Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0439/2008

Ingivna texter :

B6-0439/2008

Debatter :

PV 24/09/2008 - 4
CRE 24/09/2008 - 4

Omröstningar :

PV 24/09/2008 - 10.4

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 176kWORD 87k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0420/2008
17 september 2008
PE413.292
 
B6‑0439/2008
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mario Borghezio, Hanna Foltyn-Kubicka och Janusz Wojciechowski
för UEN-gruppen
om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009

Europaparlamentets resolution om kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009 
B6‑0439/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2004 om Barroso-kommissionens strategiska politiska inriktning,

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 22 april 2008 om kommissionens årliga politiska strategi för 2009,

–  med beaktande av ramavtalet av den 26 maj 2005 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen och den ”strukturerade dialog” som inrättats i det sammanhanget,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2009 bör återspegla det utvidgade EU:s förmåga att föreslå och finna gemensamma lösningar som kan bidra till att möta interna och gemensamma världsomspännande utmaningar.

B.  EU-politiken kan och måste kännbart påverka och hjälpa medborgarna att förutse och reagera på ett snabbt föränderligt samhälle.

C.  Kommissionen har fäst stor vikt vid att sätta medborgarna i centrum för det europeiska projektet, bland annat genom att förbättra livskvaliteten i Europa och hälsoförhållandena i våra länder.

D.  Genomförandet och fullbordandet av en modern inre marknad och undanröjandet av de kvarvarande hindren för den fria rörligheten för personer, tjänster och arbetstagare är viktiga förutsättningar för att främja EU:s globala konkurrenskraft.

E.  Säkerhet, rättvisa, trygghet och ett gott skydd för EU:s medborgare är mål som EU har antagit och som kommissionen stöder i sitt arbetsprogram för 2009.

F.  Tillväxt och sysselsättning, och de möjligheter som skapas därigenom, måste sättas främst på kommissionens dagordning för Europa, eftersom de är nödvändiga förutsättningar för ekonomiskt välstånd, social rättvisa och hållbar utveckling, och de viktigaste kriterierna utifrån vilka medborgarna grundar sin uppfattning av huruvida EU medför något positivt i deras dagliga liv.

G.  Infasningen av direkt stöd för jordbruket kommer att fortsätta för de medlemsstater som gick med i unionen 2004, med en ökning från 50 % till 60 % av den slutliga finansieringsnivån. För de medlemsstater som gick med i EU 2007 kommer det att handla om en ökning från 30 % till 35 %.

H.  Energi, framför allt förnybara energikällor, måste betraktas som ett strategiskt viktigt område för unionens framtid om vi ska kunna hantera klimatförändringar och trygga råvaruförsörjningen.

I.  En av kommissionens största utmaningar är att förse EU med de resurser som krävs för att garantera fred och säkerhet i världen, särskilt vid dess gränser, samt för att möta globaliseringen och konkurrera på en global marknad som har förändrats radikalt under de senaste åren, med nya och betydelsefulla aktörer som har tillkommit.

J.  EU bör anpassa sina tillgängliga ekonomiska resurser till de politiska prioriteringarna genom att garantera kvaliteten och kostnadseffektiviteten i gemenskapslagstiftningen.

K.  Flerspråkighet och därmed främjande av kulturell mångfald bör vara en av hörnstenarna i det utvidgade EU:s kulturpolitik.

L.  Det är mycket viktigt att noggranna och oberoende konsekvensutredningar görs av EU:s lagstiftningsförslag.

M.  Inget undergräver stödet för EU mer än bristfällig förvaltning, inkompetens och bedrägerier.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skilja mellan ett hanterbart antal ”strategiska initiativ”, som den åtar sig att fullgöra under 2009 och en längre lista på ”prioriterade strategier” som, om det är möjligt, ska fullgöras under denna tidsperiod. Parlamentet anser att en sådan åtskillnad skapar ökad tydlighet och trovärdighet i lagstiftnings- och arbetsprogrammet, som kan bidra till att det föreslås och antas ett sammanhängande lagstiftningsprogram för det kommande året.

