Förfarande : 2009/2537(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0148/2009

Ingivna texter :

B6-0148/2009

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0176

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 110kWORD 58k
16 mars 2009
PE420.420
 
B6‑0148/2009
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0218/2009 och B6‑0217/2009
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Erika Mann
för utskottet för internationell handel
om det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan

Europaparlamentets resolution om det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan 
B6‑0148/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), särskilt artikel XXIV,

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet),

–  med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000, i vilken världssamfundet gemensamt fastställde kriterier för fattigdomsutrotning, de s.k. millennieutvecklingsmålen,

–  med beaktande av förklaringen från WTO:s fjärde ministerkonferens, som antogs den 14 november 2001 i Doha,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 september 2003 om WTO:s femte ministerkonferens i Cancún(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2005 om bedömningen av Doharundan efter beslutet i WTO:s allmänna råd den 1 augusti 2004(2),

–  med beaktande av kommunikén av den 8 juli 2005 från G8-mötet i Gleneagles,

–  med beaktande av sin resolution av den 1 december 2005 om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong(3),

–  med beaktande av förklaringen från WTO:s sjätte ministerkonferens, som antogs den 18 december 2005 i Hongkong,

–  med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om utvecklingspåverkan av avtalen om ekonomiskt partnerskap(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 april 2006 om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om handel och fattigdom: Utformning av en handelspolitik som maximerar handelns bidrag till fattigdomslindringen(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om beslutet att tills vidare skjuta upp förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha(7),

–  med beaktande av den rapport och de rekommendationer från WTO:s arbetsgrupp för handelsrelaterat bistånd ”Aid for Trade” som antogs av WTO:s allmänna råd den 10 oktober 2006,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 23 maj 2007(8) och av den 12 december 2007(9) om avtal om ekonomiskt partnerskap,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 oktober 2007 om avtal om ekonomiskt partnerskap (KOM(2007)0635),

–  med beaktande av slutsatserna från rådets möten (allmänna frågor och yttre förbindelser) i april 2006, oktober 2006, maj 2007, oktober 2007, november 2007 och maj och juni 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner för perioden mellan den 1 januari 2009 till den 31 december 2011 och om ändring av förordning (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 samt kommissionens förordning (EG) nr 964/2007 och (EG) nr 1100/2006(10),

–  med beaktande av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen, å den andra sidan,

–  med beaktande av artikel 108.5 jämförd med 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionens tidigare avtal om handel med AVS-länderna fram till den 31 december 2007, som gav AVS-länderna förmånstillträde till EU:s marknader på icke ömsesidig grund, utgjorde ett undantag från WTO:s allmänna regler.

B.  Avtalen om ekonomiskt partnerskap är WTO-kompatibla avtal som syftar till att stödja regional integration och främja successiv integrering av AVS-ländernas ekonomier i världsekonomin, och därigenom främja dessa länders hållbara sociala och ekonomiska utveckling och bidra till de övergripande insatserna för att utrota fattigdomen och skapa välstånd i AVS‑länderna.

C.  ”Interimsavtal” om ekonomiskt partnerskap är av naturen WTO-kompatibla avtal om varuhandel som inbegriper omfattande åtaganden och som syftar till att förhindra avbrott i AVS-handeln med EU, och de bör ses som en tillfällig lösning medan förhandlingar om att ingå ett heltäckande avtal om ekonomiskt partnerskap med den västafrikanska regionen pågår.

D.  Handelsreglerna i interimsavtal om ekonomiskt partnerskap bör åtföljas av ett ökat stöd till handelsrelaterat bistånd såsom uppbyggande av administrativ kapacitet och åtgärder som främjar goda styrelseformer.

E.  Elfenbenskusten är på 151:a plats av 163 i Transparency Internationals korruptionsindex 2008.

F.  Syftet med EU:s strategi för handelsbistånd ”Aid for Trade” är att stödja utvecklingsländernas kapacitet att utnyttja nya handelsmöjligheter.

G.  I förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap har vissa AVS-stater strävat efter att det införs en klausul om mest gynnad nation, enligt vilken en normal och icke‑diskriminerande tullkvot för varuimport fastställs, i syfte att garantera att alla exportörer behandlas lika väl som den mest gynnade exportören.

H.  Det råder begränsad konkurrens mellan EU:s och AVS-ländernas ekonomier eftersom den allra största delen av EU:s export består av varor som AVS-länderna själva inte producerar men som de behöver antingen för direkt konsumtion eller som insatsvaror i den inhemska industrin.

