Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0163/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0163/2009

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 96kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0163/2009
25 Μαρτίου 2009
PE423.030
 
B6‑0163/2009
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma και Hannes Swoboda
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με την έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων με στόχο την έγκριση διεθνούς συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων με στόχο την έγκριση διεθνούς συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής 
B6‑0163

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές πολικό έτος,

–  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η περιοχή της Αρκτικής" (CΟΜ (2008) 763),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο "Η Αρκτική διακυβέρνηση σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο",

A.  εκτιμώντας ότι οι εδαφικές διαμάχες στη ζώνη αυτή, όπου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ενίοτε πολύ σημαντικά, απειλούν να την καταστήσουν θέατρο μειζόνων συρράξεων μεταξύ χωρών που επιθυμούν να προστατέψουν, ενδεχομένως και με ένοπλα μέσα, αυτά που θεωρούν εθνικά τους συμφέροντα,

Β.  εκτιμώντας ότι μία γεωπολιτική ουδετεροποίηση θα επέτρεπε τη διεύρυνση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη γύρω από τον Πόλο,

Γ.  εκτιμώντας ότι η ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κι όχι μόνο τις χώρες που γειτνιάζουν με τον Πόλο,

Δ.  εκτιμώντας ότι η "Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή της Αρκτικής" (CΟΜ (2008) 763), της 20 Νοεμβρίου 2008, περιγράφει εξαίρετα τα προβλήματα προστασίας και διατήρησης της Αρκτικής καθώς και της προώθησης της βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η εν λόγω ανακοίνωση της Επιτροπής "δεν υπάρχει για την Αρκτική κανένα ειδικό καθεστώς που να έχει θεσπιστεί με συνθήκη. Καμία χώρα ή ομάδα χωρών δεν ασκεί την κυριαρχία της στο Βόρειο Πόλο ή στον Αρκτικό Ωκεανό που την περιβάλλει",

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές και νομικές εξελίξεις ως προς το περιβάλλον που επήλθαν μετά την έγκριση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δίκαιο των θαλασσών (Montego Bay 1982),

Ζ.  θεωρώντας ότι ο σημερινός κίνδυνος για το περιβάλλον της Αρκτικής απαιτεί απαντήσεις βάσει του διεθνούς δικαίου που θα είναι στο ύψος της σημασίας της περιοχής,

Η.  εκτιμώντας ότι μόνο ένα διεθνές καθεστώς ελέγχου θα μπορούσε να διασφαλίσει την προστασία αυτού του μοναδικού περιβάλλοντος,

Θ.  θεωρώντας ότι μόνο ένας δεσμευτικός "Χάρτης" της Αρκτικής, συγκρίσιμος προς τη Συνθήκη για την Ανταρκτική, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα που εκθέτει η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της,·

1.  ζητεί από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση για να καταστήσει την Αρκτική ζώνη ειρήνης και συνεργασίας όπου θα αναπτύσσονται αποκλειστικά ειρηνικές δραστηριότητες, μακριά από διαμάχες για την κατανομή δικαιωμάτων κυριαρχίας, και να συμβάλει στη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην Αρκτική,

2.  ζητεί από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση υπέρ της έναρξης διεθνών διαπραγματεύσεων με στόχο την έγκριση ενός "Διεθνούς χάρτη για την προστασία της Αρκτικής", κατά το πρότυπο της συνθήκης για την Ανταρκτική, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008΄

3.  ζητεί από το Συμβούλιο να εγγράψει το θέμα της Αρκτικής στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς Συνόδου ΕΕ/Ρωσίας,

4.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ειδικές τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΟΜΙ) προκειμένου να ενισχυθούν οι διεθνείς κανόνες ασφαλείας των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή, στις ιδιαίτερα ευάλωτες ζώνες,

5.  ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την εφαρμογή ενός "Πολικού Κώδικα Αρκτικής Ναυσιπλοΐας" για την ασφάλεια στην περιοχή,

6.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την ελευθερία ναυσιπλοΐας και το δικαίωμα διέλευσης και το ότι δεν θα εφαρμόζονται πρακτικές που συνεπάγονται διακρίσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τα τέλη, τις υποχρεωτικές υπηρεσίες και τις κανονιστικές ρυθμίσεις,

7.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργασθούν για την καθιέρωση ενός μορατόριουμ για την εκμετάλλευση των γεωλογικών πόρων της Αρκτικής για μία 50ετία, εν αναμονή νέων επιστημονικών μελετών,

8  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ρωσίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών και στους παράγοντες της διεθνούς συνεργασίας.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου