NÁVRH USNESENÍ,
PDF 85kWORD 40k
17. dubna 2009
PE423.118
 
B6‑0195/2009
který v souladu s článkem 113 jednacího řádu
předkládá Cristiana Muscardini
o návrhu na zřízení orgánu, který bude garantem dobrovolnických služeb a „třetího“ sektoru a bude poskytovat poradenství a provádět hodnocení těchto služeb

Návrh usnesení Evropského parlamentu o návrhu na zřízení orgánu, který bude garantem dobrovolnických služeb a „třetího“ sektoru a bude poskytovat poradenství a provádět hodnocení těchto služeb  
B6‑0195/2009

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že definice „třetího“ sektoru byla poprvé použita v rámci Společenství v roce 1978 ve zprávě „Projekt pro Evropu“, jež přisuzuje „třetímu“ sektoru takové postavení, které ho koncepčně odděluje od státu a trhu, i když ho současně v kontextu celé společnosti staví státu i trhu naroveň,

B.  vzhledem k tomu, že sektor dobrovolnických činností představuje směsici neziskových subjektů a organizací, které se sice vzájemně – a to i z hlediska právního – liší, ale všechny se věnují výrobě a přidělování zboží a poskytování služeb, jež slouží veřejnosti nebo určitým skupinám ve společnosti,

C.  vzhledem k tomu, že orgány místní správy stále častěji svěřují zajišťování služeb v oblasti sociální péče neziskovým družstvům a sdružením, přičemž tyto služby nepodléhají žádné skutečné kontrole kvality a důsledkem toho je často situace, kdy družstva nejsou ničím jiným než nástrojem konkrétního rozdělení úkolů, které jim dočasně přidělí orgány místní, okresní a krajské správy a ministerstva,

D.  vzhledem k tomu, že výkon těchto rozmanitých činností by měl být podmíněn splněním minimálních požadavků, které by měly být povahy institucionální, organizační, technické a morální, a jejichž dodržování by mělo být ověřováno,

1.  žádá Komisi, aby zřídila orgán, který bude garantem dobrovolnických služeb a „třetího“ sektoru a bude poskytovat poradenství a provádět hodnocení těchto služeb, a to s odkazem na metodu evropského hodnocení kvality CAF (Common Assessment Framework) a na základě modelu excelence Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM).

Poslední aktualizace: 22. dubna 2009Právní upozornění