Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0429/2008

Pateikti tekstai :

B6-0429/2008

Debatai :

PV 25/09/2008 - 4
CRE 25/09/2008 - 4

Balsavimas :

PV 25/09/2008 - 7.9
CRE 25/09/2008 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 113kWORD 63k
2008 m. rugsėjo 17 d.
PE413.282
 
B6‑0429/2008
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Jean Lambert, Elisabeth Schroedter, Sepp Kusstatscher, Kathalijne Maria Buitenweg ir Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
dėl socialinių priemonių rinkinio

Europos Parlamento rezoliucija dėl socialinių priemonių rinkinio 
B6‑0429/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 2 d. Komisijos pateiktą socialinių priemonių rinkinį, kurį sudaro Komisijos komunikatas „Atnaujinta socialinė darbotvarkė: galimybės, prieinamumas ir solidarumas Europoje XXI amžiuje“ (COM (2008)412) ir keli kiti su teisėkūra nesusiję pasiūlymai,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Europos darbo tarybų steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (nauja redakcija) (COM(2008)419),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas (COM(2008)426),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo (COM(2008)414),

–   atsižvelgdamas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimus bylose Viking Line, Laval, Rüffert ir Komisija prieš Liuksemburgą, taip pat į karštas politines diskusijas dėl šių sprendimų,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pagrindinės teisės yra Europos ir socialinės politikos pagrindas,

B.  kadangi į socialinių priemonių rinkinį įtraukta ne viena iniciatyva, kurios Parlamentas reikalavo kelerius metus,

C.  kadangi socialinių priemonių rinkinio pavadinimas žada daugiau, nei rinkinyje siūloma, nes tam tikrus liepos 2 d. pateiktus dokumentus žadėta paskelbti kitu metu, o dabar jie pateikiami kaip bendrų priemonių rinkinys; kadangi atrodo, kad priemonės nepakankamos ir jų imamasi per vėlai,

D.   kadangi Europos Teisingumo Teismas (ETT) 2008 m. priėmė sprendimų, turėsiančių lemiamos įtakos tam, kaip Europos Sąjungoje bus realizuojami ir įgyvendinami socialiniai standartai,

E.   kadangi, nepaisant sudėtingos socialinės padėties, kai didėja nedarbas ir stebimas aukštas skurdo ir socialinės atskirties lygis, Komisija ir toliau akcentuoja tik ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą,

Atnaujinta socialinė darbotvarkė

1.   pritaria Komisijos ketinimui žengti pirmyn įgyvendinant naują socialinę darbotvarkę; mano, kad skubiai reikia iš tikrųjų įgyvendinti socialinius Europos tikslus; reikalauja, kad tikrą Europos socialinę darbotvarkę sudarytų nuoseklus veiksmų ir priemonių rinkinys; reikalauja, kad priimant visus sprendimus Europos Sąjungos lygmeniu būtų vadovaujamasi pagrindinėmis teisėmis;

2.   yra susirūpinęs, kad atnaujintoje socialinėje darbotvarkėje pateiktoms iniciatyvoms trūksta nuoseklumo ir kryptingumo;

3.  ragina Tarybą bendradarbiaujant su Parlamentu pasiūlyti socialinį paktą, pagal kurį būtų kovojama su diskriminavimu, skatinama lygybė, kovojama su skurdu, gerinama socialinė infrastruktūra, integruojami socialiniai klausimai ir atkuriama pagrindinių teisių ir rinkos laisvių pusiausvyra, nes taip, skirtingai nei pagal vadinamąjį socialinių priemonių rinkinį, būtų padaryta reali pažanga;

Sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse direktyva

4.   vis dar nėra įsitikinęs, kad pagal sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse direktyvą bus padaryta pažanga reikiamose srityse;

5.   pritaria Komisijos tyrimui, susijusiam su sveikatos priežiūros paslaugų kokybe ir vienodomis galimybėmis naudotis šiomis paslaugomis; atkreipia dėmesį į tai, kad sveikatos priežiūros paslaugos kitose valstybėse narėse gali būti neužtikrinamos, jei dėl to kyla pavojus, jog šiomis paslaugomis negalės nemokamai naudotis visi asmenys;

6.   mano, kad, imantis veiksmų sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse srityje, turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių socialinės apsaugos sistemų perspektyvumą ir finansinį stabilumą ir turėtų būti laikomasi subsidiarumo principo, tuo pat metu siekiant pagerinti galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir užtikrinti aukštus šių paslaugų teikimo standartus;

7.   pripažįsta, kad asmenims, kurie naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis kitose valstybėse, reikia daugiau aiškumo tokiais klausimais, kaip teisinė atsakomybė;

8.   taip pat pripažįsta, kad reikia paaiškinti klausimus, susijusius su ETT pasiūlytomis sąvokomis (pvz., paaiškinti skirtumą tarp priežiūros ligoninėje ir ne ligoninėje) ir su priežiūros išlaidų kompensavimu pagal nacionalines sveikatos draudimo sistemas, kurioms taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 ir naujasis Reglamentas (EB) Nr. 883/2004;

Europos darbo tarybų direktyva

9.   pažymi, kad pagaliau paskelbta Europos darbo tarybų direktyvos nauja redakcija, ir apgailestauja, kad tai padaryta gerokai pavėlavus;

10.  taip pat apgailestauja dėl riboto naujos redakcijos pobūdžio, dėl kurio gali likti neišspręsti tam tikri itin svarbūs klausimai;

11.  tvirtina, kad veiksmingos ir tikros teisės į informavimą ir konsultavimąsi yra pagrindas, kuriuo remiantis viršvalstybiniu lygmeniu užtikrinamos vienodos sąlygos darbdaviams ir darbuotojams; atkreipia dėmesį į naujos redakcijos trūkumus, susijusius su teisėmis į informavimą ir konsultavimąsi, ir ragina Tarybą patobulinti naują direktyvos redakciją glaudžiai bendradarbiaujant su Parlamentu;

Kovos su diskriminavimu direktyva

12.  labai džiaugiasi, kad Komisija, atsižvelgdama į aktyvų Parlamento raginimą, pasiūlė kovos su diskriminavimu direktyvą, apimančią kovą su diskriminavimu pagal visus keturis aspektus, kurių Parlamentas reikalavo pagal 13 straipsnį; prašo Komisijos ištirti, ar diskriminavimas dėl lyties draudžiamas tose pačiose srityse, kaip ir diskriminavimas dėl kitų priežasčių;

13.  įspėja Tarybą, kad minėtoji direktyva būtina siekiant įgyvendinti 13 straipsnio 1 dalį; taigi prašo Tarybos išlaikyti svarbiausius Komisijos pasiūlymo aspektus, t. y. išlaikyti visus diskriminavimo aspektus ir nenustatyti jokios diskriminavimo hierarchijos;

14.  prašo Tarybą sumažinti dabartiniame projekte numatytų išimčių skaičių;

Kovos su diskriminavimu integravimas

15.  pritaria šios srities iniciatyvoms, tačiau pažymi, kad reikia spręsti ne tik vaiko, bet ir kitų asmenų priežiūros atostogų klausimą;

16.  pabrėžia, kad teisės aktų pakeitimai neturi tapti atskirų darbuotojų teisių ribojimo priemone;

ETT sprendimai

17.  mano, kad pasiūlytas forumas negali pakeisti teisinio aiškumo, susijusio su darbuotojų teisėmis ir kolektyvinių sutarčių laikymusi; prašo pripažinti šias pagrindines teises ir prireikus tinkamai pakoreguoti galiojančius teisės aktus; reikalauja, kad, atsižvelgiant į tai, būtų pakoreguota darbuotojų komandiravimo direktyva;

Dvimetė visuotinės svarbos socialinių paslaugų ataskaita

18.  atsižvelgia į dvimetę visuotinės svarbos socialinių paslaugų ataskaitą; pabrėžia, kad mūsų visuomenėse socialinėms ir sveikatos paslaugoms tenka itin svarbus vaidmuo ir šios paslaugos padeda skatinti sanglaudą, užimtumą, socialinę integraciją ir ekonomikos augimą;

19.  ir toliau yra įsitikinęs, kad vidaus rinkoje sveikatos ir socialinėms paslaugoms reikia specialios apsaugos, kuri komunikate neminima, taip pat yra įsitikinęs, jog saugoti pagrindines teises padės visuotinės svarbos paslaugų teisinė sistema;

20.  apgailestauja, kad Komisija nepateikė jokio pasiūlymo dėl teisės akto, pagal kurį būtų pripažįstamos ir saugomos visuotinės svarbos socialinės ir sveikatos paslaugos;

Viešojo sektoriaus išlaidų veiksmingumas

21.  yra šiek tiek nustebęs, kad į socialinių priemonių rinkinį patenkančiame Komisijos tarnybų darbo dokumente, skirtame socialinių išlaidų rezultatyvumui ir efektyvumui, pateikiamos išvados, susijusios tik su našumu ir užimtumo skatinimu, ir nepaisoma socialinės integracijos aspekto;

22.  ragina Komisiją apsvarstyti, ar be jokių sąlygų visiems užtikrinamos bazinės pajamos galėtų būti veiksminga kovos su skurdu priemonė;

Iniciatyva „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“

23.  pritaria tam, kad paskelbta apie iniciatyvą „Nauji gebėjimai naujoms darbo vietoms“, tačiau pabrėžia, kad ši iniciatyva turi būti dalis nuoseklaus švietimo ir mokymo priemonių, padedančių įgyti įgūdžių, rinkinio, į kurį taip pat būtų įtrauktos technologijų raidos priemonės, skirtos spręsti klimato kaitos klausimus; taip pat pažymi, kad, siekiant spręsti šiuos klausimus, naujų įgūdžių reikės ir tradicinėse darbo vietose;

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas

24.  yra smarkiai nusivylęs Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veiklos vertinimo rezultatais, parodžiusiais, kad:

a)   fondui nepavyko padėti mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms ir jų darbuotojams;

b)   fondas naudojamas ne visu pajėgumu, taigi jis nepadeda piliečiams taip, kaip ketinta;

c)   fondo lėšos naudojamos tik nedaugelyje sektorių, pvz., automobilių pramonėje;

d)   fondo taikomi kriterijai nesudaro visų sąlygų įvertinti, ar prašantys fondo lėšų tikrai nukentėjo dėl globalizacijos, ar yra nepakankamai pajėgūs kurti naujoves ir prisitaikyti;

25.  mano, kad jei iki kito vertinimo nebus pasiekta pažangos minėtosiose srityse, turėtų būti rimtai apsvarstyta galimybė likviduoti fondą ir perkelti lėšas į socialinį ir sanglaudos fondus;

Romai

26.  pritaria Komisijos pareiškimui, kad reikia bendrų sutelktų valstybių narių veiksmų, taip pat reikia įgyvendinti kovos su diskriminavimu direktyvos tikslus; patikina Komisiją, kad Parlamentas remia aktyvius jos veiksmus šiuo klausimu;

27.  tiki, kad Komisija įgyvendins Vaiko teisių veiksmų planą ir parengs siūlomą komunikatą dėl švietimo, siekiant užtikrinti, jog būtų nutraukta praktika, kai romų vaikai dėl rasizmo nepatenka į normalias mokymo įstaigas;

Tarptautinis lygmuo

28.  pritaria tam, kad Komisija ir toliau siekia įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos standartus, tačiau mano, kad dabartinė neprivaloma strategija, susijusi su įmonių atsakomybe, yra neadekvati;

29.  pritartų, jei Komisija visuose savo komunikatuose užtikrintų tai, ką teigia atnaujintoje socialinėje darbotvarkėje, t. y. „[tvirtą įsipareigojimą] kurti harmoningą, darnią ir įvairią visuomenę, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės ir kuri gyvena tvirtos socialinės rinkos ekonomikos sąlygomis“;

30.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir socialiniams partneriams.

Atnaujinta: 2008 m. rugsėjo 19 d.Teisinis pranešimas