Διαδικασία : 2009/2571(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0161/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0161/2009

Συζήτηση :

PV 25/03/2009 - 13
CRE 25/03/2009 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2009 - 4.11
CRE 26/03/2009 - 4.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0195

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 99kWORD 59k
23 Μαρτίου 2009
PE423.023
 
B6‑0161/2009
εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0224/2009
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
του Johannes Blokland
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με μία στρατηγική της ΕΕ για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μία στρατηγική της ΕΕ για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων 
B6‑0161/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων (COM(2007)0269) που ενεκρίθη από την Επιτροπή στις 22 Μαΐου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων της 21ης Μαΐου 2008(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων (COM(2008)0767) που ενεκρίθη στις 19 Νοεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης που προβλέπουν ότι οι απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ενσωματωθούν στους διάφορους τομείς της Κοινοτικής πολιτικής προκειμένου να προωθηθεί η περιβαλλοντικά αειφόρος ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 175 της Συνθήκης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βασιλείας σχετικά με τον Έλεγχο των Διασυνοριακών Διακινήσεων Επικινδύνων Αποβλήτων και τη Διάθεσή τους (Σύμβαση της Βασιλείας) που ενέκριναν τα Ηνωμένα Έθνη στις 22 Μαρτίου 1989 ως πλαίσιο για τη ρύθμιση των διεθνών μεταφορών επικινδύνων αποβλήτων,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις φορτώσεις αποβλήτων(2) (Κανονισμός για τις Μεταφορές Αποβλήτων),

–  έχοντας υπόψη την προσεχή Διπλωματική Διάσκεψη το Μάιο του 2009 που θα διοργανώσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) με θέμα τη Σύμβαση για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή ανακύκλωση των πλοίων (Σύμβαση Ανακύκλωσης Πλοίων),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες σύμφωνα με τις οποίες χωρίς επείγουσες ρυθμιστικές ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ, οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η διάλυση των πλοίων στη Νότια Ασία θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Βασιλείας (μετά την επικύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) αναγνωρίζει ότι ένα πλοίο μπορεί να καταστεί απόβλητο, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να προσδιορίζεται ως πλοίο βάσει άλλων διεθνών κανόνων, στο βαθμό που οι περισσότεροι πλοιοκτήτες δεν παρέχουν σήμερα πληροφορίες σχετικά με την πρόθεσή τους να παροπλίσουν τα πλοία τους· επομένως, οι πλοιοκτήτες πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόθεσή τους να παροπλίσουν τα πλοία τους και σχετικά με τυχόν επικίνδυνα υλικά που μεταφέρουν,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός μεταφοράς αποβλήτων εξακολουθεί να αγνοείται συστηματικά και ότι έχει αναγνωρισθεί πως η ευθύνη και ο ρόλος των κρατών σημαίας ευκαιρίας αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την καταπολέμηση των παρανόμων εξαγωγών τοξικών αποβλήτων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πλοίων που παροπλίζονται μετά την πλήρη κατάργηση των δεξαμενοπλοίων μονού κύτους και ο υψηλός αριθμός παλαιών πλοίων που αποσύρονται σήμερα από την αγορά, εν μέρει λόγω της ύφεσης, θα οδηγήσει στην ανεξέλεγκτη επέκταση των εγκαταστάσεων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές στη Ν. Ασία, το δε φαινόμενο θα γνωρίσει μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή της Αφρικής εάν δεν ληφθούν άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα εκ μέρους της ΕΕ,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση των πλοίων με μια μέθοδο γνωστή ως "προσάραξη", δια της οποίας τα πλοία προσαράζουν στα αβαθή, έχει καταδικασθεί σε παγκόσμιο επίπεδο δεδομένου ότι δεν μπορεί να παράσχει ασφάλεια στους εργαζόμενους και να προστατέψει επαρκώς το θαλάσσιο περιβάλλον από τις προερχόμενες από τα πλοία ρυπογόνες ουσίες,

1.  επισημαίνει ότι το προαναφερθέν ψήφισμα του Κοινοβουλίου και οι απόψεις που εκφράζονται εκεί εξακολουθούν να ισχύουν πάρα πολύ σήμερα και τονίζει ότι οι απόψεις αυτές θα έπρεπε να αντικατοπτρίζονται στη Σύμβαση Ανακύκλωσης Πλοίων που αναμένεται να εγκριθεί το Μάιο του 2009·

2.  επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπίζεται η ανακύκλωση των πλοίων ως αναπόσπαστο τμήμα του κύκλου ζωής του πλοίου, οι δε απαιτήσεις ανακύκλωσης να λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού σε σχέση με την κατασκευή και τον εξοπλισμό του πλοίου·

