Förfarande : 2009/2502(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0026/2009

Ingivna texter :

B6-0026/2009

Debatter :

PV 14/01/2009 - 14
CRE 14/01/2009 - 14

Omröstningar :

PV 15/01/2009 - 6.6
CRE 15/01/2009 - 6.6

Antagna texter :

P6_TA(2009)0028

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 89kWORD 43k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0022/2009
7 januari 2009
PE416.149
 
B6‑0026/2009
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Erik Meijer och André Brie
för GUE/NGL-gruppen
om utropandet av den 11 juli till europeisk minnesdag för offren för folkmordet i Srebrenica den 11 juli 1995

Europaparlamentets resolution om utropandet av den 11 juli till europeisk minnesdag för offren för folkmordet i Srebrenica den 11 juli 1995 
B6‑0026/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2005 om ”Framtidsutsikterna för Balkan tio år efter Srebrenica”,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Bosnien och Hercegovina som undertecknades den 16 juni 2008 och utsikterna för EU‑medlemskap som erbjöds alla länder på västra Balkan vid EU:s toppmöte i Thessaloniki 2003,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I juli 1995 i den bosniska staden Srebrenica, som vid den tidpunkten var ett isolerat område, militärt omöjligt att försvara, och som utsetts till skyddad zon av FN, massakrerades tusentals personer och inemot 25 000 kvinnor, barn och äldre personer tvångsförflyttades. Detta var det största massmordet och den värsta krigsförbrytelsen i Europa sedan andra världskrigets slut.

B.  Denna tragiska händelse var ett resultat av Jugoslaviens upplösning och som kulminerade i nationalistiska grymheter, krig och utländsk inblandning i västra Balkan. Det som vid den tiden utspelade sig i västra Balkan visade också att varken EU, dess medlemsstater eller det internationella samfundet som helhet kunde få till stånd en politik för att förhindra kriser.

C.  Det finns ingen fred utan rättvisa och därför är det ytterst viktigt att sanningen kommer fram, att alla ansvariga ställs inför rätta och att problemet med flyktingar och tvångsförflyttade får en lösning.

D.  Trots de enorma ansträngningar som hittills har gjorts för att hitta och gräva upp massgravar och enskilda gravar och identifiera offrens kroppar, har man i utredningarna inte fullständigt kunnat rekonstruera händelserna i och kring Srebrenica.

E.  General Radislav Krstić är den första person som Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien funnit skyldig till att ha understött och medverkat i folkmordet i Srebrenica, men den huvudanklagade, Ratko Mladić, är fortfarande på fri fot tolv år efter de tragiska händelserna.

F.  Det är nödvändigt att uppmärksamma dessa tragiska händelser i hela Europa och att få ett offentligt erkännande från de ansvariga på västra Balkan, för att återbygga ömsesidigt förtroende och återuppta en hållbar dialog mellan länderna i denna region.

1.  Europaparlamentet anser att massakern som ägde rum för 10 år sedan i Srebrenica är ett fortsatt öppet sår i Europas historia som man på lämpligt sätt bör minnas så att det aldrig sker igen.

2.  Europaparlamentet hedrar minnet av dem som föll offer för grymheterna och uttrycker sitt deltagande i sorgen och sin solidaritet med offrens familjer, av vilka många lever utan att ha fått någon slutlig bekräftelse på vilket öde deras fäder, söner, makar eller bröder gått till mötes. Parlamentet inser att den ständiga smärtan bara förvärras av det faktum att man inte lyckats ställa dem som gjort sig skyldiga till handlingarna inför rätta.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att på tillbörligt vis uppmärksamma årsdagen av folkmordet i Srebrenica och Potočari genom att stödja Europaparlamentets utropande av den 11 juli till dagen då vi i EU och i alla länder på västra Balkan minns offren för folkmordet i Srebrenica.

4.  Europaparlamentet betonar att ett viktigt steg mot fred och stabilitet i regionen är att ställa de ansvariga för massakern i och kring Srebrenica inför rätta.

5.  Europaparlamentet understryker behovet av att inleda en genuin försoningsprocess, som del av den europeiska integrationsprocessen. Parlamentet uppmanar alla länder att anstränga sig mer för att komma till rätta med ett svårt och turbulent förflutet.

6.  Europaparlamentet drar slutsatsen att det mot bakgrund av det internationella samfundets misslyckande i Srebrenica är nödvändigt att stärka FN:s roll inom krisförebyggande och krishantering.

7.  Europaparlamentet konstaterar att en rad viktiga politiska problem fortfarande väntar på sin lösning, över tio år efter att Daytonavtalen undertecknats. Parlamentet anser att det finns ett akut behov av ett nytt politisk initiativ för att man verkligen ska få slut på konflikterna och försöken från någon befolkningsgrupps sida att vinna dominans över de andra, genom att hitta fredliga, genomförbara och hållbara lösningar som kan få stöd hos olika befolkningsgrupper inom Bosnien och Hercegovina. Parlamentet anser att det är på tiden att närvaron av utländsk militär i Bosnien och Hercegovina upphör.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över den ekonomiska och sociala situationen. Parlamentet betonar att en lösning på denna viktiga fråga är nyckeln till en stabil utveckling i regionen och uppmanar regeringar och EU att erkänna en ekonomisk och social utveckling som den viktigaste frågan för folken i regionen och att agera därefter. Parlamentet understryker vikten av att öka det regionala och gränsöverskridande samarbetet och försoningen mellan folken på västra Balkan, liksom med deras grannar.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna i medlemsstaterna, regeringen och parlamentet i Bosnien och Hercegovina och dess entiteter samt till regeringarna och parlamenten i länderna på västra Balkan.

Senaste uppdatering: 9 januari 2009Rättsligt meddelande