I.  Det har genomförts förhandlingar mellan Europeiska unionen och AVS-länderna om nya förbättrade ursprungsregler som är flexiblare och som skulle kunna ge AVS-länderna avsevärda förmåner om de tillämpas korrekt och med vederbörlig hänsyn till dessa länders reducerade kapacitetsnivåer.

1.  Europaparlamentet betonar att avtal om ekonomiskt partnerskap inte kan betraktas som tillfredsställande såvida de inte uppnår tre målsättningar, nämligen att erbjuda AVS‑länderna stöd för hållbar utveckling, främja deras medverkan i världshandeln och förstärka regionaliseringsprocessen.

2.  Europaparlamentet påminner om att även om interimsavtalet är förenligt med WTO:s regler och kan ses som ett första steg i processen så måste det inte nödvändigtvis leda fram till ett ”fullvärdigt” avtal om ekonomiskt partnerskap.

3.  Europaparlamentet rekommenderar en flexibel och pragmatisk hållning under de pågående förhandlingarna om ett fullvärdigt avtal om ekonomiskt partnerskap. Kommissionen uppmanas i detta sammanhang att särskilt beakta Elfenbenskustens begäran rörande avtalets utvecklingsaspekter. Parlamentet välkomnar i detta avseende rådets slutsatser från mötet den 16–17 juni 2008.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att nära övervaka den ekonomiska utveckling som kan kopplas till avtalet. Parlamentet stöder därför kommissionens avsikt att granska alla aspekter av avtalet under förhandlingarna om ett fullvärdigt avtal om ekonomiskt partnerskap. Parlamentet betonar att det fullvärdiga avtalet om ekonomiskt partnerskap bör innehålla en översynsklausul och en konsekvensanalys, som bör utföras inom tre till fem år efter undertecknandet av avtalet, i syfte att bedöma avtalets socioekonomiska effekter, inbegripet kostnaderna och konsekvenserna av genomförandet. Parlamentet bör vara delaktigt i en eventuell översyn av avtalet.

5.  Europaparlamentet anser att ett fullvärdigt avtal om ekonomiskt partnerskap bör innehålla ett avsnitt om politisk dialog och försvar av mänskliga rättigheter.

6.  Europaparlamentet lovordar undertecknarna av avtalet för att de underlättat utvecklingen av tullreformer i den västafrikanska regionen, särskilt med tanke på Elfenbenskustens ställning i den västafrikanska regionen som en av de mest utvecklade och blomstrande ekonomierna och även dess ledande ställning inom handel och ekonomisk utveckling.

7.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen av en tullunion inom den västafrikanska regionala gruppen, särskilt med tanke på de fördelar en integrering av den västafrikanska regionen skulle medföra för Elfenbenskusten i form av utvecklingen av en större marknad, ökad handel och ökade möjligheter till stordriftsfördelar.

8.  Europaparlamentet påminner om att den interregionala handeln utgör en liten del av Elfenbenskustens handel och understryker behovet av ökade regionala handelsförbindelser för att garantera en hållbar utveckling i regionen. Kommissionen uppmanas därför att vederbörligen beakta åtgärderna inom den regionala gruppen Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas).

9.  Europaparlamentet understryker att ett potentiellt framtida regionalt avtal om ekonomiskt partnerskap med Västafrika under inga omständigheter får äventyra sammanhållningen eller försvaga dessa länders regionala integration.

10.  Europaparlamentet anser att det fullvärdiga avtalet om ekonomiskt partnerskap bör uppmuntra till export av bearbetade produkter med enklare och förbättrade ursprungsregler, särskilt inom centrala sektorer såsom textil, fiske och jordbruk.

11.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att ge ökat och adekvat tekniskt och administrativt bistånd till Elfenbenskusten, inbegripet den privata sektorn och det civila samhället, för att underlätta anpassningen av landets näringsliv efter att interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap har undertecknats.

12.  Europaparlamentet påminner om att EU:s strategi för handelsbistånd ”Aid for Trade” antogs i oktober 2007, med åtagandet att öka EU:s samlade handelsrelaterade bistånd till 2 000 miljoner euro per år senast 2010 (1 000 miljoner från gemenskapen och 1 000 miljoner från medlemsstaterna). Parlamentet kräver att Elfenbenskusten får en tillräcklig och rättvis andel. Parlamentet begär att det tidigt fastställs och beslutas om en andel av resurserna för det handelsrelaterade biståndet ”Aid for Trade”. Parlamentet betonar att dessa medel bör vara extra resurser och inte enbart vara en ompaketering av medel från Europeiska utvecklingsfonden, att medlen bör anpassas efter Elfenbenskustens prioriteringar och att utbetalningarna bör ske i tid, vara förutsebara och följa tidsplanerna för förverkligandet av nationella och regionala strategiska utvecklingsplaner. Parlamentet motsätter sig att några former av villkor knyts till ratificeringen av detta avtal om ekonomiskt partnerskap när det gäller beviljandet av EU-stöd och uppmanar kommissionen att garantera att tillgången till medel i den tionde europeiska utvecklingsfonden ska hållas åtskild från förhandlingarnas resultat och takt.

