Menetlus : 2009/2503(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0032/2009

Esitatud tekstid :

B6-0032/2009

Arutelud :

PV 14/01/2009 - 13
CRE 14/01/2009 - 13

Hääletused :

PV 15/01/2009 - 6.5
CRE 15/01/2009 - 6.5

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0027

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 106kWORD 50k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0028/2009
7. jaanuar 2009
PE416.155
 
B6‑0032/2009
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange ja Vytautas Landsbergis
fraktsiooni PPE-DE nimel
Valgevene

Euroopa Parlamendi resolutsioon Valgevene kohta  
B6‑0032/2009

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene olukorra kohta, eriti 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni;

–  võttes arvesse nõukogu 13. oktoobri 2008. aasta järeldusi Valgevene kohta, milles kaotati keeld sõlmida poliitilisi kontakte Valgevene võimudega ja peatati kuueks kuuks viisakeeld Valgevene ametiisikutele, sealhulgas president Aleksjandr Lukašenkale;

–  võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2008. aasta ELi inimõiguste aastaaruannet 2008;

–  võttes arvesse komisjoni 3. detsembri 2008. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule idapartnerluse kohta;

–  võttes arvesse OSCE/ODIHRi valimiste vaatluse missiooni 27. novembri 2008. aasta lõplikku aruannet;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et EL tõlgendas poliitvangide vabastamist Valgevenes olulise sammuna demokraatlike põhiväärtuste omaksvõtu ning inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamise suunas, samas oli see üks eeltingimusi, et vaadata läbi piirangud, mis kehtivad praegu teatavate Valgevene poliitiliste juhtfiguuride suhtes, ning taastada järkjärguliselt suhted Valgevenega;

B.  arvestades, et suhete taastamiseks ja piiravate sanktsioonide peatamise pikendamiseks pärast 2009. aasta aprilli algavale perioodile tuleb tagada ka sõnavabadus Valgevenes;

C.  arvestades, et EL on valmis jätkama positiivset hõlvamist, taastades Valgevenega järk-järgult läbikäimise, kui riigi valitsus näitab üles soovi parandada inimõiguste olukorda, tagada ajakirjandusvabadus ja viia läbi vabad ja ausad valimised;

D.  arvestades, et OSCE/ODIHRi valimiste vaatluse missioon teatas oma lõpparuandes, et kuigi märgati mõningaid paranemismärke, ei vastanud 28. septembri 2008. aasta valimised, mis korraldati rangelt kontrollitud keskkonnas vaevu märgatava kampaaniaga ja mida iseloomustas läbipaistvuse puudumine häältelugemisel ning häälte liitmine mitmete valimisjaoskondade vahel, kokkuvõttes siiski rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatia standarditele;

E.  arvestades, et Valgevene majandus seisab silmitsi suurte probleemidega, mille on toonud kaasa ülemaailmne finantskriis, nagu selgesõnaliselt väljendus president Lukašenka oma uusaastakõnes;

F.  arvestades, et keskvalimiskomisjoni esimees Lidija Jermošina tunnistas, et "Euroopa partnerid ei tunnistanud septembris toimunud valimisi täieliult ja tingimusteta rahvusvahelistele standarditele vastavaks", mis tähendab, et valimiste kaugeim eesmärk jäi täitmata,

1.  tõdeb, et Valgevenes pole enam poliitvange, kuid hr Aljaksandr Kazulin, hr Sjarhei Parsjukevitš ja hr Andrei Kim ei saa kasutada kõiki kodanikuõigusi, mis on Valgevene Vabariigi põhiseadusega kodanikele antud, ning paljud teised peavad taluma vabaduse piiramist, teiste hulgas Aljaksandr Barazenka, keda hoiti nädalaid vahi all, et mõista tema üle kohut 2008. aastal meeleavalduses osalemise tõttu;

2.  avaldab rahulolu selle üle, et registreeriti kaks sõltumatut ajalehte, Narodnaja Volja and Naša Niva, ning anti neile võimalus kasutada riiklikku levivõrgustikku; tuletab meelde, et veel 13 sõltumatut ajalehte ootab registreerimist;

3.  tervitab asjaolu, et võimud on konsulteerinud Valgevene ajakirjanike ühinguga interneti kasutamise reguleerimise ja meediaseaduse muutmise suhtes; loodab, et sellest kasvab välja sõltumatute ajakirjanikega peetav täisväärtuslik dialoog ajakirjandusvabaduse tingimuste üle Valgevenes;

4.  tervitab Aljaksandr Milinkevitši juhitud vabadusliikumise registreerimist; väljendab samal ajal muret selle suhtes, et justiitsministeerium on seadnud kahtluse alla Valgevene Rahvarinde noorteorganisatsiooni legitiimsuse;

5.  tervitab Valgevene presidendi soovitust valitsusasutustele konsulteerida OSCE/ODIHRiga Valgevene valimisnormide muutmise küsimuses, et viia need vastavusse rahvusvaheliste standarditega;

6.  meenutab, et 28. septembril 2008. aastal Valgevenes toimunud valimised ei vastanud, hoolimata mõnest paranemismärgist, Euroopa demokraatia standarditele, ning kutsub sellega seoses Valvevene valitsust üles astuma samme tõeliselt demokraatlike ja rahvusvahelistele demokraatia standarditele vastavate valimiste pidamiseks tulevikus, muutes valimisseadust ja -tavasid järgmiselt;

   (a)luues kõikidele kandidaatidele õiglased tingimused ja võimalused tõelise valimiskampaania korraldamiseks;
   (b)tagades, et kõikidel valimistel osalevatel parteidel on oma esindajad valimiskomisjonide kõikidel tasemetel, eelkõige ringkonna valimiskomisjoni tasandil;
   (c)välistades võltsimisvõimalused häältelugemise käigus;
   (d)loobudes eelhääletusest või vähemalt tagades, et varem antud häälte suhtes kasutatakse teistsugust menetlust kui üldhääletuse suhtes ning eelhääletuse tulemused registreeritakse valimisprotokollis eraldi;

7.  ärgitab Valgevene valitsust austama inimõigusi ning:

   (a)tegema vajalikud muudatused Valgevene kriminaalkoodeksisse, tühistades artiklid 193, 367, 368, 369-1, millest osa, eelkõige artikkel 193, on Amnesty Internationali nimekirjas, kuna seda kasutatakse represseerimisvahendina;
   (b)loobuma ähvardamast kohtu alla andmisega üliõpilasi, kes on ülikoolist välja heidetud oma seisukohtade pärast ning sunnitud õpinguid jätkama välismaal, sealhulgas sõjaväeteenistusest kõrvalehoidmise puhul;
   (c)eemaldama kõik takistused, mis ei lase valitsusvälistel organisatsioonidel end Valgevenes korralikult registreerida; mitte kasutama finantsvahendeid, nagu kõrge rendihind, valitsusväliste organisatsioonide tõhusa tegevuse takistamiseks;
   (d)parandama suhtumist ja austust rahvusvähemustesse – sh tunnustades Poolakate Liidu seaduslikult valitud organit, mida juhib Andżelika Borys –, kultuuri, kirikutesse, haridussüsteemi ning ajaloolisesse ja materiaalsesse pärandisse,

   et teha lõpp riigi enda põhjustatud isolatsioonile ülejäänud Euroopast ning parandada märgatavalt ELi ja Valgevene vahelisi suhteid;

8.  tuletab meelde, et Euroopa Liit teatas 21. novembril 2006. aastal oma valmisolekust uuendada Euroopa naabruspoliitika raames suhteid Valgevene ja Valgevene rahvaga niipea, kui Valgevene valitsus näitab üles austust demokraatlike väärtuste ja Valgevene rahva põhiõiguste vastu; tervitab Euroopa Komisjoni Minski delegatsiooni asutamise nõusoleku ratifitseerimist;

9.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles jätkama tegevust Valgevene kodanike viisamenetluste lihtsustamiseks, kuna see on oluline vahend ELi Valgevene-poliitika peamise eesmärgi saavutamiseks: inimestevaheliste kontaktide lihtsustamiseks ja tihendamiseks ning demokraatia edendamiseks riigis; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon kaaluksid sellega seoses võimalust alandada Valgevene kodanike jaoks Schengeni territooriumile sisenemisel nõutava viisa lõivu, mis on ainus võimalus hoida ära Valgevene ja tema kodanike süvenevat isolatsiooni; kutsub Valgevene ametivõime üles loobuma tavast väljastada oma kodanikele, eriti lastele ja üliõpilastele väljasõiduviisasid;

10.  tervitab Valgevene võimude otsust kaotada ajutiselt reisimiskeeld suure hulga Tšernobõli katastroofi ohvrite jaoks, et võimaldada neil osaleda puhke- ja taastusprogrammides, ning loodab, et pikemas perspektiivis leitakse probleemidele struktuurilised lahendused; ärgitab ELi eesistujat Tšehhi Vabariiki pidama oluliseks üleeuroopalise kokkuleppe sõlmimist Valgevene võimudega, et võimaldada lastel rännata Valgevenest kõikidesse ELi liikmesriikidesse, mis sellistest puhke- ja taastusprogrammides osalevad;

11.  palub nõukogul ja komisjonil kaaluda võimalust Euroopa naabruse ja partnerluse instrumendi(1) ning Euroopa demokraatia ja inimõiguste rahastamisvahendi(2) valikuliseks kohaldamiseks Valgevenele, pakkudes rohkem toetust Valgevene kodanikuühiskonnale, ning eelkõige suurendada sõltumatule ajakirjandusele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja välismaal õppivatele Valgevene üliõpilastele antavat rahalist abi; väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon annab rahalist toetust Vilniuses (Leedu) asuvale Valgevene Euroopa Humanitaarteaduste Eksiilülikoolile; palub nõukogul ja komisjonil kutsuda Valgevene valitsust hea tahte ja positiivse muutuse märgina üles võimaldama Vilniuse Valgevene Euroopa Humanitaarteaduste Eksiilülikoolil naasta seaduslikult Valgevenesse ja taastada oma tegevus normaalsetes tingimustes edasiseks arenguks Minskis; kutsub nõukogu ja komisjoni üles andma rahalist abi Valgevene sõltumatule telekanalile Belsat;

12.  palub nõukogul ja komisjonil kaaluda meetmeid, mille abil parandada ärikliimat, kaubandust, investeeringuid, energia- ja transpordiinfrastruktuuri ning piiriülest koostööd ELi ja Valgevene vahel, et anda panus Valgevene kodanike heaolu ja jõukuse arengusse ning sellega seoses nende võimalustele suhelda Euroopa Liiduga ning sinna vabalt reisida; kutsub komisjoni üles viima lõpule Euroopa Komisjoni ja Valgevene vahelist energiadeklaratsiooni, millele tugineda tulevases energiakoostöös, mis peaks hõlmama muu hulgas fossiilsete kütuste transiiti ja energiasektori reforme;

13.  avaldab muret seoses otse ELi piiri äärde kavandatava uue tuumajaama ehitustööde algusega, kui tegemist on Tšernobõli-tüüpi jaamaga, kuna see oleks ELile vastuvõetamatu ja võib seada küsimuse alla ELi rahalise toe Valgevenele;

14.  avaldab muret selle üle, et 22. detsembril 2008. aastal toimunud kohtumisel arutasid Valgevene ja Venemaa president tervet hulka sõjalis-poliitilisi lepinguid koostöö tugevdamise kohta Valgevene ja Venemaa relvajõudude vahel, sealhulgas ühtse õhukaitsesüsteemi lepingut, mis saab president Lukašenka sõnul valmis allkirjastamiseks jaanuari lõpus;

15.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles kaaluma võimalust, et Euroopa Investeerimispank osaleb Valgevene energiatransiidi infrastruktuuri investeeringutes; rõhutab, kui oluline on Euroopa ettevõtjate osalemine Valgevene erastamisprotsessis;

16.  peab kahetsusväärseks, et Valgevene ametivõimud on viimase paari aasta jooksul korduvalt keeldunud andmast riiki sisenemiseks viisat Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide parlamendiliikmetele; kutsub Valgevene ametivõime üles loobuma Euroopa Parlamendi Valgevenega suhtlemise delegatsioonile riigi külastamisel takistuste loomisest; on seisukohal, et Valgevene ametnike suhtes kohaldatud viisakeelu lõpetamisele peab Valgevene valitsus vastama tagatisega anda ELi õigusloojatele täielik sissepääsuõigus Valgevene territooriumile ning vabadus kohtuda kodanikuühenduste ja erakondadega;

17.  kutsub Valgevene võime üles austama usuvabadust; mõistab hukka selle, et Euroopa kodanikke ja sealhulgas preestreid saadetakse regulaarselt Valgevenest välja;

18.  tervitab Valgevene rahva tahet tagada riigi iseseisvus ja territoriaalne terviklikkus;

19.  mõistab hukka asjaolu, et Valgevene on ainus riik Euroopas, kus vastuolus üleeuroopaliste väärtustega kehtib endiselt surmanuhtlus;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, OSCE ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele, SRÜ sekretariaadile ning Valgevene parlamendile ja valitsusele.

(1)   ELT L 310, 9.11.2006, lk 1.
(2)   ELT L 386, 29.12.2006, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 9. jaanuar 2009Õigusalane teave