Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0151/2009

Ingivna texter :

B6-0151/2009

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.9
CRE 25/03/2009 - 3.9

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 115kWORD 58k
18 mars 2009
PE420.437
 
B6‑0151/2009
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0204/2009 och B6‑0203/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från David Martin
för PSE-gruppen
om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

Europaparlamentets resolution om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan 
B6‑0151/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina resolutioner av den 25 september 2003 om Världshandelsorganisationens (WTO) femte ministerkonferens i Cancún(1), av den 12 maj 2005 om utvärderingen av Doha-rundan efter beslutet av WTO:s allmänna råd av den 1 augusti 2004(2), av den 1 december 2005 om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong(3), av den 23 mars 2006 om utvecklingspåverkan av avtalen om ekonomiskt partnerskap(4), av den 4 april 2006 om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong(5), av den 1 juni 2006 om handel och fattigdom: Utformning av en handelspolitik som maximerar handelns bidrag till fattigdomslindringen(6), av den 7 september 2006 om beslutet att tills vidare skjuta upp förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha(7), av den 23 maj 2007 om avtal om ekonomiskt partnerskap(8), av den 12 juli 2007 om TRIPS-avtalet och tillgång till läkemedel(9), av den 12 december 2007 om ekonomiskt partnerskap(10), och av den 5 juni 2008 om förslaget till rådets förordning om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 964/2007 och (EG) nr 1100/2006(11),

–  med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen om undertecknandet av det ekonomiska partnerskapsavtalet,

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet),

–  med beaktande av rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser från april 2006, oktober 2006, maj 2007, oktober 2007, november 2007 och maj 2008,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 oktober 2007 om avtal om ekonomiskt partnerskap (KOM(2007)0635),

–  med beaktande av allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), särskilt artikel XXIV,

–  med beaktande av den ministerdeklaration från WTO:s fjärde ministerkonferens som antogs den 14 november 2001 i Doha,

–  med beaktande av förklaringen från WTO:s sjätte ministerkonferens, som antogs den 18 december 2005 i Hongkong,

–  med beaktande av den rapport och de rekommendationer från WTO:s arbetsgrupp för handelsrelaterat bistånd ”Aid for Trade” som antogs av WTO:s allmänna råd den 10 oktober 2006,

–  med beaktande av FN:s Millenniedeklaration av den 8 september 2000, i vilken världssamfundet gemensamt fastställde kriterier för fattigdomsutrotning, de s.k. millennieutvecklingsmålen,

–  med beaktande av kommunikén av den 8 juli 2005 från G8-mötet i Gleneagles,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Från och med den 1 januari 2008 är EU:s tidigare avtal om handel med AVS-länderna, som gav AVS-länderna förmånstillträde till EU:s marknader på icke ömsesidig grund, inte längre förenligt med Världshandelsorganisationens bestämmelser.

B.  Avtalen om ekonomiskt partnerskap är WTO-kompatibla avtal som syftar till att stödja regional integration och en successiv integrering av AVS-ländernas ekonomier i världsekonomin, och därigenom till att främja dessa länders hållbara sociala och ekonomiska utveckling och bidra till de övergripande insatserna för att utrota fattigdomen i AVS-länderna.

C.  Avtalen om ekonomiskt partnerskap bör användas för att bygga upp en långsiktig relation genom vilken handel stöder utveckling.

D.  Den rådande finansiella och ekonomiska krisen innebär att handelspolitiken kommer att bli viktigare än någonsin för utvecklingsländerna.

E.  De nationella och regionala effekterna av de komplexa och vittomfattande åtagandena i avtalen kan bli mycket omfattande.

F.  Avtalen om ekonomiskt partnerskap kommer ofrånkomligen att avgöra hur mycket och vad framtida avtal mellan Cariforum och andra handelspartner kommer att innehålla och också vara avgörande för regionens position i förhandlingarna.

G.  Var och en av Cariforum-staterna har en separat tidsplan för avregleringen, med viss överlappning mellan olika länder. Senare löper planerna samman och omvandlas till ett regionalt schema. Karibiska gemenskapen (Caricom) har som mål att införa en gemensam marknad senast 2015.

H.  Den totala inverkan av de handelsbestämmelser som ingår i avtalet om ekonomiskt partnerskap kan bli mycket mer vittgående än ett avskaffande av tullarna.

I.  Förbättrade handelsregler måste åtföljas av ökat stöd till handelsrelaterat bistånd.

J.  Syftet med det handelsrelaterade biståndet ”Aid for Trade” är att stödja utvecklingsländers förmåga att ta vara på nya handelsmöjligheter.

K.  Den sista meningen i artikel 139.2 i avtalet lyder: ”Inget i detta avtal ska tolkas som ett hinder för parternas och de avtalsslutande Cariforum-staternas möjligheter att främja tillgång till läkemedel”.

L.  Avtalet om ekonomiskt partnerskap innehåller en förklaring om utvecklingssamarbete men inga juridiskt bindande finansieringsåtaganden.

1.  Europaparlamentet betonar att dessa avtal inte kan betraktas som tillfredsställande såvida de inte uppnår följande målsättningar: ge AVS-länderna stöd till en hållbar utveckling, främja deras deltagande i världshandeln och förstärka regionaliseringsprocessen, stärka handelsutbytet mellan Europeiska unionen och AVS-länderna och främja den ekonomiska diversifieringen i AVS-länderna.

2.  Europaparlamentet påminner om att avtalet om ekonomiskt partnerskap måste bidra till Cariforum-staternas utvecklingsmål, politik och prioriteringar, inte bara till sin struktur och sitt innehåll utan även på det sätt och i den anda som det tillämpas.

3.  Europaparlamentet påpekar att avtalet om ekonomiskt partnerskap bör bidra till att uppnå millennieutvecklingsmålen.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha skall kunna återupptas och för att se till att avtalen om avreglering av handeln fortsätter att främja utvecklingen i fattiga länder.

5.   Europaparlamentet betonar vikten av handel inom regionen och behovet av fler regionala handelsförbindelser så att en hållbar tillväxt kan uppnås i regionen. Parlamentet understryker vikten av samarbete och samstämmighet mellan olika regionala enheter,

6.  Europaparlamentet uppmuntrar till ytterligare sänkningar av tarifferna mellan utvecklingsländer och regionala grupper, som i dag svarar för 15–25 procent av handelsvärdet, för att ytterligare främja handel mellan sydliga länder, ekonomisk tillväxt och regional integration.

7.  Europaparlamentet påminner om att en verklig regional marknad är en nödvändig grund för att med framgång kunna genomföra avtalet om ekonomiskt partnerskap och att regional integration och regionalt samarbete är nödvändigt för den sociala och ekonomiska utvecklingen i Cariforum-staterna.

8.  Europaparlamentet betonar att genomförandet av avtalet måste ta vederbörlig hänsyn till integrationsprocessen i Cariforum-staterna, inklusive målen för Caricoms gemensamma marknad och ekonomi (CSME) i enlighet med det reviderade Chaguaramasfördraget.

9.  Europaparlamentet är medvetet om att de Cariforum-stater som är medlemmar av den Karibiska gemenskapen har gjort åtaganden inom ämnesområden som ännu inte fastställts eller fullständigt antagits i CSME, inklusive finansiella tjänster, andra tjänster, investeringar, konkurrens, offentliga upphandlingar, elektronisk handel, immaterialrätt, fri rörlighet för varor och miljön. Parlamentet uppmanar till att vederbörlig hänsyn tas till CSME vid genomförandet av förordningar inom dessa ämnesområden, i enlighet med artikel 4.3 i avtalet om ekonomiskt partnerskap med Cariforum-staterna.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för den faktiska fördelningen av medel i hela AVS-regionen från de utlovade prioriterade utgifterna inom den utökade budgeten för ”Aid for Trade”.

11.  Europaparlamentet vidhåller att enligt Parisprinciperna om biståndseffektivitet ska bistånd bland annat styras av efterfrågan och uppmanar därför AVS att specificera för vilket syfte ytterligare medel som hör samman med avtal om ekonomiskt partnerskap behövs, särskilt med hänsyn till regelverk, skyddsåtgärder, underlättande av handel, stöd för uppfyllandet av internationella sanitära och fytosanitära normer och immaterialrättsstandarder samt inrättandet av övervakningsmekanismen för avtal om ekonomiskt partnerskap.

12.  Parlamentet påminner om att ”Aid for Trade” antogs i oktober 2007, med åtagandet att öka EU:s samlade handelsrelaterade bistånd till två miljarder euro per år senast 2010 (en miljard euro från gemenskapen och en miljard euro från medlemsstaterna), Parlamentet kräver att Cariforum-staterna får en tillräcklig och rättvis andel.

13.  Europaparlamentet kräver att man på ett tidigt stadium fastställer och beslutar om en rättvis andel av resurserna för det handelsrelaterade biståndet ”Aid for Trade”. Parlamentet betonar att kommissionen och medlemsstaterna bör säkerställa att dessa medel utgör extraresurser och inte endast innebär en omfördelning av medel från Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Medlen ska överensstämma med Cariforum-staternas prioriteringar, och utbetalningen av dem ska i största möjliga utsträckning ske genom Europeiska regionala utvecklingsfonden vid rätt tidpunkt och vara förutsebar och i överensstämmelse med tidsplanerna för genomförandet av de nationella och regionala strategiska utvecklingsplanerna. Parlamentet rekommenderar kommissionen och Cariforum-staterna att använda dessa medel effektivt för att bidra till kompensation för en eventuell förlust av tullinkomster och möta behov av ökad konkurrens och utveckling.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra vilka medel som tillkommit utöver dem i den tionde europeiska utvecklingsfonden. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla bestämmelser om utvecklingssamarbete, inklusive deras finansiering, börjar genomföras snabbt, korrekt och effektivt.

15.  Europaparlamentet konstaterar att för Bahamas, Antigua och Barbados tidigareläggs det tullinkomstbortfall som uppstår till följd av avregleringen av handeln. Parlamentet medger att för andra Cariforum-stater är en väsentlig del av EU:s export antingen redan befriad från handelshinder eller så kommer den största avregleringen att ske under år 10–15 i tidtabellen för genomförandet.

16.  Europaparlamentet betonar att om så behövs bör betydande förändringar av ursprungsreglerna åtfölja initiativet med skattefrihet och tullfrihet (DFQF) för att leda till en väsentlig ökning i varuexporten. Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens uttalanden nyligen om att ursprungsreglerna skulle kunna uppgraderas enligt artikel 10 i linje med principen om kumulering.

17.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att de bestämmelser som syftar till genomdrivande av immateriella rättigheter inte används för att motarbeta rättmätig konkurrens från leverantörer av generiska läkemedel, och/eller hindra regeringarnas upphandlande enheter från att skaffa förråd av generiska läkemedel.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sammanställa regelbundna rapporter till parlamentet angående omfattningen av patentansökningar och rättstvister under konventionen om patentsamarbete. Parlamentet uppmanar kommissionen att sammanställa regelbundna rapporter om tillämpningen av åtagandena för tekniköverföring i avtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att inte söka harmonisera immaterialrättsstandarder över vad som är lämpligt för Cariforum-staternas utvecklingsnivå. Parlamentet betonar vikten av att hjälpa Cariforum-staterna att övervaka beteenden som strider mot konkurrensreglerna i läkemedelsbranschen.

19.  Europaparlamentet betonar att hänsyn bör tas till de specifika intressena hos båda parters små och medelstora företag i avtalet om ekonomiskt partnerskap.

20.  Europaparlamentet önskar att Europeiska unionen ska tillämpa principen om mest‑gynnad-nation bland AVS-ländernas alla subregionala grupper.

21.  Europaparlamentet medger att Cariforum-staterna och andra subregionala grupper gör en selektiv tillämpning av principen om mest-gynnad-nation på Europeiska unionen.

22.  Europaparlamentet understryker behovet av att använda utvecklingsindikatorer för att mäta de förväntade ekonomiska och sociala resultaten (såsom minskning av fattigdomen, bättre levnadsstandard och öppnande av ekonomin) då avtalen om ekonomiskt partnerskap tillämpas.

23.  Europaparlamentet anser, med hänsyn till de bestämmelser om särskild och differentierad behandling som finns i artikel 5 i avtalet om ekonomiskt partnerskap, och i syfte att uppnå målet att minska fattigdomen, att lämpliga utvecklingsindikatorer bör tas fram inom avtalet om ekonomiskt partnerskap. Dessa utvecklingsindikatorer bör uppfylla följande tre huvudsyften: att sätta i gång genomförandet av åtagandena enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap av Cariforum-länderna eller att kvalificera dem för undantag; att övervaka hur genomförandet av avtalet om ekonomiskt partnerskap påverkar den hållbara utvecklingen och minskningen av fattigdomen; att övervaka genomförandet av EG:s åtaganden, särskilt ersättning och en effektiv leverans av utlovat ekonomiskt och tekniskt bistånd.

24.  Europaparlamentet efterlyser transparenta övervakningsmekanismer, med tydlig roll och påverkan, som kan följa effekterna av avtalen om ekonomiskt partnerskap, med ökat ansvarstagande från AVS och omfattande samråd med intressenterna.

25.  Europaparlamentet begär att kommissionen stöder inrättandet av en oberoende övervakningsmekanism inom Cariforum-staterna, som är utrustad med nödvändiga resurser för att göra den analys som behövs för att avgöra i vilken utsträckning avtalen om ekonomiskt partnerskap uppfyller sina mål.

26.  Europaparlamentet välkomnar upprättandet av en gemensam parlamentarikerkommitté EU-Cariforum, där medlemmar av utskottet för internationell handel och utskottet för utveckling ingår, vilket säkerställer en lämplig balans mellan bibehållandet av den ledande rollen hos utskottet för internationell handel och en allmän samstämmighet vad gäller handels- och utvecklingspolitik. Den parlamentariska kommittén ska arbeta flexibelt och fungera som aktiv samordnare tillsammans med den gemensamma parlamentariska AVS‑EU-församlingen.

27.  Europaparlamentet påpekar att i kommissionens förhandlingsmandat beträffande avtalen om ekonomiskt partnerskap, som godkändes av rådet den 17 juni 2002, fastställs följande: att man under förhandlingarna ska ta hänsyn till de särskilda intressen som gemenskapens yttersta randområden har; att avtalen om ekonomiskt partnerskap i detta avseende kan föreskriva specifika åtgärder till förmån för produkter från de här regionerna, för att på kort sikt integrera dem i den interregionala handeln, i enlighet med WTO:s bestämmelser. Parlamentet är bekymrat över att tillräcklig hänsyn trots detta inte har tagits till de yttersta randområdenas intressen på flera punkter som de regionala råden delgivit Europeiska kommissionen, och att de yttersta randområdenas integrering i den interregionala handeln därigenom på kort sikt har försummats.

28.  Europaparlamentet belyser den avgörande roll som Cariforum-staternas parlament och icke-statliga aktörer har i övervakningen och förvaltningen av avtalet om ekonomiskt partnerskap. Parlamentet noterar att deras involvering i praktiken kräver en tydlig och inkluderande dagordning mellan EU och Cariforum-staterna.

29.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att samråda med de regionala myndigheterna i gemenskapens yttersta randområden i Västindien (Martinique, Guadeloupe och Franska Guyana) före ratificeringen av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Cariforum-staterna och EU:s medlemsstater.

30.  Europaparlamentet välkomnar den ovannämnda gemensamma förklaringen och det faktum att en omfattande obligatorisk översyn kommer att göras inte senare än fem år efter det att avtalet undertecknats och därefter vart femte år, i syfte att kunna fastställa avtalets inverkan, inklusive kostnaderna för och konsekvenserna av dess genomförande. Parlamentet påpekar att parterna åtagit sig att om nödvändigt ändra avtalets bestämmelser och justera dess tillämpning. Parlamentet uppmanar till att Europaparlamentet och Cariforum-staternas parlament ska involveras i varje översyn av avtalet om ekonomiskt partnerskap.

31.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och AVS-ländernas regeringar, AVS-EU:s ministerråd samt den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen.

(1) EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 591.
(10) EUT C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(11) Antagna texter, P6_TA(2008)0252.

Senaste uppdatering: 20 mars 2009Rättsligt meddelande