Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0427/2008

Předložené texty :

B6-0427/2008

Rozpravy :

PV 25/09/2008 - 4
CRE 25/09/2008 - 4

Hlasování :

PV 25/09/2008 - 7.9
CRE 25/09/2008 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ,
PDF 123kWORD 61k
17. září 2008
PE413.280
 
B6‑0427/2008
na základě prohlášení Rady a Komise ze dne 25. září 2008
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Graham Watson, Bernard Lehideux, Gérard Deprez, Hannu Takkula, Jean Marie Beaupuy, Luigi Cocilovo, Marian Harkin, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Jules Maaten a Viktória Mohácsi
za skupinu ALDE
o sociálním balíčku

Usnesení Evropského parlamentu o sociálním balíčku 
B6‑0427/2008

Evropský parlament,

–  v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současné francouzské předsednictví Evropské unie mělo klást větší důraz na politiku zaměstnanosti a sociální politiku, neboť záměrem předsednictví bylo učinit rok 2008 „rokem oživení sociální Evropy”,

B.  vzhledem k tomu, že je „obnovená sociální agenda” předložená Evropskou komisí určena ke sladění sociálního pokroku s volnými trhy a účinnou hospodářskou soutěží v rámci evropského projektu, vzhledem k tomu, že Lisabonská strategie bude ukončena v roce 2010, vzhledem k tomu, že nyní musí začít důkladná reflexe o budoucí strategii EU, jež podpoří růst a zaměstnanost ve spojitosti s naší sociální agendou,

C.  vzhledem k tomu, že by „obnovená sociální agenda” mohla přispět ke zlepšení přístupu veřejnosti k EU, neboť zavádí opatření týkající se každodenního života občanů a jejich prosperity,

O obnovené sociální agendě

1.  domnívá se, že by „obnovená sociální agenda” měla být vnímána jako první krok k výraznému zaměření Komise na oblast sociálních věcí a na budování sociální Evropy, kterou občané požadují; upozorňuje ovšem na skutečnost, že takzvaný „sociální balíček“ obsahuje množství nelegislativních sdělení, zpráv a doporučení, jejichž účinek, pokud jde o podporu sociálního pokroku v celé Evropské unii, je třeba hodnotit a sledovat;

2.  vyzývá přesto k posílení komunikace v oblasti sociálních služeb obecného zájmu, neboť právě ony v současnosti vykazují mimořádnou míru právní nejistoty, která vede k intervencím ze strany Evropského soudního dvora; zdůrazňuje, že předkládání návrhů právního rámce nespadá do pravomoci soudců, nýbrž zákonodárců;

O boji proti diskriminaci

3.  vítá skutečnost, že Komise navrhuje horizontální směrnici o boji proti diskriminaci mimo zaměstnání; vítá skutečnost, že navržená směrnice rozšiřuje stávající právní rámec a zahrnuje všechny druhy diskriminace, nejen rasovou diskriminaci, ale také diskriminaci na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženského vyznání a rozšiřuje oblast působnosti mimo pracoviště, aby zahrnovala i nabídku zboží a služeb, sociální ochranu, sociálních výhody a vzdělávání; upozorňuje ovšem na skutečnost, že tato směrnice bude přijata podle právního základu (článkem 13 Smlouvy o ES), který naneštěstí zcela opomíjí Evropský parlament vzhledem k tomu, že Rada bude rozhodovat jednomyslně; vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že směrnice bude neprodleně přijata a že budou náležitě zohledněny postoje Parlamentu popsané v řadě zpráv, zejména v nedávné zprávě o pokroku dosaženém v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (provedení směrnic 2000/43/ES a 2000/78/ES), stejně jako v budoucích zprávách Evropského parlamentu o konkrétních návrzích zahrnutých v sociálním balíčku;

4.  poukazuje na nutnost posílení částí textu, které se vztahují k potřebě zákazu diskriminace při poskytování pojištění pro zdravotně postižené a starší lidi, k požadavku poskytnout přiměřené bydlení pro postižené osoby a potřebě dalších informací o tom, kdy je přímá diskriminace na základě věku opodstatněná, potřebě definice „věku” a vysvětlení, které zboží a služby bude směrnice zahrnovat;

5.  vyzývá Evropskou komisi a Radu, aby důsledně zvážily potřebu doprovodných opatření, včetně široké definice postižení platné pro celou EU, aby se zajistilo, že všichni postižení v rámci Evropské unie budou zahrnuty do oblasti působnosti této směrnice; v souvislosti s tím vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny pro sektor vzdělávání ve věci klasifikace dětí jako dětí s postižením nebo jako dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami;

6.  vyzývá k pokračování procesu podpisu, uzavření a ratifikace Úmluvy o právech zdravotně postižených osob, včetně opčního protokolu, a poukazuje na to, že po ratifikaci úmluvy Společenstvím musí veškeré návrhy nediskriminačních právních předpisů plně odpovídat požadavkům této úmluvy; připomíná Radě, že na neformální ministerské konferenci o zdravotním postižení v červnu 2007 vyzvala Komisi k zahájení evropské strategie účinného provádění této úmluvy;

7.  vyzývá Evropskou komisi k přípravě zprávy o situaci transsexuálních osob v EU a v kandidátských zemích, která by se věnovala zejména otázce sociálního vyloučení, diskriminace na trhu práce a v oblasti zdravotní péče a případům surových zásahů policie;

8.  lituje, že navržená směrnice ponechává podstatné mezery v oblasti právní ochrany proti diskriminaci, zejména prostřednictvím široké škály osvobození a výjimek týkajících se veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, hospodářských činností, manželského a rodinného stavu a reprodukčních práv, vzdělávání a náboženského vyznání; je znepokojen tím, že namísto, aby bojovaly proti diskriminaci, mohou tyto „únikové doložky” ve skutečnosti sloužit ke kodifikaci stávajících diskriminačních přístupů, zejména vůči ženám a lesbičkám, gayům, bisexuálům a transsexuálům; připomíná Komisi, že tato směrnice musí být v souladu se stávající judikaturou v oblasti práv gayů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů, zejména s rozsudkem ve věci Maruko;

9.  konstatuje, že v oblastech vzdělávání a médií, sociální ochrany jiné než sociálního zabezpečení a sociálních výhod poskytuje směrnice 2004/113/ES o diskriminaci na základě pohlaví nižší úroveň ochrany než navržená směrnice (KOM(2008)426); připomíná, že cílem navržené směrnice je odstranit hierarchii důvodů diskriminace a poskytnout stejnou úroveň ochrany proti diskriminaci z jakéhokoliv důvodu;

10.  lituje toho, že směrnice neposiluje subjekty na podporu rovného zacházení takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že budou disponovat odpovídajícími zdroji, nezávislostí, pravomocemi a oprávněními;

11.  lituje toho, že navržená směrnice neobsahuje více zmínek o vícenásobné diskriminaci, která má vážný a často přehlížený dopad na sociální začleňování;

12.  je přesvědčen, že směrnice dostatečně neřeší diskriminaci ve školách vzhledem k dlouhodobým negativním následkům diskriminace ve vztahu k osobnímu rozvoji a zdraví, perspektivám v rámci trhu práce a sociálnímu začleňování;

13.  vyzývá Komisi, aby vzhledem k rozhodnutí Evropského soudního dvora C-303/06 ze dne 17. července 2008 ve věci diskriminace pečovatelů přijala příslušná opatření k zajištění ochrany pečovatelů a aby podporovala členské státy při přijetí kroků potřebných k tomu, aby zajistily dodržování rozsudku soudu;

O přeshraniční zdravotní péči

14.  vítá skutečnost, že Komise nakonec předložila navrženou směrnici o uplatňování práv pacientů v přeshraničních zdravotních službách, což představuje první významný krok k volné evropské oblasti péče o pacienty; zdůrazňuje význam této směrnice při poskytování rámce práv a povinností jak pacientů, tak poskytovatelů zdravotní péče; připomíná, že by pacienti měli mít právo na léčbu v jiném členském státě EU bez obav ve věci výdajů, bezpečnosti a kvality; považuje za klíčové, aby byla směrnice přijata před uplynutím volebního období Parlamentu;

15.  vyzývá Komisi a členské státy, aby informovaly občany o tom, že podle Smlouvy mají právo na proplácení výdajů za přeshraniční zdravotní služby – toto právu již několikrát potvrdil Evropský soudní dvůr; domnívá se, že dostupnost náležitých informací je klíčová pro zajištění stejné míry dostupnosti služeb přeshraniční zdravotní péče pro všechny pacienty vzhledem k tomu, že právní nejasnosti vždy znevýhodňují jednotlivce, kteří nemají mnoho osobních prostředků;

16.  vyzývá Komisi k nátlaku na členské státy, aby rozvinuly účinné politiky, které by nepojištěným jedincům zajistily přístup k systému zdravotní péče;

O evropských radách zaměstnanců

17.  vítá skutečnost, že Komise navrhla přepracování směrnice o radách zaměstnanců, neboť čtrnáct let po přijetí v současnosti platné směrnice byly rady vytvořeny u o něco více než třetiny příslušných podniků; vítá lepší definici pojmů „informace“ a „konzultace“ a lepší a jasnější pracovní podmínky pro evropskou radu zaměstnanců; upozorňuje ovšem na skutečnost, že je tomuto textu třeba věnovat pečlivou pozornost, aby se zajistila konzultace se zaměstnanci v průběhu restrukturalizace a aby měly rady zaměstnanců veškeré potřebné informace a prostředky k zodpovězení jakýchkoliv otázek, které jsou velmi často vysoce technické povahy;

O sociálním začleňování a chudobě

18.  bere na vědomí záměr Komise zlepšit viditelnost a pracovní metody strategie EU v oblasti sociálního začleňování a sociální ochrany a posílit její vzájemné působení s jinými politikami;

19.  vyzývá ovšem Komisi a členské státy, aby lépe využívaly otevřenou metodu koordinace a aby našly nové způsoby, které zajistí lepší výměnu údajů, informací a osvědčených postupů v oblasti sociální ochrany, sociálního začleňování, boje proti diskriminaci a v oblasti zdraví;

20.  podporuje návrh Komise na stanovení cílů v oblasti snižování chudoby pro další fázi strategie EU pro sociální začleňování a sociální ochranu;

21.  žádá Komisi, aby předložila sdělení o uplatňování Evropského sociálního fondu v členských státech, neboť jde o jeden z klíčových nástrojů provádění evropské strategie sociálního začleňování a sociální ochrany;

O globalizačním fondu

22.  vítá návrh Komise zjednodušit postupy žádostí týkajících se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGAF) a účinněji prosazovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi členskými státy; vyzývá Komisi, aby zlepšila operativnost tohoto fondu tím, že zohlední nová kritéria, jako např. změnu klimatu, a tím, že rozšíří působnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na oblast propouštění menšího rozsahu, čímž podpoří členské státy s malými a izolovanými pracovními trhy; lituje toho, že členské státy zatím váhaly s podáváním žádostí o financování z EGAF za účelem zajištění okamžité pomoci nadbytečným pracovníkům;

23.  vyzývá Komisi, aby před zveřejněním příští výroční zprávy o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci definovala jasná měřítka a kritéria hodnocení výsledků dosažených v případech, kdy byla poskytnuta pomoc Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci;

O Romech

24.  vítá zprávu Komise o nástrojích a politikách pro začleňování Romů; znovu zdůrazňuje potřebu důraznějších opatření v otázce začleňování Romů v oblastech vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péče a bydlení; opakovaně žádá vytvoření strategie pro Romy a akčního plánu, které by zajistily spolupráci orgánů EU, členských států a místních orgánů při boji proti všem formám diskriminace Romů a při zajištění jejich začleňování;

25.  vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že budou zohledněny zájmy Parlamentu a příslušných nevládních organizací a závazky Komise týkající se Desetiletí začleňování Romů a že bude neprodleně přijata protidiskriminační směrnice;

O celoživotním vzdělávání a mobilitě

26.  domnívá se, že by měla být věnována větší pozornost celoživotnímu vzdělávání, aby se podpořilo začleňování nezaměstnaných a lidí čelících diskriminaci do trhu práce;

27.  domnívá se, že by měly být posíleny kroky pro podporu mobility studentů a učňů, aby tak byly položeny základy zvýšené adaptability a mobility budoucích pracovníků;

28.  lituje toho, že v některých členských státech není zlepšování dostupnosti možností vzdělávání dospělých věnována dostatečná pozornost a finanční prostředky, zvláště v případech starších a méně kvalifikovaných pracovníků; vyzývá členské státy, aby pro podporu rozvoje infrastruktury a strategií vzdělávání dospělých aktivněji využívaly strukturální fondy a zejména pak Evropský sociální fond;

29.  vyzývá členské státy, aby zvýšily a zlepšily investice do lidského kapitálu a aby přizpůsobily vzdělávací systémy a systémy odborného vzdělávání novým pravomocem a požadavkům trhu práce;

30.  vyzývá Radu a Komisi, aby přezkoumaly navržený časový harmonogram přijetí doporučení Rady v oblasti mobility mladých dobrovolníků v celé Evropě takovým způsobem, aby byla Parlamentu poskytnuta odpovídající doba pro vyjádření stanoviska k tomuto doporučení;

31.  upozorňuje, že by Evropský rok dobrovolné činnosti byl účinným nástrojem uplatňování kroků zahrnutých v doporučení Rady ohledně týkajících se mobility mladých dobrovolníků po celé Evropě;

32.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Poslední aktualizace: 19. září 2008Právní upozornění