Procedure : 2009/2563(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0094/2009

Indgivne tekster :

B6-0094/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/03/2009 - 5.16
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0116

FORSLAG TIL AFGØRELSE
PDF 93kWORD 51k
5. februar 2009
PE420.321
 
B6‑0094/2009
jf. forretningsordenens artikel 139, stk. 4
af Miguel Angel Martínez Martínez for Præsidiet
om forlængelse af gyldigheden af artikel 139 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 7. valgperiode

Europa-Parlamentets afgørelse om forlængelse af gyldigheden af artikel 139 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 7. valgperiode 
B6‑0000/2009

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 290,

–  der henviser til Rådets forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område(1), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 920/2005(2),

–  der henviser til adfærdskodeksen vedrørende flersprogethed, som vedtoges af Præsidiet den 17. november 2008,

–  der henviser til Præsidiets afgørelse af 13. december 2006 om dispensation fra forretningsordenens artikel 138 og dets efterfølgende afgørelser om at forlænge denne dispensation indtil udgangen af indeværende valgperiode,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 138 og 139,

A.  der henviser til forretningsordenens artikel 138, hvoraf det fremgår, at alle Parlamentets dokumenter skal være affattet på de officielle sprog, og at alle medlemmer har ret til at tale i Parlamentet på det officielle sprog, de ønsker, med tolkning til de øvrige officielle sprog,

B.  der henviser til forretningsordenens artikel 139, hvoraf det fremgår, at bestemmelserne i artikel 138 kan fraviges indtil udgangen af den 6. valgperiode, for så vidt der ikke er et tilstrækkeligt antal tolke eller oversættere til rådighed for et officielt sprog trods passende forholdsregler; der henviser til, at Præsidiet for hvert officielt sprog, for hvilket det findes nødvendigt at fravige bestemmelserne, efter forslag fra generalsekretæren skal konstatere, om betingelserne er opfyldt, og tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse hvert halve år,

C.  der henviser til, at Præsidiet den 13. december 2006 erkendte, at vanskelighederne i forbindelse med at sørge for tilstrækkelig sprogdækning for maltesisk, rumænsk, bulgarsk og irsk var af en sådan art, at betingelserne for at fravige bestemmelserne i artikel 138 var opfyldt for hvert af de pågældende sprog; der henviser til, at undtagelserne er blevet forlænget ved efterfølgende præsidieafgørelser, således at der fra 1. januar 2009 indtil udgangen af valgperioden gælder en undtagelse for bulgarsk og rumænsk (tolkning), tjekkisk (tolkning under det tjekkiske formandskab), maltesisk (tolkning og oversættelse) og irsk (tolkning, oversættelse og sproglig og juridisk gennemgang),

D.  der henviser til, at der med Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 indførtes midlertidige (fornyelige) undtagelsesforanstaltninger for irsk i en periode på fem år,

E.  der henviser til, at der, hvad angår irsk og maltesisk, trods passende forholdsregler ikke forventes at være kapacitet til at sikre fuld tolkning til og fra disse sprog fra begyndelsen af den 7. valgperiode; der henviser til, at der for visse andre sprogs vedkommende, skønt der vil være tilstrækkelig kapacitet til at dække behovene i forbindelse med Parlamentets sædvanlige virksomhed, muligvis ikke vil være et tilstrækkeligt antal tolke til fuldt ud at kunne dække alle de ekstra behov, der forventes at opstå, når de pågældende medlemsstater varetager rådsformandskabet i den 7. valgperiode,

F.  der henviser til, at antallet af kvalificerede oversættere og juristlingvister trods ihærdige og vedvarende bestræbelser fra institutionernes side stadigt forventes at være så begrænset, hvad angår irsk, at der inden for en overskuelig fremtid kun kan sikres en begrænset dækning af dette sprog; der henviser til, at den del af den gældende EU-ret (acquis), der vedtoges før 1. januar 2007, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 ikke skal oversættes til irsk; der henviser til, at det på indeværende tidspunkt i medfør af undtagelsesbestemmelserne i denne forordning kun er Kommissionens forslag til forordning under den fælles beslutningsprocedure, der fremsættes på irsk, og at Parlamentets tjenestegrene, så længe dette er tilfældet, ikke vil være i stand til at forberede irske udgaver af andre retsakttyper,

G.  der henviser til, at andre europæiske stater kan forventes at tiltræde EU i løbet af den 7. valgperiode, og at der for de pågældende nye sprog ikke nødvendigvis vil være tilstrækkeligt mange lingvister til rådighed fra tiltrædelsesdatoen, hvilket vil gøre det nødvendigt at indføre overgangsforanstaltninger,

H.  der henviser til, at det i forretningsordenens artikel 139, stk. 4, er fastsat, at Parlamentet efter begrundet henstilling fra Præsidiet til enhver tid kan vedtage, at denne artikels gyldighed ved udløbet af valgperioden forlænges;

I.  der henviser til, at Præsidiet i lyset af ovenstående har henstillet, at gyldigheden af artikel 139 forlænges indtil udgangen af 7. valgperiode,

1.  vedtager at forlænge gyldigheden af artikel 139 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 7. valgperiode;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.

(1) EFT 17 af 6.10.1958, s. 385,
(2) EUT L 156 af 18.6.2005, s. 3.

Seneste opdatering: 11. februar 2009Juridisk meddelelse