Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0416/2008

Teksty złożone :

B6-0416/2008

Debaty :

PV 04/09/2008 - 3

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.3

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 100kWORD 51k
2 września 2008
PE410.818
 
B6‑0416/2008
w odpowiedzi na pytania wymagające ustnej odpowiedzi B6 0166/2008 i B6 0167/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Brian Crowley, Roberta Angelilli, Eugenijus Maldeikis i Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu 
B6‑0416/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–  uwzględniając oświadczenie złożone przez komisarz Ferrero-Waldner w dniu 9 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu,

–  uwzględniając układ o stowarzyszeniu między UE a Izraelem oraz ustalenia przyjęte podczas ósmego posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE-Izrael w dniu 16 czerwca 2008 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie sporządzone przez delegację ad hoc do Izraela i na terytoria palestyńskie (30 maja - 2 czerwca 2008 r.) oraz zawarte w nim wnioski,

–  uwzględniając czwartą konwencję genewską o ochronie osób cywilnych podczas wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r., a w szczególności jej art. 1-12, 27, 29-34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61-77 oraz 143,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża za rok 2007, a w szczególności rozdział dotyczący okupowanych terytoriów palestyńskich,

–  uwzględniając odpowiednie rezolucje ONZ w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w ostatnich latach Izrael był celem wielu śmiertelnych zamachów terrorystycznych wymierzonych w ludność cywilną,

B.  mając na uwadze, że w związku z tym władze Izraela podjęły szereg działań w celu zapobieżenia aktom terrorystycznym, w tym dokonały aresztowań podejrzanych bojowników palestyńskich; mając też jednak na uwadze, że zwalczanie terroryzmu nie jest uzasadnieniem dla znęcania się nad więźniami,

C.  mając na uwadze, że w chwili obecnej 10 000 Palestyńczyków, z czego ponad 300 osób w wieku od 16 do 18 lat, jest przetrzymywanych w izraelskich więzieniach i aresztach; mając na uwadze, że większość z tych więźniów została zatrzymana na okupowanych terytoriach palestyńskich,

D.  mając na uwadze, że decyzją izraelskiego rządu, będącą wyrazem dobrej woli i obustronnego budowania zaufania, w dniu 25 sierpnia 2008 r. grupa 198 Palestyńczyków została zwolniona z więzienia,

E.  mając na uwadze, że obie strony nadal toczą negocjacje zmierzające do wypracowania wszechstronnego porozumienia w sprawie statusu pozostałych więźniów,

F.  mając na uwadze, że rządy Izraela i Libanu podjęły ostatnio kroki zmierzające do wymiany więźniów w zamian za ciała Izraelskich żołnierzy,

G.  mając na uwadze, że około tysiąca więźniów jest przetrzymywanych w Izraelu na podstawie nakazów „aresztu administracyjnego” – procedury przewidzianej w prawie międzynarodowym, zgodnie z art. 78 czwartej konwencji genewskiej z 1949 r. – dających prawo odwołania, ale bez postawienia zarzutów, procesu sądowego i prawa do obrony; mając na uwadze, że takie nakazy „aresztu administracyjnego” mogą być, a w niektórych przypadkach są, przedłużane przez lata,

H.  mając na uwadze, że większość tych więźniów stanowią nastolatki w wieku 16-18 lat, a zgodnie z doniesieniami organizacji zajmujących się prawami człowieka nieletni więźniowie przetrzymywani są w nieodpowiednich warunkach i są częstszymi ofiarami nadużyć,

I.  mając na uwadze, że większość palestyńskich więźniów przetrzymywanych w więzieniach na terytorium Izraela nie zawsze może skorzystać z prawa odwiedzin rodziny, i to pomimo wezwań Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża kierowanych do Izraela,

J.  mając na uwadze, że oficjalne władze palestyńskie nie są w stanie wyegzekwować odpowiedzialności karnej wobec osób odpowiedzialnych za akty terroryzmu, a tym samym zapewnić bezpieczeństwa na terytoriach palestyńskich; mając też na uwadze, że niedawne rozgrywki pomiędzy Fatahem i Hamasem ukazały stopień rozłamu między tymi stronnictwami, ze wszystkimi konsekwencjami, jakie niesie to dla bezpieczeństwa państwa Izrael i jego ludności,

1.  z zadowoleniem przyjmuje i popiera niedawną decyzję rządu izraelskiego o uwolnieniu znacznej liczby więźniów palestyńskich, która stanowi pozytywny krok w kierunku wzmocnienia Autonomii Palestyńskiej i przywrócenia klimatu wzajemnego zaufania;

2.  z zadowoleniem przyjmuje ostatnie decyzje dotyczące więźniów podjęte przez rząd Izraela oraz Hezbollah, zmierzające do budowania wzajemnego zaufania; wzywa do podjęcia podobnych kroków w stosunkach pomiędzy Izraelem a Hamasem w celu natychmiastowego uwolnienia izraelskiego kaprala Gilada Shalita;

3.  popiera zwalczanie terroryzmu przez Izrael oraz proporcjonalne działania obronne, jest jednak zdania, że w traktowaniu więźniów obu stron należy w pełni przestrzegać zasad praworządności, jako że stanowi to istotny krok na drodze ku demokratyzacji państwa i odbudowaniu klimatu wzajemnego zaufania, który jest konieczny, by czynić znaczące postępy w negocjacjach pokojowych;

4.  wzywa władze Izraela do jak największego ograniczenia stosowania „aresztu administracyjnego”, który – mimo iż przewidziany konwencją genewską – pozwala na przedłużane i często nieuzasadnione pozbawienie wolności; wzywa też do przyjęcia odpowiednich środków w odniesieniu do przetrzymywanych nieletnich, zgodnych z międzynarodowymi standardami wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich oraz konwencją o prawach dziecka, a także do stosowania mniej restrykcyjnego systemu odwiedzin więźniów oraz do całkowitego unikania stosowania tortur;

5.  zauważa, że „art. 2 układu o stowarzyszeniu między UE a Izraelem będzie nadal przypominał zarówno Unii Europejskiej, jak i Izraelowi, że poszanowanie praw człowieka i zasad demokracji stanowi podstawę naszych dwustronnych stosunków”;

6.  z zadowoleniem przyjmuje podjętą na 8. posiedzeniu Rady Stowarzyszenia UE-Izrael decyzję o ustanowieniu pełnoprawnej podkomisji ds. praw człowieka w miejsce obecnie funkcjonującej grupy roboczej ds. praw człowieka; wzywa do szeroko zakrojonych konsultacji z organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Izraela i okupowanych terytoriów palestyńskich oraz do ich pełnego zaangażowania w obserwowanie postępów Izraela w przestrzeganiu podjętych zobowiązań na mocy prawa międzynarodowego;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji rządowi Izraela, Knesetowi, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, Radzie, Komisji, Wysokiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, specjalnemu wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, przewodniczącemu Zgromadzenia Eurośródziemnomorskiego, Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża.

.

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2008Informacja prawna