Postup : 2009/2563(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0094/2009

Predkladané texty :

B6-0094/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/03/2009 - 5.16
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0116

NÁVRH ROZHODNUTIA
PDF 94kWORD 47k
5. februára 2009
PE420.321
 
B6‑0094/2009
ktorý v súlade s článkom 139 ods. 4 rokovacieho poriadku
predkladá konferencia predsedov
o predĺžení platnosti článku 139 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu do konca siedmeho volebného obdobia

Rozhodnutie Európskeho parlamentu o predĺžení platnosti článku 139 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu do konca siedmeho volebného obdobia 
B6‑0094/2009

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o ES,

–  so zreteľom na nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom(1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 920/2005(2),

–  so zreteľom na Kódex správania o mnohojazyčnosti prijatý predsedníctvom 17. novembra 2008,

–  so zreteľom na rozhodnutie predsedníctva z 13. decembra 2006 o odchýlke od článku 138 a jeho ďalšie rozhodnutia predlžujúce túto odchýlku do konca terajšieho volebného obdobia,

–  so zreteľom na články 138 a 139 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa článku 138 všetky dokumenty Parlamentu musia byť vypracované v úradných jazykoch a každý poslanec má právo vystúpiť v Parlamente v úradnom jazyku podľa svojho výberu s tlmočením do ostatných úradných jazykov,

B.  keďže podľa článku 139 sú odchýlky od ustanovení článku 138 dovolené do konca šiesteho volebného obdobia len v rozsahu a iba ak aj napriek primeraným opatreniam nie je k dispozícii dostatočný počet tlmočníkov a prekladateľov niektorého z úradných jazykov; keďže v súvislosti s každým úradným jazykom, pre ktorý sa odchýlka považuje na nevyhnutnú, predsedníctvo na návrh generálneho tajomníka zisťuje, či sa splnili podmienky, a svoje rozhodnutie prehodnocuje každých šesť mesiacov,

C.  keďže predsedníctvom 13. decembra 2006 uznalo, že ťažkosti so zabezpečovaním dostatočného jazykového pokrytia pre maltčinu, rumunčinu, bulharčinu a írčinu boli také veľké, že sa splnili podmienky na odchýlky od článku 138 v súvislosti s každým z týchto jazykov; keďže nasledujúcimi rozhodnutia predsedníctvom predĺžilo tieto odchýlky tak, že od 1. januára 2009 do konca volebného obdobia sa odchýlka uplatňuje v súvislosti s bulharčinou a rumunčinou (tlmočenie), češtinou (tlmočenie počas českého predsedníctva Rady), maltčinou (tlmočenie a preklad) a írčinou (tlmočenie, preklad a overovanie právnymi lingvistami),

D.  keďže v nariadení Rady (ES) č. 920/2005 sa uvádzajú dočasné (obnoviteľné) opatrenia v prípade odchýlky v trvaní piatich rokov v súvislosti s írskym jazykom,

E.  keďže napriek všetkým predbežným opatreniam sa asi nepodarí zabezpečiť takú kapacitu pre írčinu a maltčinu, ktorá by umožnila poskytovanie tlmočníckych služieb v týchto jazykoch v plnom rozsahu od začiatku siedmeho volebného obdobia; keďže v prípade niektorých iných jazykov bude kapacita stačiť na pokrývanie potrieb vyplývajúcich zo zvyčajných činností Parlamentu, ale môže sa stať, že počet tlmočníkov nebude stačiť na to, aby v plnej miere pokryl všetky mimoriadne potreby, ktoré sa môžu objaviť počas predsedania príslušných členských štátov Rade v siedmom volebnom období;

F.  keďže napriek intenzívnemu a pokračujúcemu medziinštitucionálnemu úsiliu bude počet kvalifikovaných prekladateľov a právnych lingvistov pracujúcich s írčinou pravdepodobne stále tak obmedzený, že v blízkej budúcnosti možno zabezpečiť iba čiastočné pokrytie tohto jazyka; keďže na základe nariadenia Rady (ES) č. 920/2005 legislatívu Európskej únie prijatú do 1. januára 2007 (Acquis) netreba prekladať do írčiny; keďže v dôsledku opatrení súvisiacich s odchýlkou, ktoré sú zakotvené v tomto nariadení, Komisia v súčasnosti predkladá v írčine iba návrhy nariadení prijímaných v rámci spolurozhodovacieho postupu a pokým tento stav trvá, parlamentné služby nebudú môcť pripravovať írske verzie iných druhov právnych aktov,

G.  keďže ďalšie európske štáty sa počas siedmeho volebného obdobia môžu stať členmi Európskej únie; keďže v súvislosti s novými príslušnými jazykmi sa môže stať, že po pristúpení nebude k dispozícii dostatok lingvistov, čo si bude vyžadovať prechodné opatrenia,

H.  keďže v článku 139 ods. 4 sa hovorí, že na základe odôvodneného odporúčania predsedníctva môže Parlament rozhodnúť na konci volebného obdobia rozhodnúť o predĺžení platnosti tohto článku,

I.  keďže predsedníctvo na základe uvedených skutočností odporučilo, aby sa platnosť článku 139 predĺžila do konca siedmeho volebného obdobia,

1.  rozhoduje o predĺžení platnosti článku 139 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu do konca siedmeho volebného obdobia;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a na informáciu Komisii.

(1) Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.
(2) Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 3.

Posledná úprava: 11. februára 2009Právne oznámenie