Procedura : 2008/2629(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0423/2008

Teksty złożone :

B6-0423/2008

Debaty :

PV 24/09/2008 - 19
CRE 24/09/2008 - 19

Głosowanie :

PV 25/09/2008 - 7.7

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0462

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 99kWORD 54k
15 września 2008
PE410.825
 
B6‑0423/2008
w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0459/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożył Giuseppe Gargani
w imieniu Komisji Prawnej
w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online 
B6‑0423/2008

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Komisji 2005/737/WE z dnia 18 października 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online(1) (zwane dalej „ zaleceniem”),

–  uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 95 oraz 151,

–  uwzględniając art. II-77 oraz II-82 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 97a traktatu lizbońskiego(2),

–  uwzględniając obowiązujące porozumienia międzynarodowe z zakresu praw autorskich dotyczących muzyki, tj. konwencję rzymską z dnia 26 października 1961 r. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych, Traktat WIPO o prawach autorskich z dnia 20 grudnia 1996 r., Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach z dnia 20 grudnia 1996 r. oraz Porozumienie WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) z dnia 15 kwietnia 1994 r.,

–  uwzględniając dorobek prawny Wspólnoty Europejskiej („acquis communautaire”) w dziedzinie praw autorskich i pokrewnych odnoszących się do praw muzycznych, tj. dyrektywę 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej(3), dyrektywę Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową(4), dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych(5), a także dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym(6),

–  uwzględniając Zieloną księgę Komisji Europejskiej w sprawie praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (COM(1995)0382),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie ochrony wykonawców audiowizualnych(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych z zakresu organizacji zarządzania zbiorowego w dziedzinie praw autorskich i pokrewnych(8),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w ramach rynku wewnętrznego (COM(2004)0261),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja(9),

–  uwzględniając komunikat Komisji w sprawie kreatywnych treści online na jednolitym rynku (COM(2007)0836 wersja ostateczna),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wolności słowa w Internecie(10),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie instytucjonalnych i prawnych skutków stosowania instrumentów tzw. „miękkiego prawa”(11),

–  uwzględniając monitoring zalecenia Komisji 2005/737/WE(12),

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 13 marca 2007 r. Parlament zwrócił się do Komisji o wyraźne stwierdzenie, iż zalecenie z 2005 r. ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży nagrań muzycznych online oraz o bezzwłoczne przedłożenie – po przeprowadzeniu szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami – wniosku w sprawie elastycznej dyrektywy, która zostałaby przyjęta przez Parlament i Radę w procedurze współdecyzji w celu uregulowania zarządzania zbiorowego w dziedzinie praw autorskich i pokrewnych w odniesieniu do transgranicznych usług muzycznych online, uwzględniając jednocześnie specyfikę epoki cyfrowej i chroniąc europejską różnorodność kulturową, małe podmioty i repertuary lokalne w oparciu o zasadę równego traktowania,

B.  mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 13 marca 2007 r. Parlament uznał, iż interesom autorów, a co za tym idzie różnorodności kulturowej w Europie, najlepiej będzie służyć wprowadzenie uczciwego i przejrzystego systemu konkurencji, pozwalającego na uniknięcie presji na obniżanie dochodów autorów,

1.  przypomina, że w świetle terytorialnego charakteru praw autorskich oraz mimo istnienia dyrektywy dotyczącej praw autorskich w społeczeństwie informacyjnym sytuacja w zakresie zarządzania zbiorowego w dziedzinie praw autorskich i pokrewnych w odniesieniu do usług online jest rzeczywiście skomplikowana, głównie z uwagi na brak licencji europejskich;

2.  uważa, że odmowa przyjęcia aktów prawnych, pomimo różnych rezolucji Parlamentu Europejskiego, oraz próba uregulowania sektora za pomocą zalecenia stworzyły wśród właścicieli praw i użytkowników, zwłaszcza nadawców, atmosferę niepewności prawnej;

3.  podkreśla, że z drugiej strony, w następstwie skargi wniesionej przez użytkowników Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji podjęła interwencję, wszczynając postępowanie przeciwko CISAC (Międzynarodowej Konfederacji Związków Autorów i Kompozytorów), wśród której członków znajdują się 24 europejskie organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; podkreśla, że skutkiem tej decyzji będzie uniemożliwienie zainteresowanym podmiotom podejmowanie jakichkolwiek prób wspólnego działania celem znalezienia odpowiednich rozwiązań, takich jak na przykład system korzystania z praw na szczeblu europejskim, a także stworzenie warunków do powstania oligopolu grupującego szereg dużych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi związanymi na mocy umów o wyłączności z wydawcami o zasięgu światowym; jest przekonany, że w efekcie nastąpi ograniczenie wyboru i zanikanie małych organizacji zarządzania prawami autorskimi, ze szkodą dla kultur mniejszości;

4.  uważa, ze monitorowanie zalecenia Komisji 2005/737/WE nie odzwierciedla we właściwy sposób istniejącej sytuacji i nie uwzględnia opinii przedstawionej przez Parlament w sprawozdaniu Lévai;

5.  uważa, że sytuacja ta odzwierciedla fakt, iż Komisja postanowiła zlekceważyć ostrzeżenia Parlamentu, w szczególności te przedstawione w rezolucji z dnia 13 marca 2007 r., która zawiera konkretne propozycje kontrolowanej konkurencji, a także ochrony kultur mniejszości na terenie Unii Europejskiej oraz zachęt dla nich;

6.  wzywa Komisję do zapewnienia skutecznego włączenia Parlamentu, jako współustawodawcy, w inicjatywy dotyczące kreatywnych treści online;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.

(1)    Dz.U. L 276 z 21.10.2005, str. 54.
(2)    Dz.U. C 306 z 17.12.2007, str. 71.
(3)    Dz.U. L 376 z 27.12.2006, str. 28.
(4)    Dz.U. L 248 z 6.10.1993, str. 15.
(5)    Dz.U. L 372 z 27.12.2006, str. 12.
(6)    Dz.U. L 167 z 22.6.2001, str. 10.
(7)    Dz.U. C 67 E z 17.3.2004, str. 293.
(8)    Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, str. 425.
(9)    Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0301.
(10)    Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0324.
(11)    Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0366.
(12)    http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2008Informacja prawna