Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0438/2008

Predkladané texty :

B6-0438/2008

Rozpravy :

PV 24/09/2008 - 4
CRE 24/09/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 24/09/2008 - 10.4

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 145kWORD 97k
11. septembra 2008
PE413.291
 
B6‑0438/2008
ktorý v súlade s článkom 113 rokovacieho poriadku
predkladajú Francis Wurtz, Esko Seppänen a Helmuth Markov
v mene skupiny GUE/NGL
o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2009

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2009 
B6‑0438/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia rieši veľmi dôležité úlohy: sociálne problémy, celosvetovú finančnú a potravinovú krízu, zmenu klímy, militarizáciu medzinárodných vzťahov a veľký deficit demokracie,

B.  keďže EÚ zatiaľ nenašla riešenia týchto problémov, ktoré by boli prínosom pre európskych občanov; keďže neoliberálne politiky EÚ, nedostatok demokracie a netransparentné postupy viedli k strate dôvery medzi občanmi a k vážnej kríze legitímnosti súčasných európskych inštitúcií,

   keďže vzdor a odpor pracovníkov, spotrebiteľov a používateľov verejných služieb v celej Európe voči nespravodlivým reformám sociálneho zabezpečenia, znižovaniu príjmov, privatizácii a liberalizácii služieb všeobecného záujmu a presídľovaniu podnikov, čo podporuje súčasná politika EÚ, sa čoraz viac stupňuje,

D.  keďže vzrastajú obavy a odpor k úlohe EÚ a jej členských štátov v krízových oblastiach, ako sú Irak a Afganistan; keďže európski občania nechcú militarizáciu medzinárodných vzťahov,

   keďže obyvatelia Írska odmietli Lisabonskú zmluvu v jedinom referende, ktoré sa v tejto súvislosti uskutočnilo v Európskej únii,

F.  keďže v roku 2009 sa neuskutočnia len voľby do Európskeho parlamentu, ale do práce sa pustí aj nová Komisia,

Všeobecne

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že súčasná Komisia ani ďalšie európske inštitúcie sa nepoučili z výsledkov referend o návrhu Ústavnej zmluvy vo Francúzsku a v Holandsku a z odmietnutia Lisabonskej zmluvy v Írsku, čo jasne odrazilo odpor európskych občanov voči neoliberálnym politikám a militarizácii Európskej únie; domnieva sa, že európskym inštitúciám sa nepodarilo naplniť túžby európskych občanov, čo vyústi do dramatického prehĺbenia krízy legitímnosti EÚ;

2.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zastavila všetky rozbehnuté práce a neprijímala nové iniciatívy zamerané na pokračovanie politiky nespravodlivých reforiem sociálneho zabezpečenia, znižovania príjmov, privatizácie a liberalizácie služieb všeobecného záujmu a presídľovania podnikov;

3.  trvá na tom, aby sa ratifikačný proces prerušil a aby sa zmluvy dôkladne zrevidovali, čím aby sa mohla otvoriť cesta k sociálnej Európe; zdôrazňuje potrebu zabezpečenia nadradenosti sociálnych práv nad slobodami vnútorného trhu;

Rast a zamestnanosť

4.  v prvom rade vyzýva, aby sa zaviedla doložka o sociálnom pokroku ako záväzný protokol k existujúcim zmluvám, ktorej cieľom je objasniť, že:

   zmluvu nemožno interpretovať tak, že by akokoľvek ovplyvňovala základné práva uznané v členských štátoch vrátane práva na štrajk a kolektívny postup na vnútroštátnej úrovni, ako aj práva na cezhraničné štrajky a kolektívny postup;
   medzi tieto práva patrí aj sloboda prijímať aj iné opatrenia, ktoré v členských štátoch pokrývajú špecifické systémy priemyselných vzťahov, vrátane opatrení zameraných na začatie uzatvárania kolektívnych zmlúv presahujúcich otázky minimálnych miezd a minimálnych noriem;
   zmluvu nemožno interpretovať tak, že by akokoľvek ovplyvňovala systémy priemyselných vzťahov a kolektívneho vyjednávania uznávané v členských štátoch;
   zmluvu nemožno interpretovať tak, že by akokoľvek ovplyvňovala právomoci členských štátov prijímať sociálnopolitickú legislatívu, ktorá zabezpečuje prísnejšie normy a požiadavky uplatniteľné na všetky osoby pracujúce v krajine, ako sú normy a požiadavky uvádzané v smerniciach EÚ stanovujúcich minimálne normy;
   vždy, keď by uvedené práva a sociálnopolitické kompetencie členských štátov alebo systémy priemyselných vzťahov mohli byť v rozpore s právnymi predpismi o vnútornom trhu alebo tzv. základnými slobodami vnútorného trhu, musia byť predpisy o sociálnych otázkach (základné práva atď.) nadradené vnútornému trhu;

