Procedure : 2009/2584(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0258/2009

Indgivne tekster :

B6-0258/2009

Forhandlinger :

PV 07/05/2009 - 7
CRE 07/05/2009 - 7

Afstemninger :

PV 07/05/2009 - 9.19
CRE 07/05/2009 - 9.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0390

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 51k
27. april 2009
PE423.161
 
B6‑0258/2009
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0230/2009
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Guido Sacconi
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om udkast til Kommissionens forordning (EF) nr. ... af .... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), for så vidt angår bilag XVII

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens forordning (EF) nr. ... af .... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), for så vidt angår bilag XVII 
B6‑0258/2009

Europa-Parlamentet,

–  under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, særlig artikel 131(1),

–  der henviser til Rådets direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF)(2),

–  der henviser til Rådets direktiv 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT)(3),

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning (EF) nr. ... af ... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII,

–  der henviser til udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i REACH-forordningen,

–  der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b), i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ophæver og erstatter Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater med virkning fra 1. juni 2009,

B.  der henviser til, at bilag XVII i Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006, som ændret ved bilaget til overnævnte udkast til Kommissionsforordning, skal erstatte bilag I i direktiv 76/769/EØF, der fastsætter begrænsninger for visse farlige stoffer og præparater,

C.  der henviser til, at det i artikel 67 i forordning nr. 1907/2006 fastsættes, at stoffer, blandinger eller artikler må ikke fremstilles, markedsføres eller anvendes, medmindre det opfylder betingelserne i de begrænsninger, som er fastsat for dem i bilag XVII,

D.  der henviser til, at formålet med pkt. 2, nr. 6, i ovennævnte bilag til udkastet til Kommissionsforordning er at udvide det nuværende forbud mod markedsføring og anvendelse af asbestfibre og af produkter, der indeholder disse fibre, til ligeledes at omfatte fremstillingen af disse fibre og artikler, der indeholder asbestfibre,

E.  der henviser til, at der i pkt. 2, nr. 6, i ovennævnte bilag til udkastet til Kommissionsforordning stadig forekommer undtagelser fra forbuddet mod asbestfibre, nemlig

   for artikler, som indeholder asbestfibre, og som allerede var installeret og/eller i drift inden 1. januar 2005, under særlige betingelser for at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed, og
   for diafragmer indeholdende chrysotil til eksisterende elektrolyseanlæg,

F.   der henviser til, at der med undtagelse af diafragmer til elektrolyse ikke må markedsføres ny asbest på fællesskabsmarkedet; der henviser til, at der findes særlige fællesskabsbestemmelser til beskyttelse af arbejdstagerne mod de farer, som opstår ved at blive udsat for asbest under arbejdet med at fjerne den, samt at der uheldigvis ikke findes fællesskabsbestemmelser for dekontaminering af artikler indeholdende asbest, således at dette falder under medlemsstaternes kompetence,

G.  der henviser til, at asbest fortsat er ansvarlig for et væsentligt antal sygdomme, som skyldes eksponering for asbestfibre,

H.  der henviser til, at direktiv 96/59/EF pålægger medlemsstaterne forpligtelse til dekontaminering eller bortskaffelse af apparater indeholdende PCB og/eller bortskaffelse af brugte polychlorbiphenyler med henblik på deres fuldstændige bortskaffelse; der henviser til, at Fællesskabet bør gribe ind på samme måde over for asbestfibre,

I.  der henviser til, at fællesskabslovgivningen dækker 6 asbestmineraler (crocidolit, amosit, anthophyllit, actinolit, tremolit og chrysotil), men endnu ikke dækker asbestformede mineraler som rechterit og winchit, skønt disse ikke anses for mindre skadelige end tremolit, amosit eller crocidolit og ligeledes bruges i isoleringsmaterialer,

J.  der henviser til, at Kommissionen efter at have modtaget rapporterne fra de medlemsstater, der gør brug af undtagelsen for diafragmer, skal gennemgå undtagelserne og anmode agenturet om i henhold til artikel 69 i forordning nr. 1907/2006 (REACH) at udarbejde et dossier med henblik på et forbud mod markedsføring og anvendelse af diafragmer indeholdende chrysotil,

