Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0163/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0163/2009

Keskustelut :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 85kWORD 40k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0163/2009
25. maaliskuuta 2009
PE423.030
 
B6‑0163/2009
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda
PSE-ryhmän puolesta
arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittamisesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittamisesta 
B6‑0163/2009

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon kansainvälisen polaarivuoden,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan unionista ja arktisesta alueesta (KOM(2008)0763),

–  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman arktisten alueiden hallinnasta,

A.  katsoo, että alueelliset kiistat tällä alueella, jossa taloudelliset edut voivat olla hyvin merkittävät, uhkaavat tehdä siitä suurten konfliktien näyttämön niiden maiden välillä, jotka haluavat suojella sitä, myös sotilaallisesti, ja niiden maiden välillä, jotka pitävät sitä omana kansallisena alueenaan,

B.  katsoo, että geopoliittinen puolueettomuus mahdollistaisi Euroopan unionin yhteistyön laajentamisen pohjoisnavan ympärillä olevien maiden kanssa,

C.  katsoo, että arktisen alueen turvallisuus koskee Euroopan unioniakin eikä vain alueen rannikkomaita,

D.  katsoo, että komission 20. marraskuuta 2008 neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamassa tiedonannossa Euroopan unionista ja arktisesta alueesta (KOM(2008)0763) kuvataan erinomaisesti arktisen alueen suojeluun ja säilyttämiseen liittyviä ongelmia sekä resurssien kestävän käytön edistämistä,

E.  katsoo, kuten kyseisessä komission tiedonannossa todetaan, että "arktista aluetta koskevaa sopimusjärjestelmää ei ole olemassa. Millään maalla tai maaryhmällä ei ole määräysvaltaa pohjoisnavalla tai sitä ympäröivällä pohjoisella jäämerellä",

F.  ottaa huomioon YK:n merioikeusyleissopimuksen (Montego Bay 1982) hyväksymisen jälkeen tapahtuneen ympäristöteknologisen ja oikeudellisen kehityksen,

G.  katsoo, että arktisen alueen ympäristön vaarantaminen edellyttää kansainväliseltä oikeudelta vastauksia, jotka ovat haasteiden tasalla,

H.  katsoo, että ainoastaan kansainvälinen valvontajärjestelmä voi taata tämän ainutlaatuisen ympäristön suojelun,

I.  katsoo, että vain velvoittava arktisen alueen "peruskirja", jota voi verrata Etelämannerta koskevaan sopimukseen ja jollaista Euroopan parlamentti ehdotti 9. lokakuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa, voisi olla ratkaisu komission tiedonannossaan esittämiin ongelmiin,

1.  pyytää neuvostoa toimimaan siten, että arktisesta alueesta tehdään rauhan ja yhteistyön alue, joka on varattu ainoastaan rauhanomaiselle toiminnalle suojassa itsemääräämisoikeuden jakamista koskevilta kiistoilta, ja myötävaikuttamaan arktisen alueen turvallisuutta koskevaan yhteistyöhön;

2.  pyytää neuvostoa työskentelemään sellaisten kansainvälisten neuvottelujen alulle panemiseksi, joilla pyritään hyväksymään "kansainvälinen peruskirja arktisten alueiden suojelemiseksi" ottaen mallia Etelämannerta koskevasta sopimuksesta, kuten Euroopan parlamentti ehdotti 9. lokakuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa;

3.  pyytää neuvostoa ottamaan arktiset alueet seuraavan EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen esityslistalle;

4.  pyytää komissiota ehdottamaan erityisiä tarkistuksia kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn sääntöihin, jotta vahvistetaan meriliikenteen kansainvälisiä turvallisuussäännöksiä tämän alueen erityisen herkillä seuduilla;

5.  pyytää komissiota tekemään parhaansa "arktisen alueen merenkulun sääntöjen" luomiseksi alueen turvallisuuden takaamiseksi;

6.  pyytää komissiota takaamaan vapaan merenkulun ja oikeuden kauttakulkuun ja varmistamaan, että ei tapahdu syrjintää, erityisesti maksuilla, pakollisilla palveluilla ja säännöillä;

7.  pyytää komissiota ja neuvostoa toimimaan siten, että arktisen alueen geologisten luonnonvarojen hyödyntäminen kielletään 50 vuoden ajaksi uusia tieteellisiä tutkimuksia odotettaessa;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden, Norjan, Islannin, Venäjän, Kanadan ja Yhdysvaltojen hallituksille ja kansainvälisille yhteistyötoimijoille.

Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2009Oikeudellinen huomautus