Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0446/2008

Předložené texty :

B6-0446/2008

Rozpravy :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Hlasování :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ,
PDF 97kWORD 54k
17. září 2008
PE413.299
 
B6‑0446/2008
který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0460/2008 a B6‑0461/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Rebecca Harms, Claude Turmes a Caroline Lucas
za skupinu Verts/ALE,
o rostoucích cenách energie

Usnesení Evropského parlamentu o rostoucích cenách energie 
B6‑0446/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu nazvané Energetická politika pro Evropu (KOM(2007)0001),

–  s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 8.–9. března 2007 a na akční plán Evropské rady (na období 2007–2009) pro energetickou politiku pro Evropu (EPE),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 na téma „Směrem ke společné evropské zahraniční politice v oblasti energií“(1),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že hospodářství EU, přinejmenším některá jeho odvětví, není dobře připraveno na to, aby se vyrovnalo se stávajícími cenami energie, zejména s cenami ropy,

B.  vzhledem k tomu, že rostoucí, a zejména kolísající ceny energie představují vážný problém pro domácnosti v EU s nízkými příjmy, které nepřiměřeně zatěžují vysoké náklady na dopravu a vytápění z velké míry způsobené vysokými cenami ropy, ale rovněž pro některé činnosti a služby vyžadující přísun energie, jako je rybolov, zemědělství, silniční přeprava zboží a omezené množství energeticky náročných průmyslových odvětví,

C.  vzhledem k tomu, že spekulace se zajišťovacími fondy, ale rovněž spekulace ze strany nejvýznamnějších ropných společností a společností zásobujících elektřinou a plynem mají na růstu cen na celosvětové a evropské úrovni, ke kterému v posledních měsících dochází, významný podíl,

D.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament si je vědom toho, že ceny energie jsou závislé na různých faktorech, které evropští zákonodárci nemohou přímo ovlivnit, jako je například kolísavá světová cena ropy a spojitost mezi cenou ropy a plynu, a z těchto důvodů má pouze omezený prostor pro politická opatření, která by krátkodobě snížila jednotkové náklady na ropu, plyn a elektřinu,

E.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament si je vědom toho, že co se týká zdrojů, je světové hospodářství na pokraji globální krize podporované skutečností, že dnešní svět, který nedokáže účinně využívat své zdroje, ovládají fosilní paliva a hlavní západní hospodářský model se v rukou silně osídlených nově vznikajících ekonomik, které vedou skutečný závod o ceny všech druhů energetických zdrojů, jakož i jiných zdrojů a komodit včetně potravin, šíří nepředvídatelnou rychlostí,

F.  vzhledem k tomu, že celkového snížení energetických nákladů lze nejlépe dosáhnout zvýšenou energetickou produktivitou a šetřením energií,

G.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament si je rovněž vědom řady možností, jak EU a vlády členských států a orgány místní správy mohou pomoci občanům zasaženým energetickou chudobou a postiženým hospodářským odvětvím prostřednictvím koordinovaných krátkodobých opatření, jako jsou přímé platby na zmírnění energetické chudoby, přímá podpora nebo daňové úlevy pro některá hospodářská odvětví a lepší informovanost a snadnější přístup ke krátkodobým a střednědobým opatřením na úsporu energie,

H.  vzhledem k tomu, že jediným způsobem, jak snížit naši závislost na tradičních palivech, je využívat obnovitelné energie, šetřit energií a provádět energeticky účinné politiky a opatření,

I.  vzhledem k tomu, že právní předpisy usilující o podporu obnovitelných zdrojů energie v oblasti elektrické energie vedly v členských státech k udržitelnému rozvoji nebo tomuto rozvoji napomohly,

J.  vzhledem k tomu, že k úspěšnému splnění cíle 20% podílu obnovitelných zdrojů, ke zvýšení naší nezávislosti v oblasti energie a dosažení cílů, k nimž se EU zavázala v souvislosti se změnou klimatu, je zásadně nutné zlepšit energetickou účinnost alespoň o 20 %,

1.  zdůrazňuje, že pokud nedojde k významnému posunu v energetické politice a spotřebě energie, bude poptávka po energii v EU v příštích desetiletích nadále stoupat; uznává, že v této souvislosti bude boj proti změně klimatu ještě větší výzvou, neboť bude současně představovat významnou finanční zátěž pro spotřebitele a podniky a zvýší se ceny energie;

2.  vyzývá radu ECOFIN, aby se důrazně, avšak realisticky zabývala spekulací s cenami energie tím, že vytvoří společný kodex chování, který zabrání spekulacím v oblasti prodeje energie, a zavede koordinované politiky zaměřené na zdanění neočekávaných zisků spekulantů s energií a velkých energetických společností; tržby z těchto příjmů by se mohly stát základem pro vytvoření vnitrostátních fondů pro inovace a pomoc v souvislosti s ropou;

3.  vyzývá Komisi, aby pro všechny členské státy EU vytvořila společný soubor pravidel o tom, jak pomoci některým hospodářským odvětvím prostřednictvím cílených opatření, aniž by došlo k vážnějšímu narušení vnitřního trhu EU;

4.  naléhavě žádá vlády členských států na všech úrovních, aby se vážně zabývaly energetickou chudobou v EU a aby vytvořily konkrétní nouzová opatření s cílem pomoci těm hospodářským odvětvím, která jsou současnou krizí obzvláště poznamenána;

5.  zdůrazňuje, že vnitrostátní opatření by měla dále zajistit, že stávající politiky EU v oblasti vnitřního trhu s energií a změny klimatu budou nadále uplatňovány tak, aby nedocházelo k narušování vnitřního trhu EU, a žádá proto Komisi, ECOFIN a vedoucí představitele států a vlád EU, kteří budou zasedat na summitu, aby vytvořili soubor jasných minimálních standardů a pravidel, která budou důrazně a koordinovaně řešit současné zvyšování cen;

6.  vyzývá Komisi a ECOFIN, aby důrazně odmítaly populistické a kontraproduktivní iniciativy, mezi něž patří například volání po snížení DPH u produktů primární energie, jako je ropa a plyn, a aby daly přednost inteligentním a dlouhodobým strukturálním opatřením, jako je návrh na snížení DPH u zboží a služeb šetřících energii, který předložil britský předseda vlády;

7.  připomíná, že obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost patří k nejlepším způsobům, jak chránit spotřebitele i průmysl před dvojím účinkem zvýšeného dovozu energie a stoupajících cen paliva; trvá na tom, že vytvoření jakékoli nové politiky v oblasti energie nesmí dát vzniknout novým společenským překážkám a že ceny energie musí být transparentní a konkurenceschopné;

8.  uznává, že se nabízí velká příležitost snížit poptávku po energii způsobem efektivním z hlediska nákladů; připomíná, že v EU je možné uspořit energii až o 40 %, ovšem k dosažení tohoto cíle je nutno stanovit přísné a závazné cíle; v tomto ohledu lituje, že závazné cíle týkající se úspory energie a energetické účinnosti nebyly dosud stanoveny jako součást závazku EU k boji proti změně klimatu;

9.  naléhavě proto žádá EU a členské státy, aby učinily konkrétní opatření ke snížení poptávky po energii a aby naléhavě a masivně investovaly do energicky účinné ekonomiky, s cílem drasticky snížit naši závislost na energii pocházející z fosilních paliv a splnit cíle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu, který s ní souvisí; připomíná proto Komisi, aby zahájila rozsáhlý program, díky němuž se EU do roku 2020 stane ekonomikou s nejvyšší energetickou účinností;

10.  dále zdůrazňuje, že obnovitelné zdroje energie spolu s opatřeními na zachování energie snižují závislost Evropy na dovozu energie a snižují tak politická a hospodářská rizika související s tímto dovozem;

11.  vyzývá Komisi, aby při vytváření budoucí energetické politiky EU, zejména v rámci nadcházejícího přezkumu energetické politiky, přednostně zohlednila úsporu energie, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie jako skutečně udržitelná řešení vedoucí ke snížení závislosti EU na tradičních palivech;

12.  zdůrazňuje, že je potřeba podpořit inovace v oblasti energie pocházející z fosilních paliv tím, že elektrárny na fosilní paliva budou muset dodržovat technologicky neutrální limit pro emise skleníkových plynů;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s.206.

Poslední aktualizace: 19. září 2008Právní upozornění