Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0160/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0160/2009

Keskustelut :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Äänestykset :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 88kWORD 45k
20. maaliskuuta 2009
PE423.022
 
B6‑0160/2009
suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0017/2009, B6- 0018/2009, B6-0019/2009 ja B6‑0020/2009 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas ja Cem Özdemir,
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Turkmenistanin kanssa tehtävästä väliaikaisesta kauppasopimuksesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkmenistanin kanssa tehtävästä väliaikaisesta kauppasopimuksesta 
B6‑0160/2009

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (5144/1999),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0338/1999),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6-0085/2006),

–  ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategiasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen ja Turkmenistanin välisiä suhteita säännellään tällä hetkellä vuonna 1989 allekirjoitetulla Euroopan yhteisöjen sekä Neuvostoliiton kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevalla sopimuksella; ottaa huomioon, että kyseiseen sopimukseen ei sisälly ihmisoikeuslauseketta,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva 2. joulukuuta 1998 tehty väliaikainen sopimus (KOM(1998)0617 lopullinen, 98/0304(ACC)) on nyt hyväksyttävänä neuvostossa,

C.  ottaa huomioon Turkmenistanin kanssa tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka parafoitiin toukokuussa 1997 ja allekirjoitettiin 1998; toteaa, että sittemmin 11 jäsenvaltiota on ratifioinut sopimuksen – Ranskan, Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kreikan ratifiointi on vielä tekemättä – ja 12 uutta jäsenvaltiota aikoo ratifioida sen yhdellä pöytäkirjalla; toteaa, että Turkmenistan ratifioi kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 2004,

D.  toteaa, että kun kumppanuus- ja yhteistyösopimus on kaikkien ratifioima, se tehdään aluksi 10 vuodeksi, minkä jälkeen se uusitaan vuosittain, ellei kumpikaan sopimuspuoli irtisano sitä; ottaa huomioon, että sopimuspuolet voivat laajentaa tai muuttaa sopimusta tai kehittää sitä edelleen uusien seikkojen huomioon ottamiseksi,

E.  ottaa huomioon Turkmenistanin tärkeän roolin Keski-Aasiassa, minkä vuoksi sen ja EU:n välinen yhteistyö on toivottavaa,

F.  katsoo, että Turkmenistanin tilanne on parantunut presidentin vaihtumisen myötä; toteaa, että hallinto on ilmaissut halukkuutensa tehdä merkittäviä uudistuksia; katsoo, että tarvitaan vielä merkittävää edistymistä useilla keskeisillä aloilla, kuten ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, demokratia ja yksilönvapaudet,

G.  toteaa, että ehdotetussa Euroopan yhteisöjen ja Turkmenistanin väliaikaisessa kauppasopimuksessa asetetaan demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen yhteistyön ehdoksi,

H.  ottaa huomioon, että väliaikainen sopimus allekirjoitettaisiin siten tilanteessa, jossa tätä yhteistyön edellytystä ei ole täytetty; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin 20. helmikuuta 2008 antamassa päätöslauselmassa EU:n Keski-Aasian strategiasta määriteltiin kuusi arviointiperustetta, jotka on täytettävä ennen kuin väliaikainen sopimus voidaan allekirjoittaa,

1.  panee merkille, että presidentin vaihtumisen myötä Turkmenistanissa on nähtävissä merkkejä halukkuudesta toteuttaa uudistuksia tärkeillä aloilla; pitää erityisen myönteisenä kansallisen demokratia- ja ihmisoikeusinstituutin perustamista; panee merkille edistymisen perustuslain tarkistamisessa, jolla on tarkoitus lujittaa demokratiaa, yksilönvapauksia ja oikeusvaltioperiaatetta; panee merkille myös vaalilain muuttamisen; pitää myönteisenä Turkmenistanin liittymistä kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toinen valinnainen pöytäkirja ja naisten poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus; pitää myönteisenä koulutusjärjestelmän uudistamista, jolla on tarkoitus parantaa koulutuksen laatua ja lisätä opiskelijoiden yhdenvertaisuutta;

2.  kehottaa Turkmenistanin hallitusta omaksumaan ripeästi demokratian ja oikeusvaltion periaatteet; katsoo, että parlamentin määrittelemien arviointiperusteiden täyttäminen saattaisi olla merkittävä askel kohti perusihmisoikeuksien noudattamista, eli kaikkien poliittisten vankien ehdotonta vapauttamista, hallituksen asettamien ulkomaanmatkailua koskevien kieltojen kumoamista, Kansainvälisen Punaisen Ristin, YK:n ihmisoikeusjärjestöjen ja riippumattomien kansalaisjärjestöjen kaltaisten kansainvälisten tarkkailijoiden vapaata liikkuvuutta sekä koulutusjärjestelmän huomattavaa uudistamista kansainvälisten normien mukaisesti;

3.  pahoittelee, että monilla keskeisillä alueilla tilanne on edelleen epätyydyttävä huolimatta pyrkimyksistä neuvotella vapaa liikkumisoikeus Kansainvälisen Punaisen Ristin edustajille ja pyrkimyksistä käynnistää koulutusjärjestelmän uudistus; pitää myönteisenä Valeri Palin vapauttamista 7. joulukuuta 2008, mutta vaatii kaikkien poliittisten vankien vapauttamista; on silti huolestunut, että katumuksen osoittaminen on yhä ennakkoehtona tuomioiden muuttamiselle ehdollisiksi, mikä ei kuulu kansainvälisten normien mukaiseen avoimeen oikeuskäsittelyyn;

4.  katsoo ehdottomasti, että EU:n ja Turkmenistanin yhteistyö tarjoaa periaatteellisella ja johdonmukaisella tavalla toimiessaan parhaan tilaisuuden turkmeenien demokraattisen, taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantamiseksi;

5.  katsoo, että väliaikaisen sopimuksen allekirjoittaminen on tärkeässä asemassa Turkmenistanin uudistusprosessin lujittamisessa; kehottaa neuvostoa ja komissiota käyttämään tämän elintärkeän keinon täysimääräisesti hyväkseen ilmaisemalla selkeästi ennen väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamista, millaisia parannuksia ihmisoikeuksiin se odottaa Turkmenistanin hallitukselta, ja hyväksymään tätä silmällä pitäen etenemissuunnitelman, jonka noudattamiseen on selkeä aikataulu;

6.  kehottaa samalla neuvostoa ja komissiota viittaamaan asianmukaisesti Euroopan parlamentin EU:n Keski-Aasian strategiasta 20. helmikuuta 2008 antamassa päätöslauselmassa määrittelemiin arviointiperusteisiin keskusteluissaan väliaikaisesta sopimuksesta Turkmenistanin hallituksen kanssa;

7.  kehottaa neuvostoa ja komissiota sisällyttämään sopimuksen ihmisoikeuslausekkeeseen myös kuulemismekanismin sekä selkeän lykkäävän ihmisoikeuslausekkeen; pyytää neuvostoa noudattamaan Euroopan parlamentin pyyntöä, jos se pyytää sopimuksen soveltamisen keskeyttämistä;

8.  korostaa, että Euroopan unionin on kannustettava edelleen näitä seikkoja edistämällä ennen kaikkea ihmisoikeus- ja demokratiahankkeita EU:n rahoitusvälineiden avulla; korostaa, että Turkmenistanin hallituksen toimia on tarkkailtava huolellisesti ja säännöllisesti;

9.  kehottaa neuvostoa ja komissiota pitämään parlamentin jatkuvasti ajan tasalla Turkmenistanin ihmisoikeustilanteesta;

10.  kehottaa neuvostoa ja komissiota sisällyttämään kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tarkistuslausekkeen; pyytää tulla kuulluksi, jos sopimusta tarkistetaan;

11.  korostaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen voimaantuloon tarvitaan parlamentin puoltava lausunto; katsoo, että koska väliaikaisen kauppasopimuksen tekemiseen ei valitettavasti tarvita parlamentin puoltavaa lausuntoa, tässä päätöslauselmassa esitetyt seikat olisi otettava täysimääräisesti huomioon, sillä muuten voi vaarantua parlamentin puoltava lausunto kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Turkmenistanin hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 23. maaliskuuta 2009Oikeudellinen huomautus