Διαδικασία : 2009/2511(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0101/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0101/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/02/2009 - 7.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0073

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 112kWORD 63k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0097/2009
11 Φεβρουαρίου 2009
PE420.340
 
B6‑0101/2009
εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Holm, Willy Meyer Pleite
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με την συνέχεια που πρόκειται να δοθεί στις εργασίες της Προσωρινής επιτροπής σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων (TDIP)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την συνέχεια που πρόκειται να δοθεί στις εργασίες της Προσωρινής επιτροπής σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων (TDIP) 
B6‑0101

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πράξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και για την απαγόρευση των αυθαίρετων κρατήσεων, ακουσίων εξαφανίσεων και βασανιστηρίων, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966 και η Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της 10ης Δεκεμβρίου 1984,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τα συμπεράσματα της Προσωρινής επιτροπής TDIP σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, καθώς και λοιπές εκθέσεις και ψηφίσματα που εγείρουν το θέμα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εργασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τον επαναπατρισμό και την επανεγκατάσταση των κρατουμένων του κέντρου κράτησης του Γκουαντάναμο, της 4ης Φεβρουαρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του περί αποστολής επιστολής στα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με τις ενέργειες των κρατών μελών εν συνεχεία της έκθεσης της TDIP,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεσή του σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων απηύθυνε σειρά αναλυτικών συστάσεων στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έγκριση της έκθεσης έχουν σημειωθεί πολλές εξελίξεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων,

   -οι δηλώσεις του βρετανού υπουργού εξωτερικών σχετικά με την προσγείωση σε    βρετανικό έδαφος το 2002 δύο αεροσκαφών των ΗΠΑ που διεκπεραίωναν «κατ’    εξαίρεση παραδόσεις» δύο κρατουμένων, η κατάρτιση καταλόγου υπόπτων πτήσεων    που θα σταλεί στις ΗΠΑ προκειμένου να ληφθούν διαβεβαιώσεις ότι δεν αφορούσαν    κατ’ εξαίρεση παραδόσεις και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού σχετικά,
   -η απόφαση του πολωνού πρωθυπουργού να παραδώσει στις εισαγγελικές αρχές    έγγραφα σχετικά με τις πτήσεις και τις φυλακές της CIA και το συμπέρασμα του    γενικού εισαγγελέα της Πολωνίας σύμφωνα με το οποίο πάνω από δώδεκα πτήσεις    της CIA έκαναν χρήση του αεροδρομίου του Szymany, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο    αυτό τα συμπεράσματα της TDIP,
   -η δημοσίευση από την El País εγγράφων που περιέχουν νέα στοιχεία σχετικά με    πτήσεις της CIA για την μεταφορά κρατουμένων στην Ισπανία, γεγονός που    επιβεβαιώνει ο πρώην υπουργός εξωτερικών,
   -νέες πληροφορίες σχετικά με πτήσεις μεταφοράς κρατουμένων της CIA στη    Πορτογαλία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας,
   -η επίκληση κρατικού απορρήτου από ορισμένες κυβερνήσεις όσον αφορά    πληροφορίες που άπτονται των ερευνών για τις παραδόσεις, όπως συνέβη στην Ιταλία    όπου έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες σχετικά με την παράδοση του Abu Omar μέχρι    να αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο επί του νομίμου της επίκλησης του    κρατικού απορρήτου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Φεβρουαρίου 2009, ο Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι έχει προβεί σε σειρά ενεργειών προκειμένου να υλοποιήσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής επιστολών στις αρχές της Πολωνίας και της Ρουμανίας με τις οποίες ζητά να αποκαλύψουν όλη την αλήθεια σχετικά με την εικαζόμενη ύπαρξη στο έδαφός τους μυστικών φυλακών και της έκδοσης ανακοίνωσης της Επιτροπής με την οποία προτείνονται νέα μέτρα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «κατ’εξαίρεση παραδόσεις» και οι μυστικές κρατήσεις αντιβαίνουν στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και ότι οι αμερικανικές αρχές επανεξετάζουν επί του παρόντος αυτές τις πρακτικές,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαχθέντες σε ορισμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο των «κατ’εξαίρεση παραδόσεων» μεταφέρθηκαν από τις αμερικανικές αρχές στο Γκουαντάναμο ή σε άλλα κράτη με πτήσεις του στρατού ή της CIA που συχνά έκαναν χρήση του εναερίου χώρου της ΕΕ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αεροδρομίων σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταφερθέντες σε τρίτες χώρες υπέστησαν βασανιστήρια σε φυλακές αυτών των χωρών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη προσέφυγαν στις αμερικανικές αρχές με το αίτημα της απελευθέρωσης και του επαναπατρισμού των ατόμων που απήχθηκαν με το καθεστώς των «κατ’εξαίρεση παραδόσεων» και είναι υπήκοοί τους ή έχουν διαμείνει στο παρελθόν στο έδαφός τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι δόθηκε σε αξιωματούχους ορισμένων κρατών μελών πρόσβαση στους φυλακισμένους του Γκουαντάναμο ή άλλων δεσμωτηρίων αλλά και η δυνατότητα να ανακρίνουν κρατουμένους προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις κατηγορίες που τους απηύθυναν οι αμερικανικές αρχές, γεγονός που νομιμοποίησε την ύπαρξη αυτών των δεσμωτηρίων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ό,τι καταγγέλθηκε στην έκθεσή του και επιβεβαιώθηκε αργότερα από άλλες πηγές, το γεγονός δηλαδή ότι αρκετά κράτη μέλη ενεπλάκησαν, συνεργαζόμενα ενεργητικά ή παθητικά με τις αμερικανικές αρχές, στην επιχείρηση της CIA και του αμερικανικού στρατού για μεταφορά και εγκλεισμό κρατουμένων στο Γκουαντάναμο και στις μυστικές φυλακές, την ύπαρξη των οποίων παραδέχτηκε ο Πρόεδρος Bush, γεγονός που επιβεβαιώνουν ορισμένες πληροφορίες που διέρρευσαν πρόσφατα όσον αφορά τη συγκατάνευση ορισμένων κυβερνήσεων στα αμερικανικά αιτήματα για υπερπτήσεις, καθώς και κυβερνητικά στοιχεία περί μυστικών φυλακών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ φέρουν σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, ηθικής και νομικής ευθύνης για την μεταγωγή και τη κράτηση των εγκλείστων στο Γκουαντάναμο και στα μυστικά δεσμωτήρια,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκτελεστικά διατάγματα του Προέδρου Ομπάμα, της 22ας Ιανουαρίου 2009, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός αλλά δεν φαίνεται να καλύπτει στο σύνολό τους ούτε τα ζητήματα των μυστικών κρατήσεων και των απαγωγών, ούτε το ζήτημα των βασανιστηρίων,

