Procedura : 2009/2632(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0031/2009

Teksty złożone :

B7-0031/2009

Debaty :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Głosowanie :

PV 17/09/2009 - 4.6

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0019

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 116kWORD 80k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0026/2009
9.9.2009
PE428.635v01-00
 
B7-0031/2009

złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0201/2009 i B7‑0202/2009

zgodnie z art. 115 i art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie małoletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji


Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Sabine Lösing w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie małoletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji  
B7‑0031/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając międzynarodowe i europejskie zobowiązania związane z ochroną praw człowieka, w tym te zawarte w konwencjach ONZ w sprawie praw człowieka oraz w europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–   uwzględniając przepisy Unii Europejskiej dotyczące praw człowieka, a mianowicie art. 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej, europejską Konwencję praw człowieka i protokoły do niej oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na mocy którego Unia Europejska ma prawo przyjmować środki służące zwalczaniu dyskryminacji wynikającej między innymi z orientacji seksualnej oraz promować zasadę równości,

–   uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE oraz dyrektywę Rady 2000/78/EC zakazujące bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji osób ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jak również wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM(2008) 426 wersja ostateczna),

–   uwzględniając art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazujący wszelkich form dyskryminacji „w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,”

–   uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 97/36/WE z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniającą dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (telewizja bez granic),

–   uwzględniając art. 115 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że podstawowymi zasadami UE są: poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, demokracja, praworządność, równość i brak dyskryminacji,

B.  mając na uwadze, że UE oraz jej państwa członkowskie są zobowiązane do wspierania równości oraz zwalczania dyskryminacji, zwłaszcza na podstawie art. 13 traktatu WE oraz dyrektyw, które zostały zatwierdzone i zaproponowane z myślą o osiągnięciu tego celu, w tym również z myślą o walce z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną,

C. mając na uwadze, że wykluczenie, dyskryminacja i prześladowanie młodych osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych prowadzi do poważnych zaburzeń psychologicznych i dużej liczby samobójstw oraz że informowanie i nauczanie w szkołach jest niezwykle ważne dla ochrony tych osób,

D. mając na uwadze, że orientacja seksualna podlega prawu jednostki do prywatności, gwarantowanemu na mocy międzynarodowych, europejskich i krajowych przepisów prawnych dotyczących praw człowieka, a organy publiczne powinny propagować równość i przeciwdziałać dyskryminacji; mając także na uwadze, że należy zapewnić środkom przekazu, organizacjom pozarządowym i jednostkom wolność słowa oraz wspierać pluralizm,

E.  mając na uwadze, że w dniu 14 lipca 2009 r. parlament litewski przyjął poprawki do przepisów o ochronie małoletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji, które zaczną obowiązywać z dniem 1 marca 2010 r. i w świetle których „informacja publiczna propagująca relacje homoseksualne [lub] biseksualne” lub która „stoi w sprzeczności z wartościami rodzinnymi” wywiera „szkodliwy wpływ na rozwój małoletnich”; mając na uwadze, że prezydent Litwy zgłosił weto do wcześniejszej wersji tych przepisów, a następnie została ona podtrzymana przez parlament Litwy,

F.  mając na uwadze, że przepisy prawne nie zawierają definicji „propagowania” lub „zachęcania do” homoseksualizmu, heteroseksualizmu lub wszelkiej innej orientacji seksualnej, co podważa zasadę pewności prawnej, zgodnie z którą dany akt jest prawomocny, jeżeli zabronione czyny są wyraźnie zdefiniowane w kategoriach prawnych,

G. mając na uwadze, że brak jest jasności co do rodzaju materiałów objętych zakresem tej ustawy oraz czy dotyczy ona również literatury, sztuk pięknych, prasy, reklam, muzyki oraz wydarzeń publicznych takich jak przedstawienia teatralne, wystawy i pokazy, jak również czy nieprecyzyjność definicji oznacza, że autorzy, wydawcy i dziennikarze są zobowiązani do autocenzury, jeśli chcą uniknąć kar, nad którymi obecnie trwają dyskusje,

