Procedure : 2009/2516(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0069/2009

Indgivne tekster :

B6-0069/2009

Forhandlinger :

PV 03/02/2009 - 11
CRE 03/02/2009 - 11

Afstemninger :

PV 04/02/2009 - 7.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0045

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 95kWORD 45k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0066/2009
28. januar 2009
PE420.295
 
B6‑0069/2009
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Martin Schulz og Claudio Fava
for PSE-Gruppen
om hjemsendelse og genbosættelse af indsatte fra tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo

Europa-Parlamentets beslutning om hjemsendelse og genbosættelse af indsatte fra tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo 
B6‑0069/2009

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til de internationale, europæiske og nationale instrumenter om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og om forbuddet mod vilkårlig tilbageholdelse, tvungne forsvindinger og tortur, såsom den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf af 10. december 1984,

-  der henviser til det transatlantiske samarbejde mellem USA og EU og dets medlemsstater, navnlig inden for bekæmpelsen af terrorisme,

-  der henviser til:

   sin beslutning af 13. juni 2006 om fangernes situation i Guantánamo(1)
   sin beslutning af 16. februar 2006 om Guantánamo(2),
   sin henstilling til Rådet af 10. marts 2004 om Guantánamo-fangernes ret til en retfærdig rettergang(3) og
   sin beslutning af 7. februar 2002 om fangerne i Guantánamo(4),
   Europarådets Parlamentariske Forsamlings beslutninger,
   rapporten fra FN's Menneskerettighedskommission af 15. februar 2006,
   udtalelserne fra FN's særlige rapportører,
   konklusionerne og anbefalingerne fra FN's Komité mod Tortur vedrørende USA,
   erklæringen fra formanden for Europa-Parlamentet den 20. januar 2009,
   erklæringen fra Europarådets menneskerettighedskommissær den 19. januar 2009,
   erklæringen fra EU's antiterrorkoordinator,
   erklæringerne fra EU-kommissæren for retfærdighed, frihed og sikkerhed og fra formandskabet for EU,

-  der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (Fava-betænkningen)(5) og Europarådets aktiviteter på det samme spørgsmål,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at USA i januar 2002, i kølvandet på terrorangrebene den 11. september 2001, oprettede en stærkt bevogtet tilbageholdelsesfacilitet i Guantánamo Bay (Cuba), hvor terrormistænkte er blevet tilbageholdt,

B.  der henviser til, at fanger i Guantánamo Bay og i hemmelige tilbageholdelsesfaciliteter er blevet nægtet deres grundlæggende menneskerettigheder, navnlig retten til retfærdig rettergang, og har været udsat for hårde forhørsteknikker, såsom "water boarding", dvs. næsten drukning, hvilket er at betragte som tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling,

C.  der henviser til, at i henhold til en række domme ved de amerikanske domstole, herunder højesteret, er delvise og begrænsede rettigheder blevet anerkendt, herunder muligheden for adgang til amerikanske civile domstole,

D.  der henviser til, at i sin beslutning om CIA's transport og ulovlige tilbageholdelse af fanger i Europa blev EU's og medlemsstaternes ansvar, herunder på flyvninger til Guantánamo, nøje undersøgt,

E.  der henviser til, at en liste offentliggjort af de amerikanske myndigheder indeholdt 759 tidligere og nuværende fanger i Guantánamo; 525 fanger er blevet løsladt, og fem døde, mens de var tilbageholdt; der er nu omkring 250 fanger i Guantánamo, hvoraf:

   en række af de tilbageholdte anses for at kunne løslades, eftersom de aldrig er blevet anklaget og ikke forventes at blive sigtet for nogen forbrydelse; heraf er cirka 30 allerede blevet anerkendt af USA som renset for enhver mistanke, der kunne vanskeliggøre deres løsladelse, men de kan ikke sendes tilbage til deres hjemlande, fordi de risikerer at blive forfulgt eller torteret, eller fordi deres regeringer nægter at tage dem tilbage
   der er et antal fanger, som USA har besluttet ikke at retsforfølge, men mener forsat skal tilbageholdes eller nøje overvåges af deres regeringer, fordi de udgør potentielle trusler
   der er et antal fanger, som anses for "farlige" af de amerikanske myndigheder,

F.  der henviser til, at anvendelse af tortur og andre ulovlige midler indebærer, at indsamlede "beviser" afvises ved domstolene, hvilket gør retsforfølgning og domme for terrorisme umulige,

1.  glæder sig over den amerikanske præsident Barack Obamas formelle beslutning om at lukke tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo Bay; understreger med lukningen af denne skændsel, at USA på ny vil respektere humanitær ret og folkeretten, som til stadighed blev foragtet af Bush-regeringen;

2.  minder om, at det primære ansvar for hele processen med at lukke tilbageholdelsesfaciliteten i Guantánamo Bay samt fremtiden for dens indsatte ligger hos USA; bekræfter dog, at ansvaret for overholdelse af folkeretten og de grundlæggende rettigheder ligger hos alle demokratiske lande, især EU og dens medlemsstater, der tilsammen udgør et værdifællesskab;

3.  opfordrer medlemsstaterne, som svar på præsident Obamas anmodning om samarbejde om at finde løsninger, til at være villige til at acceptere Guantánamo-indsatte i EU med henblik på at bidrage til at styrke folkeretten, og således at retfærdig og human behandling for alle prioriteres;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for FUSP, medlemsstaternes parlamenter, NATO's generalsekretær, generalsekretæren og formanden for Europarådets Parlamentariske Forsamling, De Forenede Nationers generalsekretær samt Amerikas Forenede Staters præsident og Kongres.

(1) EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 136.
(2) EUT C 290 E af 29.11.2006, s. 423.
(3) EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 640.
(4) EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 353.
(5) EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 309.

Seneste opdatering: 30. januar 2009Juridisk meddelelse