1.  καταγγέλλει την μέχρι τώρα απουσία οποιωνδήποτε ενεργειών εκ μέρους των κρατών μελών και του Συμβουλίου για να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με το πρόγραμμα των «κατ’εξαίρεση παραδόσεων» και για να υλοποιηθούν οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· εκφράζει τη λύπη του για την μη ικανοποιητικές απαντήσεις που έδωσε το Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο στις 3 Φεβρουαρίου 2009·

2.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις στις οποίες προέβη το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων και να συνεισφέρουν στην αποκάλυψη της αλήθειας μέσω της έναρξης ερευνών ή της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα περιλαμβάνει αποκάλυψη και παροχή όλων των σχετικών στοιχείων, καθώς και μέσω της εξασφάλισης αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών· καλεί το Συμβούλιο να αποκαλύψει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα με τις αρχές των ΗΠΑ στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για το δημόσιο διεθνές δίκαιο (COJUR)·

3.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν τον διατλαντικό διάλογο στη βάση μιας νέας προσέγγισης που θα βασίζεται στις κοινές αρχές του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας·

4.  χαιρετίζει τα τρία εκτελεστικά διατάγματα που εξέδωσε ο Προέδρος Ομπάμα περί παύσης λειτουργίας του δεσμωτηρίου του Γκουαντάναμο, αναστολής λειτουργίας των ειδικών στρατοδικείων και τερματισμού των βασανιστηρίων·

5.  παρατηρεί εντούτοις ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες ασάφειες όσον αφορά την έστω περιορισμένη διατήρηση των προγραμμάτων εκδόσεων και των μυστικών φυλακών· διατυπώνει, συνεπώς, εκ νέου το αίτημά του περί τερματισμού και απαγόρευσης λειτουργίας όλων των άλλων μυστικών κρατητηρίων υπό την άμεση ή έμμεση διεύθυνση των αμερικανικών αρχών, εντός ή εκτός ΗΠΑ· υπενθυμίζει ότι η μυστική κράτηση συνιστά καθ΄ εαυτή σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.  υπενθυμίζει ότι, βάσει του άρθρου 14 της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, κάθε θύμα βασανιστηρίων διατηρεί το δικαίωμα επανόρθωσης και δίκαιης και επαρκούς αποζημίωσης·

7.  χαιρετίζει την επικείμενη επίσκεψη στις ΗΠΑ που διοργανώνεται από τον Επίτροπο για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, την τσεχική Προεδρία και τον Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ και καλεί τους εκπροσώπους της ΕΕ να θέσουν ζήτημα «κατ’εξαίρεση παραδόσεων» και μυστικών φυλακών, δεδομένου ότι πρόκειται για σοβαρές παραβιάσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και τις αρχές των ΗΠΑ να διερευνήσουν και να ρίξουν άπλετο φως σε όλες τις ακρότητες και σε όλες τις παραβιάσεις των διεθνών και εθνικών διατάξεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών, απαγόρευσης των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, ακουσίων εξαφανίσεων και δικαιώματος δίκαιης δίκης που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του «πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας» προκειμένου να στοιχειοθετηθούν ευθύνες για τα μυστικά δεσμωτήρια, συμπεριλαμβανομένου του Γκουαντάναμο, και του προγράμματος των «κατ’εξαίρεση παραδόσεων» με απώτερο σκοπό αφενός να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοιες παραβιάσεις στο μέλλον και αφετέρου να συνεχιστεί ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας χωρίς να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες , η δημοκρατίας και το κράτος δικαίου·

9.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, μετά το πέρας της επίσκεψης της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ, να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και εκδόσεων καθώς και σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε αντιτρομοκρατικά ζητήματα με παράλληλη απόλυτη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια επιτροπή να επιληφθεί αυτών των θεμάτων σε έκθεση που θα συνταχθεί, μεταξύ άλλων, και βάσει της παραγράφου 232 της έκθεσης της Προσωρινής επιτροπής (TDIP)·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, στον Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στο Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και στο Πρόεδρο και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Φεβρουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου