Eljárás : 2009/2584(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0258/2009

Előterjesztett szövegek :

B6-0258/2009

Viták :

PV 07/05/2009 - 7
CRE 07/05/2009 - 7

Szavazatok :

PV 07/05/2009 - 9.19
CRE 07/05/2009 - 9.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0390

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 115kWORD 61k
2009. április 27.
PE423.161
 
B6‑0258/2009
a B6-0230/2009 számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján
előterjesztette: Guido Sacconi
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, …-i …/…/EK bizottsági rendelettervezetről a XVII. melléklet tekintetében

 
B6‑0258/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, …-i …/…/EK bizottsági rendelettervezetről a XVII. melléklet tekintetében

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, s különösen annak 131. cikkére(1), ,

–  tekintettel a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1983. szeptember 19-i 83/447/EGK tanácsi irányelvre (második egyedi irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke értelmében)(2),

–  tekintettel a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról szóló, 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelvre(3),

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, …-i …/…/EK bizottsági rendelettervezetre a XVII. melléklet tekintetében,

–  tekintettel a fenti rendelet 133. cikke (1) bekezdésében említett bizottsági véleményre,

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  mivel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2009. június 1-jétől hatályon kívül helyezi az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és használatának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvet, és ezen irányelv helyébe lép,

B.  mivel a fent említett bizottsági rendelettervezet mellékletével módosított 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletét kívánják az egyes veszélyes anyagok és készítmények korlátozásairól szóló 76/769/EGK irányelv I. mellékletének helyébe léptetni,

C.  mivel az 1907/2006/EK rendelet 67. cikke megállapítja, hogy anyagok, keverékek vagy árucikkek csak akkor gyárthatók, hozhatók forgalomba és használhatók fel, ha megfelelnek a XVII. mellékletben rájuk vonatkozóan megállapított korlátozások feltételeinek,

D.  mivel a fent említett bizottsági rendelettervezet melléklete 2. pontjának 6. alpontja az azbesztszálak és azbesztszálakat tartalmazó termékek forgalomba hozatalára és használatára vonatkozó tilalmat ki kívánja terjeszteni e szálak és az e szálakat tartalmazó árucikkek gyártására,

E.  mivel a fent említett bizottsági rendelettervezet melléklete 2. pontjának 6. alpontja fenntartja az azbesztszálak tilalma alóli mentességeket:

   a már 2005. január 1-je előtt beszerelt vagy üzembe helyezett, azbesztszálakat tartalmazó árucikkekre vonatkozóan, az emberi egészség magas szintű védelmét biztosító specifikus feltételek mellett,
   valamint a létező elektrolízis berendezésekben található, krizolitot tartalmazó membránokra vonatkozóan,

F.  mivel az elektrolízis-membránok kivételével új azbesztet nem lehet a közösségi piacon forgalomba hozni, és mivel léteznek a munkavállalókat kifejezetten az azbesztmentesítési munkálatok során érő kitettségekkel kapcsolatos kockázatokra vonatkozó közösségi munkavédelmi előírások, és sajnos nincsenek közösségi előírások az azbeszttartalmú árucikkek megtisztítására vonatkozóan, ezáltal mindez a tagállamok hatáskörébe tartozik,

G.  mivel az azbeszt továbbra is jelentős számú – az azbesztszálaknak való kitettségből adódó – betegségért felelős,

H.  mivel a 96/59/EK irányelv a tagállamokat terhelő kötelezettségeket állapított meg a PCB-ket tartalmazó felszerelések megtisztítására vagy ártalmatlanítására és/vagy a használt PCB-k ártalmatlanítására a teljes felszámolásuk érdekében; mivel a Közösségnek hasonló intézkedéseket kell hoznia az azbesztszálakra vonatkozóan,

I.  mivel a közösségi jogszabályok hat azbeszt ásványra (krokidolit, amozit, antofillit, aktinolit, tremolit és krizotil) terjednek ki, de nem terjednek ki olyan azbesztszerű ásványokra, mint a richterit és a winchite, jóllehet ezek legalább olyan ártalmasnak tekinthetők, mint a tremolit, az amozit vagy a krokidolit, és a szigetelőanyagokban hasonlóképpen használják őket,

J.  mivel a membránokra vonatkozó mentességgel élő tagállamok jelentéseinek beérkezését követően a Bizottság felülvizsgálja a mentességet, és felkéri az Ügynökséget, hogy az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 69. cikkével összhangban készítsen dokumentációt a krizolitot tartalmazó membránok forgalomba hozatalának és felhasználásának megtiltása érdekében,

K.  mivel egyes érdekeltek azzal érvelnek, hogy az eltérést most kell megszüntetni, mert már léteznek helyettesítő technológiák (azbesztmentes membránok), és a legtöbb európai vegyipari gyártó használja őket,

L.  mivel az emberi egészség védelmének leghatékonyabb módja valóban az lenne, ha mentességek nélkül betiltanák a krizotil azbesztszálak és az e szálakat tartalmazó termékek használatát,

M.  mivel a krizotil azbesztszálak fennmaradó felhasználásai tekintetében már rendelkezésre állnak helyettesítők vagy alternatívák, amelyek nem minősülnek rákkeltőnek, és amelyeket kevésbé veszélyesnek tekintenek,

N.  mivel a krizotil azbeszt membránokra vonatkozó eltérés felülvizsgálata során – amelyre a 76/769/EGK irányelv(4) értelmében került sor – egészségügyi és gazdasági hatásokat egyaránt vizsgáltak és figyelembe vettek, amikor a Bizottság továbbította a 1907/2006/EK (REACH) rendelet módosításáról szóló, …-i …/…/EK bizottsági rendelettervezetben megállapított, a tagállamok nagy többsége által támogatott differenciált megközelítését,

1.  tekintettel:

   az 1907/2006/EK (REACH) rendelet módosításáról szóló, …-i …/…/EK bizottsági rendelettervezet által alkalmazott megközelítésre az azbesztszálak középtávon történő fokozatos kivonása tekintetében,
   a krizotil azbeszt membránokra vonatkozó eltérés felülvizsgálatára, amelyet az 1999/77/EK bizottsági irányelv értelmében végeztek el, és
   a bizottsági rendelettervezetnek a REACH tagállami bizottságban 2008. február 20-án történő elfogadása alkalmából adott bizottsági nyilatkozatra,

   tartózkodik az 1907/2006/EK (REACH) rendelet módosításáról szóló, …-i …/…/EK bizottsági rendelettervezet elfogadásának ellenzésétől;;

2.  tudomásul veszi a krizotil azbeszt membránokra vonatkozó eltérés felülvizsgálatát, és hangsúlyozza, hogy a nagyfeszültségű berendezéseket eredményesen lehet üzemeltetni helyettesítő anyagokkal, és e berendezések egy részét már átalakították az EU-ban;

3.  hangsúlyozza, hogy jelenleg még négy tagállam használ azbeszt membránokat kisfeszültségű berendezésekben, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre helyettesítő membránanyagok az érintett vállalatok által végzett jelentős kutatási program ellenére;

4.  hangsúlyozza, hogy a krizotil azbeszt membránokra vonatkozó eltérés felülvizsgálata szerint a munkavállalókat érő kitettség lehetősége csak akkor áll fenn, amikor a membránokat (amelyek élettartama legfeljebb 10 év) ki kell cserélni, mert az elektrolízisre használt cellák hermetikusan le vannak zárva az üzemeltetés során a klórgáz visszatartása érdekében, és az ipari jelentések szerint a krizotilre vonatkozó munkavállalói kitettségi határértékeket teljes mértékben tiszteletben tartják;

5.  felhívja a tagállamokat és a Bizottságot a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv szigorú végrehajtásának biztosítására;

6.  sajnálja, hogy mostanáig nem volt lehetséges az 1907/2006/EK (REACH) rendelet XVII. mellékletét módosító bizottsági rendelettervezet fent említett melléklete 2. pontjának 6. alpontja szerinti tilalom alól mentesített árucikkek európai listájának létrehozása;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy a vonatkozó nemzeti intézkedések közlése után haladéktalanul, legkésőbb 2012. január 1-jéig hozza létre a fenti listát;

8.  sürgeti a Bizottságot, hogy 2009 végéig terjesszen elő jogalkotási javaslatot az azbesztszálak ellenőrzött ártalmatlanítására és az azbesztszálakat tartalmazó berendezések megtisztításáról vagy ártalmatlanítására vonatkozóan a teljes felszámolásuk érdekében;

9.  ezenkívül sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre stratégiát az azbeszt összes formájának és az azbesztszálak összes felhasználásának 2015-ig történő betiltására, beleértve a megfelelő exportkövetelményeket a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelettel összhangban, valamint a hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelvben megállapított közelség elvének figyelembevételével, mivel az azbeszt továbbra is jelentős számú – az azbesztszálaknak való kitettséghez kapcsolódó – betegségért felelős;

10.  felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen készítsen jelentést a Parlament számára a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, …-i …/…/EK bizottsági rendelettervezetről a XVII. melléklet tekintetében;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 396, 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 263, 1983.9.24., 25. o.
(3) HL L 243, 1996.9.24., 31. o.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

Utolsó frissítés: 2009. május 1.Jogi nyilatkozat