A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0259/2009

Előterjesztett szövegek :

B6-0259/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 06/05/2009 - 4.11

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 99kWORD 52k
2009. április 27.
PE423.162
 
B6‑0259/2009
az eljárási szabályzat 81. cikkének (2) bekezdése és (4) bekezdésének b) pontja alapján
előterjesztette: Anni Podimata
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében
a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőgépek címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági irányelv tervezetéről

a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőgépek címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági irányelv tervezetéről szóló európai parlamenti állásfoglalásra irányuló indítvány 
B6‑0259/2009

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelvre(1) különösen annak 9. és 12. cikkére,

–  tekintettel a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1994. január 21-i 94/2/EK bizottsági irányelvre(2),

–  tekintettel a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 94/2/EK irányelv módosításáról szóló 2003. július 3-i 2003/66/EK bizottsági irányelvre(3),

–  tekintettel a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőgépek címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló …/…/EK bizottsági irányelv tervezetére,

–  tekintettel az 92/75/EGK tanácsi irányelv 10. cikkében említett bizottság 2009. március 30-i véleményére,

–  tekintettel a Bizottság „Energiahatékonysági cselekvési terv: a lehetőségek kihasználása” című, 2006. október 19-i bizottsági közleményére (COM(2006)0545),

–  tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 2008. november 13-i bizottsági javaslatra (COM(2008)0778),

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentésére (átdolgozott szöveg) (A6-0146/2009),

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkének (2) bekezdésére, és 81. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

A.  mivel a 92/75/EGK irányelv (a továbbiakban: a keretirányelv) célja – ahogy az annak 1. cikkében is szerepel –, hogy lehetővé tegye, az energia és más alapvető erőforrások fogyasztására, elsősorban címkézés és termékismertető által, illetve bizonyos háztartási készüléktípusokkal kapcsolatos kiegészítő információkra vonatkozó tájékoztatás nyilvánosságra hozatalát szabályozó nemzeti rendelkezések összehangolását annak érdekében, hogy a fogyasztók energiahatékonyság tekintetében jobb készülékeket választhassanak,

B.  mivel a keretirányelv ezenkívül megállapítja, hogy „a meghatározott háztartási készülékek energiafogyasztására vonatkozó pontos, megfelelő és összehasonlítható tájékoztatás befolyásolhatja a fogyasztók választását, az alacsonyabb energiafogyasztású készülékeknek kedvezve”,

C.  mivel a keretirányelvet végrehajtó 94/2/EK irányelv speciális előírásokat határoz meg a címke külalakjára vonatkozóan és rögzíti az energiahatékonysági osztályokat a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi tekintetében,

D.  mivel – ahogy arra az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatot (SEC(2008)2862) kísérő hatástanulmány is rámutat – a sikeres eredeti A–G címkét a világ több országa egyfajta mintaként követte: pl. Brazília, Kína, Argentína, Chile, Irán, Izrael és Dél-Afrika is,

E.  mivel az A hatékonysági osztályú készülék terén tapasztalható gyors növekedés eredményeként a 94/2/EK irányelv „átmeneti intézkedésként mindaddig, amíg sor nem kerül az energiafogyasztási címkézési osztályozás átfogó felülvizsgálatára” további két osztályt vezetett be: az A+ és az A++ osztályt,

F.  mivel a fent említett bizottsági közleményben az szerepel, hogy „a jelenlegi címkézési osztályozást naprakésszé teszik, és ötévenként – vagy amikor azt az új technológiák indokolják – elkészítik az új besorolást a környezetbarát tervezési tanulmányok alapján, hogy az A besorolást a legjobb teljesítményű berendezések 10–20 %-ára korlátozzák”,

G.  mivel az energiafogyasztási címkézési rendszer végrehajtásához alapvető fontosságú, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek révén a fogyasztók számára világos, átfogó, összehasonlítható és könnyen megérthető tájékoztatást nyújtanak a háztartási készülékek energiahatékonyságáról,

H.  mivel hogyha a fogyasztók a kevésbé hatékony készülékek helyébe nagyobb számú hatékony készüléket vásárolnak, az növeli a készülékek gyártóinak bevételeit,

I.  mivel a bizottság irányelvi javaslata – különösen az energiafogyasztási címkézés külalakjára és az energiahatékonysági osztályokra vonatkozóan – újabb változtatásokat eszközöl azáltal, hogy új A osztályokat vezet be (például A-20%, A-40%, A-60%), és ez még jobban összezavarhatja a fogyasztókat, és megakadályozhatja, hogy pontosan megértsék az energiafogyasztási címkézési rendszert, továbbá gátat jelenthet abban, hogy magasabb energiahatékonyságú készüléket tudjanak választani,

J.  mivel ez az intézkedés nem szolgálja az eredeti jogalkotási eszköz azon célját, hogy megfelelő, releváns és összehasonlítható információkkal lássák el a fogyasztókat,

K.  mivel néhány technikai kiigazítás segítségével a címke sokkal világosabb és érthetőbb lenne a fogyasztók számára,

L.  mivel beigazolódott, hogy a fogyasztók világosnak találják az A-tól G-ig terjedő skálát, a Bizottság azonban semmilyen hatástanulmányt nem végzett annak kiderítésére, hogy az A-20%, az A-40% és az A-60% az üresen álló alsóbb kategóriák mellett vajon segíti-e vagy inkább félrevezeti a fogyasztókat,

   mivel a meglévő termékeknek az A-tól G-ig terjedő zárt skála szerinti újraosztályozása többek között megakadályozná, hogy olyan üres alacsonyabb osztályok jöjjenek létre, amelyek félrevezetik a fogyasztókat,

N.  mivel ezen új hatékonysági osztályok bevezetése a meglévő A-G címkékre – más termékek esetében is – feltehetőleg tovább növeli a zűrzavart a tekintetben, hogy vajon az A osztály hatékony vagy nem hatékony terméket jelöl-e,

O.  mivel a Bizottság előterjesztette a keretirányelv átdolgozására irányuló javaslatát, és ez olyan további változtatásokat vezethet be, amelyek befolyásolják a javasolt végrehajtási intézkedéseket,

1.  ellenzi a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőgépek címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági irányelv tervezetének elfogadását;

2.  úgy véli, hogy a Bizottság irányelvtervezete nem egyeztethető össze az eredeti jogi eszköz céljával;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy vonja vissza irányelvtervezetét, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2009. szeptember 30-ig, terjesszen új tervezetet a bizottság elé;

4.  a címke külalakját az energiafogyasztási címkézésről szóló irányelv olyan alapvető fontosságú elemének tartja, amelyről az együttdöntési eljárás keretében zajló felülvizsgálat és átdolgozás részeként kell határozni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 297, 1992.10.13., 16. o.
(2) HL L 45, 1994.2.17., 1. o.
(3) HL L 170, 2003.7.9., 10. o.
(4) HL L 184, 1999.7.17., 23. o.

Utolsó frissítés: 2009. május 1.Jogi nyilatkozat