Postup : 2009/2541(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0146/2009

Predkladané texty :

B6-0146/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0181

NÁVRH UZNESENIA
PDF 128kWORD 78k
16. marca 2009
PE420.418
 
B6‑0146/2009
ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0214/2009 a B6‑0213/2009
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladá Helmuth Markov
v mene Výboru pre medzinárodný obchod
o dohode, ktorou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na druhej strane

Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode, ktorou sa ustanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na druhej strane 
B6‑0146/2009

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. septembra 2003 o piatej ministerskej konferencii WTO v Kankúne(1), z 12. mája 2005 o hodnotení rokovaní z Dauhy v nadväznosti na rozhodnutie Generálnej rady WTO z 1. augusta 2004(2), z 1. decembra 2005 o prípravách na šiestu ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu(3), z 23. marca 2006 o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP) na rozvoj(4), zo 4. apríla 2006 o hodnotení rokovaní z Dauhy po ministerskej konferencii WTO v Hongkongu(5), z 1. júna 2006 o obchode a chudobe: navrhovanie obchodných politík pre čo najväčší prínos obchodu v boji proti chudobe(6), zo 7. septembra 2006 o prerušení rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy (DDA)(7), z 23. mája 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve(8), z 12. júla 2007 o Dohode TRIPS a prístupe k liečivám, z 12. decembra 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve(9) a z 5. júna 2008 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 964/2007 a č. 1100/2006(10),

–  so zreteľom na dohodu o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a partnerskými štátmi Východoafrického spoločenstva na druhej strane,

–  so zreteľom na dohodu o hospodárskom partnerstve medzi skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou),

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy z apríla 2006, októbra 2006, mája 2007, októbra 2007, novembra 2007 a mája 2008,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. októbra 2007 o dohodách o hospodárskom partnerstve (KOM(2007)0635),

–  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o clách a obchode (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) a najmä jej článok XXIV,

–  so zreteľom na ministerské vyhlásenie štvrtej ministerskej konferencie WTO prijaté 14. novembra 2001 v Dauhe,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministrov zo šiestej schôdze ministerskej konferencie WTO, ktoré bolo prijaté 18. decembra 2005 v Hongkongu,

–  so zreteľom na správu a odporúčania osobitnej skupiny pre pomoc obchodu, ktoré boli prijaté Generálnou radou WTO 10. októbra 2006,

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, v ktorej sa uvádzajú rozvojové ciele tisícročia ako kritériá, ktoré spoločne stanovilo medzinárodné spoločenstvo na účely odstránenia chudoby,

–  so zreteľom na komuniké z Gleneagles, ktoré bolo zverejnené 8. júla 2005 skupinou G8 v Gleneagles,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 v súvislosti s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže DHP by mali byť dohody v súlade s pravidlami WTO zamerané na podporu regionálnej integrácie a presadzovanie postupnej integrácie ekonomík krajín AKT do svetového hospodárstva, čo podporuje ich trvalo udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj a prispieva k celkovému úsiliu o odstránenie chudoby v krajinách AKT,

B.  keďže z pravidiel WTO nevyplýva požiadavka, aby krajiny DHP prijali záväzky k liberalizácii v oblasti služieb,

C.  keďže DHP by sa mali využívať na budovanie dlhodobých vzťahov, v ktorých obchod podporuje rozvoj,

D.  keďže súčasná finančná a hospodárska kríza znamená, že spravodlivé obchodno-politické vzťahy budú pre rozvojový svet dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,

E.  keďže dočasné DHP (DDHP) sa zameriavajú na obchod s tovarom a na súlad s pravidlami WTO,

F.  keďže DDHP bude mať zásadný vplyv na budúci vývoj hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja a politiky partnerských štátov Východoafrického spoločenstva (EAC) a ich obchodných partnerov vo východnej a južnej Afrike,

G.  keďže partnerské štáty EAC vytvorili v roku 2005 colnú úniu a pracujú na vybudovaní spoločného trhu do roku 2010, menovej únie do roku 2012 a na vytvorení politickej federácie štátov východnej Afriky,

H.  keďže DDHP môže pravdepodobne ovplyvniť rozsah a obsah budúcich dohôd medzi štátmi EAC a ostatnými obchodnými partnermi, ako aj postoj regiónu pri rokovaniach,

I.  keďže medzi EÚ a krajinami AKT existuje obmedzená hospodárska súťaž, pretože prevažná väčšina vývozov EÚ pozostáva hlavne z tovaru, ktorý krajiny AKT nevyrábajú, ale potrebujú na priamu spotrebu alebo ako vstupy pre domáci priemysel,

J.  keďže partnerské štáty EAC naznačili, že si želajú opätovne prerokovať viacero otázok zahrnutých do DDHP,

K.  keďže žiadny z liberalizačných harmonogramov nepožaduje, aby krajina začala do roku 2015 odstraňovať akékoľvek pozitívne clá; keďže štáty EAC majú 24 rokov na to, aby dokončili liberalizačný proces DDHP,

L.  keďže obchodné záväzky musia byť sprevádzané zvýšenou podporou pri poskytovaní pomoci v oblasti obchodu,

M.  keďže cieľom iniciatívy Pomoc pre obchod je podporiť schopnosti rozvojových krajín využívať nové obchodné príležitosti a vykompenzovať náklady na prispôsobenie sa a prípadné negatívne dôsledky liberalizácie obchodu,

N.  keďže žiadna časť prípadnej úplnej DHP by nemala obmedzovať schopnosť partnerských štátov EAC podporovať prístup k liekom,

1.  je presvedčený, že DDHP musí prispievať k oživeniu obchodu medzi krajinami AKT a Európskou úniou, zvýšenému hospodárskemu rastu, regionálnej integrácii, ekonomickej diverzifikácii, zmierneniu chudoby a dosiahnutiu RCT; preto nalieha na flexibilnú implementáciu, ktorá plne zohľadní nedostatok kapacít partnerských štátov EAC;

2.  zdôrazňuje, že tieto dohody nemožno považovať za uspokojujúce, pokiaľ sa nimi nedosiahnu tieto tri ciele: ponúknuť podporu krajinám AKT v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, presadzovať ich účasť na svetovom obchode a posilňovať proces regionalizácie; zdôrazňuje, že pri dosahovaní ochrany pred negatívnymi následkami otvárania ekonomík partnerských štátov EAC musí Európska únia poskytnúť podporu, ktorá prinesie skutočné výhody v podobe obchodných preferencií a budovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja;

3.  potvrdzuje svoj názor, že primerane sformulované DHP predstavujú príležitosť na oživenie obchodných vzťahov EÚ s krajinami AKT, podporujú hospodársku diverzifikáciu a regionálnu integráciu a znižujú chudobu v krajinách AKT;

4.  povzbudzuje rokujúce strany k tomu, aby rokovania ukončili podľa plánu v roku 2009; vyzýva strany dohody, aby prijali všetky kroky potrebné na to, aby mohli uzavrieť komplexnú DHP medzi krajinami AKT a Európskou úniou do konca roku 2009 podľa plánu;

5.  uznáva výhody, ktoré podpísanie DDHP prinieslo vývozcom, pretože rozšírila možnosti vývozu do Európskej únie po uplynutí platnosti obchodného režimu z Cotonou 1. januára 2008 a zabránila škodám, ktoré mohli vzniknúť vývozcom z krajín AKT, keby museli vykonávať svoju činnosť v rámci menej výhodného obchodného systému;

6.   víta skutočnosť, že Európska únia ponúka krajinám AKT plne bezcolný a bezkvótový prístup na trh Európskej únie pre väčšinu výrobkov;

7.  zdôrazňuje, že DDHP je dohoda o obchode s tovarom zameraná na zachovanie a značné rozšírenie možnosti partnerských štátov EAC na vývoz do Európskej únie prostredníctvom úplného prístupu k trhu a zlepšených pravidiel týkajúcich sa pôvodu tovaru;

8.  vyzdvihuje skutočnosť, že podpísanie DDHP je krokom potrebným na dosiahnutie trvalo udržateľného rastu v regióne ako celku a zdôrazňuje dôležitosť pokračovania v rokovaniach s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu podporujúcu rast obchodu, investícií a regionálnej integrácie;

9.  pripomína, že skutočný regionálny trh je nevyhnutným predpokladom na úspešné uplatňovanie dočasných dohôd o hospodárskom partnerstve a že regionálna integrácia a spolupráca je kľúčová pre sociálny a hospodársky rozvoj partnerských štátov EAC;

10.  požaduje, aby žiadne dohody medzi Európskou úniou a krajinami východnej a južnej Afriky neboli vo vzájomnom rozpore, ani nebránili regionálnej integrácii v širšom regióne;

11.  oceňuje vytvorenie prechodných období v rámci DDHP pre malé a stredné podniky (MSP), aby sa mohli prispôsobiť zmenám zavedeným dohodou, a nalieha na orgány príslušných partnerských štátov EAC, aby naďalej podporovali záujmy MSP v ich rokovaniach smerujúcich ku komplexnej DHP;

12.  vyzýva Európsku úniu, aby poskytla zvýšenú a primeranú pomoc orgánom krajín AKT, ako aj súkromnému sektoru, s cieľom uľahčiť rozvoj ich hospodárstiev po podpise DDHP;

13.  preto podporuje dohodnuté vylúčenia tarifných položiek zamerané na poľnohospodárske produkty a niektoré spracované poľnohospodárske výrobky vzhľadom na to, že vychádzajú najmä z potreby chrániť novovzniknuté odvetvia alebo citlivé produkty v týchto krajinách;

14.  žiada Komisiu, aby objasnila aktuálne rozdeľovanie finančných prostriedkov v celom regióne AKT vychádzajúce z prisľúbeného prioritného čerpania v rámci zvýšeného rozpočtu Pomoci pre obchod;

15.  nalieha na príslušné krajiny, aby poskytli jasné a transparentné informácie o ekonomickej a politickej situácii a rozvoji v týchto krajinách s cieľom zlepšiť spoluprácu s Komisiou;

16.  uznáva zaradenie kapitoly o rozvojovej spolupráci, ktorá bude zahŕňať spoluprácu v obchode s tovarom, konkurencieschopnosť na strane dodávateľov, infraštruktúru na podporu podnikania, obchod so službami, otázky súvisiace s obchodom, budovanie inštitucionálnych kapacít a fiškálne úpravy, do komplexnej DHP; vyzýva obe strany, aby dodržiavali svoje dohodnuté záväzky o uzavretí rokovaní o hospodárskej súťaži a verejnom obstarávaní len vtedy, ak sa vybudujú zodpovedajúce kapacity;

17.  pripomína, že DHP musí podporovať rozvojové ciele, politiky a priority partnerských štátov EAC, a to nielen v rámci svojej štruktúry a obsahu, ale aj spôsobom a charakterom jej vykonávania;

18.  pripomína, že v októbri 2007 bola prijatá Stratégia EÚ pre pomoc pre obchod obsahujúca záväzok zvýšiť spoločnú pomoc EÚ súvisiacu s obchodom na 2 miliardy EUR ročne do roku 2010 (1 miliarda EUR od Spoločenstva, 1 miliarda EUR od členských štátov); trvá na tom, aby partnerské štáty EAC dostali primeraný a spravodlivý podiel;