13.  Europaparlamentet understryker de faror som ett överflöd på naturresurser kan föra med sig för utvecklingsekonomier, då det uppmuntrar till korruption, misskötsel av intäkter och, i vissa fall, väpnade konflikter. Parlamentet uppmanar därför till främjandet av god praxis så att Elfenbenskusten får maximal nytta av dessa resurser.

14.  Europaparlamentet uppmanar Elfenbenskustens myndigheter att uppmuntra och skydda små och medelstora företag inför undertecknandet av detta interimsavtal. Parlamentet prisar interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap för att det ger små och medelstora företag 15 år att anpassa sig till förändringarna.

15.  Europaparlamentet anser att en utveckling av de mänskliga resurserna i regionen är av största vikt för att vinsterna från ett reviderat handelssystem ska kunna befästas och uppmanar till utveckling av stimulansåtgärder för att behålla och få fram kvalificerad och utbildad arbetskraft till den ivorianska arbetsstyrkan.

16.  Europaparlamentet ger sitt fortsatta stöd till ett fullvärdigt avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Elfenbenskusten. Parlamentet anser att följande nyckelfrågor bör ingå i förhandlingarna:

   i)”Nyetablerade industrier” som bara bör betecknas som sådana när det finns en betydande lokal närvaro.
   ii)Förhandlingar om immaterialrätt som täcker inte bara västvärldens tekniska produkter utan också traditionell kunskap.
   iii)Transparens i offentliga upphandlingar och en öppenhet gentemot europeiska avtalsparter på en nivå som är anpassad efter behoven i Elfenbenskusten.
   iv)Arbetsvisum, som måste vara tillgängliga för medborgare från Elfenbenskusten för perioder på minst 24 månader, för att göra det möjligt för dem att arbeta som anhörigvårdare och inom liknande yrken.

17.  Europaparlamentet beklagar att många produkter, bland annat cement, bensin och bilar, där lägre kostnader för importen kan vara mycket viktiga för lokala företagare och nyetablerade industrier högre upp i värdekedjan, har uteslutits från avregleringen.

18.  Europaparlamentet beklagar att ”EG-parten” under perioden 1 oktober 2009 till 30 september 2015 kan påföra tillämplig tull för mest gynnad nation på produkter från Elfenbenskusten under tullrubrik 1701 vilka importeras utöver de specificerade nivåerna uttryckta i vitsockerekvivalenter som anses förorsaka störningar på ”EG-partens” sockermarknad.

19.  Europaparlamentet betonar att varje fullvärdigt avtal om ekonomiskt partnerskap också bör innehålla bestämmelser om grundläggande standarder för goda styrelseformer, transparens och respekt för mänskliga rättigheter.

20.  Europaparlamentet anser att ett fullvärdigt avtal om ekonomiskt partnerskap helt och fullt kommer att komma medborgarna i Elfenbenskusten till nytta om en ansvarstagande och demokratiskt vald regering finns på plats i detta land. Parlamentet uttrycker en förhoppning om att en sådan regering tids nog kommer att finnas på plats i Elfenbenskusten.

21.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att det vid genomförandet av avtal om ekonomiskt partnerskap inrättas ett lämpligt övervakningssystem som samordnas av en relevant parlamentarisk kommitté bestående av ledamöter från utskottet för internationell handel och från utskottet för utveckling, i syfte att säkerställa en lämplig balans mellan bibehållandet av den ledande rollen för utskottet för internationell handel och övergripande samstämmighet i handels- och utvecklingspolitiken. Denna parlamentariska kommitté ska arbeta på ett flexibelt sätt och aktivt samordna sitt arbete med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen. Parlamentet anser att övervakningen bör inledas efter att ett interimsavtal om ekonomiskt partnerskap antagits.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erbjuda genomförbara alternativ som garanterar marknadstillträde för de länder som inte önskar skriva under det fullvärdiga avtalet om ekonomiskt partnerskap.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och AVS-ländernas regeringar och parlament, AVS‑EU:s ministerråd samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

(1) EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) EUT C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Antagna texter, P6_TA(2008)0252.

Senaste uppdatering: 19 mars 2009Rättsligt meddelande