3.  επισημαίνει ότι τα πλοία που διανύουν την τελευταία φάση της ζωής τους θα έπρεπε να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα, συνεπεία των πολλών επικινδύνων ουσιών που περιέχουν και θα έπρεπε ως εκ τούτου να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Βασιλείας·

4.  χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων· τονίζει ωστόσο, ότι η Επιτροπή πρέπει σύντομα να προχωρήσει πέρα από τις μελέτες σκοπιμότητας και να δεσμευθεί σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων· ζητεί για το σκοπό αυτό αυστηρότερους ελέγχους και παρακολούθηση εκ μέρους των εθνικών λιμενικών αρχών και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα αυτό·

5.  τονίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια χρόνου και ζητεί επειγόντως συγκεκριμένες ρυθμιστικές ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ που θα υπερβαίνουν τις δυστυχώς ασθενείς διατάξεις του ΔΝΟ·

6.  ζητεί τη ρητή απαγόρευση των "προσαράξεων" των πλοίων που διανύουν την τελευταία φάση της ζωής τους και θεωρεί ότι η οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια στις χώρες της Ν. Ασίας θα έπρεπε να έχει ως απώτερο στόχο την κατάργηση της εντελώς απαράδεκτης αυτής και σοβαρά ελαττωματικής μεθόδου·

7.  ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαπραγματευθούν τους όρους έναρξης ισχύος προκειμένου να καταστεί δυνατή η ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης για την ανακύκλωση των πλοίων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν τη Σύμβαση για την ανακύκλωση των πλοίων και να την κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν μετά την επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο ΔΝΟ·

9.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους πλοιοκτήτες να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τα κύρια στοιχεία της Σύμβασης για την ανακύκλωση των πλοίων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι για τα πλοία που θα αποσταλούν για διάλυση στους επόμενους μήνες και έτη, η διάλυση αυτή θα πραγματοποιείται κατά τρόπο ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον·

10.  τονίζει ότι μόλις εγκριθεί η Σύμβαση του ΔΝΟ στο Χόνγκ Κόνγκ το Μάιο του 2009, θα πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με ένα επίπεδο ελέγχου ισοδύναμο με εκείνο της Σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον Έλεγχο των Διαμεθοριακών Διακινήσεων Επικινδύνων Αποβλήτων και τη Διάθεσή τους που ενσωματώνεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Μεταφοράς Αποβλήτων·

11.  υποστηρίζει τις εισηγήσεις της Επιτροπής σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη θέσπιση ανεξάρτητης πιστοποίησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων διάλυσης πλοίων· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά έχουν επείγοντα χαρακτήρα και τονίζει ότι η οποιαδήποτε κοινοτική χρηματοδότηση της ναυτιλίας θα έπρεπε να εξαρτάται από το εάν ο επωφελούμενος χρησιμοποιεί τις πιστοποιημένες αυτές εγκαταστάσεις· χαιρετίζει σχετικά τις προδιαγραφές που ανέπτυξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· αναμένει όμως περαιτέρω βελτιώσεις στο εγγύς μέλλον·

12.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα όπως πλαίσια σήμανσης για τις ασφαλείς και καθαρές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και να προωθήσει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας βοηθώντας έτσι τις εγκαταστάσεις διάλυσης στη Ν. Ασία να συμμορφωθούν με τις διεθνείς προδιαγραφές για την ασφάλεια και το περιβάλλον, ιδιαίτερα δε με εκείνες που θα προβλέπει η Σύμβαση του ΔΝΟ για τη διάλυση των πλοίων· πιστεύει ότι ο στόχος αυτός θα έπρεπε επίσης να ληφθεί υπόψη στο ευρύτερο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοηθείας της ΕΕ στις χώρες που εμπλέκονται στη διάλυση πλοίων·

13.  ενθαρρύνει θερμά το διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των κυβερνήσεων των χωρών της Ν. Ασίας που εμπλέκονται στη διάλυση πλοίων σε σχέση με το θέμα των συνθηκών εργασίας στις σχετικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένης της παιδικής εργασίας·

14.  ζητεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης βασιζόμενου στις υποχρεωτικές εισφορές της ναυπηγικής βιομηχανίας και ευθυγραμμιζόμενου με την αρχή της ευθύνης του κατασκευαστή·

15.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφώς ότι το κράτος που έχει δικαιοδοσία στους ιδιοκτήτες των αποβλήτων, έχει την πλήρη ευθύνη·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις της Τουρκίας, Μπανγκλαντές, Κίνας, Πακιστάν, Ινδίας καθώς και στο ΔΝΟ.

(1) Εγκριθέντα κείμενα, P6-ΤΑ(2008)0222
(2) ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σελ. 1

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου