferencję w sprawie kobiet, która odbyła się w Pekinie we wrześniu 1995 r., deklarację i platformę działania przyjętą w Pekinie, a także późniejsze dokumenty końcowe przyjęte na sesjach specjalnych ONZ Pekin +5 i Pekin +10 w sprawie dalszych działań i inicjatyw mających na celu wdrożenie deklaracji pekińskiej i platformy działania, odpowiednio z dnia 9 czerwca 2000 r. i z dnia 11 marca 2005 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, a także Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotyczące polityki rozwojowej Unii Europejskiej, zatytułowane „Konsensus europejski”, podpisane w dniu 20 grudnia 2005 r., a także europejski konsensus w sprawie pomocy humanitarnej z dnia 18 grudnia 2007 r.,

–  uwzględniając raporty Funduszu Ludnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat sytuacji ludnościowej na świecie w 2005 i 2006 r., zatytułowane odpowiednio: „Obietnica równości: równość płci, zdrowie reprodukcyjne i milenijne cele rozwoju” oraz „Droga do nadziei: kobiety a migracja międzynarodowa”,

–  uwzględniając Protokół w sprawie praw kobiet w Afryce, znany również jako protokół z Maputo, który wszedł w życie w dniu 26 października 2005 r., a także plan działania z Maputo na okres 2007-2010 dotyczący usprawnienia ram polityki kontynentalnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie, przyjęty na specjalnej sesji Unii Afrykańskiej we wrześniu 2006 r.,

–  uwzględniając międzynarodową konferencję ONZ na temat ludności i rozwoju, która odbyła się w Kairze we wrześniu 1994 r., program działania przyjęty w Kairze, a także późniejsze dokumenty końcowe przyjęte w 1999 r. na sesji specjalnej ONZ Kair +5 w sprawie dalszych działań mających na celu wdrożenie programu działania,

–  uwzględniając konwencję z dnia 3 września 1981 r. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ umieściło na liście milenijnych celów rozwoju cel pośredni (do osiągnięcia w 2015 r.), jakim jest powszechny dostęp do zdrowia reprodukcyjnego, oraz obniżenie o 75% (również do 2015 r.) wskaźnika umieralności okołoporodowej matek, do realizacji których zobowiązało się 186 krajów,

B.  mając na uwadze, że pomimo tych zobowiązań w niektórych regionach i krajach Afryki subsaharyjskiej i Południowej Azji sytuacja w zakresie zdrowia matek wręcz się pogorszyła,

C.  mając na uwadze, że w trakcie ciąży lub porodu umiera rocznie ponad pół miliona kobiet, a 99% tych zgonów ma miejsce w krajach rozwijających się; mając na uwadze, że w ciągu 20 lat w Afryce subsaharyjskiej współczynnik ten prawie nie uległ zmianie – w czasie porodu umiera co szesnasta kobieta; mając zatem na uwadze, że umieralność okołoporodowa stanowi najbardziej dramatyczne na świecie źródło nierówności dotyczących zdrowia,

D.  mając na uwadze, że najczęstsze przyczyny umieralności okołoporodowej matek to krwotok, posocznica i infekcje oraz niebezpieczne zabiegi aborcyjne; mając na uwadze, że co roku zabieg aborcji przechodzi prawie 50 milionów kobiet, a 19 milionów zabiegów aborcji wykonuje się w niebezpiecznych warunkach; mając na uwadze, że jak się szacuje, w ich wyniku umiera co roku 68 000 kobiet, a u miliona dalszych występują infekcje i inne komplikacje, np. bezpłodność,

E.  mając na uwadze, że umieralność okołoporodowa matek to nadal najjaskrawszy wskaźnik nierówności między bogatymi i biednymi, zarówno w pojedynczym kraju, jak i w zestawieniu z innymi krajami,

F.  mając na uwadze, że wykazano, iż poprawa stanu zdrowia i ogólnej sytuacji kobiet przyspiesza realizację wszystkich pozostałych milenijnych celów rozwoju,

G.  mając na uwadze, że państwa G8 uzgodniły pakiet zdrowotny, który pomoże w wyszkoleniu i rekrutacji 1,5 miliona pracowników opieki zdrowotnej w Afryce i zapewni 80% matek pomoc wyszkolonego pracownika opieki zdrowotnej podczas porodu; mając na uwadze, że obejmuje to zobowiązanie do zwiększenia liczby pracowników opieki zdrowotnej na 1 000 mieszkańców do 2,3 w 36 krajach afrykańskich cierpiących z powodu krytycznego niedostatku takiego personelu; mając jednak na uwadze, że nie ma wspomniano o przeznaczeniu na ten cel 10 miliardów dolarów, które zdaniem działaczy społeczeństwa obywatelskiego są niezbędne, by corocznie uratować życie sześciu milionów matek i dzieci,

H.  mając na uwadze, że co roku odnotowuje się 536 000 przypadków śmierci matki przy porodzie (z czego 95% ma miejsce w Afryce i w Południowej Azji), a na każdą umierającą kobietę przypada 20 lub więcej kobiet cierpiących z powodu poważnych powikłań, od chronicznych infekcji do powodujących kalectwo obrażeń, takich jak przetoka położnicza, których łatwo można by uniknąć, gdyby zapewniono powszechny dostęp do podstawowej opieki położniczej i pogotowia położniczego oraz do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego,

I.  mając na uwadze, że przypadki śmierci okołoporodowej matek, których można było uniknąć, stanowią naruszenie prawa kobiet i dziewcząt do życia oraz że przyczyny umieralności i zachorowalności okołoporodowej mogą prowadzić również do naruszenia innych praw człowieka, w tym prawa kobiet do kontroli nad własną płciowością oraz do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o sprawach z nią związanych, prawa dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, bez przymusu, dyskryminacji i przemocy – co oznacza prawo do najwyższych osiągalnych standardów zdrowia fizycznego i psychicznego oraz prawo do niedyskryminacji w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej,

J.  mając na uwadze, że prawo do życia, zapisane w art. 3 Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ, w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej nakłada na rządy obowiązek ochrony obywateli przed dającymi się uniknąć zgonami, do których należą w szczególności przypadki umieralności okołoporodowej matek,

K.  mając na uwadze, że kobiety mają prawo do niedyskryminacji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a mimo to skala umieralności okołoporodowej i kalectwa matek na świecie wskazuje na poważny problem systematycznej nierówności i dyskryminacji, z jaką kobiety spotykają się przez całe życie,

L.  mając na uwadze, na międzynarodowej konferencji ONZ na temat ludności i rozwoju (ICPD) społeczność międzynarodowa zobowiązała się do przekazania kolejnych zasobów, uznając „zdrowie reprodukcyjne” (w tym planowanie rodziny i usługi w zakresie zdrowia matek) za centralny priorytet międzynarodowych starań na rzecz rozwoju,

M.  mając na uwadze, że łączna pomoc donatorów na rzecz planowania rodziny, zamiast wzrastać, jest obecnie dużo niższa niż w 1994 r.: jej wartość spadła z 723 mln USD w 1995 r. do 442 mln USD w 2004 r. (według wartości bezwzględnej dolara),

N.  mając na uwadze, że umieralności okołoporodowej można zapobiegać, zapewniając bezpieczną opiekę nad matkami, skuteczną antykoncepcję i bezpieczne zabiegi aborcyjne,

O.  mając na uwadze, że mimo powagi problemu oraz faktu łamania praw człowieka usługi w zakresie zdrowia matek nie należą do priorytetów w programach międzynarodowych, pozostając w cieniu interwencji dotyczących konkretnych chorób, którym poświęca się więcej uwagi, a wysoki współczynnik zakażeń wirusem HIV przyczynił się do zastoju oraz zaszkodził postępom w ograniczaniu umieralności i zachorowalności okołoporodowej matek,

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że tendencje umieralności okołoporodowej matek w żadnej mierze nie zbliżają się do wyznaczonego celu i że nie jesteśmy na drodze do osiągnięcia odpowiedniego celu (piątego milenijnego celu rozwoju) w krajach rozwijających się, zwłaszcza w Afryce subsaharyjskiej i Południowej Azji;

2.  zauważa, że wzmocnienie statusu kobiet – obok edukacji – znacznie przyczynia się do postępów w realizacji piątego milenijnego celu rozwoju, dotyczącego zdrowia matek i będącego kluczowym wskaźnikiem ogólnego postępu w zakresie rozwoju;

3.  wzywa Radę i Komisję, by przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie milenijnych celów rozwoju priorytetowo traktowała działania zorientowane na osiągnięcie piątego z nich, dotyczącego poprawy zdrowia matek, co jest kluczowe dla realizacji wszystkich pozostałych milenijnych celów rozwoju;

4.  wzywa Radę i Komisję do niwelowania różnic między wskaźnikami umieralności okołoporodowej matek w krajach uprzemysłowionych i w krajach rozwijających się poprzez szerzej zakrojone inwestycje i działania na rzecz poprawy zasobów ludzkich w sektorze opieki zdrowotnej, a także poprzez zwiększenie środków i zobowiązań na rzecz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i podstawowej infrastruktury zdrowotnej, w tym nakładów na monitorowanie, nadzór, podstawowe zadania publicznej opieki zdrowotnej, działania społeczności lokalnej i inne niezbędne zadania pomocnicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich w krajach rozwijających się;

5.  wzywa Komisję i Radę do zwiększenia wysiłków na rzecz wyeliminowania możliwych do uniknięcia przypadków umieralności i zachorowalności okołoporodowej matek poprzez opracowanie, wdrożenie i regularną ocenę harmonogramów i planów działania w zakresie zmniejszania ogólnego wymiaru umieralności i zachorowalności okołoporodowej matek, w oparciu o podejście bazujące na zasadzie równego traktowania, systematyczne i trwałe, oparte na prawach człowieka, odpowiednio wspierane i ułatwiane poprzez solidne mechanizmy instytucjonalne i środki finansowe;

6.  wzywa Komisję i Radę do opracowania wskaźników i punktów odniesienia dotyczących ograniczania umieralności okołoporodowej matek (obejmujących przydziały w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej) oraz do wprowadzenia mechanizmów monitorowania i odpowiedzialności, które mogą prowadzić do stałego udoskonalania istniejących strategii politycznych i programów;

7.  wzywa Komisję i Radę do rozszerzenia usług w zakresie zdrowia matek świadczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w oparciu o zasadę świadomego wyboru, edukację w zakresie bezpiecznego macierzyństwa, celową i skuteczną opiekę prenatalną, programy żywieniowe dla matek, odpowiednią pomoc przy porodzie pozwalającą uniknąć zbyt częstego stosowania cesarskiego cięcia i zapewniającą dostęp do pogotowia położniczego, konsultacji w przypadku powikłań związanych z ciążą, porodem i aborcją, a także opieki postnatalnej i planowania rodziny, w tym dostęp do skutecznej antykoncepcji;

8.  wzywa Komisję i Radę do wspierania środków i działań poprawiających dostęp wszystkich kobiet do kompleksowych usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz podnoszących świadomość w zakresie ich praw i dostępnych usług;

9.  wzywa Komisję i Radę do zagwarantowania dostępności, przystępności i dobrej jakości usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, a także do przeznaczenia maksimum dostępnych środków na strategie polityczne i programy dotyczące umieralności okołoporodowej matek;

10.  wzywa Komisję i Radę do zapewnienia szkoleń, zasobów na budowanie potencjału oraz infrastruktury dla odpowiedniej liczby wykwalifikowanych położnych celem zapewnienia dostępu do takiego personelu wszystkim ciężarnym kobietom i dziewczętom;

11.  wzywa Radę i Komisję, by podkreślały potrzebę kompleksowych usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego w sytuacjach konfliktu i po konflikcie, zwłaszcza dla kobiet wysiedlonych i należących do bezpaństwowców;

12.  wzywa Komisję i Radę do wzmocnienia ich pierwszoplanowej roli politycznej w zakresie praw do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz do zwiększenia funduszy na ten cel, by pomóc poszczególnym krajom w osiągnięciu milenijnych celów rozwoju, a zwłaszcza powszechnego dostępu do zdrowia reprodukcyjnego, o którym mowa w piątym milenijnym celu rozwoju, a także do priorytetowego traktowania zdrowia reprodukcyjnego;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2008Informacja prawna