Διαδικασία : 2008/2654(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0541/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0541/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 12
CRE 22/10/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.6
CRE 23/10/2008 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0522

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 131kWORD 93k
15 Οκτωβρίου 2008
PE413.351
 
B6‑0541/2008
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
της Doris Pack
εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου 
B6‑0541/2008

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης (19-20 Ιουνίου 2003) και το συνημμένο σε αυτά παράρτημα με τίτλο "Η Ατζέντα της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση",

-   έχοντας υπόψη την από 7 Νοεμβρίου 2005 απόφαση του Συμβουλίου για έναρξη διαπραγματεύσεων με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη εν όψει της σύναψης μιας συμφωνίας σύνδεσης και σταθεροποίησης,

-   έχοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μονογράφηκε στις 4 Ιουνίου 2007 και υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008,

-   έχοντας υπόψη την Aπόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου (CNS(2008908225),

-   έχοντας υπόψη τον Οδικό Χάρτη περί απελευθέρωσης των θεωρήσεων διαβατηρίων που η Επιτροπή υπέβαλε στην Κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 5 Ιουνίου 2008,

-   έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία περί εμπορίου και εμπορικών θεμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα και Πρωτόκολλα, και την κοινή δήλωση καθώς και την δήλωση της Κοινότητας που επισυνάπτεται στην Τελική Πράξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι η πρώτη γενική διεθνής συμφωνία μεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (BiH) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίζει μια συμβατική σχέση μεταξύ των δυο μερών η οποία με τη σειρά της θα διευκολύνει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να καταστεί ένα πλήρως λειτουργικό κράτος, του οποίου το μέλλον, όπως διακηρύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στην οικονομία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, δεδομένου ότι περιέχει διατάξεις που υποχρεώνουν τη χώρα να απελευθερώσει την αγορά της, βελτιώνοντας συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της και προσελκύοντας επενδύσεις, να εκσυγχρονίσει το νομικό της πλαίσιο καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές, τέλος δε να εναρμονίσει βαθμιαία τους νόμους και κανονισμούς της με το κοινοτικό κεκτημένο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία, που ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2008, καταργεί σταδιακά τους περισσότερους εμπορικούς περιορισμούς μεταξύ των δυο μερών και πιθανόν να εξαντλήσει βραχυπρόθεσμα την οικονομία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης λόγω του ανταγωνισμού με τα κοινοτικά προϊόντα και της μείωσης των δασμολογικών εσόδων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης περιέχει διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση των θεσμών, την εδραίωση του κράτους δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία ορίζει πως τα δυο μέρη οφείλουν να συνεργαστούν σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι οι θεωρήσεις διαβατηρίων, οι συνοριακοί έλεγχοι, το άσυλο και η μετανάστευση, το ξέπλυμα χρήματος, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και κατά του οργανωμένου εγκλήματος,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της συμπεφωνημένης μεταρρύθμισης των πολιτικών δομών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προσπαθειών της χώρας να βελτιώσει τις ικανότητές της στην αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η πολιτική σε θέματα νεότητας και σε θέματα εργασίας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης εκπαίδευσης, αποτελούν επίσης αντικείμενο της Συμφωνίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες για την υπέρβαση της διαίρεσης μεταξύ εθνοτήτων και για την επίτευξη μιας γνήσιας συμφιλίωσής τους· ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να απευθύνονται ειδικότερα στις νεότερες γενεές, μέσα από κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και στις δυο εδαφικές οντότητες και μέσα από μια κοινή θεώρηση των πρόσφατων τραγικών γεγονότων που συνέβησαν στη χώρα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξακολουθεί από πολλές απόψεις να είναι μια χώρα διαιρεμένη μεταξύ εθνοτήτων, πράγμα που αποτελεί εμπόδιο για τη μετατροπή της σε ένα πραγματικά λειτουργικό κράτος και σε μια πραγματική δημοκρατία,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 125.072 άτομα επισήμως καταγεγραμμένα ως μετατοπισθέντες εκ των οποίων, σύμφωνα με την Κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, οι 8.000 IDP (εσωτερικοί μετατοπισθέντες) εξακολουθούν να ζουν σε συλλογικά κέντρα διαβίωσης, κυρίως εξ αιτίας της έλλειψης κατάλληλων κατοικιών, υποδομών και απασχόλησης στις περιοχές καταγωγής τους,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη το υποδειγματικό έργο που επιτελούν επί τόπου οι ΜΚΟ προκειμένου να κάνουν πιο υποφερτή την κατάσταση των εσωτερικών μετατοπισθέντων και των προσφύγων,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης 45.000 επισήμως καταχωρημένα άτομα που χρειάζονται βοήθεια για να επιστρέψουν στους προπολεμικούς τόπους κατοικίας τους,

ΙΓ. εκτιμώντας ότι τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να διωχθούν με την ίδια αποφασιστικότητα, με τα ίδια μέσα και με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο σε κρατικό όσο και σε τοπικό επίπεδο,

1.  χαιρετίζει την υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας και καλεί όλα τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σύντομα στην επικύρωσή της· είναι πεπεισμένο ότι η συμφωνία εδραιώνει την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στη χώρα αυτή να επιτύχει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία·

2.   υπενθυμίζει ειδικά στους πολιτικούς ηγέτες ότι είναι κυρίως δική τους ευθύνη απέναντι σε αυτή την ευκαιρία να επιδείξουν επαρκή διορατικότητα και αποφασιστικότητα και να εφαρμόσουν από κοινού μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα -κρατικό, εδαφικών οντοτήτων και τοπικό - με σκοπό να εκσυγχρονιστεί το κράτος και να γίνει πιο αποτελεσματικό και πιο συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, μεταξύ άλλων με την κατάργηση όλων των νομικών και διοικητικών εμποδίων και με τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών· πιστεύει ότι ειδικότερα οι αρχές της Ομοσπονδίας θα πρέπει επειγόντως να εξετάσουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση·

3.   υπενθυμίζει επ΄αυτού την υποχρέωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, μεταξύ άλλων:

α) να καταργήσει σταδιακά όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα,

β) να καταργήσει τους τελωνειακούς δασμούς, βάσει των συμπεφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων,

γ) να απλοποιήσει τη ροή των εμπορευμάτων με κάθε μεταφορικό μέσον δια μέσου της επικράτειάς της, και

δ) να κάνει μια λεπτομερή απογραφή όλων των συστημάτων καταβολής ενισχύσεων σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε αυτά να ευθυγραμμισθούν όλα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη αρχή για τις κρατικές ενισχύσεις·

4.   θεωρεί ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στην οικονομία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, δεδομένου ότι περιέχει διατάξεις που υποχρεώνουν τη χώρα να απελευθερώσει την αγορά της, βελτιώνοντας συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της και προσελκύοντας επενδύσεις, και να εκσυγχρονίσει το νομικό της πλαίσιο καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές· προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να λάβουν τα δέοντα μέτρα ώστε να αυξηθεί το επίπεδο των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα·

5.   θεωρεί ότι τα ανωτέρω μέτρα σημαίνουν ότι η διοικητική ικανότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού, που θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης και της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ανεξάρτητα από το ποιοί φορείς είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της·

6.   υπενθυμίζει ότι και οι δυο εδαφικές οντότητες πρέπει να σημειώσουν πρόοδο στη διεργασία ιδιωτικοποιήσεων, τονίζει όμως ότι τούτο πρέπει να γίνει υπό διαφανείς συνθήκες και εντός ενός σωστού κανονιστικού και νομικού πλαισίου, και ότι τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να επενδυθούν για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας·

7.   καλεί το Κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, σε στενή συνεργασία με τα κοινοβούλια των εδαφικών οντοτήτων, να επιβλέπει την εφαρμογή της Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και να προωθήσει την έγκριση των νόμων που αφορούν τη Συμφωνία και την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση·

8.   είναι πεπεισμένο ότι οι διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία σε πεδία όπως των θεωρήσεων διαβατηρίων, της διαχείρισης των συνόρων, της μετανάστευσης και του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και κατά της τρομοκρατίας θα προσφέρουν ένα ισχυρό κίνητρο στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη για να εφαρμόσει την πρόσφατα εγκριθείσα μεταρρύθμιση της αστυνομίας, προωθώντας την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δομών της αστυνομίας και επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη εναρμόνιση διαδικασιών και πρακτικών· καλεί την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αποστολή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να διευκολύνει αυτή τη διεργασία·

9.   χαιρετίζει το ότι η Συμφωνία προβάλλει επίσης την αρχή της ίσης μεταχείρισης ως προς την πρόσβαση στα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ανεξάρτητα από φύλο, εθνοτική καταγωγή ή θρησκεία· πιστεύει ότι στην πράξη χρειάζεται να καταβληθούν ακόμη σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να ξεπεραστούν οι ρατσιστικές δομές που εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα· θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η εξοικείωση με τον "άλλο" μέσα από την κοινή διαβίωση από μικρή ηλικία συνιστούν σημαντικούς παράγοντες στη διεργασία της συμφιλίωσης·

10.  πιστεύει ότι η ΕΕ οφείλει να προαγάγει την ακαδημαϊκή και ερευνητική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών προσωπικού, μεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και των άλλων χωρών της περιοχής και μεταξύ αυτών και των κρατών μελών της ΕΕ· υπενθυμίζει επ΄αυτού τη συμβολή που μπορούν να έχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού οργανισμού που θα αναλάβει την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων που τώρα είναι ανοικτά για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

11.  καλεί τις εκπαιδευτικές αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να δημιουργήσουν επί τέλους τον εθνικό οργανισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή πολιτών της χώρας στα κοινοτικά προγράμματα για την κινητικότητα τα οποία, με εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άνοιξαν για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· πιστεύει ότι, πέρα από την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και των ερευνητών, τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα θα πρέπει επίσης να επιδιώκουν την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των εδαφικών οντοτήτων·

12.  πιστεύει επίσης ότι, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που πιθανόν να έχει η έναρξη ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Προενταξιακό Μέσον οφείλει να προσφέρει υποστήριξη για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων της χώρας και της εργατικής νομοθεσίας της, να προσφέρει υποστήριξη στους οργανισμούς της αγοράς εργασίας και στα συνδικάτα, και επίσης να προσφέρει υποστήριξη για την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ώστε να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη· επίσης να προσφέρει υποστήριξη για περιβαλλοντικές πολιτικές που να αποσκοπούν στη μείωση της ρύπανσης, στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων· θεωρεί συνεπώς εξαιρετικά λυπηρό το ότι οι αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δεν έχουν ακόμη διορίσει έναν Εθνικό Συντονιστή Προενταξιακής Βοήθειας, όπως είχε ζητήσει η Επιτροπή·

13.  καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ειδικά μέτρα που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προκειμένου να υποστηριχθεί και να διευκολυνθεί η διεργασία ένταξης στην ΕΕ·

14.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε όλες της τις πρωτοβουλίες για την προαγωγή των διαπροσωπικών επαφών, για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας·

15.  ανησυχεί από την απουσία προόδου στο θέμα της επιστροφής των προσφύγων και των IDP (εσωτερικών μετατοπισθέντων), π.χ. στην Posavina· υπενθυμίζει την ανάγκη μιας στενότερης συμμετοχής και δέσμευσης των τοπικών αρχών στη διεργασία της επιστροφής, την ανάγκη διοργάνωσης εκτεταμένων δραστηριοτήτων προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός δημόσιας αποδοχής των επιστρεφόντων, την ανάγκη κάλυψης των αναγκών των περιοχών επιστροφής σε υποδομές και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης για τους επιστρέφοντες, και την ανάγκη εναρμόνισης των συνταξιοδοτικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών συστημάτων σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ώστε η επιστροφή να μπορεί να γίνεται υπό ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, να είναι βιώσιμη και να συμβάλλει πραγματικά στη διεργασία της συμφιλίωσης·

16.  υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την υποχρέωση εφαρμογής του Δήλωσης του Σαράγιεβο του 2005·

17.  είναι πεπεισμένο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να αυξηθούν οι προσπάθειες για τη διευκόλυνση της επιστροφής των προσφύγων, λόγω της ανάγκης να επιτευχθεί μέχρι το 2011 μια νέα απογραφή πληθυσμού, βασισμένη σε αποκεντρωμένα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθούν επικαιροποιημένα στοιχεία για τη δομή του πληθυσμού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

18.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εξετάσουν επειγόντως τα προβλήματα των 8.000 ατόμων που εξακολουθούν να ζουν σε συλλογικά κέντρα διαβίωσης, και των οποίων η ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή ίσως να μην είναι εφικτή, και να εξετάσουν κατάλληλες, αξιοπρεπείς και βιώσιμες λύσεις για αυτή την κατηγορία του πληθυσμού·

19.  θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες υπέρ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δεδομένης της μικρής προόδου που σημειώθηκε σε αυτό το πεδίο· χαιρετίζει επ΄αυτού την τροπολογία του εκλογικού νόμου του Απριλίου 2008, που επιτρέπει στα μέλη εθνικών μειονοτήτων να θέτουν υποψηφιότητα στις τοπικές εκλογές· όμως θεωρεί λυπηρό το ότι ο αριθμός των εδρών των εθνικών μειονοτήτων παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αρχών· τονίζει επί πλέον την ανάγκη του να καταστούν λειτουργικά τα γνωμοδοτικά συμβούλια για μειονότητες που πρόσφατα δημιουργήθηκαν στη Σερβική Δημοκρατία και που ακόμη δεν δημιουργήθηκαν στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· τέλος, θεωρεί λυπηρές τις συνεχιζόμενες διακρίσεις έναντι των "λοιπών" στο Σύνταγμα και τους εκλογικούς νόμους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

20.  ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την επίτευξη του στόχου που έθεσε η Εθνική Στρατηγική Κατά των Ναρκών, να έχει καθαριστεί δηλ. η Βοσνία-Ερζεγοβίνη από τις νάρκες μέχρι το 2009· επισημαίνει ότι το κυριότερο πρόβλημα στο θέμα αυτό είναι η έλλειψη πιστώσεων για την εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής, και καλεί επομένως τις αρμόδιες αρχές να παράσχουν τις αναγκαίες πιστώσεις για την εφαρμογή και ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού το ταχύτερο δυνατόν·

21.  υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη έμπρακτης εφαρμογής των ήδη σε ισχύ διατάξεων περί απόδοσης των ιδιοκτησιών, και καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ξεπεράσουν τους δισταγμούς που τρέφουν σε αυτό το θέμα·

22.  είναι επίσης πεπεισμένο ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αγνοουμένων και των επανορθώσεων προς τις οικογένειές τους, και χαιρετίζει επ΄αυτού το έργο που επιτελούν η Διεθνής Επιτροπή Αγνοουμένων και το Ίδρυμα Αγνοουμένων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

23.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις δίκες εγκλημάτων πολέμου σε επίπεδο περιφερειών και καντονίων, ώστε να διευκρινισθεί εάν και πώς θα κατανέμονται οι υποθέσεις μεταξύ των κρατικών και των χαμηλότερου επιπέδου δικαστηρίων, και να διασφαλιστεί η σωστή υποστήριξη των δικαστών και εισαγγελέων, η κατάλληλη προστασία των μαρτύρων, η ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, και η εναρμόνιση των νομικών πλαισίων που ισχύουν σε επίπεδο κράτους, καντονίων και τοπικών αρχών· καλεί την Επιτροπή και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενεργήσουν για μια καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο στο θέμα αυτό·

24.  υποστηρίζει σε αυτό το πλαίσιο την τρέχουσα προσπάθεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταρτίσει μια Στρατηγική για τη Δίωξη των Εγκλημάτων Πολέμου η οποία, με τη διευκρίνιση του αριθμού των πιθανών περιπτώσεων εγκλημάτων πολέμου, θα βοηθήσει στο να οριοθετηθούν οι πολιτικές, οικονομικές και νομοθετικές αποφάσεις και οι πόροι που χρειάζονται για την διεκπεραίωση αυτών των περιπτώσεων·

25.  ανησυχεί από το κλίμα εκφοβισμού των μέσων ενημέρωσης, των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών εν γένει που επικρατεί στη Σερβική Δημοκρατία, και καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο που τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και οι ΜΚΟ παίζουν στη δημοκρατική ζωή της εδαφικής τους οντότητας·

26.  θεωρεί λυπηρή την πρόθεση που εξεδήλωσε η Σερβική Δημοκρατία να αποσυρθεί μονομερώς από την κρατική εταιρία μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και να δημιουργήσει τη δική της εταιρία αποσύροντας την προηγούμενη υποστήριξή της προς τη μεταρρύθμιση που είχε συμφωνηθεί· επισημαίνει ότι η ενέργεια αυτή υποσκάπτει τις βοσνιακές προσπάθειες στο πλαίσιο της Διεργασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP) της χώρας· υπενθυμίζει στις αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας ότι η εν λόγω Διεργασία προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για να υπερπηδηθούν τα υπάρχοντα διοικητικά εμπόδια και να επανεκκινήσει η περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και να ετοιμασθεί αυτή να ενταχθεί στην ΕΕ·

27.  ζητεί να γίνουν οι δέουσες ενέργειες απέναντι στην υπογραφή, εκ μέρους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε σχέση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μιας διμερούς συμφωνίας ακαταδίωκτου με τις ΗΠΑ, που αντιβαίνει προς την κοινή θέση της ΕΕ και προς τις κατευθυντήριες γραμμές της σε αυτό το θέμα·

28.  θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως προς τον έλεγχο της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, της σωματεμπορίας, του ξεπλύματος χρημάτων και του λαθρεμπορίου ναρκωτικού, η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς παρεμποδίζεται από πολιτικές παρεμβάσεις και από απουσία πολιτικής βούλησης αλλά και συντονισμού ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς και τις αστυνομικές δυνάμεις των εδαφικών οντοτήτων· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να προβούν σύντομα σε περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων·

29.  θεωρεί ότι η συζήτηση για τη μελλοντική συνταγματική δομή της χώρας πρέπει να διεξαχθεί στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· ζητεί να γίνει μια δημόσια συζήτηση επ΄αυτού με διαφανή και ανοικτό τρόπο, με πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· επίσης θεωρεί ότι οποιαδήποτε συνταγματική διευθέτηση πρέπει να αποτελεί το προϊόν της εκούσιας συμφωνίας των διαφόρων πολιτικών κομμάτων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· πιστεύει πάντως ότι η διεθνής κοινότητα και ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν ως μεσολαβητές, και τους καλεί να προσφέρουν, σε συνεργασία με την "Επιτροπή της Βενετίας" ("για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου") του Συμβουλίου της Ευρώπης, την αναγκαία υποστήριξη για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης·

30.  καλεί τους τοπικούς πολιτικούς να αναγνωρίσουν την ανάγκη μεταρρύθμισης των δομών του κράτους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· τους υπενθυμίζει όμως ότι η μεταρρύθμιση αυτή μπορεί να επιτύχει μόνον εάν στηρίζεται σε ρεαλιστικές προϋποθέσεις·

31.  υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση του κεντρικού κράτους δεν σημαίνει αποδυνάμωση των εδαφικών οντοτήτων, αλλά δημιουργία των συνθηκών για μια αποτελεσματική διοίκηση που θα εργάζεται υπέρ του κοινού συμφέροντος όλων των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε πολλούς τομείς, π.χ. για τη δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς·

32.  υπενθυμίζει στις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης την υποχρέωσή τους να συνεργαστούν πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της σύλληψης των εναπομεινάντων φυγοδίκων, τον εντοπισμό και την προστασία πιθανών μαρτύρων, και την τροφοδοσία του Δικαστηρίου με τα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για δίκες και έρευνες·

33.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι εκλογικές αρχές δεν κατάφεραν να διαλύσουν τις ανησυχίες εκείνων των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που στη διάρκεια του πολέμου έφυγαν στο εξωτερικό αλλά παρ΄όλα αυτά επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίσουν· πιστεύει ότι μια λύση θα πρέπει να βρεθεί σε αγαστή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, ώστε να επιτραπεί σε αυτούς τους πολίτες να εγγραφούν·

34.  πιστεύει ότι το κλείσιμο του Γραφείου του Ανωτάτου Εκπροσώπου παράλληλα με την ενίσχυση του ρόλου του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει ο απώτατος στόχος τόσο για τη διεθνή κοινότητα όσο και για τους τοπικούς ηγέτες· καλεί συνεπώς τους πολιτικούς ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε αυτό το θέμα και να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες για να εκπληρώσουν τους πέντε στόχους και τις δυο προϋποθέσεις που έθεσε το Συμβούλιο Εφαρμογής της Ειρηνευτικής Διαδικασίας προκειμένου να επιτευχθεί, μέσω μιας συναινετικής διαδικασίας, η μετάβαση από τον Ανώτατο Εκπρόσωπο στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ·

35.  εκφράζει τη δυσφορία του ειδικά για την απουσία προόδου στο θέμα της ολοκλήρωσης των συμφωνιών για την Περιφέρεια του Brcko· προειδοποιεί τους πολιτικούς ηγέτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ότι η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για το καθεστώς του Brcko είναι οριστική και δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση·

36.  καλεί επίσης τους πολιτικούς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αναγνωρίσουν την ανάγκη μιας λογικής κατανομής ιδιοκτησιών μεταξύ του κράτους και των άλλων διοικητικών επιπέδων, ζήτημα που αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο του Γραφείου του Ανωτάτου Εκπροσώπου· τους καλεί να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για την επίλυση αυτού του μακροχρόνιου ζητήματος· υπενθυμίζει ότι το κράτος πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για να ασκεί τα καθήκοντά του·

37.  υπενθυμίζει στους εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας ότι συνομιλητές τους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι τα θεσμικά όργανα της χώρας και όχι οι ηγέτες των μεγάλων πολιτικών κομμάτων· πιστεύει συνεπώς ότι τα θεσμικά όργανα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να συμμετέχουν και εν τέλει να καταστούν οι βασικοί συντελεστές των μεταρρυθμιστικών διεργασιών τις οποίες η χώρα οφείλει να πραγματοποιήσει·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, και στον Ανώτατο Εκπρόσωπο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου