Procedure : 2009/2550(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0135/2009

Ingediende teksten :

B6-0135/2009

Debatten :

PV 12/03/2009 - 6
CRE 12/03/2009 - 6

Stemmingen :

PV 12/03/2009 - 7.18
CRE 12/03/2009 - 7.18
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0142

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 92kWORD 40k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0135/2009
10 maart 2009
PE420.396
 
B6‑0135/2009
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6‑0012/2009
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement
door Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga en Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie
over de situatie in Tibet, de 50e verjaardag van de Tibetaanse opstand en de onderhandelingen tussen de Volksrepubliek China en de gezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Tibet, de 50e verjaardag van de Tibetaanse opstand en de onderhandelingen tussen de Volksrepubliek China en de gezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama 
B6‑0135/2009

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over China en Tibet, met name zijn resoluties van 10 april en 10 juli 2009,

–  gezien de verklaring van de Dalai Lama op 4 december 2008 in het Europees Parlement,

–  gelet op artikel 108, lid 5, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in maart 2009 de 50ste verjaardag plaatsheeft van de vlucht van de Dalai Lama uit Tibet en het begin van zijn ballingschap in India,

B.  overwegende dat acht dialoogronden tussen de gezanten van de Dalai Lama en vertegenwoordigers van de Chinese regering geen doorbraak hebben opgeleverd en dat er geen gesprekken meer gepland zijn,

C.  overwegende dat de beginselen die aan de basis liggen van de Chinese grondwet en de territoriale integriteit van de Volksrepubliek China in het Memorandum betreffende echte autonomie voor het Tibetaanse volk, dat op verzoek van de Chinese regering is opgesteld en op de achtste gespreksronde in november 2008 in Peking door gezanten van de Dalai Lama is gepresenteerd, worden geëerbiedigd, maar dat de Chinese regering dit memorandum heeft verworpen als een poging tot ‘semionafhankelijkheid’ en ‘vermomde onafhankelijkheid’,

D.  overwegende dat de Chinese autoriteiten de veiligheidsvoorzieningen in Tibet de laatste paar dagen hebben verstrengd, waarbij journalisten en buitenlanders de regio niet binnen mogen en vergunningen die al aan buitenlanders zijn afgegeven, worden ingetrokken,

1.  dringt er bij de Chinese regering op aan om de gesprekken met de vertegenwoordigers van de Dalai Lama te hervatten en het Memorandum betreffende echte autonomie voor het Tibetaanse volk van november 2008 als basis te beschouwen voor een grondige discussie die leidt tot positieve, zinvolle verandering in Tibet, waarbij de principes in de grondwet en de wetten van de Volksrepubliek China worden geëerbiedigd;

2.  verzoekt de Raad een "waarheidscommissie" op te richten om vast te stellen wat tijdens de onderhandelingen tussen de Volksrepubliek China en de vertegenwoordigers van Zijne Heiligheid de Dalai Lama precies is gebeurd;

3.  verzoekt het voorzitterschap van de Raad om naar aanleiding van de 50e verjaardag van de ballingschap van de Dalai Lama in India een verklaring goed te keuren met het verzoek aan de Chinese regering om met de Dalai Lama en diens gezanten zonder voorwaarden zinvolle en resultaatgerichte onderhandelingen te starten en naar het Memorandum betreffende echte autonomie voor het Tibetaanse volk te verwijzen;

4.  vraagt de Chinese autoriteiten met aandrang om de mensenrechtendeskundigen van de VN en andere onafhankelijke waarnemers onbeperkt toegang tot Tibet te verlenen, zodat zij de situatie daar kunnen onderzoeken;

5.  verzoekt de Chinese regering om al wie louter wegens deelname aan vreedzaam protest wordt vastgehouden, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en rekenschap af te leggen over al wie gedood of vermist is en over al wie wordt vastgehouden, met vermelding van de naam en verblijfplaats van deze personen en de feiten die hun ten laste worden gelegd;

6.  verzoekt de Chinese autoriteiten om de buitenlandse media onbeperkt toegang te verlenen tot Tibet, met inbegrip van de Tibetaanse gebieden buiten de Tibetaanse autonome regio, en de speciale vergunningen die vereist zijn om toegang te krijgen tot de Tibetaanse autonome regio, af te schaffen;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en de parlementen van de lidstaten, de president, de regering en het parlement van de Volksrepubliek China en Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

Laatst bijgewerkt op: 10 maart 2009Juridische mededeling