Förfarande : 2008/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0445/2008

Ingivna texter :

B6-0445/2008

Debatter :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Omröstningar :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Antagna texter :

P6_TA(2008)0460

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 92kWORD 45k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0428/2008
17 september 2008
PE413.298
 
B6‑0445/2008
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0460/2008 och B6‑0461/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle och Hanna Foltyn-Kubicka
för UEN-gruppen
om kontroll över energipriserna

Europaparlamentets resolution om kontroll över energipriserna 
B6‑0445/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina resolutioner av den 29 september 2005 om oljeberoendet (P6_TA(2005)0361) och av den 19 juni 2008 om krisen i fiskerisektorn till följd av de stigande bränslepriserna (P6_TA(2008)0308),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om åtgärder för att bemöta de stigande oljepriserna (KOM(2008)0384),

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet den 19‑20 juni 2008,

–  med beaktande av överenskommelsen från det informella Ekofinrådet den 12‑13 september 2008,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.  Oljepriset har under sommaren 2008 nått sin högsta nivå någonsin i reala termer. Priset för andra energiprodukter har också ökat och bränslepriset för konsumenterna har följt trenden för råoljepriset.

B.  Den svaga dollarn har bidragit till att sätta press på oljepriset.

C.  Enligt prognoserna kommer oljepriset att förbli högt på medellång och lång sikt, och detta kommer att inverka negativt på inflationen och tillväxten i EU:s ekonomi.

D.  De höjda prisnivåerna försvagar EU-medborgarnas köpkraft. Värst drabbade är hushållen med de lägsta inkomsterna och energiintensiva industrisektorer.

E.  Höjningen av energipriset beror på en kombination av invecklade faktorer, såsom strukturella förändringar i utbudet och efterfrågan på olja, sjunkande antal och omfattning av nya oljefält, begränsad ökning av oljeproduktionen, geopolitiska faktorer, färre investeringar i tekniska framsteg, högre investeringskostnader och brist på kvalificerad arbetskraft i de viktigaste produktionsländerna.

F.  Mer transparenta, tillförlitliga och regelbundet offentliggjorda uppgifter om kommersiella oljelager är viktigt för att oljemarknaden ska kunna fungera väl.

G.  Det nuvarande finansiella kaoset har fått investerarna att söka alternativa investeringsmöjligheter och bidragit till att öka prisinstabiliteten på kort sikt.

H.  EU:s ekonomi är fortfarande mycket beroende av importerad olja. Potentiella nya oljefält befinner sig dessutom oftast i ”okonventionella reserver”, vilket medför att investeringskostnaderna för att utveckla dem blir högre.

1.  Europaparlamentet är bekymrat över höjningen av energipriset, särskilt på grund av dess negativa effekter på EU:s ekonomi och konkurrenskraft, vilket gör det svårare att uppnå målsättningarna inom Lissabonstrategin.

2.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att vidta åtgärder så att EU:s ekonomi kan upprätthålla sin konkurrenskraft och anpassa sig till de nya oljepriserna.

3.  Europaparlamentet understryker att EU måste vara enigt när det gäller energipolitiken, särskilt mot bakgrund av de senaste händelserna i Georgien.

4.  Europaparlamentet efterlyser ett starkt politiskt engagemang för att utveckla en ekonomi i EU med låga koldioxidutsläpp, främja förnybara, energieffektiva och andra energikällor med låg kolförbrukning, fullfölja diversifieringen när det gäller energiförsörjningen, med särskild fokus på Odessa–Brody-oljeledningen, och minska beroendet av importerade fossila bränslen, eftersom detta är den mest logiska reaktionen på höjningen av oljepriset. Parlamentet anser att dessa strategiska åtgärder måste åtföljas av starka finansiella åtaganden till förmån för forskning och utveckling.

5.  Europaparlamentet stöder rådets beslut om att riktade, kortsiktiga åtgärder bör vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för de fattigaste hushållen. Parlamentet anser emellertid att åtgärder som bidrar till ökad inflation och minskade incitament för energibesparingar bör undvikas eftersom de kan inverka negativt på de offentliga finansernas hållbarhet och omintetgöras av nya höjningar av oljepriset.

6.  Europaparlamentet noterar med oro att konsumenterna fortsätter att betala högre priser, som inte alltid fullt ut speglar nedåtgående prisförändringar.

7.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka sina insatser för att förbättra konkurrensvillkoren inom oljesektorn och garantera att de gällande konkurrensreglerna respekteras. Parlamentet anser att man särskilt bör koncentrera sig på att utreda och bekämpa oligopol och karteller på området för raffinering och distribution till försäljningsställena.

8.  Europaparlamentet anser att Europeiska investeringsbanken bör ha en mer framträdande roll i finansieringen av projekt som rör energieffektivitet, förnybara energikällor och andra energikällor med låg kolförbrukning samt forsknings- och utvecklingsprojekt, särskilt med fokus på små och medelstora företag.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram sitt förslag till översyn av energiskattedirektivet efter att ingående ha undersökt de eventuella konsekvenser skatteåtgärderna kan få för inflationen, för nya investeringar i oljeproduktion och prospektering och för övergången till en ekonomi i EU med låga koldioxidutsläpp.

10.  Europaparlamentet understryker betydelsen av mer transparenta och tillförlitliga uppgifter om oljemarknader och oljelager. Parlamentet anser att det är viktigt att öka förståelsen för oljeprodukternas prisutveckling. Parlamentet menar att en översyn måste göras i god tid av gemenskapslagstiftningen om beredskapslager av olja.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU att föra en mer effektiv dialog med länderna inom och utanför OPEC i syfte att uppnå mer stabila oljepriser, större förutsägbarhet när det gäller utbudet av färdiga oljeprodukter och möjlighet att betala oljan med euro i ställer för US‑dollar.

12.  Europaparlamentet understryker ånyo betydelsen av en gemensam energipolitik och försörjningstrygghet, samt betydelsen av den europeiska grannskapspolitiken. I detta avseende anser parlamentet att EU bör inta en ledande ställning i energidialogen med de viktigaste oljeleverantörerna. Parlamentet välkomnar idén med ett möte på hög nivå mellan konsument- och producentländer.

13.  Europaparlamentet uppmuntrar EU-företagen att vara mer aktiva, särskilt genom att fortsätta sina investeringar, och att inta en ledande roll i samband med nya tekniska utvecklingar och teknisk kompetens för att bevara sin roll som de viktigaste oljeproducentländernas nyckelpartner.

14.  Europaparlamentet anser att företagens sociala ansvar bör förstärkas inom de största oljebolagen för att kanalisera mer privata investeringar, finansierade genom de aktuella oväntade vinsterna inom oljeindustrin, till energibesparingsprogram och alternativ energiteknik samt till forskning och utveckling på detta område.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samordna de politiska insatserna för att tackla höjningen av oljepriset. Kommissionen uppmanas att lägga fram en analys grundad på medlemsstaternas mest effektiva insatser för att tackla höjningen av oljepriset.

16.  Europaparlamentet uppmanar rådet att verka för att nå en överenskommelse om framtida nyckelåtgärder för att uppnå en verkligt avreglerad inre marknad för energi.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 19 september 2008Rättsligt meddelande