Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0448/2008

Ingediende teksten :

B6-0448/2008

Debatten :

PV 24/09/2008 - 4
CRE 24/09/2008 - 4

Stemmingen :

PV 24/09/2008 - 10.4

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 143kWORD 60k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0420/2008
17 september 2008
PE413.303
 
B6‑0448/2008
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 33 van het Reglement
door Silvana Koch-Mehrin en Diana Wallis
namens de ALDE-Fractie
over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009

Resolutie van het Europees Parlement over de prioriteiten van het Europees Parlement voor het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2009 
B6‑0448/2008

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie over de jaarlijkse beleidsstrategie voor 2009 (COM(2008)072),

–  gezien de uitvoering die wordt gegeven aan het lopende wetgevings- en werkprogramma voor 2008 (COM(2007)0640),

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 april 2008 over de mededeling van de Commissie over de jaarlijkse beleidsstrategie voor 2009,

–  gezien de bijdragen die zijn commissies daaraan hebben geleverd en die de Commissie via de Conferentie van voorzitters zijn toegezonden,

–  gelet op artikel 33 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de gestructureerde dialoog met de Commissie een belangrijke interinstitutionele stap is bij zowel de implementatie van het wetgevings- en werkprogramma voor 2008 als de opstelling en goedkeuring van het wetgevings- en werkprogramma voor 2009,

B.  overwegende dat het derhalve van cruciaal belang is dat de gestructureerde dialoog tijdig plaatsvindt, zodat men zich kan concentreren op de definitie van de voornaamste strategische doelstellingen van de EU voor de komende paar jaar,

C.  overwegende dat de politieke prioriteiten moeten worden afgestemd op de beschikbare financiële middelen,

GROEI EN BANEN

1.  verzoekt de Commissie de versterking van het concurrentievermogen van de Europese Unie vast te stellen als politieke prioriteit;

2.  verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen om KMO's te helpen bij het verkrijgen van toegang tot flexibele arbeidsmarkten, aangezien dit een cruciale voorwaarde is voor ondernemingen;

3.  verzoekt om een nieuwe mededeling over sociale diensten van algemeen belang;

4.  steunt het commissievoorstel om voor de volgende fase van de EU-strategie voor sociale integratie en bescherming doelen te stellen voor het terugdringen van de armoede;

5.  roept de Commissie op om vóór de indiening van het volgende jaarverslag over het Europees fonds voor de aanpassing aan de globalisering (EFG) duidelijke benchmarks en criteria vast te stellen voor het evalueren van de resultaten die zijn bereikt in gevallen waarin het EFG financiële steun heeft verleend;

6.  verzoekt de Commissie een mededeling in te dienen over de tenuitvoerlegging door de lidstaten van het Europees fonds voor de aanpassing aan de globalisering, één van de belangrijkste instrumenten voor de tenuitvoerlegging van de strategie van de EU inzake sociale integratie, sociale bescherming en werkgelegenheid;

7.  verzoekt de Raad en de Commissie het voorgestelde tijdschema voor de goedkeuring van de aanbeveling van de Raad inzake de mobiliteit van jonge vrijwilligers tussen de lidstaten te herzien, teneinde het Parlement voldoende tijd te geven om zijn advies te geven over deze aanbeveling;

8.  verzoekt de Commissie een mededeling in te dienen met een analyse van de tenuitvoerlegging door de lidstaten van de richtlijn inzake de coördinatie de sociale zekerheidsstelsels in de lidstaten;

9.  verzoekt de Commissie een mededeling in te dienen over de aanpassing van onderwijs- en opleidingsstelsels aan de nieuwe vaardigheden die op de arbeidsmarkt vereist zijn;

Gezondheidszorg

10.  betreurt dat, ondanks herhaalde en specifieke verzoeken van het Parlement, de Commissie nog altijd geen wetswijziging heeft voorgesteld van Richtlijn 2000/54/EG over de bescherming werknemers: blootstelling aan biologische agentia (richtlijnen 89/391/EEG en 90/679/EEG) met betrekking tot de aanpak van risico's die zijn verbonden aan het werken met naalden en medische instrumenten; dringt er bij de Commissie op aan onverwijld een voorstel in te dienen in overeenstemming met zijn initiatiefverslag over de bescherming van werknemers in de gezondheidszorg in Europa tegen door bloed overgedragen infecties als gevolg van prikaccidenten (2006)2015(INI);

11.  verwelkomt het feit dat de Commissie eindelijk haar voorstel voor een richtlijn inzake de toepassing van patiëntenrechten in de grensoverschrijdende gezondheidszorg heeft ingediend, hetgeen een belangrijke eerste stap is in de richting van een vrije Europese ruimte voor patiënten; benadrukt het belang van deze richtlijn voor het verschaffen van een kader van rechten en plichten voor zowel patiënten als gezondheidszorgaanbieders; wijst erop dat patiënten zich moeten kunnen laten behandelen in een andere lidstaat van de EU, zonder zich zorgen te hoeven maken over kosten, veiligheid en kwaliteit; acht het van cruciaal belang dat de richtlijn vóór het einde van de zittingsperiode van het Parlement wordt aangenomen;

Vervoersbeleid

12.  steunt krachtig de huidige onderhandelingen in het kader van het derde pakket voor maritieme veiligheid; wijst op het belang van het bereiken van een overeenkomst vóór het einde van deze zittingsperiode;

13.  benadrukt de noodzaak van gemeenschappelijke wetgeving inzake de verplichtingen van de vlaggenstaten en de wettelijke aansprakelijkheid van scheepseigenaars;

14.  benadrukt het feit dat de invoering van het Eurovignet in principe verplicht moet zijn; dringt er tevens op aan dat de middelen die hieruit voortvloeien uitsluitend worden gebruikt voor het verminderen van de externe kosten en het investeren in alternatieve infrastructuur;

15.  dringt aan op de tenuitvoerlegging van de trans-Europese netwerken als onmisbare instrumenten ter verbetering van de interoperabiliteit en de onderlinge koppeling van nationale netwerken; verzoekt de Commissie regelmatig verslag te doen van strategische projecten en de voortgang en de financiering daarvan;

Cohesie- en regionaal beleid

16.  is van mening dat, gezien de tussentijdse evaluatie van de tenuitvoerlegging van de structuurfondsen, in de toekomst de nodige financiële middelen moeten worden gegarandeerd voor het cohesiebeleid om de verwachte nieuwe uitdagingen aan te gaan, die grote gevolgen hebben op regionale schaal; wijst erop dat er, naast de economische en sociale samenhang, moet worden omgegaan met problemen als demografische veranderingen, concentratie in steden, segregatie, migratiebewegingen, de noodzakelijke aanpassing aan de globalisering, klimaatverandering, de noodzaak om de energievoorziening te waarborgen en de trage inhaalslag van stedelijke gebieden;

17.  is van mening dat het cohesiebeleid een communautair beleidsterrein moet blijven, overeenkomstig het Verdrag en het solidariteitsbeginsel, en verwerpt derhalve alle pogingen om dit beleid te renationaliseren;

18.  verzoekt de Commissie een geïntegreerde benadering te waarborgen met coherente acties inzake het cohesiebeleid, met het oog op haar komende actieplan op het gebied van stedelijke mobiliteit;

19.  verzoekt de Commissie om, in aansluiting op de goedkeuring in mei 2007 van het verslag van het Parlement over huisvesting en regionaal beleid, twee studies uit te voeren op het gebied van huisvesting: een studie naar de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de nationale, regionale en lokale niveaus, met een overzicht van het juridisch kader in de EU-27 en een studie naar de kosten van en de vraag naar huisvesting en de onroerendgoedmarkt in de lidstaten in het algemeen;

Civiel recht op de interne markt

20.  vraagt om concrete wetsvoorstellen met betrekking tot de Europese Authentieke Acte, mentorschap over volwassenen en Justitie;

21.  herhaalt zijn oproep om voorstellen voor het statuut van de Europese Vereniging en de Europese onderlinge maatschappij;

22.  verwacht wezenlijke vooruitgang met betrekking tot het gemeenschappelijk referentiekader voor verbintenissenrecht;

Innovatie en onderzoek

23.  herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om regelmatig verslag te doen van de tussentijdse en eindresultaten van de projecten die worden gefinancierd door het lopende kaderprogramma op het gebied van O&O;

Energiebeleid

24.  verzoekt de Commissie te inventariseren wat de stand van zaken in de lidstaten is op het gebied van de aanleg van de trans-Europese energienetwerken; herinnert de Commissie eraan dat de geselecteerde projecten bijdragen aan de afronding van de interne energiemarkt en de veiligheid van de energievoorziening van de EU;

Economische en Monetaire Unie

25.  roept de Commissie op een wetsvoorstel in te dienen voor de invoering van een Europese particuliere investeringsregeling om grensoverschrijdende handel in investeringsproducten tussen professionele investeerders mogelijk te maken;

26.  spoort de Commissie aan haar wetsvoorstel over de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) af te ronden;

27.  roept de Commissie in het licht van de huidige chaos op de financiële markt een voorstel in te dienen voor het versterken van het bestaande communautaire toezichthoudende kader; onderstreept de noodzaak van het verduidelijken van de rol van de toezichthoudende comités, de zogeheten Lamfalussy-comités van niveau 3, en ze de specifieke taak toe te bedelen een betere coördinatie en uniformisering van het toezicht te stimuleren;

Consumentenbeleid

28.  verwelkomt de voorstellen voor een herziening van het consumentenacquis, zoals gepresenteerd door de Europese Commissie;

29.  is van mening dat de Commissie de kwestie van rechtsvordering voor consumenten, met inbegrip van de kwestie van de rechtsgrond, zorgvuldig dient te bestuderen, en eventueel een samenhangende oplossing op Europees niveau dient voor te stellen, inclusief de mogelijkheid van een gezamenlijk optreden van consumenten;

30.  dringt er bij de Commissie op aan de tenuitvoerlegging en handhaving van belangrijke richtlijnen als de dienstenrichtlijn, het gemoderniseerde douanewetboek, alsmede de nieuwe richtlijnen die vallen binnen het consumentenacquis (timesharingrichtlijn, richtlijn betreffende consumentenkrediet), nauwlettend te volgen;

Begroting

31.  kijkt uit naar het voorstel van de Commissie over de tussentijdse herziening van de begroting als bedoeld in het Interinstitutioneel Akkoord van 2006, in aansluiting op het proces van openbare raadpleging; verwacht een innovatieve en vooruitstrevende benadering, die Europa in staat zal stellen de toekomstige uitdagingen voor Europa beter aan te kunnen en waarbij de begroting een instrument zal zijn en geen belemmering;

Begrotingscontrole

32.  verzoekt de Commissie, met het oog op de voortdurend negatieve betrouwbaarheidsverklaringen, bij de lidstaten meer aan te dringen op het publiceren van de nationale verklaringen voor het beheer van EU-fondsen met gedeeld beheer, zoals verwoord in zijn kwijtingsresoluties voor 2003, 2004, 2005, 2006 en in het Interinstitutioneel Akkoord 2007-2013; verzoekt de Commissie bij het Parlement een voorstel in te dienen over aanvaardbaar foutenrisico op de verschillende uitgaventerreinen;

33.  verzoekt de Commissie haar inspanningen ter bestrijding van de administratieve last voor publieke en particuliere actoren voort te zetten, scoreborden van de bereikte resultaten te presenteren en de op dit gebied te treffen maatregelen aan te geven;

KLIMAATVERANDERING EN EEN DUURZAAM EUROPA

34.  dringt er bij de Commissie op aan onverwijld een voorstel in te dienen voor het stoppen van de illegale houtkap, rekening houdend met het feit dat de Europese Unie een duidelijke rol moet spelen op dit gebied, als belangrijke importeur en gebruiker van hout, alsmede een van de belangrijkste steunverleners en directe investeerders;

35.  acht het van wezenlijk belang dat de uitgaven voor Europees onderzoek op het gebied van hernieuwbare energie worden verhoogd om Europa beter in staat te stellen zijn doelen op het gebied van klimaatverandering te behalen, alsmede de veiligheid van de energievoorziening te vergroten wanneer in de toekomst steeds meer concurrentie zal bestaan voor fossiele brandstoffen;

36.  verzoekt de Commissie Richtlijn 2003/0065 tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG over de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt te herzien;

37.  dringt er bij de Commissie op aan een communautair actieplan op te stellen ter bescherming van de Oostzee en de Zwarte Zee tegen de gevolgen van vervuiling;

38.  verzoekt de Commissie zo snel mogelijk haar voorstel in te dienen over het financieringsmechanisme voor de bouw en inwerkingstelling tegen 2015 van de maximaal 12 demonstratiecentrales voor de commerciële opwekking van energie met koolstofopvang en -opslag; kent hieraan de hoogste prioriteit toe en roept derhalve de Commissie op haar voorstellen uiterlijk eind 2008 in te dienen;

Visserijbeleid

39.  verwelkomt het voornemen van de Commissie om in 2009 een voorstel in te dienen inzake de hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur;

40.  betreurt het feit dat de Commissie tot nu toe geen mededeling heeft gepresenteerd over de harmonisering van sancties voor ernstige overtredingen van het communautair recht op het gebied van de visserij;

41.  herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om financiering toe te wijzen aan het geïntegreerde maritieme beleid van de EU en passende wetsinstrumenten voor te stellen die nodig zijn voor de verwezenlijking daarvan;

Landbouw

42.  onderstreept het belang van voortzetting van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB); wijst erop dat de gezondheidscontrole een belangrijk politiek initiatief van de Commissie is, dat moet leiden tot de nodige vereenvoudiging en aanpassingen voor de periode 2009-2013, en een belangrijk tussenstadium is naar de hervorming van de financiële vooruitzichten van de EU, in het kader waarvan de prioriteiten voor de periode na 2013 zullen worden bekeken; roept ertoe op rekening te houden met de resultaten van de Doha-ontwikkelingsagenda;

DE BURGER OP DE EERSTE PLAATS

Culturele identiteit en diversiteit

43.  benadrukt de noodzaak van een bevredigende en snelle afronding van de lopende procedure voor de goedkeuring van het programma Erasmus Mundus (2009-2013);

44.  acht het van wezenlijk belang het Europees Jaar van de culturele dialoog een passend vervolg te geven en verzoekt de Commissie deze dialoog voort te zetten;

45.  dringt er bij de Commissie op aan om begin 2009 een mededeling in te dienen over de dialoog tussen universiteiten en het bedrijfsleven ter verbetering van het concurrentievermogen van Europese universiteiten, alsmede een groenboek over de culturele en creatieve sectoren, met voorstellen om het potentieel van de culturele sector voor het scheppen van banen en economische groei te ontwikkelen;

46.  betreurt dat voorstel COM (2008)2209 van de Commissie tot wijziging van de verordening betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (Verordening (EG) nr. 1049/2001) geen antwoord biedt op de verzoeken van het Parlement en van burgers voor een vergroting van de transparantie en de openheid van de EU, en roept op tot snelle vooruitgang op het gebied van andere transparantiekwesties, zoals de ontvangers van EU-financiering;

EUROPA ALS MONDIALE PARTNER

Handel

47.  benadrukt het belang van de succesvolle afronding van de Doha-ontwikkelingsagenda die zich nu in een uiterst kritische fase bevindt na het mislukken van de besprekingen in juli 2008; verzoekt de Commissie in dit verband meer inspanningen te verrichten met andere handelspartners binnen de WTO om zo snel mogelijk een ambitieuze overeenkomst te bereiken, ter bevordering van handel en ontwikkeling;

48.  dringt er bij de Europese Commissie op aan op consistente wijze strategieën voor toegang tot de Europese markten door te voeren, om te zorgen voor een betere bescherming van intellectuele eigendom en namaak te bestrijden, verzoekt de Commissie in dit verband zo snel mogelijk een handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) te sluiten;

49.  verzoekt de Commissie alle beschikbare juridische en politieke instrumenten in te zetten voor de ondersteuning van rechtvaardige en evenwichtige betrekkingen met onze handelspartners op het gebied van de toegang tot aanbestedingsprocedures voor Europese ondernemingen;

Europese nabuurschap

50.  roept op tot een grondige herziening van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB), met name met betrekking tot de buurlanden ten oosten van de EU; verwacht dat de Commissie haar voorstellen voor het vernieuwen van de betrekkingen met de oostelijke buurlanden zal presenteren en hoopt dat de daaraan verbonden tussentijdse herziening van de financiële instrumenten voor externe acties en een verhoging van de financiële middelen het Europees nabuurschapsbeleid zal verrijken met reële inhoud en het belang ervan voor de betreffende landen zal vergroten;

51.  roept op tot verdere inspanningen op het gebied van versoepeling en afschaffing van de visumplicht voor de oostelijke buurlanden van de EU, naast inspanningen ter verruiming van de vrijhandel;

52.  acht het van groot belang dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië worden voortgezet, ook als signaal naar de ruimere regio van de Westelijke Balkanlanden dat hun toekomst in de EU ligt, mits zij aan de nodige vereisten voldoen;

53.  verzoekt de Commissie haar evaluatie van de betrekkingen tussen de EU en Rusland onverwijld uit te voeren;

54.  benadrukt de noodzaak van het waarborgen van een stabiel en samenhangend financieel kader voor operaties van de EU in met name Kosovo en Afghanistan;

55.  dringt er bij de Commissie op aan actief deel te nemen aan en een gecoördineerde, substantiële en zichtbare bijdrage te leveren voor een positief resultaat van de NPV-toetsingsconferentie in 2010;

Mensenrechten

56.  verzoekt de Commissie in het strategiedocument voor elk land en in andere strategische documenten een specifieke strategie op te nemen inzake de mensenrechten en de situatie op het gebied van democratie en hiervan gebruik te maken als kader voor de politieke dialoog;

57.  verzoekt de Commissie de mensenrechtendialoog en de resultaten van het overleg standaard op te nemen in projecten en programma's, met name voor ontwikkelingshulp en samenwerking op technisch, financieel en handelsgebied;

58.  verzoekt de Commissie steun te geven aan de volledige uitvoering van het verdrag dat mijnen verbiedt, en initiatieven te ondersteunen met het oog op de aanneming van een internationaal verdrag dat clustermunitie verbiedt;

Midden-Oosten

59.  benadrukt het strategische belang van een oplossing van het conflict in het Midden-Oosten voor de stabiliteit en het welzijn van de gehele Middellandse Zeeregio; herhaalt zijn oproep voor het sluiten van een akkoord tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit;

Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling

60.  betreurt ten zeerste het gebrek aan coördinatie en samenhang inzake de inspanningen van de grootste lidstaten bij het bereiken van de millenniumdoelstelling voor ontwikkeling, blijkend uit het feit dat zij steeds verder achter raken bij het nakomen van hun toezeggingen; onderstreept daarom de noodzaak van het vaststellen van bindende nationale tijdschema's om een verhoging van de reële steun voor het bereiken van de beloofde collectieve doelstellingen te waarborgen;

Verwezenlijking van het gemeenschappelijk immigratiebeleid

61.  verwelkomt de inzet van de Commissie voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk immigratiebeleid, en benadrukt dat een "Europees pact inzake het immigratiebeleid" kwesties moet behandelen in verband met zowel de aanpak van illegale immigratie en het beheer van legale immigratie als het uitvoeren van een Europees asielbeleid op basis van voorstellen die de Commissie uiterlijk eind 2008 moet presenteren;

62.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 19 september 2008Juridische mededeling