Menettely : 2008/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0431/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0431/2008

Keskustelut :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Äänestykset :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0460

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 87kWORD 43k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0428/2008
17. syyskuuta 2008
PE413.284
 
B6‑0431/2008
suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0460/2008 ja B6‑0461/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Wolf Klinz, Sophia in 't Veld ja PersonNameAnne Laperrouze
ALDE-ryhmän puolesta
energian hintojen hallinnasta

Euroopan parlamentin päätöslauselma energian hintojen hallinnasta 
B6‑0431/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 22. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman öljyn hinnoista ja energiariippuvuudesta,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon vastatoimista öljyn hinnannousulle (KOM(2008)0384 lopull.),

–  ottaa huomioon 19.–20. kesäkuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmät öljyn hinnoista,

–  ottaa huomioon 12.–13. syyskuuta 2008 järjestetyn epävirallisen Ecofin-kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että öljyn hinnat saavuttivat kesällä korkeimman reaalitasonsa ja että myös muiden energiatuotteiden hinnat ovat nousseet ja että kuluttajien polttoainehinnat ovat noudattaneet raakaöljyn hinnassa vallitsevaa suuntausta; ottaa huomioon, että heikko dollari on vaikuttanut öljyn hintaan kohdistuviin paineisiin,

B.  ottaa huomioon, että arvioiden mukaan öljyn hinta säilyy keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä korkeana ja että tällä on kielteinen vaikutus inflaatioon ja EU:n talouskasvuun,

C.   ottaa huomioon, että korkeampi hintataso heikentää EU:n kansalaisten ostovoimaa siten, että kielteisin vaikutus kohdistuu pienituloisimpiin kotitalouksiin ja energiavaltaisiin toimialoihin,

D.   katsoo, että energian hintojen äkilliseen nousuun vaikuttaa monimutkaisten tekijöiden yhdistelmä: öljyn tarjonnan ja kysynnän rakenteellinen muutos; uusien öljykenttien määrän ja koon supistuminen; öljyntuotannon rajoitettu laajentuminen; geopoliittiset tekijät; teknologiseen kehitykseen suunnattujen investointien väheneminen; suuret investointikustannukset sekä pätevän työvoiman puute keskeisissä tuottajamaissa; ottaa huomioon, että eräillä öljyntuottajavaltioilla on taipumus käyttää luonnonvarojaan poliittisiin tarkoituksiin,

E.  katsoo, että suurempi avoimuus sekä kaupallisia öljyvaroja koskevan tiedon julkistamistiheyden lisääminen ovat öljymarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä,

F.  katsoo, että rahoitusalan nykyinen kuohunta on ajanut investoijat hakemaan vaihtoehtoisia sijoituksia ja on osaltaan lisännyt lyhyen aikavälin hintavaihtelua,

G.   katsoo, että EU:n talous on edelleen suuresti tuontiöljystä riippuvainen ja mahdolliset uudet kentät ovat suurimmaksi osaksi "epätavanomaisissa esiintymissä", mikä nostaa niiden hyödyntämiskustannuksia,

1.  on huolestunut energian hinnan noususta ja etenkin sen kielteisestä vaikutuksesta Euroopan talouteen ja kilpailukykyyn, mikä haittaa Lissabonin tavoitteiden saavuttamista;

2.  korostaa tarvetta toteuttaa toimenpiteitä, jotka antavat EU:n taloudelle mahdollisuuden ylläpitää kilpailukykyään ja mukautua uuteen öljyn hintaympäristöön; kehottaa antamaan lujan poliittisen sitoumuksen EU:n talouden muuttamisesta vähähiilisemmäksi, energiatehokkuuden edistämisestä, energiatoimitusten monipuolistamisen jatkamisesta ja riippuvuuden fossiilisista tuontipolttoaineista vähentämisestä;

3.  tukee Eurooppa-neuvoston päätöstä, jonka mukaan olisi toteutettava lyhyellä aikavälillä kohdennettuja toimenpiteitä, jotta voidaan helpottaa kielteisiä vaikutuksia köyhimpiin kotitalouksiin; rohkaisisi tässä mielessä energiaa säästävien kannustimien käyttöä; katsoo kuitenkin, että on vältettävä toimenpiteitä, jotka lisäävät inflaatiota, koska ne voivat olla haitaksi julkisen talouden kestävyydelle;

4.  kannattaa toimia, joilla helpotetaan energiavaltaisten alojen sopeutumisprosessia; pyytää kuitenkin komissiota seuraamaan kyseisten toimien vaikutuksia ja ryhtymään aiheellisiin toimiin, mikäli ne vääristävät kilpailua; kehottaa komissiota varmistamaan, että toimet ovat EU:n kilpailusääntöjen mukaiset ja keskittymään etenkin öljy-, kaasu- ja sähköalan kilpailua heikentävien käytäntöjen tutkimiseen ja torjumiseen;

5.  katsoo, että EIP:llä olisi oltava keskeisempi rooli rahoitettaessa energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä hankkeita erityisesti pk-yritysten osalta;

6.  kehottaa komissiota esittämään ehdotuksensa energiaverodirektiivin tarkistamiseksi, kun se on huolellisesti tutkinut, mitä vaikutuksia verotuksellisilla toimenpiteillä voi olla inflaatioon, öljyn tuotannon ja etsinnän alalla tehtäviin uusiin investointeihin sekä EU:n siirtymiseen kohti vähähiilistä taloutta;

7.  pitää erityisen tärkeänä öljymarkkinoita ja kaupallisia öljyvaroja koskevan tiedon avoimuuden ja luotettavuuden lisäämistä; pitää tärkeänä parantaa tietämystä öljytuotteiden hintojen kehityksestä; kehottaa komission energiamarkkinoiden seurantakeskusta osallistumaan voimakkaammin neuvontatoimintaan ja avoimuuden parantamiseen tähtäävien toimien kehittämiseen; kehottaa pikaisesti tarkistamaan yhteisön lainsäädäntöä öljyn varmuusvarastoista;

8.  korostaa EU:n yhteisen energiapolitiikan ja toimitusvarmuuden tärkeyttä; uskoo tässä suhteessa, että EU:n olisi asetuttava johtamaan energiavuoropuhelua keskeisten öljyntoimittajien kanssa; pitää tervetulleena ajatusta öljyn kuluttaja- ja tuottajamaiden välisestä korkean tason huippukokouksesta;

9.  kannustaa EU:n yrityksiä toimimaan aktiivisemmin ja omaksumaan johtavan aseman uuden teknologisen taitotiedon ja suunnittelutaitojen alalla, jotta ne voivat säilyä suurimpien öljyntuottajamaiden keskeisinä kumppaneina;

10.  kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan poliittiset interventiot, joilla puututaan energiahintojen nousuun; kehottaa komissiota esittämään analyysin, joka perustuu jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen mukaisiin poliittisiin toimenpiteisiin, joilla ne ovat reagoineet korkeiden energiahintojen muodostamiin haasteisiin;

11.  toteaa, että Eurooppa-neuvostossa aikaansaatava sopimus tulevista keskeisistä toimenpiteistä sisäisten energiamarkkinoiden luomiseksi on avainasemassa, jotta EU:n haavoittuvuutta öljyn hintojen suhteen voidaan vähentää ja öljyn toimitusvarmuutta voidaan parantaa; toistaa tukensa EU:n energiamarkkinoiden vapauttamisen jatkamiselle;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 19. syyskuuta 2008Oikeudellinen huomautus