Διαδικασία : 2008/2648(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0544/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0544/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0520

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 143kWORD 104k
15 Οκτωβρίου 2008
PE413.356
 
B6‑0544/2008
σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού
της Pervenche Berès εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων
και
το σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις
(Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων)
(C6-0000/2006)
B6‑0544/2008
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά την πρόταση απόφασης της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων
και
το σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις

(Ισοδυναμία των λογιστικών προτύπων) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά την δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/EΚ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2007(3) σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τα οποία συντάσσονται οι ιστορικές πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία, και σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση, από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών, πληροφοριών που έχουν καταρτισθεί βάσει διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007(4) της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού και την πρόταση απόφασης

1.  επισημαίνει την πρόοδο που επιτεύχθηκε από την Επιτροπή όσον αφορά την κατάργηση των απαιτήσεων αναπροσαρμογής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τους εκδότες της ΕΕ σε τρίτες χώρες· διαπιστώνει ότι έχει συντελεσθεί πρόοδος στην κατεύθυνση της αναγνώρισης των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών (ΓΑΛΑ) των ΗΠΑ και των προτύπων της ΕΕ που βασίζονται στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)·

2.  είναι της γνώμης ότι οι ΓΑΛΑ τρίτων χωρών πρέπει να θεωρηθούν ισοδύναμες με τα ΔΠΧΠ, όπως αυτά εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 1606/2002, εάν οι επενδυτές είναι σε θέση να λάβουν παρόμοιες αποφάσεις έχοντας στη διάθεσή τους χρηματοοικονομικές καταστάσεις που βασίζονται είτε στα ΔΠΧΠ είτε στις ΓΑΛΑ τρίτων χωρών, και εάν η ελεγκτική διασφάλιση και η αποτελεσματική υποχρέωση εφαρμογής είναι επαρκείς για να μπορούν οι επενδυτές να έχουν εμπιστοσύνη·

3.  θεωρεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διατηρήσουν ενεργό διάλογο με τους διεθνείς ομολόγους τους όσον αφορά την εφαρμογή και τη συνεπή επιβολή των ΔΠΧΠ και να βελτιώσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών·

4.  επισημαίνει ότι τα ΔΠΧΠ, που έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αποτελούν στέρεη βάση προκειμένου οι ρυθμιστικές αρχές να εργασθούν για τη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα· πιστεύει ότι η παγκόσμια εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αποφέροντας έτσι σημαντικά οφέλη στις εταιρείες όπως και στους επενδυτές·

5.  πιστεύει ότι η σύγκλιση των λογιστικών προτύπων αποτελεί σημαντικό έργο, αλλά υπογραμμίζει ότι τελικός στόχος πρέπει να είναι η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ από όλους τους δικαιοδοτικούς χώρους σε πλαίσιο σεβασμού του δημοκρατικού πλαισίου και της έννομης τάξης τους·

6.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει τον ορισμό της ισοδυναμίας και καθορίζει μηχανισμό για την εξακρίβωση της ισοδυναμίας των ΓΑΛΑ τρίτων χωρών· τονίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κοινοτικοί εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν στη σχετική ξένη χώρα τα ΔΠΧΠ που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

7.  σημειώνει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο όσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση τα ΔΠΧΠ όπως εκδόθηκαν από τον IASB· διαπιστώνει ωστόσο ότι οι ΗΠΑ προβλέπουν μια σύντομη μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνονται αποδεκτές χωρίς απαιτήσεις αναπροσαρμογής και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί με βάση τα ΔΠΧΠ όπως εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 1606/2002·

8.  τονίζει ότι ορισμένες τρίτες χώρες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει δημοσίως πότε θα εφαρμοσθούν τα ΔΠΧΠ στους εγχώριους εκδότες τους·