H. mając na uwadze, że takie zmiany spowodują wprowadzenie zakazu upowszechniania wszelkich informacji dotyczących homoseksualizmu, jeśli mogą mieć do nich dostęp małoletni, co mogłoby zostać wykorzystane w celu ograniczenia prac prowadzonych przez działaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z przestrzeganiem praw człowieka, orientacją seksualną i tożsamością płciową,

I.   mając na uwadze, że w 1998 r. w Wielkiej Brytanii wprowadzono podobne przepisy, które zostały następnie uchylone,

J.   mając na uwadze, że na mocy art. 22 dyrektywy w sprawie telewizji bez granic państwa członkowskie mogą podjąć właściwe działania w celu zagwarantowania, by transmisje nadawców telewizyjnych nie zawierały programów mogących poważnie zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu małoletnich, w szczególności programów zawierających pornografię lub nieuzasadnioną przemoc, nie można jednak stwierdzić, że postanowienia te dotyczą wszystkich informacji wiązanych z orientacją seksualną,

K. mając na uwadze, że dnia 26 czerwca 2009 r. prezydent Litwy zgłosił weto wobec przepisów, jako że zostały sporządzone w sposób mało precyzyjny i niejasny, i zwrócił się do parlamentu litewskiego o ponowne ich rozpatrzenie celem zagwarantowania, że będą zgodne z „konstytucyjnymi zasadami rządów prawa, pewności i jasności prawnej” i że nie będą sprzeczne „z gwarancjami otwartego społeczeństwa i pluralistycznej demokracji”,

L.  mając na uwadze, że organizacje pozarządowe działające w dziedzinie praw człowieka i wolności prasy oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie nawoływali instytucje UE do podjęcia działań w tej sprawie, a parlament Litwy do wprowadzenia zmian w przepisach, gdyż są one równoznaczne z instytucjonalizacją homofobii i naruszeniem prawa do wolności wypowiedzi, a także prawa do życia wolnego od dyskryminacji,

M. mając na uwadze, że szwedzka prezydencja w UE omówiła kwestię tych przepisów z władzami litewskimi, a nowa prezydent Litwy oświadczyła, że podejmie kroki w celu zapewnienia ich dostosowania zgodnie z wymogami UE,

N. mając na uwadze, że jesienią zostaną rozpatrzone dodatkowe zmiany do kodeksu karnego i kodeksu administracyjnego; mając na uwadze, że w świetle tych zmian czyny osób prywatnych i prawnych propagujących lub finansujących propagowanie homoseksualizmu w miejscach publicznych są uznawane za przestępstwo i podlegają karze w postaci nakazu wykonania pracy społecznie użytecznej, grzywny do 1 500 euro lub aresztu,

1.  zwraca się do Agencji Praw Podstawowych o dokonanie oceny tych przepisów i zmian do nich, ze wskazaniem tych, które są sprzeczne z prawem i zasadami Unii Europejskiej;

2.  nawołuje Radę do rozważenia możliwości uruchomienia procedury, o której mowa w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej;

3.  nawołuje władze litewskie do zmiany przepisów lub ich uchylenia, a także do niewprowadzania zmian w kodeksie karnym i kodeksie administracyjnym, aby zapewnić zgodność tych przepisów z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami wpisanymi do prawa międzynarodowego i wspólnotowego;

4.  wzywa do poszanowania prawa do wolności wypowiedzi dla wszystkich, w tym również prawa do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji, do poszanowania prawa i polityki UE w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, artykułu 6 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 13 traktatu WE, czyli innymi słowy – do poszanowania podstawowych wartości UE;

5.  wzywa państwa członkowskie do nieprzyjmowania podobnych przepisów lub zmian, do potępienia przejawów homofobii oraz do skuteczniejszego wdrażania dyrektyw i przepisów UE w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji i w zakresie praw człowieka;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich i państw kandydujących, a także prezydent Republiki Litewskiej, Agencji Praw Podstawowych i Radzie Europy.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2010Informacja prawna