Postup : 2009/2558(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0185/2009

Předložené texty :

B6-0185/2009

Rozpravy :

PV 23/04/2009 - 13
CRE 23/04/2009 - 13

Hlasování :

PV 24/04/2009 - 7.22

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0330

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 105kWORD 57k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0185/2009
16. dubna 2009
PE423.105
 
B6‑0185/2009
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Cristiana Muscardini, Guntars Krasts a Roberta Angelilli
za skupinu UEN,
o summitu skupiny G20 konaném dne 2. dubna 2009

Usnesení Evropského parlamentu o summitu skupiny G20 konaném dne 2. dubna 2009 
B6‑0185/2009

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení nazvané „Celosvětový plán obnovy a reformy“, které vydala skupina G20 dne 2. dubna 2009,

–  s ohledem na prohlášení o posílení finančního systému, které vydala skupina G20 dne 2. dubna 2009,

–  s ohledem na seznam vypracovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a uveřejněný dne 2. dubna 2009, který obsahuje země, jež nesplňují mezinárodní standardy pro výměnu informací pro daňové účely,

–  s ohledem na zasedání hlav států a předsedů vlád Euroskupiny konané dne 12. října 2008 za účelem přijetí plánu koordinovaných záchranných opatření pro řešení hospodářské krize,

–  s ohledem na zprávu skupiny odborníků na vysoké úrovni pro finanční dohled v EU, které předsedá pan Jacques de Larosière, a na její zprávu Komisi ze dne 25. února 2009 s ohledem na zasedání Evropské rady na jaře roku 2009,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2009 o plánu evropské hospodářské obnovy(1),

–  s ohledem na výsledky jarního zasedání Evropské rady,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že celosvětové hospodářské výsledky se v roce 2009 rychle zhoršují a i nejoptimističtější prognózy očekávají na rok 2010 pouze pomalé oživení, což může vést k hluboké sociální a politické krizi a růstu nezaměstnanosti,

B.   vzhledem k tomu, že skupina G20 označila nedostatečnou koordinaci makroekonomických politik a jejich nesoulad spolu s nedostatečnými strukturálními reformami, které byly na celosvětové úrovni neudržitelné, za zásadní faktory této krize,

C.  vzhledem k tomu, že jedním z hlavních úkolů v boji proti poklesu mezinárodního a evropského hospodářství je posílení důvěry ve finanční a kapitálové trhy, což vyžaduje zásadní reformu regulačního a správního rámce finančních trhů,

D.   vzhledem k tomu, že se ukázalo, že členství v eurozóně posiluje hospodářskou stabilitu příslušných členských států, což je především důsledkem jejich úsilí dodržovat maastrichtská kritéria a Pakt o stabilitě a růstu a důsledkem toho, že jsou chráněny před kolísáním měny,

E.   vzhledem k tomu, že několik členských států má vážné problémy s platební bilancí, přičemž některé se musely obrátit s žádostí o pomoc na MMF,

F.   vzhledem k tomu, že Celosvětový plán obnovy a reformy zahrnuje tyto cíle: obnovit důvěru, růst a zaměstnanost; ozdravit finanční systém s cílem obnovit poskytování úvěrů; zpřísnit regulaci finančního systému a obnovit důvěru; poskytnout finanční prostředky mezinárodním finančním institucím a reformovat je tak, aby překonaly stávající krizi a aby se předešlo vzniku krizí v budoucnu; podpořit světový obchod a investice, odmítnout protekcionismus a podpořit prosperitu; a usilovat o inkluzivní, zelenou a udržitelnou obnovu,

G.  vzhledem k tomu, že má-li být růst udržitelný, musí být široce sdílen, a proto se musí zaměřit na potřeby a zaměstnanost pracujících rodin,

H.  vzhledem k tomu, že z důvodu vzájemného propojení průmyslových, transformujících se a rozvojových zemí je zapotřebí reagovat inkluzivně, a to v rámci vysoce soudržné a systematické spolupráce mezi zeměmi a v rámci mezinárodně dohodnutých vysokých standardů, a vzhledem k tomu, že všechny návrhy opatření musí zohledňovat důsledky pro všechny země,

I.   vzhledem k tomu, že Světová obchodní organizace upozorňovala na to, že rok 2008 je prvním rokem za poslední čtvrtstoletí, kdy světový obchod slábne, a vzhledem k tomu, že klíčem k překonání krize je oživení světového obchodu,

1.  vítá výsledky londýnského summitu skupiny G20, který přinesl Celosvětový plán obnovy a reformy, v jehož rámci má být vyčleněn 1 bilion USD na podporu systému poskytování úvěrů, růstu a zaměstnanosti a jenž má vytvořit podmínky pro obnovení důvěry, přísnější regulaci finančního systému, reformu finančních institucí, oživení celosvětového obchodu a investic a odmítání protekcionismu;

2.  vítá společný přístup k lepší regulaci finančního sektoru a zlepšení finančního dohledu; naléhavě vyzývá všechny vlády, aby ratifikovaly příslušná rozhodnutí na úrovni různých vícestranných organizací a aby postupovaly v souladu se závazky, které přijaly na summitu G20;

3.  vyzývá nově ustavenou Radu pro finanční stabilitu a MMF, aby Parlamentu předložily zprávu o sledování provádění akčního plánu pro posílení finančního sektoru;

4.  vyslovuje se pro zdvojnásobení prostředků EU na střednědobou finanční podporu platební bilance členských států, které nejsou členy eurozóny, z 25 miliard EUR na 50 miliard EUR;

5.  naléhavě vyzývá všechny členské státy, které neuplatňují doložku o neúčasti a dosud nejsou členy eurozóny, aby se soustředily na splnění maastrichtských kritérií a naplánovaly přijetí eura v co nejkratším termínu, neboť jednotná měna je účinněji ochrání před případnými dalšími krizemi;

6.  vítá opakované snížení úrokových sazeb ze strany ECB na podporu růstu a skutečnost, že ECB rychle poskytla krátkodobé finanční nástroje na oživení poskytování mezibankovních úvěrů;

7.  podporuje rozhodnutí skupiny G20, jejíž členové se ve velké míře přiklonili k řešením, která jsou založena na úvěrech a zárukách, jež maximalizují hospodářské účinky a přispějí k omezení dlouhodobého dopadu programů, které předpokládají výdaje přesahující 1 bilion USD, na státní pokladny;

8.   odmítá všechny podoby protekcionismu v reálné ekonomice i ve finančním sektoru jako reakci na hospodářský pokles a slábnoucí světový obchod a je i nadále odhodlán usilovat o ambiciózní a vyvážený výsledek rozvojových jednání z Dohá na základě již dosaženého pokroku, neboť tato jednání je naléhavě nutné uzavřít;

9.   vítá významné navýšení prostředků MMF, který je hlavním poskytovatelem finanční pomoci zemím, jež mají problémy s platební bilancí, včetně členských států EU, a který podporuje růst nových trhů a rozvojových zemí;

10.  žádá Komisi, aby posoudila navýšení zvláštních práv čerpání MMF, které může být nezbytné, a žádá ECB, aby vyhodnotila dopady tohoto rozšíření na stabilitu cen ve světě;

11.  navrhuje, aby všechny finanční trhy, produkty a všechny subjekty na finančních trzích podléhaly regulaci a dohledu, a to bez výjimky a bez ohledu na zemi původu, což bude vyžadovat, aby všechny země vypracovaly a schválily seznam sankcí proti offshore daňovým rájům a aby byla urychleně zajištěna regulace hedžových fondů, spekulativních fondů a ratingových agentur; v této souvislosti vítá odstranění všech čtyř zemí z černé listiny daňových rájů sestavené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj poté, co se krátce po konání summitu skupiny G20 zavázaly k přijetí transparentních pravidel v daňové oblasti;

12.  navrhuje, aby všechna opatření v boji proti krizi byla zaměřena na vytváření pracovních míst a aby byly upřednostňovány zejména investiční projekty a projekty spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, technologických inovací a vzdělávání;

13.   žádá Komisi, aby v rámci úvah o budoucnosti strategie udržitelného rozvoje zahájila nezbytné postupy, které zajistí, aby byly u všech stávajících politik plně zohledněny důsledky změny klimatu; žádá Komisi, aby posoudila možnost vytvoření účinného vnitřního trhu s energií z obnovitelných zdrojů;

14.  zdůrazňuje nutnost účinného provádění klimatického a energetického balíčku a posílení investic do energie z obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů a do energetické účinnosti, jež by měly být ústředním prvkem akčního plánu pro energetiku na období 2010–2014;

15.  vítá skutečnost, že členové skupiny G20 znovu potvrdili své odhodlání splnit rozvojové cíle tisíciletí i své závazky v oblasti oficiální rozvojové pomoci;

16.  podporuje iniciativu skupiny G20 a výzvu OSN k uspořádání konference na nejvyšší úrovni, která by se měla konat v červnu a která by se měla zabývat přeměnou světového hospodářství a finančního systému na systém, jenž bude poctivější, spravedlivější a demokratičtější;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ECB, vládám a parlamentům členských států, členům skupiny G20 a MMF.

(1) Přijaté texty, P6_TA-PROV(2009)0123.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2009Právní upozornění