K.  der henviser til, at visse interessenter fastholder, at undtagelsen må ophæves nu, fordi der allerede forefindes alternative teknologier (asbestfri membraner), som anvendes af de fleste europæiske kemikalieproducenter,

L.  der henviser til, at den mest effektive måde at beskytte menneskets sundhed på rent faktisk vil være uden undtagelse at forbyde anvendelsen af asbestfibre af chrysotil og produkter, der indeholder dem,

M.  der henviser til, at der på nuværende tidspunkt for størsteparten af de resterende anvendelser af chrysotilasbest findes alternativer, som ikke er klassificeret som kræftfremkaldende, og som anses for mindre farlige,

N.  der henviser til, at den gennemgang af undtagelsen for diafragmer af chrysotilasbest, som blev udført i henhold til direktiv 76/769/EØF(4), både omfattede sundhedsmæssige og økonomiske virkninger, som der blev taget hensyn til ved Kommissionens forelæggelse af sin differentierede behandling som fastsat i udkast til Kommissionens forordning (EF) nr. ... af ... om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), der bakkes op af langt de fleste medlemsstater,

1.  afholder sig under henvisning til

   den fremgangsmåde, der benyttes i udkastet til Kommissionens forordning (EF) nr. ... af ... om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) om en gradvis afvikling af asbestfibre på mellemlang sigt
   den gennemgang af undtagelsen for diafragmer af chrysotilasbest, som blev udført i henhold til Kommissionens direktiv 1999/77/EF, og
   den udtalelse, som Kommissionen fremkom med i forbindelse med vedtagelsen af udkastet til kommissionsforordning i REACH-medlemsstatskomitéen den 20. februar 2008,

   fra at modsætte sig vedtagelsen af udkastet til Kommissionens forordning (EF) nr. ... af ... om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH);

2.  noterer sig gennemgangen af undtagelsen for diafragmer af chrysotilasbest og understreger, at stærkstrømsanlæg med held kan drives ved hjælp af alternative materialer, samt at en række anlæg af denne type i EU er gået over til at bruge disse;

3.  understreger, at fire medlemsstater på nuværende tidspunkt stadig benytter diafragmer af chrysotilasbest i svagstrømsanlæg, da der for disse anlæg ikke findes alternative materialer for diafragmen, selv om de pågældende virksomheder har gennemført omfattende forskningsprogrammer;

4.  understreger, at risikoen i følge gennemgangen af undtagelsen for diafragmer af chrysotilasbest for, at arbejdstagerne udsættes for asbesten, kun eksisterer ved udskiftning af diafragmen (levetid op til 10 år), eftersom elektrolysecellerne for at indeslutte klorgassen er hermetisk lukket under udskiftningen, og at industrien meddeler, at grænserne for arbejdstagernes eksponering for chrysotil fuldt ud respekteres;

5.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre en nøje gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest;

6.  beklager, at det indtil videre ikke har været muligt at opstille en EU-fortegnelse over artikler undtaget fra forbuddet i henhold til pkt. 2, nr. 6, i det ovennævnte bilag til udkastet til Kommissionsforordning om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006;

7.  opfordrer Kommissionen til at opstille en sådan fortegnelse umiddelbart efter meddelelsen om de relevante nationale foranstaltninger og senest den 1. januar 2012;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen til inden udgangen af 2009 at fremlægge lovforslag om kontrolleret bortskaffelse af asbestfibre og dekontaminering eller bortskaffelse af apparater med indhold af asbestfibre med det formål helt at eliminere dem;

9.  opfordrer desuden indtrængende Kommissionen til at udarbejde en strategi for, hvorledes alle former for asbest og alle anvendelser af asbestfibre kan forbydes inden 2015, herunder de nødvendige eksportkrav i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, og under hensyntagen til princippet om nærhed som fastsat i direktiv 2008/98/EØF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, eftersom asbest fortsat er ansvarlig for et stort antal sygdomme, der er knyttet til eksponeringen for asbestfibre;

10.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet om gennemførelsen af udkastet til Kommissionens forordning (EF) nr. ... af .... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), for så vidt angår bilag XVII;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 396 af 30.12.2006, s. 1.
(2) EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25.
(3) EUT L 243 af 24.9.1996, s. 31.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm.

Seneste opdatering: 1. maj 2009Juridisk meddelelse