Postup : 2008/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0431/2008

Predkladané texty :

B6-0431/2008

Rozpravy :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0460

NÁVRH UZNESENIA
PDF 96kWORD 51k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0428/2008
17. septembra 2008
PE413.284
 
B6‑0431/2008
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0460/2008 a B6‑0461/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Wolf Klinz, Sophia in 't Veld a Anne Laperrouze
v mene skupiny ALDE
o získaní kontroly nad cenami energie

Uznesenie Európskeho parlamentu o získaní kontroly nad cenami energie 
B6‑0431/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. septembra 2005 o cenách ropy a energetickej závislosti,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Pred výzvou vyšších cien ropy [KOM(2008)384 v konečnom znení)],

–  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 19. – 20. júna 2008 o cenách ropy,

–  so zreteľom na dohodu z neformálneho zasadnutia Rady ECOFIN z 12. – 13. septembra 2008,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ceny ropy dosiahli v lete reálne svoje historické maximum, ceny ostatných energetických produktov sa takisto zvýšili a spotrebiteľské ceny palív zodpovedajú vývoju ceny ropy; keďže slabý dolár prispel k tlaku, ktorý je vyvíjaný na ceny ropy,

B.  keďže odhady naznačujú, že ceny ropy zostanú na vysokej úrovni v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte, čo bude mať negatívne dôsledky na infláciu a rast hospodárstva EÚ,

C.   keďže vyššie hladiny cien energií oslabujú kúpnu silu občanov EÚ, pričom najhoršie vplývajú na domácnosti s najnižšími príjmami a energeticky náročné odvetvia,

D.   keďže náhle zvýšenie cien ovplyvňuje kombinácia komplexného súboru faktorov: zmena v štruktúre ponuky ropy a dopytu po nej; klesajúci počet a zmenšujúca sa rozloha nových ropných polí; obmedzené rozširovanie produkcie ropy; geopolitické faktory; nižšie investície do vývoja technológií; vysoké investičné náklady; a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v krajinách, ktoré sú hlavnými výrobcami ropy, keďže niektoré krajiny vyrábajúce ropu majú tendenciu využívať svoje prírodné zdroje na politické účely;

E.  keďže zvýšená transparentnosť a častejšie zverejňovanie údajov o komerčných zásobách ropy sú dôležité pre účinné fungovanie ropných trhov;

F.  keďže súčasná finančná kríza núti investorov hľadať alternatívne možnosti investovania a prispieva k zvýšenej krátkodobej cenovej nestabilite,

G.   keďže hospodárstvo EÚ je stále výrazne závislé od dovážanej ropy a potenciálne nové polia sa nachádzajú väčšinou v neobvyklých lokalitách, v dôsledku čoho sú investičné náklady na ich výstavbu vyššie,

1.  vyjadruje znepokojenie nad zvyšovaním cien energií, najmä vzhľadom na ich nepriaznivý vplyv na európske hospodárstvo a konkurencieschopnosť, ktorý zabraňuje dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie;

2.  zdôrazňuje potrebu prijať opatrenia, ktoré umožnia hospodárstvu EÚ udržať si konkurencieschopnosť a prispôsobiť sa novým podmienkam,  pokiaľ ide o cenu ropy; vyzýva na prijatie pevného politického záväzku k vytvoreniu nízkouhlíkového hospodárstva EÚ, podpore energetickej účinnosti, úsiliu o diverzifikáciu dodávok energie a zníženiu závislosti od dovážaných fosílnych palív;

3.  podporuje rozhodnutie Európskej rady, že v záujme zmiernenia nepriaznivých dôsledkov pre najchudobnejšie domácnosti by sa mali prijať krátkodobé a cielené opatrenia; v tejto súvislosti nabáda na využívanie energeticky úsporných stimulov; domnieva sa však, že by sa malo zabrániť opatreniam spôsobujúcim väčšiu infláciu, keďže môžu byť na škodu udržateľnosti verejných financií;

4.  podporuje zásahy uľahčujúce proces prispôsobovania energeticky náročných odvetví; žiada však Komisiu, aby monitorovala vplyv takýchto opatrení a podnikla náležité kroky v prípadoch narúšania hospodárskej súťaže; vyzýva Komisiu, aby zaručila súlad s pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, s osobitným zameraním na preskúmanie postupov narúšajúcich hospodársku súťaž a boj proti nim v odvetviach ropy, zemného plynu a elektrickej energie;

5.  domnieva sa, že EIB by mala zohrávať významnejšiu úlohu pri poskytovaní finančných prostriedkov na projekty v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov energie a výskumu a vývoja, najmä so zameraním na malé a stredné podniky;

6.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na preskúmanie smernice o energetickej dani, pričom by dôkladne zvážila dôsledky, ktoré by takéto daňové opatrenia mohli mať pre infláciu, nové investície do výroby a výskumu ropy a pre prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu EÚ;

7.  zdôrazňuje význam zvýšenej transparentnosti a spoľahlivosti údajov o ropných trhoch a komerčných zásobách ropy; považuje za dôležité zlepšiť poznatky o vývoji cien ropných produktov; žiada, aby stredisko Komisie pre sledovanie energetického trhu zohrávalo výraznejšiu úlohu pri poradenstve a vypracúvaní opatrení zameraných na zvýšenie transparentnosti; vyzýva na včasné preskúmanie právnych predpisov Spoločenstva o núdzových zásobách ropy;

8.  opätovne zdôrazňuje dôležitosť spoločnej energetickej politiky EÚ a bezpečnosti dodávok; v tejto súvislosti vyjadruje presvedčenie, že EÚ by sa mala ujať vedenia v rámci energetického dialógu s kľúčovými dodávateľmi ropy; víta myšlienku samitu na najvyššej úrovni medzi krajinami, ktoré sú spotrebiteľmi ropy, a krajinami, ktoré sú jej výrobcami;

9.  povzbudzuje spoločnosti v EÚ, aby boli iniciatívnejšie a ujali sa vedenia v súvislosti s novým technologickým know-how a technickými zručnosťami, aby boli i naďalej kľúčovými partnermi krajín, ktoré sú hlavnými výrobcami ropy;

10.  vyzýva členské štáty, aby koordinovali politické zásahy pri riešení otázky stúpajúcich cien energií; vyzýva Komisiu, aby predložila analýzu na základe politických opatrení členských štátov vychádzajúcich z najlepších postupov v ich reakcii na náročné výzvy v podobe vysokých cien energií;

11.  poznamenáva, že v záujme zníženia zraniteľnosti EÚ v súvislosti s cenami ropy a posilnenia bezpečnosti dodávok má rozhodujúci význam dohoda v rámci Európskej rady o ďalších kľúčových krokoch pri vytváraní vnútorného trhu s energiou; opätovne potvrdzuje svoju podporu, pokiaľ ide o ďalšiu liberalizáciu energetického trhu EÚ;

12.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 19. septembra 2008Právne oznámenie