Procedure : 2009/2557(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0171/2009

Ingediende teksten :

B6-0171/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/04/2009 - 9.20
CRE 02/04/2009 - 9.20

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0213

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 89kWORD 41k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0165/2009
26 maart 2009
PE423.040
 
B6‑0171/2009
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Annemie Neyts-Uyttebroeck en István Szent-Iványi
namens de ALDE-Fractie
over het Europees geweten en totalitarisme

Resolutie van het Europees Parlement over het Europees geweten en totalitarisme 
B6‑0171/2009

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn talrijke resoluties over democratie en de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden, met inbegrip van zijn resolutie van mei 23 over de toekomst van Europa zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog(1), zijn resolutie van oktober 2008 over de herdenking van de Holdomor(2) en zijn resolutie van januari 2009 over Srebenica(3),

–  gelet op artikel 103, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de herinnering aan Europa's trieste verleden levend moet worden gehouden om de slachtoffers in ere te houden, de daders te veroordelen en de basis te leggen voor een verzoening die op de waarheid en herdenking stoelt,

B.  overwegende dat de Europese integratie van begin af aan een reactie vormde op niet alleen het leed dat door de twee wereldoorlogen werd aangericht en de nazi-tirannie die tot de holocaust leidde, maar ook op de expansie van het totalitarisme en de ondemocratische communistische regimes in Midden- en Oost-Europa, en tevens een middel was om de grote verdeeldheid en vijandschap in Europa door samenwerking en integratie te overbruggen en om de oorlog te beëindigen en de democratie in Europa veilig te stellen,

C.  overwegende dat het Europese integratieproces een succes kan worden genoemd en tot de opbouw van een Europese Unie heeft geleid waarvan de landen van Midden- en Oost-Europa die vanaf het einde van WO II tot in de vroege jaren negentig onder communistische regimes hadden geleefd, thans deel uitmaken en overwegende dat de eerdere toetreding van Griekenland, Spanje en Portugal ertoe bijgedragen heeft de democratie in Zuid-Europa veilig te stellen,

1.  betuigt zijn respect voor alle slachtoffers van de totalitaire en ondemocratische regimes van Europa en betuigt zijn dank aan al degenen die tegen de tirannie en onderdrukking gestreden hebben;

2.  getuigt er andermaal van dat een vreedzaam en welvarend Europa dat gegrondvest is op waarden zoals de eerbiediging van de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten, hem na aan het hart ligt;

3.  beklemtoont dat het belangrijk is de gedachtenis aan het verleden levend te houden omdat verzoening zonder herdenking niet mogelijk is; bevestigt andermaal dat het eendrachtig stelling neemt tegen elke vorm van totalitarisme van welke ideologische achtergrond dan ook;

4.  wijst erop dat de laatste genocide in Europa niet langer geleden dan in juli 1995 plaatsvond en dat we voortdurend op onze hoede moeten blijven om ondemocratische, xenofobe, autoritaire of totalitaire ideeën en tendensen te bestrijden,

5.  benadrukt dat de herinnering aan de misdrijven van totalitaire en ondemocratische regimes in Europa alleen levend kan worden gehouden door de documentatie en getuigenissen van Europa's woelige verleden te steunen, aangezien geen verzoening zonder gedachtenis mogelijk is;

6.  betreurt het dat de toegang tot documenten van persoonlijk en wetenschappelijk belang twintig jaar na de ineenstorting van de communistische regimes in Midden-Europa in sommige lidstaten nog steeds ten onrechte wordt beperkt; roept alle lidstaten op echt alles in het werk te stellen om de betrokken archieven open te stellen, met inbegrip van de archieven van de voormalige geheime diensten, geheime politie en spionagediensten;

7.  wijst erop dat de volkeren van Europa er door vrijwillig te kiezen voor de Europese integratie als een model van vrede en verzoening blijk van hebben gegeven zich te willen inzetten voor een gedeelde toekomst en dat de Europese Unie een bijzondere verantwoordelijkheid draagt om niet alleen in maar ook buiten de Europese Unie de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat te bevorderen en te waarborgen;

8.  verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten zich verder in te spannen om de geschiedenis van Europa beter te onderrichten en het historisch succes van de Europese integratie en het scherpe contrast tussen het tragische verleden en de vreedzame en democratische maatschappelijke orde van de Europese Unie van vandaag te benadrukken;

9.  wijst er andermaal op dat het een verstekte internationale rechtspraak consequent steunt via de instelling van het Internationaal Strafhof en andere speciale gerechtshoven,

10.  dringt erop aan 23 augustus uit te roepen tot een pan-Europese dag voor het herdenken van de slachtoffers van alle totalitaire en autoritaire regimes die moet worden gekenmerkt door waardigheid en onpartijdigheid;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de parlementen van de lidstaten, de regeringen en parlementen van de kandidaat-lidstaten, de regeringen en parlementen van de met de Europese Unie geassocieerde landen en de regeringen en parlementen van de leden van de Raad van Europa.

(1) Aangenomen teksten: P6_TA(2005)0180.
(2) Aangenomen teksten: P6_TA(2008)0523.
(3) Aangenomen teksten: P6_TA(2009)0028.

Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2009Juridische mededeling