Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0160/2009

Pateikti tekstai :

B6-0160/2009

Debatai :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Balsavimas :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 95kWORD 53k
2009 m. kovo 20 d.
PE423.022
 
B6‑0160/2009
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0017/2009, 0018/2009, 0019/2009ir 0020/2009
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas ir Cem Özdemir
Verts/ALE frakcijos vardu
dėl Laikinojo prekybos susitarimo su Turkmėnistanu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Laikinojo prekybos susitarimo su Turkmėnistanu  
B6‑0160/2009

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimą (5144/1999),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 133 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C5-0338/1999),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6-0085/2006),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Europos Bendrijų ir Turkmėnistano santykius šiuo metu reglamentuoja 1989 m. Europos Bendrijų ir TSRS sudarytas Susitarimas dėl prekybos bei komercinio ir ekonominio bendradarbiavimo; kadangi šiame susitarime nėra straipsnio dėl žmogaus teisių,

B.  kadangi 1998 m. gruodžio 2 d. sudarytas Europos bendrijos, Europos anglių ir plieno bendrijos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Turkmėnistano laikinasis susitarimas dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (COM(1998) 0617 galutinis, 98/0304(ACC)) šiuo metu yra tvirtinamas Taryboje,

C.  kadangi partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (PBS) su Turkmėnistanu buvo parafuotas 1997 m. gegužės mėn. ir pasirašytas 1998 m., kadangi nuo to laiko PBS ratifikavo 11 valstybių narių, Prancūzija, Airija, Jungtinė Karalystė ir Graikija dar turi tai padaryti, o 12 naujųjų valstybių narių ratifikuos jį pasirašydamos bendrą protokolą, kadangi 2004 m. Turkmėnistanas ratifikavo PBS,

D.  kadangi visiškai ratifikuotas PBS bus sudarytas pradiniam 10 metų laikotarpiui, po kurio jis bus kasmet atnaujinamas, jei nė viena šalis jo nenutrauks; kadangi šalys gali išplėsti ar iš dalies pakeisti PBS arba toliau jį tobulinti atsižvelgdamos į naujas aplinkybes,

E.  kadangi Turkmėnistanui tenka svarbus vaidmuo Centrinės Azijos regione, taigi norima, kad ši šalis ir Europos Sąjunga glaudžiai bendradarbiautų,

F.  kadangi pasikeitus prezidentui padėtis Turkmėnistane pagerėjo; kadangi režimas parodė savo pasiryžimą vykdyti svarbias reformas, kadangi kai kuriose svarbiose srityse, pvz., žmogaus teisių, teisinės valstybės, demokratijos ir asmens laisvių, vis dar reikia nemažos pažangos,

G.  kadangi siūlomame Europos Bendrijų ir Turkmėnistano laikinajame prekybos susitarime (LPS) keliama sąlyga, kad bendradarbiavimas turi vykti gerbiant demokratijos principus ir žmogaus teises,

H.  kadangi dėl to Laikinasis susitarimas turėtų būti pasirašytas tuo metu, kai bus įvykdyta ši su bendradarbiavimu susijusi sąlyga; kadangi 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu numatytos šešios gairės, kuriomis turi būti vadovaujamasi prieš pasirašant Laikanąjį susitarimą,

1.  pažymi, kad pasikeitus prezidentui Turkmėnistane esama ženklų, jog norima vykdyti reformas svarbiose srityse; ypač teigiamai vertina tai, jog buvo įsteigtas Nacionalinis demokratijos ir žmogaus teisių institutas; atkreipia dėmesį į konstitucijos persvarstymo procesą, kuriuo siekiama stiprinti demokratiją, asmens laisves ir teisinę valstybę; taip pat atkreipia dėmesį į rinkimų įstatymo persvarstymą; teigiamai vertina Turkmėnistano prisijungimą prie tarptautinių konvencijų, pvz., Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrojo fakultatyvinio protokolo ir Moterų politinių teisių konvencijos; teigiamai vertina švietimo sistemos reformas, kuriomis siekiama užtikrinti aukštesnę švietimo kokybę ir didesnę studentų lygybę;

2.  ragina Turkmėnistano vyriausybę skubiai užtikrinti demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymąsi; mano, kad Parlamento nustatytų gairių laikymasis galėtų būti laikomas svarbiu žingsniu siekiant užtikrinti pagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms pagrindą, o būtent reikia besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius, panaikinti visus vyriausybės taikomus suvaržymus kelionėms į užsienį, leisti nepriklausomiems stebėtojams, įskaitant Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus, JT žmogaus teisių įstaigų ir nepriklausomų NVO darbuotojus, laisvai patekti į šalį ir reikia iš esmės reformuoti švietimo sistemą laikantis tarptautinių standartų;

3.  apgailestauja, kad keliose svarbiausiose srityse padėtis tebėra nepatenkinama nepaisant tam tikrų pastangų susitarti dėl Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus darbuotojų laisvo patekimo į šalį ir pastangų imtis švietimo sistemos reformų; teigiamai vertina tai, kad 2008 m. gruodžio 7 d. buvo paleistas į laisvę Valeri Pal, tačiau reikalauja paleisti visus politinius kaliniu; vis dėlto mano, kad gailėjimasis tebėra išankstinė bausmės nutraukimo sąlyga, o tai nėra skaidrus ir teisėtas procesas, kuris atitiktų tarptautinius standartus;

4.  tvirtai tiki, kad principingai ir nuosekliai vykdomas ES bendradarbiavimas su Turkmėnistanu suteikia puikių galimybių prasmingai siekti geresnės Turkmėnijos piliečių demokratinės, ekonominės ir socialinės padėties;

5.  mano, jog Laikinojo susitarimo pasirašymo perspektyva labai prisideda prie reformų proceso Turkmėnistane skatinimo; ragina Tarybą ir Komisiją visiškai išnaudoti šią itin svarbią įtaką ir prieš Laikinojo susitarmo pasirašymą aiškiai išreikšti, jog iš Turkmėnistano vyriausybės jos tikisi žmogaus teisių padėties pagerinimo, ir šiuo klausimu ragina priimti gaires, kuriose būtų nurodyti aiškūs šio reikalavimo įgyvendinimo terminai;

6.  taip pat ragina Tarybą ir Komisiją bendraujant su Turkmėnistano vyriausybe Laikinojo susitarimo perspektyvos klausimais tinkamai nurodyti gaires, kurias nustatė Europos Parlamentas savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliucijoje dėl ES strategijos Centrinės Azijos atžvilgiu;

7.  ragina Tarybą ir Komisiją į straipsnį dėl žmogaus teisių įtraukti nuostatą dėl konsultavimosi priemonės ir į PBS įtraukti su žmogaus teisėmis susijusį sustabdymo straipsnį; prašo Komisiją imtis veiksmų Europos Parlamentui pateikus reikalavimą nutraukti šį susitarimą;

8.  pabrėžia, kad Europos Sąjunga turi toliau skatinti šias permainas, ypač teikdama pirmenybę projektų, susijusių su žmogaus teisėmis ir demokratija, skatinimui naudojant ES finansavimo priemones; pabrėžia, kad vyriausybės veiksmai turi būti atidžiai ir reguliariai stebimi;

9.  prašo Tarybą ir Komisiją reguliariai ir išsamiai informuoti Parlamentą apie žmogaus teisių padėtį Turkmėnistane;

10.  ragina Tarybą ir Komisiją į PBS taip pat įtraukti peržiūrėjimo sąlygą; prašo konsultuotis su Europos Parlamentu PBS peržiūrėjimo klausimais;

11.  atkreipia dėmesį į tai, jog norint, kad PBS įsigaliotų, reikia Europos Parlamento pritarimo; nors, deja, Europos Parlamento pritarimo nereikia, kad įsigaliotų LPS, ragina visiškai atsižvelgti į šioje rezoliucijoje iškeltus klausimus, kadangi priešingu atveju Parlamentas gali nesuteikti pritarimo PBS;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Turkmėnistano vyriausybei ir parlamentui.

(1) P6_TA(2008)0059.

Atnaujinta: 2009 m. kovo 23 d.Teisinis pranešimas