Förfarande : 2009/2540(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0144/2009

Ingivna texter :

B6-0144/2009

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.13
CRE 25/03/2009 - 3.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0179

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 112kWORD 56k
16 mars 2009
PE420.416
 
B6‑0144/2009
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0209/2009 och B6‑0210/2009
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Robert Sturdy
för utskottet för internationell handel
om ett interimsavtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC‑staterna, å andra sidan

Europaparlamentets resolution om ett interimsavtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan 
B6‑0144/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 25 september 2003 om WTO:s femte minsterkonferens i Cancún(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2005 om utvärderingen av Doharundan efter beslutet i WTO:s allmänna råd av den 1 augusti 2004(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 1 december 2005 om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om utvecklingspåverkan av avtalen om ekonomiskt partnerskap(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 april 2006 om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om handel och fattigdom: Utformning av en handelspolitik som maximerar handelns bidrag till fattigdomslindringen(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om beslutet att tills vidare skjuta upp förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om avtal om ekonomiskt partnerskap(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 december 2007 om ekonomiskt partnerskap(9),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 5 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 964/2007 och (EG) nr 1100/2006(10),

–  med beaktande av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan,

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet),

–  med beaktande av slutsatserna från möten i rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) i april 2006, oktober 2006, maj 2007, oktober 2007, november 2007 och maj 2008,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 oktober 2007 om avtal om ekonomiskt partnerskap (KOM(2007)0635),

–  med beaktande av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), särskilt artikel XXIV,

–  med beaktande av förklaringen från WTO:s fjärde ministerkonferens, som antogs den 14 november 2001 i Doha,

–  med beaktande av artikel 108.5 och 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan den 1 januari 2008 är EU:s tidigare handelsavtal med AVS-länderna, vilket gett AVS-länderna förmånstillträde till EU:s marknader på icke ömsesidig grund, inte längre förenligt med WTO:s bestämmelser.

B.  Avtalen om ekonomiskt partnerskap är WTO-kompatibla avtal som syftar till att stödja regional integration och en successiv integrering av AVS-ländernas ekonomier i världsekonomin, och därigenom till att främja dessa länders hållbara sociala och ekonomiska utveckling och bidra till de övergripande insatserna för att utrota fattigdomen i AVS-länderna.

C.  Den rådande finansiella och ekonomiska krisen innebär att handelspolitiken kommer att vara viktigare än någonsin för utvecklingsländerna.

D.  Tidigare handelspreferenssystem har inte kunnat bidra till att avsevärt förbättra den ekonomiska situationen i dessa länder.

E.  Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap är avtal om varuhandel som syftar till att förhindra avbrott i AVS-handeln med Europeiska gemenskapen. I avtalen ingår flera omtvistade bestämmelser.

F.  EU erbjuder AVS-länderna en 100-procentig kvot och tullfritt tillträde till EU:s marknader, med övergångsperioder för ris (2010) och socker (2015).

G.  En rätt genomförd avreglering av handeln kan främja marknadsdiversifiering, ekonomisk tillväxt och utveckling.

H.  I förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap har vissa AVS-länder, i syfte att garantera att alla exportörer behandlas lika väl som den mest gynnade handelspartnern, velat tillämpa mest-gynnad-nations-klausulen (MGN-klausulen), enligt vilken en normal och icke-diskriminerande tullkvot för varuimport fastställs.

I.  Konkurrensen mellan EU:s och AVS-ländernas ekonomier är begränsad, eftersom EU:s export till största delen består av varor som AVS-länderna inte själva producerar, men som de antingen behöver för direkt konsumtion eller som insatsvaror i den inhemska industrin.

J.  Framför allt för textiler, kläder, fiske och vissa jordbruksprodukter har nya förbättrade ursprungsbestämmelser förhandlats fram mellan EU och SADC-staterna, som potentiellt kan ge SADC-staterna väsentliga fördelar om de tillämpas på rätt sätt och om vederbörlig hänsyn tas till dessa staters lägre kapacitetsnivåer. Om avtalen om ekonomiskt partnerskap ska kunna stödja regional kumulation och främja investeringar krävs det enklare och förbättrade ursprungsregler som gör det möjligt för företag i AVS-länderna att utveckla exporten av bearbetade produkter och dra fördel av de nya marknadsmöjligheter som uppstår genom avtalen.

1.  Europaparlamentet upprepar sin åsikt att avtalen om ekonomiskt partnerskap ska bygga på AVS-ländernas behov och vara utformade så att de kan ge ny kraft åt handelsförbindelserna mellan AVS-länderna och EU. De ska även främja AVS-ländernas utveckling, den ekonomiska mångfalden, den regionala integrationen och respekten för de mänskliga rättigheterna samt minska fattigdomen. Sammantaget ska de således bidra till att millennieutvecklingsmålen uppnås.

2.  Europaparlamentet betonar att det krävs stöd från EU för att undvika negativa följder av att SADC-regionernas ekonomier öppnas, och för att kunna skapa verkliga fördelar genom handelsförmåner och främja ekonomisk och social utveckling.

3.  Europaparlamentet inser vilka fördelar som undertecknandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap har haft för exportörerna, i och med att man behållit status quo för exporten till EU efter det att Cotonouavtalet löpte ut den 1 januari 2008 och på så sätt undvikit den skada som kunnat drabba AVS-exportörer om de hade varit tvungna att följa ett mindre gynnsamt handelssystem.

4.  Europaparlamentet välkomnar att Europeiska gemenskapen erbjuder AVS-länderna fullt tillträde till marknaderna i EU för deras produkter, utan tullar och kvoter, i syfte att stödja avregleringen av handeln mellan AVS-länderna och EU.

5.  Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från rådets möten i maj, juni och november 2008, i vilka behovet betonas av att stödja pågående processer för regional integration och av att främja utvecklingen. Parlamentet uppmanar kommissionen att respektera detta i förhandlingarna.

6.  Europaparlamentet betonar att undertecknandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap är ett nödvändigt steg mot hållbar tillväxt i regionerna och i dessa områden sammantaget. Parlamentet understryker vikten av fortsatta förhandlingar för att få till stånd ett fullständigt avtal som uppmuntrar till ökad handel, fler investeringar och fördjupad regional integration.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU att ge ökat och lämpligt stöd både till myndigheterna i AVS-länderna och till den privata sektorn, för att underlätta omvandlingen av ekonomierna efter undertecknandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att klargöra hur de utlovade prioriterade utgifterna inom ramen för den ökade budgeten för Aid for Trade, EU:s strategi för handelsbistånd, för närvarande är fördelade inom AVS-regionen. Parlamentet påminner om att Aid for Trade antogs i oktober 2007, med åtagandet att öka EU:s samlade handelsrelaterade bistånd till två miljarder euro per år senast 2010 (en miljard euro från gemenskapen och en miljard euro från medlemsstaterna), och insisterar på att SADC-regionen får en tillräcklig och rättvis andel.

9.  Europaparlamentet kräver att det tidigt beslutas om och sörjs för en andel av resurserna för Aid for Trade. Parlamentet betonar att dessa medel bör vara ytterligare resurser och inte enbart en förändrad modell för medel från Europeiska utvecklingsfonden. Medlen bör anpassas efter SADC-staternas prioriteringar och utbetalningarna bör ske i tid, vara förutsebara och följa tidsplanerna för genomförandet av nationella och regionala strategiska utvecklingsplaner. Parlamentet motsätter sig varje form av villkorade krav kopplade till avtalen om ekonomiskt partnerskap när det gäller att bevilja EU-bistånd och uppmanar kommissionen att se till att tillgången till medel från tionde Europeiska utvecklingsfonden är oberoende av förhandlingsresultaten och förhandlingstakten.

10.  Europaparlamentet uppmanar alla som förhandlar om fullvärdiga avtal om ekonomiskt partnerskap att utförligt redogöra för den transparenta förvaltningen av naturresurserna och att ange huvuddragen i de bästa metoder som krävs för att AVS-länderna ska kunna få maximal nytta av dessa resurser.

11.  Europaparlamentet betonar vikten av handel inom regionen och behovet av fler regionala handelsförbindelser så att en hållbar tillväxt kan uppnås i regionen. Parlamentet understryker hur viktigt det är med samarbete och samstämmighet mellan olika regionala enheter, och uppmanar kommissionen att inte undergräva den regionala dimensionen.

12.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att det vid genomförandet av avtalen om ekonomiskt partnerskap inrättas ett lämpligt övervakningssystem som samordnas av en ansvarig parlamentarisk kommitté bestående av ledamöter av utskottet för internationell handel och utskottet för utveckling, i syfte att säkerställa en god balans mellan en fortsatt ledande roll för utskottet för internationell handel och en övergripande samstämmighet inom handels- och utvecklingspolitiken. Den parlamentariska kommittén ska arbeta flexibelt och fungera som aktiv samordnare tillsammans med den gemensamma parlamentariska församlingen. Övervakningen bör starta efter antagandet av de enskilda interimsavtalen om ekonomiskt partnerskap.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha ska återupptas och för att se till att avregleringsavtalen fortsätter att främja utvecklingen i fattiga länder.

14.  Europaparlamentet är övertygat om att fullvärdiga avtal om ekonomiskt partnerskap bör vara ett komplement till avtalet om utvecklingsagendan från Doha och inte ett alternativ.

15.  Europaparlamentet respekterar behovet och vikten av ett kapitel om handelsskyddsåtgärder med bilaterala skyddsmekanismer, och uppmanar båda parter att undvika onödigt missbruk av dessa skyddsmekanismer.

16.  Europaparlamentet stöder de överenskomna tariffundantagen som främst gäller jordbruksprodukter och vissa bearbetade jordbruksprodukter, med tanke på att de huvudsakligen grundar sig på behovet att skydda nyetablerad näringsverksamhet eller känsliga produkter i dessa länder.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara flexibel när den bemöter Angolas, Namibias och Sydafrikas viktigaste angelägenheter, som till exempel MGN-klausulen, exportavgifter och skydd av nyetablerad näringsverksamhet.

18.  Europaparlamentet värdesätter att SADC-interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller ett kapitel om utvecklingssamarbete, som täcker samarbete inom varuhandeln, konkurrens på utbudssidan, företagsfrämjande infrastrukturer, handel med tjänster, handelsrelaterade frågor, uppbyggnad av institutionell kapacitet samt skatteanpassning. Parlamentet uppmanar båda parter att hålla fast vid sina överenskomna åtaganden att slutföra förhandlingarna om konkurrens och offentlig upphandling först när det finns tillräcklig kapacitet. Kommissionen uppmanas samarbeta nära med SADC-staterna för att nå de uppsatta målen i kapitlet om utvecklingssamarbete.

19.  Europaparlamentet betonar att varje fullvärdigt avtal om ekonomiskt partnerskap också måste innehålla bestämmelser om en allmänt accepterad definition av goda styrelseformer, insynsvänliga politiska uppdrag samt mänskliga rättigheter, i enlighet med artiklarna 11b, 96 och 97 i Cotonouavtalet. Även särskilda bestämmelser för de mest utsatta grupperna måste ingå, som t.ex. lokala jordbrukare och kvinnor.

20.  Europaparlamentet kräver att ett starkt regelverk inrättas vid eventuella förhandlingar om tjänster, i syfte att se till att samhällsomfattande tjänster tillhandahålls och att viktiga offentliga tjänster hålls utanför förhandlingsramen.

21.  Europaparlamentet stöder båda parters insatser för att se till att Sydafrika deltar aktivt under hela förhandlingsprocessen. Parlamentet inser att Sydafrikas deltagande är av största vikt för att man ska kunna främja den ekonomiska samstämmigheten och den regionala integrationen samt fördjupa handels- och investeringsförbindelserna mellan regionen och EU. Kommissionen uppmanas att bevara och fördjupa denna associering genom att förhandla fram ett fullvärdigt och fullständigt avtal om ekonomiskt partnerskap.

22.  Europaparlamentet noterar att SADC-regionen har för avsikt att medverka till att skapa ett nytt frihandelsområde med EAC-regionen (den östafrikanska gemenskapen) och Comesa (den gemensamma marknaden för östra och södra Afrika). Kommissionen uppmanas att följa utvecklingen för att se till att den är fullt förenlig med avtalet om ekonomiskt partnerskap.

23.  Europaparlamentet välkomnar att en översynsklausul införts i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan SADC och EU, i vilken det fastställs att en omfattande översyn av avtalet ska genomföras senast fem år efter det att avtalet undertecknats, och därefter vart femte år. Översynen inkluderar en analys av kostnaderna för och följderna av genomförandet av handelsåtagandena. Vid behov måste avtalets bestämmelser ändras och deras tillämpning anpassas, med respekt för och i enlighet med WTO:s bestämmelser och förfarande.

24.  Europaparlamentet efterlyser ett snabbt ratificeringsförfarande för att fördelarna med interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap ska bli tillgängliga för partnerländerna utan onödigt dröjsmål.

25.  Europaparlamentet uppmuntrar förhandlingsparterna att avsluta förhandlingarna om ett fullvärdigt avtal om ekonomiskt partnerskap som planerat under 2009.

26.  Europaparlamentet insisterar på att vara fullt informerat och delaktigt i övergångsförhandlingarna, och önskar att detta sker genom en aktiv informell trepartsdialog med rådet och kommissionen. Rådet uppmanas att hänskjuta ärendet till parlamentet så snart som möjligt.

27.  Europaparlamentet betonar framför allt den viktiga roll som AVS-parlamenten och icke‑statliga aktörer har i övervakningen och förvaltningen av avtalen om ekonomiskt partnerskap, och uppmanar kommissionen att se till att de involveras i de pågående förhandlingarna, vilket kräver en tydlig agenda mellan EU och AVS-länderna, som präglas av delaktighet.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och AVS-ländernas regeringar och parlament, AVS‑EU-rådet samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

(1) EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) EUT C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Antagna texter, P6_TA(2008)0252.

Senaste uppdatering: 20 mars 2009Rättsligt meddelande