Boj proti nezamestnanosti, chudobe, sociálnemu vyčleňovaniu a rozdielnom v príjmoch

5.  upriamuje pozornosť na pretrvávajúcu vysokú mieru nezamestnanosti, chudobu. sociálne vylúčenie a rozdiely v príjmoch v rámci EÚ; trvá na tom, že boj proti rozdielom v príjmoch a podpora skutočnej konvergencie by mali byť hlavnými bodmi ekonomického a sociálneho programu EÚ; vyzýva Komisiu, aby preorientovala svoju politiku týmto smerom;

6.  domnieva sa, že v európskej stratégii zamestnanosti by sa mala ako hlavný referenčný bod poňať koncepcia kvalitnej práce s veľkým dôrazom na podporu kvality práce, zlepšenie sociálneho zabezpečenia, posilnenie existujúcich práv pracovníkov a zavádzanie nových, podpora lepšieho riadenia sociálnych rizík a vyváženie pracovného a súkromného života;

7.  zdôrazňuje hlavné požiadavky v súvislosti s revíziou smernice o Európskej zamestnaneckej rade: lepšie definovanie pojmov informácie a konzultácie (písomné a podrobné informácie vrátane strategických otázok predkladaných včas) a nadnárodné otázky, znižovanie prahov na zriadenie EZR, uznanie úlohy a práv odborových zväzov, lepšie pracovné podmienky EZR; účinné, proporčné a odradzujúce postihy pre podniky porušujúce ustanovenia smernice a ustanovenie práva EZR na vetovanie plánov vedenia podniku týkajúcich sa reštrukturalizácie, fúzií, akvizícií alebo hromadného prepúšťania, odkladať konečné rozhodnutia dovtedy, kým by EZR mohla predložiť alternatívne riešenia, o ktorých sa podrobne konzultovalo s EZR a s vedením podniku;

8.  navrhuje posilnenie kolektívnych a individuálnych práv zamestnancov prostredníctvom prehodnotenia a revízie smerníc o kolektívnom prepúšťaní (75/126/EHS v znení zmien a doplnení smernice 92/56/EHS), o presídľovaní podnikov (77/187/EHS) a o nesolventnosti (80/987/EHS) s cieľom posilniť práva zamestnancov vzhľadom na priemyselné zmeny; navrhuje smernicu ustanovujúcu vysoké minimálne normy na ochranu pred neoprávneným prepúšťaním jednotlivcov;

Problematika zdravotníctva

9.  rozhodne kritizuje návrh Komisie na smernicu o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti; poukazuje na to, že návrh sa zakladá na prístupe vnútorného trhu a zameriava sa najmä na to, aby bohatší a vzdelanejší ľudia mohli cestovať do zahraničia za lacnejšou zdravotníckou starostlivosťou; zdôrazňuje, že týmto návrhom sa narušuje rovnosť systémov zdravotníckej starostlivosti, pretože náhrady pacientom z chudobnejších členských štátov im neumožnia pokryť náklady na vysoko kvalitnú starostlivosť v bohatších členských štátoch;

10.  domnieva sa, že v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci treba urýchlene pripraviť novú smernicu o ergonómii, ktorá by riešila také otázky ako predchádzanie opakovaným úrazom z opakovanej námahy a muskuloskeletálnym ochoreniam; navrhuje, aby Komisia posúdila možnosť pretvorenia odporúčania EÚ týkajúceho sa chorôb z povolania (2003/670) aspoň na smernicu;

11.  vyzýva Komisiu, aby najneskôr do júna 2009 reagovala na dva dôležité ciele, ktoré si vytýčila v roku 2004, a to na základe rozsudku vo veci Janecek (vec C-237/07) upozorniť širokú verejnosť na znečisťovanie životného prostredia a na jnásledky znečisťovania pre ich zdravie, a aby znovu posúdila a prijala európsku politiku na zmenšovanie rizík;

Menová a fiškálna politika

12.  zdôrazňuje, že celý finančný systém vo svojej neoliberálnej forme sa ukázal ako ekonomicky nestabilný a neefektívny a škodlivý pre rovnosť, všeobecný blahobyt a demokraciu; zdôrazňuje, že stabilita si vyžaduje lepšiu spoluprácu v oblasti kontroly aj na celosvetovej úrovni, z čoho logicky vyplýva, že treba urobiť rozsiahlu revíziu súčasných kontrolných opatrení EÚ;

13.  domnieva sa, že menová a fiškálna politika v EÚ mala negatívny dosah na hospodársky rast a na rast zamestnanosti; upriamuje pozornosť na potrebu menovej politiky, ktorá pomáha pri posilňovaní trvalo udržateľného rastu a v boji proti nezamestnanosti; v tejto súvislosti požaduje zrušenie Paktu stability a rastu; požaduje, aby sa poslanie Európskej centrálnej banky preorientovalo na trvalo udržateľný rast a zamestnanosť; podporuje myšlienku rozličných úrokových sadzieb - veľmi nízke sadzby pre investície do zamestnanosti a vzdelávania a vysoké pre špekulatívne projekty;

14.  konštatuje, že daňová konkurencia a podvody majú vážne následky pre národné rozpočty, spôsobujú porušovanie zásady spravodlivého zdaňovania a zodpovedajú za spôsobenie narušenia hospodárskej súťaže; zdôrazňuje, že treba vykonať zásadné zmeny v súčasnom systéme DPH; rozhodne odsudzuje, že Rade sa v tejto otázke nepodarilo dosiahnuť nijaký pokrok;

15.  poukazuje na to, že politiky, ktoré sa sústreďujú iba na konkurencieschopnosť, budú ďalej prehlbovať regionálne a sociálne rozdiely; potvrdzuje požiadavku Parlamentu na prehodnotenie systému vyčleňovania finančných prostriedkov;

16.  zdôrazňuje skutočnosť, že občania požadujú ochranu pred agresivitou trhu a pred vysokými cenami základných druhov tovaru, a to pomocou vládnych opatrení zameraných proti cenovým špekuláciám; zdôrazňuje, že treba znovu zaviesť kontroly a previerky cien základných druhov tovaru;

Doprava

17.  žiada Komisiu, aby obhajovala a podporovala rozširovanie úloh verejných služieb vo všetkých druhoch dopravy, kde hlavnou prioritou musí byť bezpečnosť a súlad so spravodlivými sociálnymi štandardmi namiesto súkromného finančného zisku, ktorý môže ohrozovať spoľahlivosť a bezpečnosť dopravných služieb;

18.  zdôrazňuje, že veľkým problémom zaistenie bezpečnosti vo všetkých druhoch dopravy, najmä v leteckom odvetví, kde by sa mali prijať dodatočné finančné opatrenia na posilnenie kontrol a posudzovania toho, či leteckí dopravcovia zaručujú súlad s požiadavkami nielen z hľadiska technickej bezpečnosti, ale aj z hľadiska dodržiavania sociálnej legislatívy, čo je kľúčovou otázkou tak pre dopravných zamestnancov, ako aj pre cestujúcich;

19.  domnieva sa, že infraštruktúra a údržba vozidiel, odborné vzdelávania zamestnancov, požiadavky na dodržiavanie času na odpočinok a spravodlivé sociálne podmienky a mzdy sú kľúčovými otázkami, ktoré prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti dopravy, a preto by Komisia mala podporiť akčný plán obsahujúci zdokonalenia všetkých týchto faktorov;

20.  domnieva sa, že Komisia by ako súčasť celého rámca internalizácie externých nákladov mala finančne podporovať optimálnejšie a ekologickejšie druhy dopravy: preto sa domnieva, že revidované opatrenia Eurovignette by mali byť povinné, a nie dobrovoľné pre členské štáty, berúc do úvahy aj to, že budúca ratifikácia a implementácia Alpského dohovoru umožní doplniť úsilie členských štátov o prispôsobovanie sa o dodatočné opatrenia v klimaticky citlivých oblastiach;

Energetika

21.  v záujme zmiernenia zmeny klímy žiada revíziu cieľov EÚ, aby sa zabránilo neočakávaným ziskom veľkých európskych energetických gigantov vďaka systému tvorby cien za elektrinu;

22.  berie na vedomie vnútorný problém systému obchodovania s emisiami vyplývajúci zo špekulatívnych prvkov pri licitovaní na aukciách, na druhotných trhoch pri výmene energie a pri tvorbe cien elektriny na veľkoobchodnom trhu; žiada Komisiu, aby predložila podrobný plán na obmedzenie nezdravých účinkov špekulácie na spotrebiteľské ceny elektriny;

23.  žiada Komisiu, aby predložila podrobný plán týkajúci sa subvencovania demonštračných plánov na zachytávanie a skladovanie uhlíka;

24.  vyzýva Komisiu, aby urýchlila práce na stanovení optimálnych kritérií pre suroviny na výrobu biopaliva;

25.  vyzýva Komisiu, aby navrhla novú smernicu na riešenie likvidácie jadrového odpadu vyplývajúcu zo záverov pracovnej skupiny na vysokej úrovni;

Poľnohospodárstvo

26.  vyslovuje pochybnosti o uplatňovaní dohody o skúmaní stavu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože sa zachováva metóda oddelenia dotácií od výroby a nespravodlivé rozdelenie dotácií medzi výrobcami a krajinami a podporuje model intenzívneho poľnohospodárstva s negatívnymi dôsledkami na kvalitu potravín; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepredkladá návrhy na riešenie problémov malých a stredných poľnohospodárskych podnikov, ktorých prežitie je za nových podmienok spoločnej poľnohospodárskej politiky ohrozené;

27.  vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou prevzala zodpovednosť a informovala európskych občanov o prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v spotrebnom tovare; požaduje stiahnutie geneticky modifikovaných plodín z členských štátov, ktoré ich uviedli na trh; poukazuje na potenciálne riziká geneticky modifikovaných potravín pre ľudské zdravie a požaduje ďalší výskum týchto rizík; žiada, aby sa v prípade geneticky modifikovaných potravín vždy uplatňovala zásada prevencie;

Rybné hospodárstvo

28.  zdôrazňuje sociálno-ekonomický význam rybolovu a potrebu zabezpečenia udržateľnosti rybných zdrojov; poukazuje na nerovnováhu, ktorú v súčasnosti možno vnímať medzi sociálno-ekonomickou situáciou a trvalou udržateľnosťou životného prostredia; požaduje zavedenie mechanizmu na poskytovanie dotácií alebo kompenzácií rybárom, ktorí sú postihnutí plánmi na obnovu zásob alebo inými opatreniami zameranými na zvýšenú ochranu ekosystémov, najmä v znevýhodnených regiónoch;

29.  berie na vedomie zámer Komisie predložiť návrh na revíziu spoločnej organizácie trhu s rybárskymi produktmi; zdôrazňuje potrebu dôkladnej revízie organizácie tohto trhu zameranej na zlepšenie uvádzania rýb a rybných výrobkov na trh a na zvýšenie ich pridanej hodnoty;

30.  žiada Komisiu, aby uznala osobitný charakter pobrežného rybolovu v malom rozsahu a remeselného rybolovu v rámci SPRH a aby predložila návrh na vytvorenie programu Spoločenstva pre pobrežný rybolov v malom rozsahu a remeselného rybolovu, ktorý by pomáhal pri koordinovaní činnosti a presmerovaní finančných prostriedkov z iných existujúcich nástrojov na riešenie osobitných problémov tohto odvetvia vrátane opatrení na preklenutie rastu cien pohonných látok (benzínu a nafty);

Zmena klímy a trvalo udržateľný rozvoj

31.  zdôrazňuje, že včasné dosiahnutie dohody o energetickom/klimatickom balíku je životne dôležité z hľadiska dôveryhodnosti EÚ a pokračujúceho vedúceho postavenia v kontexte medzinárodných rokovaní o klíme, aby sa v Kodani v roku 2009 mohla uzavrieť ambiciózna dohoda o zmene klímy na obdobie po roku 2012, a žiada Komisiu, aby urýchlene vypracovala možné postupy na obdobie po roku 2012;

32.  zdôrazňuje, že nedôkladná implementácia legislatívy Spoločenstva pre oblasť životného prostredia má nepriaznivé účinky nielen na životné prostredie, ale aj na verejné zdravie, a poukazuje na to, že Komisia by mala trvať na tom, aby sa implementácia súčasnej legislatívy EÚ pre oblasť životného prostredia stala prvoradou úlohou;

33.  domnieva sa, že pokrok pri realizovaní akčného plánu pre biodiverzitu na zastavenie úbytku biodiverzity v Európe do roku 2010 je veľmi pomalý a že už sú citeľné negatívne sociálne a ekonomické dôsledky úbytku biodiverzity a upadajúcich služieb ekologického systému; preto žiada Komisiu, aby podporovala realizáciu akčného plánu pre biodiverzitu a ochranu ekosystému a jeho zložiek, a to vody, pôdy a biodiverzity, ako základ stratégie EÚ na prispôsobenie sa;

34.  domnieva sa, že monitorovanie európskej stratégie trvalo udržateľného rozvoja sa musí zlepšiť, a žiada Komisiu, aby vypracovala ukazovatele prispôsobenia sa pre každú kľúčovú oblasť súvisiacu so životným prostredím (klíma/energetika, životné prostredie/zdravie, trvalo udržateľná mobilita, prírodné zdroje), ktoré pomôžu pri rýchlom určovaní potrebných politík a opatrení, ktoré prispejú k riešeniu problému zmeny klímy; preto žiada Komisiu, aby prispôsobovanie zapracovala do návrhu a úprav existujúcich a do všetkých budúcich právnych predpisov, aby sa obmedzili dôsledky zmeny klímy;

35.  zdôrazňuje, že nedostatok vody a suchá v Európe sú len jedným z veľkých problémov, ktoré treba riešiť pri prispôsobovaní sa zmene klímy; preto žiada Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh, v ktorom by sa zaručovalo právo na voľný prístup k vode ako spoločnému bohatstvu a ktorý obsahuje opatrenia na optimálne plánovanie využívania pôdy, hospodárenie s vodou a riešenie problémov súvisiacich so suchom;

Spravodlivosť a vnútorné veci

36.  požaduje otvorenie kanálov na legálne prisťahovalectvo pre všetky kategórie, nielen pre vysokokvalifikovaných prisťahovalcov (takzvaný návrh na zavedenie modrých kariet); v tejto súvislosti naliehavo vyzýva na urýchlené predloženie dlho očakávaného návrhu pre sezónnych pracovníkov a podporuje predloženie návrhu so širším horizontom;

37.  požaduje predloženie osobitnej smernice vytvárajúcej spoločný súbor práv pre všetkých prisťahovalcov; je presvedčený, že by mala obsahovať všetky ustanovenia Medzinárodného dohovoru o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo 18. decembra 1990;

38.  vyjadruje nesúhlas s myšlienkou jednotného povolenia na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávaného pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ako sa uvádza v návrhu smernice z roku 2007, pretože možnosť vstupu do EÚ ponúka len migrantom, ktorí už uzavreli pracovnú zmluvu; preto požaduje osobitné povolenia na pobyt určené na zjednodušenie hľadania práce;

39.  naliehavo vyzýva na prehodnotenie mandátu agentúry FRONTEX s cieľom zamerať sa na záchranu prisťahovalcov na mori a na výslovný zákaz zamietnutia vstupu na hranici; domnieva sa, že pokým na neupraví mandát agentúry, netreba pre ňu vyčleňovať viac rozpočtových prostriedkov;

40.  vyjadruje hlboké pochybnosti v súvislosti s vytvorením európskeho systému hraničnej kontroly Eurosur, ako aj s potrebou navrhovaného rozšírenia využívania biometrických údajov, ktoré sú určené na sprísnenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ prostredníctvom navrhovaného systému evidencie vstupov a výstupov;

41.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektorým orgánom členských štátov a Europolu sa navyše poskytol nepriamy prístup do vízového informačného systému (VIS), a pripomína, že rámcové rozhodnutie o ochrane údajov tretieho piliera by malo čo najskôr nadobudnúť účinnosť;

Európa ako svetový partner

42.  rozhodne kritizuje, že Spoločenstvo nie je dostatočne transparentné pri prijímaní rozhodnutí a pri postupoch týkajúcich sa „zlepšovania bilaterálnych vzťahov z niektorými susednými krajinami“; trvá na tom, aby sa otázky týkajúce sa zlepšovania existujúcich vzťahov jasne riešili v rámci parlamentnej kontroly a postupu udeľovania súhlasu;

43.  pripomína, že zlepšovanie vzťahov EÚ s Izraelom by malo byť v súlade a súvisieť s tým, že Izrael bude dodržiavať svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, a to najmä ľudské práva a humanitárne právo, a so skončením okupácie;

44.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad konkurenciou medzi EÚ a Ruskom v spoločnom susedstve; odmieta stratégiu konfrontácie – rozširovanie NATO, umiestnenie protiraketového štítu a ďalšie provokačné akcie – v tejto citlivej oblasti; odmieta každý koncept zameraný na vytváranie sfér vplyvu v susedných oblastiach, ako aj v iných častiach sveta; zdôrazňuje, že vzťahy medzi EÚ a jej susedmi by sa mali zakladať na rešpektovaní suverenity a územnej celistvosti všetkých štátov;

45.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila stratégiu susedstva s cieľom nadväzovať vzťahy so všetkými susedmi EÚ na základe rovnosti, vzájomnej výhodnosti a rešpektovania práva na sebaurčenie;

46.  podporuje rozvoj barcelonského procesu: Únie pre Stredomorie ako konsolidácie európsko-stredomorskej oblasti na základe demokratických zásad a rešpektovania princípov právneho štátu, z čoho by malo vyplynúť silné partnerstvo; zdôrazňuje, že toto partnerstvo si vyžaduje vypracovanie programu pre krajiny na juhu Stredomoria namiesto stratégie voľného obchodu, politiky zbližovania ľudí, a nie strieľanie do prisťahovalcov, a aktívne hľadanie najlepšieho riešenia palestínskeho problému namiesto pokračovania v politike beztrestnosti voči Izraelu; súhlasí s názorom, že treba oživiť barcelonský proces, ktorý by mal zostať ústredným prvkom spolupráce EÚ s regiónom Stredomoria; Barcelonskú deklaráciu, jej ciele a oblasti spolupráce považuje za jadro týchto vzťahov;

47.  vyzýva Komisiu a Radu, aby nepodporovali liberalizáciu trhov stredomorských krajín, ale aby finančné vzťahy budovali na spravodlivom obchode a na prístupe, ktorý skutočne posilňuje vzťahy medzi oboma stranami, motivuje miestne obyvateľstvo a podporuje rozvoj, ktorý nie je závislý iba od zahraničných investícií; vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že Európsko-stredomorské parlamentné zhromaždenie (ESPZ) sa stane neoddeliteľnou súčasťou inštitucionálneho rámca barcelonského procesu: Únie pre Stredomorie ako jeho parlamentný rozmer;

48.  rozhodne odsudzuje uznanie jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova od Srbska členskými štátmi EÚ, čo je nebezpečným precedensom pre ďalšie konfliktné regióny, ako ukázali udalosti v Abcházsku a Južnom Osetsku; opakuje svoje obavy z misie EULEX v Kosove, ktorá sa uskutočňuje bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSB; trvá na tom, že všetky kroky EÚ v Kosove musia byť plne v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSB č. 1244; žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti prehodnotila financovanie misie EULEX, a zdôrazňuje, že každé financovanie projektov v Kosove by malo byť v úplnom súlade s medzinárodným právom a legislatívou ES;

49.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou parlamentnou kontrolou v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky; a žiada vytvorenie mechanizmu parlamentnej kontroly všetkých výdavkov v rámci týchto politík;

50.  kritizuje skutočnosť, že ročná politická stratégia neobsahuje nijakú zmienku o strednodobom hodnotení nástrojov RELEX, na ktorom sa dohodli Komisia a Parlament; vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s Parlamentom dôkladne prehodnotila programy vonkajšej pomoci Únie;

Rozvoj

51.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia vo svojom legislatívnom programe na rok 2009 nevenuje dostatočnú pozornosť rozvojovej politike; s poľutovaním vníma najmä skutočnosť, že program sa vôbec nezmieňuje o tom, ako EÚ prispieva k plneniu Rozvojových cieľov tisícročia prijatých v OSN;

52.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad celosvetovým rýchlym rastom cien potravín a nad vážnymi rizikami, ktoré z toho vyplývajú pre potravinovú bezpečnosť; víta vytvorenie osobitného krízového zariadenia; zdôrazňuje však, že treba vypracovať ambiciózny program udržateľnej bezpečnosti potravín tak z hľadiska pokračovania potravinovej pomoci, ako aj z hľadiska poľnohospodárskej politiky pre rozvojové krajiny;

53.  zdôrazňuje, že proces regionálnej integrácie regiónov, s ktorými existujú dohody o hospodárskom partnerstve, musí byť základnou zásadou týchto dohôd a že dohody o hospodárskom partnerstve musia byť v súlade s posilňovaním iniciatív regionálnej integrácie krajín AKT a prispievať k nej; kritizuje Komisiu za to, že počas rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve ohrozila výsledky regionálnej integrácie, a vyzýva Komisiu, aby do pracovného programu na rok 2009 zapracovala administratívnu, technickú a finančnú pomoc pre tieto regióny;

54.  odsudzuje skutočnosť, že nikde sa neuvádza, ako chce Komisia napraviť situáciu v súvislosti s vážnym poklesom príspevkov EÚ a jej členských štátov do oficiálnej rozvojovej pomoci a ako chce zabezpečiť, že Európa do roku 2015 dosiahne úroveň 0,7 % HND;

55.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby do ročnej politickej stratégie na rok 2009 zahrnula program pomoci pre obchod, ktorý by riešil najmä negatívne dôsledky z hľadiska príjmov z colných poplatkov a iných poplatkov pre krajiny AKT;

Implementácia, riadenie a lepšia regulácia

Rozpočet

56.  domnieva sa, že vzhľadom na potrebu informovať európskych občanov o vynakladaní prostriedkov EÚ treba jasne a transparentne prezentovať rozpočet EÚ;

57.  očakáva návrhy Komisie na revíziu rozpočtu, ktorá sa vzťahuje na všetky aspekty výdavkov EÚ v roku 2009; zdôrazňuje, že Parlament sa musí v plnom rozsahu zapojiť do procesu revízie rozpočtu; obhajuje potrebu vytvorenia koherencie medzi politickými prioritami a rozpočtovými prioritami; vyzýva Komisiu, aby podrobne vypracovala, ako chce financovať nové priority bez toho, aby ohrozila staré;

58.  rozhodne sa stavia proti financovaniu vojenských intervencií EÚ z rozpočtu EÚ; požaduje zrušenie britskej zľavy, ktorá v súčasnej Európskej únii nie je opodstatnená;

Transparentnosť

59.  požaduje uplatňovanie zelenej knihy o európskej iniciatíve za transparentnosť, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006, a dosiahnutie rýchleho pokroku v súvislosti s koncovými príjemcami finančných prostriedkov Spoločenstva a s registrom predstaviteľov záujmových skupín (lobistov);

60.  pripomína Komisii jej záväzok – na základe navrhnutého nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ – dosiahnuť väčšiu transparentnosť a zlepšiť prístup k dokumentom;

* * *

61.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 19. septembra 2008Právne oznámenie