19.  žiada Komisiu, aby objasnila rozdeľovanie prostriedkov v celom regióne, a vyzýva členské štáty EÚ, aby načrtli dodatočné financovanie nad rámec rozpočtových záväzkov na roky 2008 – 2013;

20.  nalieha na rokujúce strany akejkoľvek komplexnej DHP, aby vzali plne do úvahy transparentné riadenie prírodných zdrojov a načrtli osvedčené postupy potrebné na docielenie toho, aby príslušné krajiny AKT mohli dosahovať maximálny zisk z týchto zdrojov;

21.  zdôrazňuje, že akákoľvek komplexná DHP musí zahŕňať aj ustanovenia týkajúce sa dobrej správy a riadenia, transparentnosti v politických funkciách a ľudských práv;

22.  zdôrazňuje význam medziregionálneho obchodu a potrebu intenzívnejších regionálnych obchodných vzťahov v záujme zabezpečenia trvalo udržateľného rastu v regióne; podčiarkuje význam spolupráce a zhody medzi rôznymi regionálnymi subjektmi;

23.  podporuje ďalšie znižovanie colných taríf medzi rozvojovými krajinami a regionálnymi zoskupeniami, ktoré dnes predstavujú 15 až 25 % hodnoty obchodu, aby sa ďalej podporoval obchod v smere juh – juh, hospodársky rast a regionálna integrácia;

24.  vyzýva Komisiu, aby urobila všetko pre opätovné začatie rokovaní o rozvojovej agende z Dauhy a zabezpečila, aby dohody o liberalizácii obchodu aj naďalej podporovali rozvoj v chudobných krajinách;

25.  je presvedčený, že komplexné DHP by mali byť doplnkom dohody o rozvojovej agende z Dauhy, a nie jej alternatívou;

26.  rešpektuje potrebu kapitoly o ochrane obchodu s dvojstrannými zárukami; vyzýva obe strany, aby sa vyhli zbytočnému využívaniu týchto záruk;

27.  požaduje urýchlený postup ratifikácie s cieľom sprístupniť výhody DDHP partnerským krajinám bez zbytočných odkladov;

28.  pripomína, že hoci DDHP možno považovať za prvý krok procesu, z právneho hľadiska ide o celkom nezávislú medzinárodnú dohodu, ktorá nemusí zákonite viesť k úplnej DHP;

29.  zdôrazňuje, že prípadný súhlas Parlamentu s DDHP nepredurčuje stanovisko Parlamentu týkajúce sa súhlasu s prípadnou úplnou DHP, pretože postup uzatvárania sa týka dvoch rozdielnych medzinárodných dohôd;

30.  pripomína, že EAC je jediným regiónom, v ktorom všetci členovia pristúpili k DDHP a ponúkli rovnaké liberalizačné harmonogramy; zdôrazňuje, že tieto harmonogramy sa musia pravidelne prehodnocovať a revidovať, ak sa ukáže, že ich implementácia je príliš problematická;

31.  poukazuje na skutočnosť, že DDHP zrejme ovplyvní vzťahy medzi touto oblasťou a jej najbližšími obchodnými partnermi a že sa musí zabezpečiť, aby súčasné ustanovenia dohody pomohli uľahčiť budúce obchodné dohody;

32.  vyzýva Komisiu, aby flexibilne odpovedala na požiadavky partnerských štátov EAC s cieľom preskúmať viacero otázok DDHP vrátane: definície „takmer celého obchodu“, liberalizačných harmonogramov, doložky najvyšších výhod (MFN), odstránenia vývozných daní, vnútroštátneho zaobchádzania, dvojstranných záruk, trvania uplatňovania záruk pre začínajúce priemyselné odvetvia a poľnohospodárskych dotácií a osobitného ochranného mechanizmu (SSM) a doložky o odkladnej lehote;

33.  nalieha na krajiny AKT, aby pokročili v procese liberalizácie a podporuje rozšírenie takýchto reforiem nad rámec obchodu a tovaru a zintenzívnenie liberalizácie obchodu a služieb;

34.  poukazuje na to, že DHP by mala prispieť k dosiahnutiu RCT;

35.  poznamenáva, že niektoré krajiny AKT požadovali v rámci rokovaní o DHP doložku MFN, ktorou sa stanovuje bežná, nediskriminačná colná sadzba na dovoz tovaru, s cieľom zabezpečiť, aby sa so všetkými vývozcami zaobchádzalo ako s obchodným partnerom s najväčšími výhodami;

36.  víta skutočnosť, že sa medzi Európskou úniou a krajinami AKT dohodli nové lepšie a flexibilnejšie pravidlá o pôvode, ktoré by mohli krajinám AKT potenciálne poskytnúť značné výhody, ak by sa primerane uplatňovali a zohľadnili pritom ich znížené kapacity;

37.  zdôrazňuje, že vývoz výrobkov ťažobného a drevárskeho priemyslu by nemal narúšať krehkosť ekosystému, ktorý má pre africký kontinent kľúčovú úlohu, a že DHP by mala zahŕňať mechanizmus na odmeňovanie služieb v oblasti životného prostredia, ktoré poskytujú partnerské štáty EAC;

38.  zdôrazňuje význam vhodných a transparentných monitorovacích mechanizmov s efektívnym dohľadom zo strany zodpovedného výboru Parlamentu s cieľom zabezpečiť celkovú jednotnosť v rámci obchodných a rozvojových politík;

39.  považuje za dôležité, aby sa v rámci vykonávania DHP vytvoril vhodný monitorovací systém koordinovaný príslušným parlamentným výborom vrátane poslancov Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj, ktorým sa zabezpečí primeraná rovnováha medzi zachovávaním vedúcej úlohy Výboru pre medzinárodný obchod a celkovou súdržnosťou obchodnej a rozvojovej politiky; tento parlamentný výbor by mal fungovať flexibilne a mal by aktívne koordinovať svoju prácu so Spoločným parlamentným zhromaždením AKT-EÚ; nazdáva sa, že toto monitorovanie by sa malo začať po prijatí každej dočasnej DHP;

40.  požaduje vhodné a transparentné monitorovacie mechanizmy s jasnou úlohou a vplyvom na sledovanie dosahu DHP so zvýšeným podielom zodpovednosti zo strany AKT a rozsiahlymi konzultáciami so zainteresovanými stranami;

41.  víta začlenenie revíznej doložky do DDHP, ktorá potvrdzuje, že najneskôr do piatich rokov od dátumu podpísania dohody a následne v päťročných intervaloch sa uskutoční komplexné preskúmanie dohody vrátane analýzy nákladov a dôsledkov vykonávania obchodných záväzkov; v prípade potreby treba vykonať zmeny a doplnenia ustanovení dohody a úpravy ich uplatňovania s ohľadom na pravidlá a postup WTO a v súlade s nimi;

42.  vyzýva Radu, aby konzultovala s Parlamentom pred prijatím rozhodnutia o dočasnom uplatňovaní medzinárodných dohôd, tak ako je to v prípade DHP, keď sa vyžaduje postup súhlasu, aby sa zohľadnila možnosť, že Parlament by následne mohol zamietnuť medzinárodnú dohodu, v dôsledku čoho by sa jej dočasné uplatňovanie muselo ukončiť;

43.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a krajín AKT, Rade AKT – EÚ a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

(1)    Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004. s. 393.
(2)    Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006. s. 397.
(3)    Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 126
(4)    Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006. s. 121.
(5)    Ú. v. EÚ C 293 E, 2.12.2006. s. 155.
(6)    Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006. s. 261.
(7)    Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006. s. 244.
(8)    Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008. s. 301.
(9)    Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008. s. 361.
(10)    Prijaté texty, P6_TA(2008)0252.

Posledná úprava: 20. marca 2009Právne oznámenie