9.  θεωρεί ότι η πρόταση απόφασης της Επιτροπής και η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής πρέπει να ανταποκριθούν στους όρους του κανονισμού της Επιτροπής που δημιουργεί μηχανισμό ισοδυναμίας και στα προεκτεθέντα γεγονότα·

10.  χαιρετίζει τους χάρτες πορείας που υπέβαλαν πρόσφατα ορισμένες τρίτες χώρες σχετικά με τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των εν λόγω δημοσίως διακηρυγμένων χαρτών πορείας με σκοπό την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας όταν επιτευχθούν οι προκαθορισμένες ημερομηνίες της μετάβασης·

11.  σημειώνει ότι έχουν διατυπωθεί προτάσεις για την αναβάθμιση της διακυβέρνησης του IASB·

12.  σημειώνει την έκθεση της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την πρόοδο για την κατάργηση των απαιτήσεων αναπροσαρμογής και τις προσπάθειες των φορέων καθορισμού λογιστικών προτύπων σε τρίτες χώρες να συγκλίνουν με τα ΔΠΧΠ·

13.  προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής όσον αφορά τα λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τα οποία συντάσσονται οι ιστορικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία:

Kείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροποποιήσεις του Kοινοβουλίου

Τροποποίηση 1 Τροποποίηση 1
Αιτιολογική σκέψη 7 Αιτιολογική σκέψη 7
(8) Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009. (8) Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ, όπως εκδόθηκαν από τον IASB, να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρεται.
Τροποποίηση 2 Τροποποίηση 2
Άρθρο 1 Άρθρο 1
Το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 τροποποιείται ως εξής: Το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 τροποποιείται ως εξής:
(1) Οι παράγραφοι 5 και 5α αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: (1) Οι παράγραφοι 5 και 5α αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
«5. Από την 1η Ιανουαρίου 2009 οι εκδότες τρίτων χωρών θα παρουσιάζουν τις ιστορικές χρηματοοικονομικές τους πληροφορίες σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα λογιστικά πρότυπα: «5. Από την 1η Ιανουαρίου 2009 οι εκδότες τρίτων χωρών θα παρουσιάζουν τις ιστορικές χρηματοοικονομικές τους πληροφορίες σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα λογιστικά πρότυπα:
(α)   Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002· (α)   Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·
(β)   Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης υπό τον όρο ότι οι σημειώσεις στις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούν μέρος των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα περιλαμβάνουν ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση ότι αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συμφωνούν προς τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με βάση την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ΔΛΠ 1· (β)   Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης υπό τον όρο ότι οι σημειώσεις στις ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούν μέρος των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα περιλαμβάνουν ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση ότι αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συμφωνούν προς τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης με βάση την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ΔΛΠ 1·
(γ)   Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Ιαπωνίας· (γ)   Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Ιαπωνίας·
(δ)   Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. (δ)   Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
5α. Οι εκδότες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα I σημείο 20.1, το παράρτημα IV σημείο 13.1, το παράρτημα VII σημείο 8.2, το παράρτημα X σημείο 20.1 ή το παράρτημα XI σημείο 11.1, αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε κάποιο ενημερωτικό δελτίο και αφορούν τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή αργότερα, ή στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα VII σημείο 8.2α, το παράρτημα IX σημείο 11.1 ή το παράρτημα X σημείο 20.1α, να περιγράφουν λεπτομερώς τις διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εκδόθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες έχουν καταρτιστεί οι πληροφορίες αυτές, υπό τον όρο ότι οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Καναδά και της Δημοκρατίας της Κορέας». 5α. Οι εκδότες τρίτων χωρών δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα I σημείο 20.1, το παράρτημα IV σημείο 13.1, το παράρτημα VII σημείο 8.2, το παράρτημα X σημείο 20.1 ή το παράρτημα XI σημείο 11.1, αναδιατύπωσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε κάποιο ενημερωτικό δελτίο και αφορούν τα οικονομικά έτη που προηγούνται των οικονομικών ετών τα οποία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή αργότερα, ή στην υποχρέωση που προβλέπει το παράρτημα VII σημείο 8.2α, το παράρτημα IX σημείο 11.1 ή το παράρτημα X σημείο 20.1α, να περιγράφουν λεπτομερώς τις διαφορές ανάμεσα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που εκδόθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 και των λογιστικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες έχουν καταρτιστεί οι πληροφορίες αυτές, σχετικά με τα οικονομικά έτη αρχής γενομένης από ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, υπό τον όρο ότι οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Καναδά και της Δημοκρατίας της Κορέας».
Τροποποίηση 3 Τροποποίηση 3
Άρθρο 1 α (νέο) Άρθρο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί, με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, τις προσπάθειες που καταβάλλουν τρίτες χώρες για μετάβαση στα ΔΠΧΠ και διατηρεί ενεργό διάλογο με τις αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύγκλισης. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή το 2009.
Τροποποίηση 4 Τροποποίηση 4
Άρθρο 1 β (νέο) Άρθρο 1 β (νέο)
Οι δημόσια διακηρυγμένες ημερομηνίες μετάβασης στα ΔΠΧΠ από πλευράς τρίτων χωρών λειτουργούν ως ημερομηνίες αναφοράς για την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας για τις εν λόγω τρίτες χώρες.

