Postup : 2008/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0428/2008

Predkladané texty :

B6-0428/2008

Rozpravy :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0460

NÁVRH UZNESENIA
PDF 95kWORD 52k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0428/2008
17. septembra 2008
PE413.281
 
B6‑0428/2008
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0460/2008 a B6‑0461/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Giles Chichester a Urszula Gacek
v mene skupiny PPE-DE
o získaní kontroly nad cenami energie

Uznesenie Európskeho parlamentu o získaní kontroly nad cenami energie 
B6‑0428/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o závislosti od ropy z 29. septembra 2005 (P6-TA (2005)361) a o kríze v sektore rybolovu ako dôsledku zvyšovania cien pohonných hmôt z 19. júna 2008 (P6-TA (2008)308),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Pred výzvou vyšších cien ropy (KOM(2008)384 v konečnom znení),

–  so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady z 19. – 20. júna 2008,

–  so zreteľom na dohodu z neformálneho zasadnutia Rady ECOFIN z 12. – 13. septembra 2008,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ceny ropy dosiahli v lete v reálnych hodnotách svoje historické maximum, ceny ostatných energetických produktov sa takisto zvýšili a spotrebiteľské ceny palív zodpovedajú vývoju ceny surovej nafty; keďže slabý dolár prispel k tlaku na ceny ropy,

B.  keďže podľa odhadov ceny ropy zostanú na vysokej úrovni v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte, čo bude mať negatívne dôsledky na infláciu a rast hospodárstva EÚ,

C.  keďže vysoké ceny znižujú kúpnu silu občanov EÚ, pričom najhoršie vplývajú na domácnosti s najnižšími príjmami a energeticky náročné priemyselné odvetvia,

D.  keďže zvýšenie cien energie ovplyvňuje kombinácia komplexného súboru faktorov: zmena v štruktúre dodávok ropy a dopytu po nej; znižujúci sa počet a veľkosť nových ropných polí; obmedzené rozširovanie produkcie ropy; geopolitické faktory; nižšie investície do vývoja technológií; vyššie investičné náklady; nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v hlavných krajinách produkujúcich ropu,

E.  keďže zvýšená transparentnosť, spoľahlivosť a častejšie zverejňovanie údajov o komerčných zásobách ropy sú dôležité pre účinné fungovanie ropných trhov,

F.  keďže súčasná finančná kríza núti investorov hľadať alternatívne možnosti investovania a prispieva k zvýšenej krátkodobej cenovej nestabilite,

G.  keďže hospodárstvo EÚ je stále výrazne závislé od dovážanej ropy a prípadné nové polia sa nachádzajú väčšinou v neobvyklých lokalitách, v dôsledku čoho sú investičné náklady na výstavbu v nich vyššie,

1.  vyjadruje znepokojenie nad zvyšovaním cien energií, najmä vzhľadom na ich nepriaznivý vplyv na európske hospodárstvo a konkurencieschopnosť, ktorý zabraňuje dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie;

2.  zdôrazňuje potrebu prijať opatrenia, ktoré umožnia hospodárstvu EÚ udržať si konkurencieschopnosť a prispôsobiť sa novým podmienkam,  pokiaľ ide o nové ceny ropy;

3.  vyzýva na prijatie pevného politického záväzku prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo EÚ, podporovať obnoviteľné zdroje energie, energetickú účinnosť a iné nízkouhlíkové zdroje energie a usilovať o diverzifikáciu dodávky energie a znižovať závislosť od dovážaných fosílnych palív, keďže tento prechod je najlogickejšou reakciou na vyššie ceny ropy; súhlasí s tým, že na tieto strategické opatrenia musia nevyhnutne nadviazať pevné finančné záväzky v oblasti výskumu a vývoja;

4.  podporuje rozhodnutie Európskej rady, že v záujme zmiernenia nepriaznivých dôsledkov pre domácnosti s najnižšími príjmami by sa mali prijať krátkodobé a cielené opatrenia; domnieva sa však, že by sa malo zabrániť opatreniam, ktoré spôsobujú vyššiu infláciu a nižšie stimuly na úsporu energie, keďže môžu byť na škodu udržateľnosti verejných financií a nefunkčné z dôvodu vyšších cien ropy;

5.  s obavami konštatuje, že spotrebitelia aj naďalej platia vysoké ceny, ktoré nie vždy plne zohľadňujú fluktuáciu cien smerom nadol;

6.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o zlepšenie podmienok hospodárskej súťaže v ropnom priemysle a aby zabezpečila dodržiavanie platných pravidiel v tejto oblasti; domnieva sa, že treba venovať osobitnú pozornosť skúmaniu a boju proti oligopolom a kartelom v oblasti rafinácie a distribúcie na miesta spotreby;

7.  domnieva sa, že EIB by mala zohrávať významnejšiu úlohu pri poskytovaní finančných prostriedkov na projekty v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a výskumu a vývoja, najmä so zameraním na malé a stredné podniky;

8.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na preskúmanie smernice o energetickej dani, pričom by dôkladne zvážila účinok, ktorý by takéto daňové opatrenia mohli mať na infláciu, nové investície do výroby a výskumu ropy a na prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu EÚ;

9.  zdôrazňuje význam zvýšenej transparentnosti a spoľahlivosti údajov o ropných trhoch a zásobách ropy; považuje za dôležité zlepšiť poznatky o vývoji cien ropných produktov; vyzýva na včasné preskúmanie právnych predpisov Spoločenstva o núdzových zásobách ropy;

10.  vyzýva EÚ, aby zlepšila účinnosť dialógu s krajinami OPEC a ostatnými krajinami v záujme vyššej stability cien ropy, lepšej predvídateľnosti dodávok konečných ropných produktov a používania eura namiesto amerického dolára na účely platieb za ropu;

11.  opätovne zdôrazňuje význam spoločnej energetickej politiky EÚ, bezpečnosti dodávok a európskej susedskej politiky; v tejto súvislosti vyjadruje presvedčenie, že EÚ by sa mala ujať vedenia v rámci energetického dialógu s kľúčovými dodávateľmi ropy; víta myšlienku samitu na najvyššej úrovni medzi krajinami, ktoré sú spotrebiteľmi ropy, a krajinami, ktoré sú jej výrobcami;

12.  vyzýva spoločnosti v EÚ, aby boli iniciatívnejšie, a to najmä zvyšovaním investícií a  ujali sa vedenia v súvislosti s novým technologickým know-how a technickými zručnosťami, aby boli i naďalej kľúčovým partnerom krajín, ktoré sú hlavnými výrobcami ropy;

13.  konštatuje, že by sa mala zlepšiť sociálna zodpovednosť podnikov v prípade hlavných ropných spoločností, aby viac súkromných investícií zo zdrojov pochádzajúcich zo súčasných neočakávaných ziskov ropného priemyslu smerovalo do programov úspory energie a alternatívnych energetických technológií vrátane súvisiaceho výskumu a vývoja;

14.  vyzýva členské štáty, aby koordinovali politické zásahy pri riešení otázky stúpajúcich cien ropy; vyzýva Komisiu, aby predložila analýzu na základe politických opatrení členských štátov vychádzajúcich z osvedčených postupov v ich reakcii na výzvy v podobe vysokých cien ropy;

15.  vyzýva Radu, aby presadila dohodu o ďalších kľúčových krokoch k dosiahnutiu skutočne liberalizovaného vnútorného trhu s energiou;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 19. septembra 2008Právne oznámenie