Prioriteringar för 2009

Tillväxt och sysselsättning

Forskning och utveckling

2.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förklaring om att kunskapssamhället är en av hörnstenarna i tillväxt- och sysselsättningsstrategin. Parlamentet anser att det krävs en ny strategi för att utveckla och främja forskning, särskilt på högteknologiområden, och inom utbildning, yrkesutbildning, innovation samt livslångt lärande, om de ambitiösa målen i Lissabonstrategin ska kunna uppnås. Parlamentet anser att lämpliga investeringar i kunskap kan bidra till en framgångsrikare ekonomi som kan bidra till att bekämpa problem som fattigdom, social utestängning och arbetslöshet och till att garantera ett bättre arbetarskydd.

3.  Europaparlamentet betonar hur svårt det kan vara för ungdomar att bli ekonomiskt och socialt integrerade efter att de har avslutat sin utbildning och ska in på arbetsmarknaden. Parlamentet anser att det behövs särskilda åtgärder för att möta dels behoven bland funktionshindrade, dels arbetslösheten bland ungdomar, genom utbildning och skapandet av en företagaranda.

4.  Europaparlamentet noterar kommissionens insatser för att uppnå de mål för sysselsättningsgraden som fastställts i Lissabonstrategin. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta utveckla en gemensam metod för att på olika sätt kombinera flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden (flexicurity), som å ena sidan bör skapa större flexibilitet på arbetsmarknaden och å andra sidan bör trygga arbetstagarnas säkerhet, vilket kan bli nödvändigt för att åstadkomma bättre ekonomiska resultat.

5.  Europarlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en gemensam strategi för att möta de utmaningar som beror på demografiska förändringar. Parlamentet anser att dessa utmaningar bäst kan mötas med hjälp av en lämplig politik som stöder familjerna och möjligheterna att förena kraven inom arbete och privatliv. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att skapa en ram för utbyte av bästa metoder på detta område.

Inre marknad

7.  Europaparlamentet betonar vikten av att utnyttja den inre marknadens fulla potential genom att fullborda strategin för den inre marknaden för perioden 2007–2014. Parlamentet föreslår att detta bör kompletteras av en genomförandeplan för tjänstedirektivet.

8.  Europaparlamentet stöder kommissionens båda prioriteringar på det här området, nämligen ett antal moderna och smidiga bolagsrättsliga bestämmelser som minskar byråkratin samtidigt som de garanterar sund företagsstyrning och en reform av EU:s bestämmelser för immateriella rättigheter som främjar innovation och belönar dem som inför nyheter.

9.  Europaparlamentet anser att konkurrenskraftiga skattesystem kan existera sida vid sida på den inre marknaden och att de är ett giltigt verktyg för att främja de positiva effekterna för konsumenter och företag.

Jordbruk

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en handlingsplan för att åstadkomma lika möjligheter för jordbruksutveckling i EU samtidigt som förändringarna av den gemensamma jordbrukspolitiken görs.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett förbud i EU mot kloning av djur i livsmedelssyfte.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över sin förvaltningspolicy för att minska jordbruksproduktionen inom EU.

13.  Europaparlamentet betonar att politiken för landsbygdsutveckling måste vara det viktigaste sättet att förbättra jordbrukssektorns konkurrenskraft och miljömässiga hållbarhet, skapa fler arbetstillfällen samt öka tillväxten på områden med anknytning till jordbruket.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ökade resurser till utbildning, utbildningsnätverk och utbytesprogram för unga lantbrukare och att stärka åtgärderna för unga lantbrukare i programmet för landsbygdsutveckling.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ompröva införandet av det elektroniska identifieringssystem för får som planeras till den 31 december 2009 på grund av svårigheterna med genomförandet, de höga kostnaderna och de obevisade fördelarna.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett obligatoriskt regleringssystem för EU-märkning av fårköttprodukter med en EU-logotyp så att konsumenterna ska kunna skilja mellan EU-produkter och produkter från tredjeländer. Märkningen skulle garantera att ett antal kriterier är uppfyllda, bland annat genom ett kvalitetssäkringssystem för jordbruk och en märkning av ursprungsland så att konsumenterna är fullständigt medvetna om varifrån produkten som de köper kommer. Parlamentet anser att systemet måste vara utformat på ett sätt som inte underminerar de marknadsfrämjande märkningssystem som redan finns på medlemsstatsnivå och regional nivå.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka EU:s årliga budget för marknadsföring av livsmedel, vilken uppgår till 45 000 000 euro för 2008, och att öronmärka särskilda anslag till unionens fårkött. Kommissionen uppmanas vidare att ändra, förenkla och rationalisera de praktiska bestämmelserna för budgetens genomförande för att ge producenter av lammprodukter en meningsfull andel av budgeten.

Ett hållbart Europa

18.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att göra europeisk transport mer hållbar med avseende på energi och miljö genom att främja en miljövänligare transportsektor. Parlamentet betonar att man måste kombinera ett antal strategier som stöder och korrigerar varandra i syfte att uppnå rätt balans mellan hållbar rörlighet, transportsektorns ekonomiska betydelse och miljöhänsyn.

19.  Europaparlamentet betonar att sjötransportens roll som helhet i det europeiska ekonomiska systemet ytterligare bör stärkas, och välkomnar därför den handlingsplan för EU:s nya integrerade havspolitik som kommissionen antog 2007. Parlamentet ser fram emot det konkreta genomförandet av planen, även när det gäller övervakning, rapportering och förenkling av de administrativa förfarandena – i den utsträckning detta krävs – inom ramen för de initiativ som finns med i arbetsprogrammet för 2008.

20.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för att stärka de gemensamma säkerhetsreglerna för luftfarten och främja ny teknik inom denna sektor, bl.a. genom att förbättra flygledningstjänsterna och SESAR, med syftet att se till att hållbarhetsmålen eftersträvas.

21.  Europaparlamentet understryker betydelsen av passagerares rättigheter, i synnerhet skyddet av passagerare som reser långa sträckor med buss samt av passagerare på tåg och fartyg.

22.  Europaparlamentet understryker behovet av att skydda den biologiska mångfalden som sådan från påfrestningar orsakade av människor, föroreningar, markförsämring och klimatförändringar, och anser att det är av avgörande vikt att integrera frågan om biologisk mångfald i andra politikområden, såsom jordbruk, markskydd och biobränsle. Parlamentet begär att man på europeisk nivå fastställer tydliga och mätbara mål som gör att situationen kan övervakas, samt efterlyser omedelbara och konkreta åtgärder för att EU:s mål om att stoppa förlusten av biologisk mångfald ska kunna uppfyllas före 2010.

23.  Europaparlamentet upprepar energins strategiska betydelse för EU:s framtid. Parlamentet anser i detta sammanhang att kommissionens initiativ för att avreglera energimarknaden bidrar till att skapa en effektiv och konkurrenskraftig energimarknad.

24.  Europaparlamentet anser vidare att man bör göra en åtskillnad mellan utvecklingen av elenergimarknaden och av gasmarknaden, där man i samband med avregleringen måste hantera ett starkt monopoliserat system som är högst beroende av försörjning från tredjeländer.

25.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om ett åtgärdspaket vars syfte är att uppmuntra användningen av förnybara energikällor i Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att påbörja dess genomförande under 2009.

26.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra den handlingsplan som antogs av kommissionen för att förbättra energimarknaden, påskynda införandet av ny teknik, diversifiera och säkra energiförsörjningen samt kontrollera efterfrågan, särskilt genom en bättre samordning av den nationella energipolitiken.

En integrerad syn på migration

27.  Europaparlamentet anser att migration och social integration är två sidor av samma mynt som utgör en central utmaning. Parlamentet stöder i detta sammanhang kommissionens initiativ när det gäller hanteringen av migrationsflöden på europeisk nivå samt utbildnings- och integrationspolitik för att skapa en tydlig och säker ram för ekonomiska migranter, särskilt utbildad arbetskraft, där deras rättigheter och skyldigheter klargörs.

28.  Europaparlamentet anser att en framgångsrik integration kräver effektiva åtgärder mot olaglig invandring och människohandel. I detta sammanhang stöder parlamentet kommissionens åtgärder för att skydda unionens yttre gränser med gemensamma verktyg, och anser att den europeiska gränsförvaltningsbyrån kan spela en viktig roll på detta område via det nya europeiska övervakningssystemet.

29.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande för att utarbeta en gemensam invandringspolitik och framhåller att en EU-pakt för invandringspolitik bör omfatta frågor som hänger samman med både hanteringen av olaglig invandring och legal invandring samt en lämplig integrationspolitik inom EU:s befogenhetsområde. Parlamentet uppmärksammar även behovet av att gå vidare till nästa fas i det europeiska asylförfarandet, samtidigt som en översyn av Dublin II-konventionen måste göras.

30.  Europaparlamentet välkomnar avsikten att senast 2010 ha infört den gemensamma europeiska asylpolitiken och anser att den bör kompletteras med EG-direktivet om gemensamma normer och förfaranden i medlemsstaterna för att återsända tredjelandsmedborgare som olagligen befinner sig i landet, i syfte att säkra en bättre hantering av migrationsflödena.

Medborgarna i centrum

Hälsa, bekämpning av diskriminering, sociala frågor, utveckling av Internet

31.  Europaparlamentet betonar EU:s ledande roll på internationell nivå i främjandet av miljöfrågor, och håller med om att åtgärderna under 2009 bör inriktas på skydd av den biologiska mångfalden och klimatförändringar, bl.a. genom en målmedveten energipolitik som inriktas på att öka dels den andel av energiproduktionen som utgörs av förnybara energitillgångar, dels energisparandet och energieffektiviteten i Europa. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang grönboken om klimatförändringen efter 2012, som kommer att bidra till att identifiera de områden där åtgärder behövs.

32.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om barns rättigheter och skydd av barn, särskilt kommissionens förslag om ett ”flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik” och hoppas att det ska börja genomföras januari 2009.

33.  Europaparlamentet anser att minderåriga, inom ramen för skydd av barn, ska skyddas från innehållet i vissa program vid användning av Internet och ny teknik genom särskilda och lämpliga filtersystem. Romska barn och deras rätt till födelseregistrering, skolgång och hälsovård ska ges särskild uppmärksamhet. Parlamentet uppmanar även kommissionen att påskynda inrättandet av ett europeiskt varningssystem för försvunna barn.

34.  Europaparlamentet understryker att gränsskydd samt ett ökat polisiärt och rättsligt samarbete också är prioriterat och betonar därför behovet av att stärka Frontex och påskynda genomförandet av SIS II and VIS.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda genomförandet av de initiativ som togs efter rådets möte (miljö) den 9 mars 2006 för att lösa problemet med vattenbrist och torka.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant undersöka hur EU kan förbättra den kollektivtrafik i städerna som används av miljoner européer varje dag. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang grönboken om transport i städer och storstadsområden som bör kartlägga utmaningar och möjliga nya insatser, inklusive ”tidiga insatser”, och skyldigheter.

37.  Europaparlamentet välkomnar gemenskapstrategin för perioden 2007–2013 som kommissionen lade fram i februari 2007 om hälsa och säkerhet i arbetet och betonar vikten av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter för att förebygga våld och trakasserier på arbetsplatsen. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka strategins effekter och dess effektiva och snabba införlivande i den nationella lagstiftningen.

38.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insats för att utforma en hälsopolitik i Europa i syfte att fastställa en gemenskapsram för säkra, högkvalitativa och effektiva vårdtjänster i hela EU.

39.  Europaparlamentet betonar att en effektiv europeisk hälsopolitik kräver samarbete mellan vårdtjänsterna för att kunna garantera patientsäkerheten, oavsett var vården ges, och ta itu med den osäkerhet som råder när det gäller tillämpningen av gemenskapsrätten på vårdtjänster, samt informera patienterna om konsekvenserna av livsstilsförändringar och möta de utmaningar som en frisk åldrande befolkning innebär.

40.  Europaparlamentet stöder de ytterst viktiga initiativ som kommissionen tagit för att garantera de europeiska medborgarna rätt till hälsovård och för att fastställa standarder för en högkvalitativ vård av patienter. Europaparlamentet välkomnar förslaget till direktiv om gränsöverskridande hälsovård och framhåller hur viktigt det är för många av Europas medborgare att ett sådant förslag genomförs.

41.  Europaparlamentet inser att det finns ett mervärde i att på gemenskapsnivå hantera utlösande faktorer för sällsynta sjukdomar genom att dela kunskap och information, och uppmanar kommissionen att prioritera och underlätta utvecklingen av en europeisk politik för forskning om sällsynta sjukdomar.

42.  Europaparlamentet anser att utökningen av det rättsliga skyddet mot diskriminering, såsom fastställs i direktivet om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, strider mot subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. Eftersom det finns anti-diskrimineringslagar i alla medlemsstater anser inte parlamentet att man behöver införa något regelverk på gemenskapsnivå för att bekämpa sådana former av diskriminering eller införa principen om lika behandling utanför sysselsättningsområdet.

Utbildning

43.  Europaparlamentet anser att kommissionen även i fortsättningen bör fästa medborgarnas uppmärksamhet vid betydelsen av kulturell mångfald och därför av dialog mellan kulturerna i en utvidgad union. Parlamentet anser att den interkulturella dialogen bör stärkas även utanför Europas gränser och fungera som en bro till ömsesidig förståelse, och därmed bidra till att förebygga eller lösa sociala och mänskliga konflikter.

Medborgarnas säkerhet

44.  Europaparlamentet stöder ståndpunkten att EU måste bekämpa brottslighet och våld för att kunna skydda sina medborgare, och därför bör brottsbekämpning bedrivas och brottsutredningar göras inom hela EU. Eftersom säkerhet är viktigt för unionsmedborgarnas välbefinnande stöder parlamentet också de åtgärder som kommissionen föreslår för att bekämpa terrorism, skräckpropaganda och kunskapsöverföring – t.ex. om sprängämnen – i terrorsyften, bland annat genom att bekämpa alla former av IT-brottslighet.

EU som partner i världen

45.  Europaparlamentet framhåller att partnerskapet mellan Europa och Ryssland måste baseras på respekt för de grundläggande reglerna för europeiskt samarbete. Parlamentet välkomnar därför Europeiska rådets kraftiga fördömande av Rysslands militära aktion mot Georgien, samt Moskvas erkännande av Abchaziens och Sydossetiens självständighet.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över sin politik gentemot Ryssland. Parlamentet välkomnar därför Europeiska rådets beslut att skjuta upp förhandlingarna om det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet till dess att de ryska trupperna har återgått till positionerna före den 7 augusti 2008. Parlamentet påpekar att fortsatta förhandlingar om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland och tillämpningen av avtalet om förenklade viseringsförfaranden beror på vad Ryssland gör för att lösa upp den nuvarande krisen.

47.  Europaparlamentet anser att en EU-fond för krishantering och återuppbyggnad i Georgien bör upprättas för att ge betydande humanitärt och ekonomiskt stöd, bistå med insatser för att hjälpa flyktingar att återvända, återuppbygga bostäder och energiinfrastruktur samt upprätta en starkare politisk närvaro från EU:s sida i landet och hela regionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att involvera Ryssland i skapandet av en sådan fond.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en bedömning om följderna av den senaste konflikten för EU:s energiförsörjning, samt att öka insatserna för att diversifiera de tillgängliga energiformerna och energikällorna. Parlamentet förväntar sig ett starkt åtagande från EU:s sida och uttrycker återigen sitt stöd för Nabucco‑rörledningen, och anser att EU bör prioritera detta projekt genom att anslå lämpliga riktade medel ur EU:s budget. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete med att anta en verklig gemensam energipolitik.

49.  Europaparlamentet anser att EU:s grannskapspolitik är en viktig strategi för förbindelserna med unionens östra och södra grannländer, särskilt mot bakgrund av Rysslands militära aktioner mot Georgien. Parlamentet tror att EU:s grannskapspolitik kommer att göra det lättare att skapa och utvidga ett gemensamt område med fred, stabilitet, säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och välstånd. Parlamentet betonar därför betydelsen av att stärka den europeiska grannskapspolitiken och uppmanar enträget kommissionen att fästa stor vikt vid demokratiska värderingar när den granskar de framsteg som gjorts i genomförandet av de befintliga handlingsplanerna inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och när den förnyar de handlingsplaner och avtal som håller på att löpa ut. Parlamentet vill att mer uppmärksamhet riktas mot den pågående politiska situationen i Ukraina och Transnistrien med tanke på säkerheten i regionen, där rysk inblandning blir allt vanligare, dels genom medborgare från Ryssland, dels genom den etniskt ryska befolkningen som bor i regionen.

50.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur den europeiska grannskapspolitiken kan vidareutvecklas och stärkas, särskilt när det gäller liberaliseringen av viseringsbestämmelser och främjande av frihandeln mellan EU och dess grannar liksom mellan dessa grannländer, inklusive ett ökat EU-engagemang i Svartahavsregionen, och att ta upp parlamentets förslag om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde plus eller det svensk-polska förslaget samt att påskynda, särskilt gentemot Georgien, Ukraina och Moldavien, inrättandet av en frihandelszon.

51.  Europaparlamentet välkomnar det nyligen inledda initiativet ”Barcelonaprocessen: En union för Medelhavet” och kommissionens relevanta meddelande som ska ge ny kraft åt de ekonomiska och politiska förbindelserna mellan Europeiska unionen och dess partner i Medelhavsområdet genom att stärka unionens sydliga dimension. Parlamentet uppmanar kommissionen att spela en viktig roll i den framtida processen och upprätthålla en koppling mellan det nya initiativet och Barcelonaregelverket.

52.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett nytt och omfattande förstärkt avtal med Ukraina som en uppföljning till partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet betonar att det nya avtalet bör innehålla bestämmelser om gemensamma värderingar och om ökat samarbete inom områdena rättvisa, frihet och säkerhet samt omfattande bestämmelser rörande energi och samarbete på en rad områden, såsom transport och miljö.

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att slutföra förhandlingarna med Ukraina 2009. Parlamentet anser att förhandlingarna bör leda till ingåendet av ett associeringsavtal som gör det möjligt för Ukraina att använda sina mekanismer för att ytterligare fördjupa integrationen med EU och förbereda nästa steg för att uppfylla sina EU-ambitioner – på lång sikt ett EU-medlemskap.

54.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt den vitryska regimen, som är Europas sista diktatur, för godtyckliga arresteringar av oppositionella, skärpta kontroller av oberoende medier, angrepp på minoritets- och människorättsaktivister samt religiösa ledare, för misshandel av fångar, försvinnanden, politiskt motiverade förföljelser och för andra repressiva handlingar som strider mot demokratins och rättsstatens grundläggande principer.

55.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inrätta stipendie-, besöks- och praktikantprogram för icke-statliga organisationer och för minoritets- och människorättsaktivister från Vitryssland. Parlamentet betonar vikten av att ge oberoende information av hög kvalitet till den vitryska allmänheten och uppmanar rådet och kommissionen att bevilja ekonomiskt stöd till initiativ för fria radio- och TV-sändningar, såsom BELSAT TV, som för närvarande endast finansieras av Polen. Parlamentet uppmanar Europas politiska partier och de politiska grupperna i Europaparlamentet att utöka sina kontakter med och sitt politiska stöd för den vitryska oppositionen.

56.  Europaparlamentet betonar att de transatlantiska förbindelserna måste prioriteras och bör stärkas genom ett starkt ramavtal. Parlamentet upprepar att EU och USA är makter med global betydelse som är skyldiga att samarbeta för att leda världen och främja fred och stabilitet, reagera på globala utmaningar, bidra till ökad världshandel och skapa demokrati och utveckling i runt om världen.

57.  Europaparlamentet uppmanar EU att stärka sin politiska roll i internationella sammanhang för att på ett betydelsefullt sätt bidra till att trygga fred och stabilitet i hela världen, särskilt i ett antal viktiga områden som Mellanöstern, Kosovo, Pakistan och Afghanistan.

58.  Europaparlamentet anser att EU, som den främsta biståndsgivaren till palestinierna, kan spela en viktig roll i Mellanöstern, inom ramen för kvartettens diplomatiska verksamhet, när det gäller att främja den dynamik i den politiska processen som konferensen i Annapolis utmynnade i, och övertala de berörda parterna att enas om en grundläggande dialog i syfte att leva upp till sina skyldigheter enligt färdplanen.

Utvidgning

59.  Europaparlamentet betonar att EU:s utvidgningspolitik bör syfta till att sprida fred och stabilitet, välstånd, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i hela Europa. Parlamentet delar kommissionens uppfattning om att konsolidering, anslutningsvillkor och kommunikation är de vägledande principerna för EU:s utvidgningsstrategi.

60.  Europaparlamentet betonar att anslutningsförhandlingarna med Kroatien är på väg in i ett avgörande skede. Parlamentet hoppas att förstärkta förhandlingsinsatser från Kroatiens sida och ökat stöd från EU-institutionerna kan leda till ett definitivt beslut om Kroatiens EU-medlemskap före nästa val till Europaparlamentet i juni 2009, så snart alla kriterier för anslutning har uppfyllts.

61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom stabiliserings- och associeringsprocessen stödja och bevara de framsteg som staterna på västra Balkan har gjort i riktning mot EU-medlemskap. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja Kosovos utveckling till självständig stat, särskilt genom att utnyttja gemenskapens styrmedel och stöd för reformprocessen i Kosovo.

62.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till den allmänna opinionen i frågan om EU:s utvidgning och att ge EU:s medborgare all information om fördelarna och de eventuella problemen med denna process.

63.  Europaparlamentet understryker behovet av en Östersjöstrategi för EU. Parlamentet välkomnar betänkandet om en Östersjöstrategi för den nordliga dimensionen och uppmanar kommissionen att senast juni 2009 lägga fram en EU-strategi för Östersjöregionen.

Utvecklingspolitik

64.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta de pågående förhandlingarna om ekonomiska partnerskapsavtal för att få dem att nå den sista fasen då ett undertecknande sker, företrädesvis med de regionala AVS-grupperna eller de enskilda AVS-länderna, som är beredda och villiga att underteckna. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att avtalen om ekonomiskt partnerskap är ett instrument för att främja hållbar utveckling och framsteg i AVS-ländernas ekonomier och för att stödja regional integration, fattigdomsutrotning och en stegvis integrering av AVS-länderna i världsekonomin.

65.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram särskilda och konkreta förslag för att uppnå millennieutvecklingsmålen, med syfte att infria löftet före 2015, och att fortsätta stödja alla utvecklingsländers ansträngningar för att nå dessa mål.

66.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge förslag på kortsiktiga och strukturella åtgärder som kan ge omedelbart stöd till de människor som är direkt drabbade av de stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna, och som förhindrar dagens livsmedelskris från att återkomma.

67.  Europaparlamentet upprepar sitt löfte om ett ökat och bättre strukturerat bistånd grundat på en nära samordning mellan berörda aktörer – givare, mottagare, icke-statliga organisationer osv. – för att på så sätt åstadkomma verklig effektivitet, respekt för mänskliga rättigheter samt social rättvisa och därmed öka chanserna att uppnå EU:s främsta mål, nämligen att utrota fattigdom, genom utvecklingssamarbete.

Handelspolitik

68.  Europaparlamentet beklagar djupt att Doharundans förhandlingar bröt samman i Genève i juli 2008. Parlamentet är övertygat om att kostnaderna för misslyckandet i WTO‑förhandlingarna kommer att bli höga. Parlamentet konstaterar att EU förhandlade öppet och i god tro och arbetade för att förhandlingarna skulle kunna avslutas framgångsrikt. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta främja ett reglerat multilateralt system och att försöka få förhandlingarna att återupptas så snart de relevanta villkoren är uppfyllda.   

69.  Europaparlamentet betonar betydelsen av kommissionens konkurrenskraftsagenda för EU:s framtida handelspolitik, och de initiativ som är knutna till agendan. Parlamentet anser i detta sammanhang att en ny övergripande strategi för Kina och Indien, en global strategi för att skydda immateriella rättigheter, EU:s förnyade strategi för marknadstillträde, särskilt för små och medelstora företag, kraftfullare åtgärder mot piratkopiering och ett nytt program för bilaterala frihandelsavtal, sett som ett strategiskt verktyg som kompletterar den multilaterala strategin, kommer att innebära mycket stora utmaningar på det handelspolitiska området under de närmaste månaderna.

70.  Europaparlamentet anser att eventuella reformer av handelspolitiska skyddsåtgärder, som bör ta hänsyn till den nya verkligheten, bör förhandlas fram på WTO-nivå, och godkännas och genomföras av alla viktiga aktörer i WTO. Parlamentet kräver att få delta i processen.

Övergripande frågor

71.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att förbättra kvaliteten på de nya program och projekt som finansieras av EU inom ramen för den nya budgetplanen, och att göra insatser för en tillförlitlig ekonomisk förvaltning och högsta möjliga kostnadseffektivitet.

Bättre lagstiftning/politiken måste fungera

72.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för att förenkla och modernisera EU:s lagstiftning och att dra tillbaka lagstiftningsförslag efter en lämplig granskning. Parlamentet betonar behovet av att påskynda den förenkling av lagstiftningen som inleddes 2007 och som borde göra det möjligt att minska den administrativa bördan med 25 procent fram till 2012.

73.  Europaparlamentet är medvetet om att utarbetandet och genomförandet av EU:s politik kräver partnerskap och ett åtagande från medlemsstaterna när det gäller deras reformprogram. Parlamentet anser dock att kommissionens huvuduppgift är att hjälpa medlemsstaterna att aktivt främja och utarbeta viktig EU-politik. Den förnyade Lissabonagendan är ett exempel på den roll som kommissionen kan spela.

Konsekvensutredningar

74.  Europaparlamentet välkomnar kommissionen försäkringar om att genomföra grundliga konsekvensutredningar av alla de lagstiftningsåtgärder, även kommittéförfaranden, som föreslås som strategiska eller prioriterade initiativ för 2007.

75.  Europaparlamentet anser att en framgångsrik tillämpning av konsekvensutredningar är avgörande för att skapa en bättre lagstiftningskultur i EU, vilket är ett mål för alla EU‑institutioner. Europaparlamentet anser i detta sammanhang att positiva prestationer får erkännas när det gäller att integrera konsekvensutredningar i lagstiftningsprocessen.

77.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att dra tillbaka lagstiftningsförslag. Parlamentet anser emellertid att ”bättre lagstiftning” inte bör leda till total avreglering, utan till en reglering som, även om den är minimal, kan förbättra kvaliteten i EU:s regelverk.

Kopplingen mellan politiska prioriteringar och budgetmedel

78.  Europaparlamentet understryker att EU:s tillgängliga budgetmedel är relativt begränsade i förhållande till unionens behov, och att kommissionen bör tänka extra noga på att använda de ekonomiska resurserna väl genom att på ett mer riktat sätt använda budgetmedel och personal, vilket påpekades i parlamentets resolution om kommissionens årliga politiska strategi.

Minska avståndet mellan EU och medborgarna

79.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anstränga sig mer för att kommunicera med EU-medborgarna och förklara det europeiska projektet så att EU blir synligare, och att inkludera parlamentet i denna process. Kommissionen uppmanas dessutom att bedriva ett nära samarbete med parlamentet om de handlingsförslag som är en följd av vitboken om kommunikation.

80.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

Senaste uppdatering: 19 september 2008Rättsligt meddelande