14.  προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην πρόταση απόφασης της Επιτροπής που αφορά την χρήση, από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών, πληροφοριών που έχουν συνταχθεί βάσει διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων:

Kείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροποποιήσεις του Kοινοβουλίου

Τροποποίηση 5 Τροποποίηση 5
Αιτιολογική σκέψη 8 Αιτιολογική σκέψη 8
(8) Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να θεωρούνται οι ΓΑΛΑ των ΗΠΑ ισοδύναμες με τα εγκεκριμένα ΔΠΧΠ από την 1η Ιανουαρίου 2009. (8) Το 2006 ο Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ και ο ΟΔΛΠ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας το οποίο επιβεβαίωνε την πρόθεσή τους για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισης των ΓΑΛΑ των ΗΠΑ με τα ΔΠΧΠ και προέβλεπε το πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Χάρις σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας εξαλείφθηκαν πολλές σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ΓΑΛΑ των ΗΠΑ και στα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, μετά τον διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δεν απαιτείται πλέον για τους κοινοτικούς εκδότες οι οποίοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ, όπως εκδόθηκαν από τον IASB, να τις αναπροσαρμόζουν. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρεται.
Τροποποίηση 6 Τροποποίηση 6
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 Άρθρο 1 - παράγραφος 1
Από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1606/2002, οι εκδότες των τρίτων χωρών θα επιτρέπεται να προιετοιμάζουν τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα : Από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1606/2002, τα ακόλουθα πρότυπα θα θεωρούνται ισοδύναμα των ΔΠΧΠ που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 σχετικά με τις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τις εξαμηνιαίες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις:
Τροποποίηση 7 Τροποποίηση 7
Άρθρο 1 α (νέο) Άρθρο 1 α (νέο)
Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί, με την τεχνική βοήθεια της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, τις προσπάθειες που καταβάλλουν τρίτες χώρες για μετάβαση στα ΔΠΧΠ και διατηρεί ενεργό διάλογο με τις αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύγκλισης. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή το 2009.
Τροποποίηση 8 Τροποποίηση 8
Άρθρο 1 β (νέο) Άρθρο 1 β (νέο)
Οι δημόσια διακηρυγμένες ημερομηνίες μετάβασης στα ΔΠΧΠ από πλευράς τρίτων χωρών λειτουργούν ως ημερομηνίες αναφοράς για την κατάργηση της αναγνώρισης της ισοδυναμίας για τις εν λόγω τρίτες χώρες.

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
(2) ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2008/22/EC (ΕΕ L 76 της 19.3.2008, σ. 50).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν : P6_TA(2007)0527.
(4) ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 66.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου